รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงมณีนพรัตน์   วางโต
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ชัยชนะ
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวราภร   แต้มดื่ม
 
1. นางรัชฎาภรณ์   ชัยชนะ
 
รวม22
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนศรีเลิศ
2. เด็กหญิงยุพาพร   ใจคำ
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
2. นายพิสุทธิ์  แก้วประภา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   แก้วศรีโวย
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายจารุพงศ์   กระทุ่ม
2. เด็กชายชินกฤต   ต่อสวย
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
2. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
 
รวม55
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  กลิ่นชิด
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วเดชธง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  แก้วเดชธง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายชนิสร  ติดรัก
2. เด็กชายธีรวัฒน์  กลิ่นชิด
3. เด็กชายยศวินท์  สายพงษ์น้อย
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
รวม75
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   อินจันทร์
2. เด็กหญิงทักษิณา   มุ่งคิด
3. เด็กหญิงนิราภรณ์   สุมาด
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   กันทา
5. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   เข่งปลา
6. เด็กหญิงศุภกานต์   หวานแหลม
 
1. นายบุญธรรม   ฤดีอนุสรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  กองสิน
3. นางสาวปิยะดา  นาสี
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายชนินทร์   สามสี
2. เด็กชายรพีภัทร   ต้อนรับ
 
1. นางสาวเจนจิรา  นัดมา
2. นางสกุลทอง   ทองหล่อ
 
รวม85
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1. เด็กชายสหรัฐ  ยาง
2. เด็กหญิงสาลินี  ยาง
3. เด็กชายสิทธิพล  ยาง
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
รวม32
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดีเพียร
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวจันจิรา   สยอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   อาชญา
 
1. นางชนัตกมล  แต้มคม
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   แพทย์รักษา
 
1. นางสาวจันจิรา  สยอง
 
รวม44
16 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจจูญ
2. เด็กหญิงนันทิกา  ก๋าเร็ว
3. เด็กหญิงอภิชญา  อวดห้าว
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
2. นางนลินาสน์  กระทาง
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงนภัสรา  มุ่งเมิน
2. เด็กหญิงปาณิศา  มีทางดี
3. เด็กหญิงพัชรพร  วังธนารัตน์
 
1. นางนลินาสน์  กระทาง
2. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
รวม64
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วทุ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวานแหลม
3. เด็กชายธีรเดช   รีบด่วน
4. เด็กชายเกศฎา   พูดฉลาด
5. เด็กหญิงเมธิดา  อินกูล
 
1. นายคณิต   คนคม
2. นางยาวรัตน์   เลิศพิพัฒน์กุล
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วทุ่น
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ธนาศักดิ์
 
รวม63
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายนครินทร์  อดเก่ง
2. เด็กชายพสิษฐ์  ประวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
2. นายสาคร  ทิพย์เนตร
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พันปุกปิก
2. เด็กชายภูวนัฐ  วงค์สมุทร
3. เด็กชายศุวรรณชัย  สดใส
 
1. นายสาคร  ทิพย์เนตร
2. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายกฤติเดช  เหย่าสกุล
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
3. เด็กหญิงสุจิรา  วงค์กิติ
 
1. นางสาวอัลิปรียา  ปัญญาดี
2. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารขาว
2. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
รวม128
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 1. เด็กชายกริชดนัย  อินทร์ทอง
2. เด็กชายนิธิกร  ดัดงอน
3. เด็กชายอรรถนนท์  แก้วขัด
4. เด็กชายอรรถสิทธิ์  แก้วประภา
5. เด็กชายไชยวัฒน์  อุ่นรัตน์
 
1. นายวิวัฒน์  ปราศรัย
2. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงพรหมพร  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  ปราศรัย
2. นางฐานิตา  พรหมมา
 
รวม84
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หน้าผ่อง
2. เด็กหญิงพัชรานุช  สัตย์ซื่อ
 
1. นายณัฐนันท์  คงธนพินิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิสา  หน้าผ่อง
 
รวม22
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  รุ่งเรือง
 
1. นางสุพัตร  แต้มคม
 
รวม11
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ไกรษรรักษ์
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงภควลัญ  มิสละ
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
รวม22
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   ทองก่ำ
2. เด็กชายธวัชชัย  แหลมมาก
3. เด็กหญิงนฤนาถ  ซองดี
4. เด็กชายภควันต์  กาเร็ว
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรหมมาศ
6. เด็กชายอนันต์ยศ   เมืองวงค์
 
1. นางสาวจิราพร  อวดห้าว
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์   ซองดี
3. นายอดิเรก  พรหมเผ่า
 
รวม63
31 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กชายชโยทิต  ศรีสุวรรณศักดา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ตับไหว
 
1. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
2. นางเหรียญทอง  เนตรสว่าง
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงดาริการ์  โชครวย
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  เครือไชย
3. เด็กชายพีรณัฐ  ต้อนรับ
 
1. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
 
รวม53
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์   หงษ์ทวี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
รวม11
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ตาแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ตาติ๊บ
3. เด็กหญิงปภาดา  ตาเงิน
4. เด็กหญิงพนิตพิชา  อุ่นเตจ๊ะ
5. เด็กหญิงมณีภา  ตาแสง
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถามล
7. เด็กหญิงวรัญญา  ตาแก้ว
8. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตาแสง
10. เด็กหญิงเบญญาพร  ตัวโย่ง
 
1. นางพิม  นามวงค์
2. นางชาลี  พิทยาธำรง
3. นางสาวพิมพ์ผกา  ทะนันไชยก๋า
 
35 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  คงธนปารมี
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว  คุณจอน
2. เด็กหญิงชนิษฐา  คงธนปารมี
3. เด็กหญิงณิชา  ตาแสง
4. เด็กหญิงปัถนี  สถาพรจริยา
5. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่หุ่น
6. เด็กหญิงวารุณี  แซ่จ๋าว
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอมลรุจี  ใจดี
3. นางสาวเกสรา  วังแง่
 
รวม177
37 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีชัย
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
รวม11
38 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงอรทัย  นามสุข
 
1. นายจำนงค์  ตัวละมูล
 
รวม11
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงอัษฎาวดีย์   คะเณย์
 
1. นายปกครอง  เทพสิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา   กาวาท
2. เด็กหญิงนฤมล   บุตรปะสะ
3. เด็กชายนันทวัฒน์   จำเริญทิพย์
 
1. นางสาววิมลวรรณ   จำชาติ
2. นายนพดล  ใจมา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   หวานแหลม
2. เด็กชายดนุสรณ์   กาวาท
3. เด็กหญิงเนตรนภา   ก๋าอิน
 
1. นางสาววิมลวรรณ   จำชาติ
2. นายวสุรัตน์   บุตรปะสะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   แฟงเมือง
2. เด็กหญิงชลิตา   บุญธรรมนุก
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เรือนเฟย
4. เด็กหญิงพิชญาฎา   เปตุมรรค
5. เด็กหญิงอุมากร   วงศ์ทาแก้ว
 
1. นายวสุรัตน์   บุตรปะสะ
2. นางสาววิมลวรรณ   จำชาติ
 
รวม127
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายธนพงษ์  อำไพร
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรศยา  โลมากุล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  นันทยา
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวอรษา  ขาวอ้วน
 
รวม43
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงณัชชา  อวดผล
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญสมร  ลือดี
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ฝั้นปัญญา
 
1. นายวิราช  รักเพื่อน
 
รวม33
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายศุภกร  วังเสาร์
2. เด็กชายศุภชัย  กลิ่นหอม
3. เด็กชายสรวิศ  เจนใจ
 
1. นายนพดล  รูปงาม
2. นางปิยะภัทร์  ไชยยา
 
รวม32
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายธนพล   ตั้งมั่นพาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงเกวลิน   ต๊ะคมแข็ง
 
1. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
2. นางพิมลพรรณ   อุทัยหิรัญทวี
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย   ฤกษ์ปราศรัย
 
1. นายกิตติพงศ์  อวดห้าว
 
รวม33
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กชายธนพงษ์  อามอ
2. เด็กชายศุภกิจ  เลเฉอะ
 
1. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
2. นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
 
รวม22
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายทรงพล  สวยฉลาด
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงณัฐมน  อาวรณ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  สวยฉลาด
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  เหมยชุมสืบ
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เป่าพิษ
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมั่นทำ
6. เด็กหญิงอัมพวัน  พิมพ์ภู
7. เด็กหญิงเพชรกะรัต  สัตย์ต่อชาตื
8. เด็กหญิงแพรวา  เอมสอาด
 
1. นางสาวกัลยกร  ไหวพริบ
 
รวม92
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เครือคำ
 
1. นายบุญปั๋น  ยอดดี
 
รวม11
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปัญญาน่าน
 
1. นางอรสา  ใจไหว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ปอสี
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงรินรดา  กุลพรม
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  วิชา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวรัมพร  สมดี
2. เด็กหญิงศวิตา  มาฟุ้ง
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์  ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาว้เมธินี  บัวบน
 
รวม99
61 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงวาทินี  กาศรี
2. เด็กหญิงวาเศรษฐี   หมั่นดี
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
2. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กชายบารมี  ครุฑโปร่ง
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ขัดปัญญา
2. เด็กหญิงปราณปริยา  อวดผิว
3. เด็กหญิงปริณดา  มหาหิงศ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ท้าวอาสา
2. นางสาวพลอยไพลิน  เชื้อดวงขาว
 
รวม65
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายสุขเกษม  รูปงาม
2. เด็กชายเทวินทร์  จิตต่อ
3. เด็กชายแทนคุณ  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวพรพิมล  สีโวย
2. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กหญิงพิยดา  รูปงาม
 
1. นางสาววลัยรัติ  วสุสันห์
 
รวม43
66 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกานดา   บุญธรรม
2. เด็กหญิงภัทราพร  มุกดา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  วิจรรยา
 
1. นางสาวชฎาพร   สมพมิตร
2. นางพิสมัย  เป็งขวัญ
 
รวม32
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  งามขำ
2. เด็กชายสมชัย  ผะสม
3. เด็กชายเดชาวัต  กันไว
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายพัณณิตา  จ้าวเจษฎา
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  สอนน้อย
 
1. นายนาวี  แก้วมา
2. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐชา  ทรายสมุทร
2. เด็กหญิงศศลักษณ์  ตั้งทวีเกียรติ
 
1. นางรัชฎากร  กันทหล้า
2. นายนาวี  แก้วมา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หยวก
2. เด็กชายเจษฎา  ลีรัตน์
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  งามราศรี
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  แท้สูงเนิน
3. เด็กหญิงปานไพลิน  โพธิ์ศรี
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไหวคิด
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุวรรณจันทรา
3. เด็กหญิงณัฐชา  แสนหน่อ
4. เด็กหญิงธนพร  คงธนพิศาล
5. เด็กหญิงพิชชาภา  โรจน์ทรรศนีย์
6. เด็กหญิงสิริวิมล  พยาชม
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
3. นายนาวี  แก้วมา
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ขันตี
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ขันตี
3. เด็กชายยุทธนา  อัศวภูมิ
4. เด็กชายวรชาติ  พรมทา
5. เด็กชายวิทยาธร  สอนเวียง
6. เด็กหญิงเก็จมณี  มีคลองแบ่ง
 
1. นายนาวี  แก้วมา
2. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
3. นางสาวชนิกานต์  ศุภพงษ์ศา
 
75 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายธีรกานต์  ตามเวลา
2. เด็กชายภัทรพล  รัตนโกสินธุ์
3. เด็กชายสุทธิพจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
 
รวม2818
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุสทิพย์
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงเตย  คุณจอน
 
1. นางสาวเกศศิยากรณ์  เสียงกว้าง
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงครองศิริ   ปันยอด
2. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชัยเนตร
3. เด็กหญิงอรนิภา   อินน้อย
4. เด็กหญิงเวธกา  วรโชติวุฒิ
5. เด็กหญิงแพรวาลีน   ศิริมาตร์
 
1. นางบงกช   สุดใจ
2. นางนิภา  สมมี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
2. เด็กชายพงศธร  ประกอบมี
3. เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  สามแก้ว
5. เด็กชายภานุเดช  กำแก้ว
6. เด็กชายอธิภัทร  ปองดอง
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายภานุเดช  กำแก้ว
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
 
1. นายนิคม   จันทบ
 
รวม179
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนพร  เปิดช่อง
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สังเกตุ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายปัณณวรรธ  โนกุล
 
1. นางเเสงเดือน  อินต๊ะงาม
 
รวม22
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธนกิต   มุ่งตรง
2. เด็กหญิงปรารถนา   ใจอินตา
3. เด็กหญิงเกณิกา   ปราศรัย
 
1. นายแสวง  กระทาง
2. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณเฉลิม   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา   ไวที
3. เด็กหญิงอริสรา   สิงหกุล
 
1. นายแสวง  กระทาง
2. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธนพล   สนสารี
2. เด็กชายธีรศักดิ์   มุงเมือง
3. เด็กชายรัตนพงค์   เมืองมอง
 
1. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
2. นายแสวง  กระทาง
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายปริญญา   หอมนวล
2. เด็กชายวรากร   มะณีศรี
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
2. นายแสวง  กระทาง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงคัทชรินทร์   จานเก่า
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
91 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธีรณัฐ  โกทิตย์
2. เด็กชายวินัย  มุงเมือง
 
1. นางเจริญรัตน์  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
 
รวม1411
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. นางสาวอภิณห์พร  ทองสุข
 
1. นางพนิดา  ประสม
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงพิศธิดา  ประสาร
2. เด็กหญิงเมธาวี  ทารักษ์
 
1. นางพนิดา  ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  โภควานิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สูตรเลข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มั่นเหมาะ
 
1. นายพฤทธิกร  คำสิบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สูตรเลข
2. เด็กหญิงโยษิตา  เว้นบาป
 
1. นายพฤทธิกร  คำสิบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
98 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จุ่มใจ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พลงาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  นิลน้ำเพชร
 
1. นางปนัดดา  รักมิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
รวม1211
99 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัญธิดา  สดใส
2. เด็กหญิงเนตรสุดา  อวดเขตต์
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัฐสุคนธ์  เงือกงาม
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ประเทิง
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงปรัชญา  ชินโชติ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดมูล
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ประทุม
2. เด็กชายวัชรวิทย์  นวลคำ
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงเอื้อมพร  สนิท
 
1. นางจินตนา  ึ่พึ่งนา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เสียงดัง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ก๋าเคลือบ
 
1. นางนิภาพร  ขัติศรี
2. นางสาวเบญจมาศ  รังษีสกรณ์
 
105 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงอัจจนา  เสียงดัง
 
1. นางสาวอภิญญา  ตามวงค์
 
106 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  พานแก้ว
 
1. นางสาวอภิญญา  ตามวงค์
 
107 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายสิริราช  ขัดศรี
2. เด็กชายเดชธษิณ  คิดอ่าน
 
1. นางสุธาสินี  กาวิชัย
2. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
รวม1515
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ขัติปัญญา
2. เด็กหญิงพีรดา  เสียงกว้าง
 
1. นางชาลินี  เบ้าทองหล่อ
2. นางสาวเพียงผกา  ต่างใจ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทา
2. เด็กหญิงดาวนภา  เกตทะเวทย์
3. เด็กชายอรรถวิท  พันมะโน
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์
 
รวม54
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายชญานนท์  แซ่ลี
 
1. นางสาวปวริศา  นรสาร
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบการ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  สัตย์จริง
 
1. นายยุทธชัย  บุดดีคำ
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง
 
รวม44
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ศรีเมืองพรหม
 
1. นางทัศนีย์  พุทธสอน
 
รวม11
114 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กชายทวัชชัย  แสนสมบัติ
 
1. นางสาวศุพันธณัฐ  อุ๊ดปวง
 
รวม11
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เปล่งใส
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
 
1. นางปรารถนา  มหานิล
2. นางพรกมล  เกษามูล
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายภคนนท์  คนเที่ยง
2. เด็กหญิงวรกานต์  สายบุ
 
1. นางปรารถนา  มหานิล
2. นางสมหญิง  ขันเวชร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  เปล่งใส
 
1. นายบุญสัน  วงค์เจริญทัศน์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  คัดศรี
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  คิดอ่าน
3. เด็กชายต่อ  ตาเผือ
4. เด็กชายธนาวัฒน์  เสียงกึก
5. เด็กชายธิติพันธ์  แสนคำปา
6. เด็กชายปณิธาน  อบหอม
7. เด็กชายศุภชัย  ใจตรง
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหรียญทอง
 
1. นายบุญสัน  วงค์เจริญทัศน์
2. นายวิทยา  เตชะวงค์
3. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
 
119 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขัติศรี
2. เด็กหญิงภัคธิญาดา  เกิดกูล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทีเต๊ะ
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
2. นางพิมพ์ผกา  สันจันตา
 
รวม1610
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายนครินทร์  ดินสอ
 
1. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ทรัพย์โสภณ
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายพิษณุชัย  ใจจอมกุล
 
1. นายนคร  แก้วจันทร์หล้า
 
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายณัฐพัช  โกสุโท
2. เด็กหญิงพรชิตา  จานุวี
3. เด็กชายพิชัยวุฒิ  นันต๊ะเสน
 
1. นางอัญชลี  ใหม่ทา
2. นางคำเพียร  ไชยสาร
 
รวม65
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอธิป  แก้วมา
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
2. เด็กชายทยากร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงประภาพร  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงพัชริดา  รักบุตร
5. เด็กชายภาสกร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
2. นางสาวสราวลี  สิงห์พรหม
 
126 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวอินทิรา  โกสุโท
 
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุดรัก
2. เด็กชายอนันต์  รักบุตร
 
1. นางประนอม  ปันตา
2. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
 
รวม96
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  ปันถา
2. เด็กหญิงทีปกา  ทองปา
3. เด็กหญิงวริสา  หน่อคำ
4. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
5. เด็กหญิงเปมิกา  ดีมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางสาวคารม  คำวงค์
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีมุ่ย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดผล
4. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
5. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
6. เด็กหญิงพัฒรินทร์  แก้วปิง
7. เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญยืน
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามแข็ง
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงตั้ง
10. เด็กหญิงแพรวขวัญ  ทาเหล็ก
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
3. นายลิขิต  ระวังใจ
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงคีรวรรณ  ดีมาก
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
3. เด็กหญิงณญาดา  ลาภมาก
4. เด็กหญิงปภาวดี  หน่อคำ
5. เด็กหญิงพิมณรัตน์  ลาภเกิด
6. เด็กหญิงอลิอันต์  เป็นเครือ
7. เด็กชายโชติพงษ์  ทำสุข
8. เด็กหญิงไอมิกา  เกิดผล
 
1. นางลลิพัฒน์  สายสุริย์
2. นายชยันต์  ตื้อใจมา
3. นายลิขิต  ระวังใจ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวชุติกานต์   ทามา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กหญิงทีปกา  ทองปา
4. เด็กชายพลวัต   จักรถ
5. เด็กชายพัฒนะ  วงค์สิงห์
6. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
7. เด็กหญิงวริศรา  ดวงตั้ง
8. เด็กหญิงสรณีย์  สุวิมล
9. เด็กชายอัศราวุฒิ  เกิดผล
10. เด็กชายเชาวรินทร์  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางลลิพัฒน์  สายสุริย์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลานซอ
2. เด็กหญิงวริสา  หน่อคำ
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดีมาก
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายชลศักดิ์  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงวริศรา  ดวงตั้ง
3. เด็กหญิงอภิสรา  วงค์สิงห์
 
1. นางวิชชุดา  อาวรณ์
2. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญยืน
3. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายจัณณวัตร  เกิดผล
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
3. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
รวม4619
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แหลมจริง
 
1. นางวัชรี  เมืองยศ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ลามเกษร
2. เด็กหญิงญาณิศา  มลสุ
3. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคำ
5. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
 
1. นางณิชกมล  คิดอ่าน
2. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายจิรธาดา  วังที
2. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
 
1. นางวาสนา  คนเที่ยง
2. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
3. เด็กหญิงกุลปรียา  มหัทธนภัค
4. เด็กหญิงจริยาภัทรณ์  ณ วังอ่าง
5. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มแบบ
7. เด็กหญิงชาลิสา  แย้มดนตรี
8. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
9. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
10. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
11. เด็กหญิงณัฐรวิภา  วิลิมพชพรกุล
12. เด็กหญิงณัฐริการ์  พึ่งบ้าน
13. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุริยาวงค์
14. เด็กหญิงนิภาดา  พานทอง
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปุ้มตะมะ
16. เด็กชายบุลากร  วงศ์หลวง
17. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  กุญชร
18. เด็กหญิงประพิมพร  สอาด
19. เด็กหญิงปวันพัสตร์  วิจิตรประภาสินธู์
20. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เป่งงาม
21. เด็กหญิงพณารินทร์  ลาภใหญ่
22. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คิดอ่าน
23. เด็กหญิงพอเพียง  เอ็นดู
24. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
25. เด็กหญิงพิชชานันท์  วรมิตร
26. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาก๋อง
27. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คิดว่อง
28. เด็กหญิงภรณ์ชนก  บุญช่วย
29. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรธนสิริ
30. เด็กหญิงมนิษา  สิทธิยศ
31. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
32. เด็กหญิงรติภัทร  แรงอด
33. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดอ่าน
34. เด็กหญิงวราภรณ์  เต็มจักร
35. เด็กหญิงวริศรา  กาวิชัย
36. เด็กหญิงวาสนา  จะงาม
37. เด็กหญิงวีรดา  อินต๊ะมา
38. เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์ทอง
39. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
40. เด็กหญิงไปรษยามาศ  กาศักดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
4. นางวัชรี  เมืองยศ
5. นางผ่องพรรณ  จูงาม
6. นางวาสนา  คนเที่ยง
7. นางณิชกมล  คิดอ่าน
8. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีขัติ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เป่างาม
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัญญาไว
4. เด็กหญิงปาลิดา  พัชระบรรจง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คิดอ่าน
6. เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ
7. เด็กหญิงหทัยกานต์  ใจชื่น
8. เด็กหญิงอรกัญญา  ชวดรัมย์
9. เด็กชายอาทิตย์  คิดอ่าน
10. เด็กชายเดชสิทธิ์  อินสุข
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางบุณฑริกา  จรลังกา
3. นางวัชรี  เมืองยศ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  วิจิตรประภาสินธู์
2. เด็กหญิงศิลาทิพย์  ขาวงาม
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  วงค์ตระกูลผู้ดี
2. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
รวม6624
149 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ   สุขดี
 
1. นางสุวรรณา   เขียวดี
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายนัทธพงค์  ปิงพยอม
 
1. นางสิริจรรยา   สุรินทร์
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญจนานุช  มีธรรม
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจชื่นบาน
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กองตัน
 
1. นางสาวภัทรศยา   ล่ำใหญ่
2. นายนัฐชัย   ใจเขม็ง
 
152 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ไขลำเมา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   ธีรวรุตม์
3. เด็กหญิงเกวลิน   รัตนโกสินทร์
 
1. นายนัฐชัย   ใจเขม็ง
2. นางสาวภัทรศยา   ล่ำใหญ่
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายจตุรภัทร  มุกดา
2. เด็กชายณัฐวัตร   จานใจ
 
1. นางสาววรินทร   มีมานะ
2. นายนัฐชัย   ใจเขม็ง
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ทัพเป็นไทย
2. เด็กหญิงปภาวี   สวยฉลาด
3. เด็กหญิงพัชรียา    ไชยเนตร
 
1. นายเกียรติพงษ์   รักมิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช   เปลวทอง
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณารักษ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองสลับ
3. เด็กหญิงปิยดา    เรืองเกษม
4. เด็กหญิงรัตนวดี   สวยฉลาด
5. เด็กหญิงสุพัศสร  เกตุนวม
 
1. นายเกียรติพงษ์   รักมิตร
2. นางรัตนาพร   ปันดี
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธัญชนก   ถ้ำทอง
2. เด็กหญิงศรินดา   วงค์เทพ
 
1. นางศิริพร   มณฑาทอง
2. นางปรียาภรณ์   กัลปสันติ
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกิยาพร   ต้อนรับ
2. เด็กหญิงชลพรรษ   อภิวงศ์
 
1. นางสุวรรณา   เขียวดี
2. นางสิริจรรยา   สุรินทร์
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชนันธร  มิ่งเชื้อ
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  พงษ์ขจร
 
1. นางสุวรรณา   เขียวดี
2. นางสิริจรรยา   สุรินทร์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขดี
 
1. นายยงยุทธ์   เจนคิด
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สูตรเลข
2. เด็กหญิงณัชญาภา  สมปาน
3. เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์
4. เด็กหญิงธันยา  กันธิ
5. เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง
6. เด็กหญิงปภาวี  สวยฉลาด
7. เด็กหญิงศุภิสรา  โอ้ออมทรัพย์
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กลีบบัว
9. เด็กหญิงเบญญาภา  จินดามณี
10. เด็กหญิงโศภิตา  มีธรรม
 
1. นางรัตนาพร   ปันดี
2. นายเกียรติพงษ์   รักมิตร
3. นางสาวภัทรศยา   ล่ำใหญ่
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพรนภา   ใหญ่ผล
2. เด็กหญิงอรวรรณ   รักสถาน
3. เด็กหญิงอารีรักษ์   ใจมั่น
 
1. นางสุวรรณา   เขียวดี
2. นางผ่องศรี   จำปาทิพย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายจิตรกวี   ทารักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าจริง
 
1. นายกนก   รักมิตร
2. นางสาวรัตชญาภรณ์   แสนตา
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทำนา
2. เด็กหญิงกัลย์ลภัส  จันทร์คง
3. เด็กหญิงตระการตา   สมร่าง
 
1. นางนิตยา   วิ่งเร็ว
2. นางสาวภัณฑิรา   จอมวงศ์
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   น้อยเหลา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชมภู
3. เด็กหญิงวรัญญา   วุฒิชาลิกานนท์
 
1. นางสาวภัสอรม์    ปิงพรม
2. นางสุมิตรา   เจริญพันธ์
 
รวม4630
165 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทำนา
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายภัทร  วงศ์หาริมาตย์
2. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกา  ก๋าเร็ว
2. เด็กชายชโนดม  จันทร์หอม
3. เด็กชายวุฒินัน  ใจหมั้น
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  กงนะ
2. เด็กหญิงอรปรียา  มากูลต๊ะ
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  อัดแอ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุงเมือง
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ใจหมั้น
2. เด็กชายอภิเดช  ใจหมั้น
 
1. นายอัครพล  การเพียร
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกสิกร  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมไค้
4. เด็กหญิงทาริกา  งามพิง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  มุงเมือง
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายเตชทัต  มุงเมือง
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  ใจหมั้น
2. เด็กหญิงชนากานต์  การดี
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามพันธุ์
4. เด็กชายณัฐพล  กุญชร
5. เด็กหญิงวนิดา  อินรุ่ง
6. เด็กหญิงวรรณิษา  ดาพนม
7. เด็กหญิงสุชาดา  ทำนา
8. เด็กหญิงอรัญญา  ลำทา
9. เด็กหญิงอาทิตยา  นิ่มละออ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามพิง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
3. นายธงชัย  ทำนา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วางมือ
3. เด็กชายสรายุทธ  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สายพรหม
5. เด็กหญิงอิสริยา  เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  กุญชร
2. เด็กชายนันธวัฒน์  หมายจริง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินนา
2. เด็กชายนครินทร์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายวรรณภูมิ  วงศ์ษา
 
1. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
2. นายพล  กันทหล้า
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
2. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงเกวริน  การดี
 
1. นางสาวศศิวิมล  ประสม
2. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  หมายจริง
2. เด็กชายธนพล  หมายจริง
3. เด็กชายพงศกร  ทองคำ
 
1. นางพยอม  กุญชร
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจหมั้น
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีหาบุญมา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  สุรมิตร
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีหาบุญมา
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซ่สุ
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
รวม4727
รวมทั้งหมด491302