งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
•วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเว็บไซต์
•วันที่ 19-25 มกราคม 2561  กรรมการจัดการแข่งขัน จัดตารางการแข่งขัน
•วันที่ 22-29  มกราคม 2561 โรงเรียนส่งเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัว ในระบบโรงเรียน
•วันที่ 30-31 มกราคม 2561  กรรมการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน
•วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนตัว
•วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
•วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
.: ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-9 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 10 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 10 ตุลาคม 2560
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 13 - 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พฤศจิกายน 2560
 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พฤศจิกายน 2560
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พฤศจิกายน 2560
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พฤศจิกายน 2560
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 13-15 ธันวาคม 2560
 พิมพ์เกียรติบัตร  > 13 ธันวาคม 2560  เป็นต้นไป
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
.
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาคเหนือ
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานที่แข่งขัน (สพป.)
1> ใช้เครื่องกลางของสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์(มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร)
2> ระบบปฏิบัติการในเครื่องที่ใช้เป็นเครื่องกลาง เป็นWindows 7 32 bit
3> ผู้เข้าแข่งขันศึกษาเกณฑ์การแข่งขันทุกรายการให้เข้าใจ
4> การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ต้องจัดส่งเอกสารล่วงหน้าตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว สถานที่แข่งขันจัดพื้นที่ให้ทีมละ 3 เมตร มีโต๊ะให้ 1 ตัวเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:03 น.
  การเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้สอน ระดับภาคเหนือ
  การเปลี่ยนตัวนักเรียน ผู้สอน
วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ ุ6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
- แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
- คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:53 น.
  กำหนดการรายงานตัว ระดับภาคเหนือ
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษา,ขยายโอกาสทางการศึกษา (สพป.)
ใช้เวลาของนาฬิกากลางเป็นหลัก  ดังนี้
ลำดับการแข่งขันที่ 1-12  รายงานตัว เวลา 8.00-8.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 13-24  รายงานตัว เวลา 11.30-12.00 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 25-36  รายงานตัว เวลา 15.00-15.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 37-44  รายงานตัว เวลา 18.30-19.00 น.
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:53 น.
  ประชาสัมพันธ์ ส่งเอกสารการแข่งขัน ระดับภาคเหนือ

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ส่งเอกสาร อาทิ เช่น รูปเล่มโครงการ ,ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หรือติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี้
http://north67.sillapa.net/sp-center/
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:23 น.
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67

สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ได้ที่เว็บไซต์นี้

http://north67.sillapa.net/sp-center/
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:25 น.
  แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่

gif เคลื่อนไหว - สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน -

รายการที 39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4 - ป.6
*** ขอให้ทีมโรงเรียนที่แข่งขันส่งรูปเล่มโครงงาน ดังกล่าว โรงเรียนละ 3 เล่ม ให้ สพป.ลำพูน เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*** โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน มีดังนี้
     1. โรงเรียนวัดช้างค้ำ
     2. โรงเรียนบ้านดงสารภี
     3. โรงเรียนวัดหนองหล่ม
     4. โรงเรียนอนุบาลลำพูน
     5. โรงเรียนวัดศรีบังวัน
     6. โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
     7. โรงเรียนตำบลบ้านแป้น
     8. โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:54 น.
  แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่

gif เคลื่อนไหว  - สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน -
 
รายการที่ 22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 - ป.6
รายการที่ 24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4 - ป.6

     *** ขอให้ทีมโรงเรียนที่แข่งขันส่งโครงงานตามรายการข้างต้น โรงเรียนละ 3 เล่ม ให้ สพป.ลำพูน เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายการที่ 31 การแข่งต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1 - ป.6
รายการที่ 32 การแข่งต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.1 - ม.3

     *** ขอให้โรงเรียนที่แข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง ดังนี้
1. กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน
2. นาฬิกาจับเวลาในการแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:24 น.
  แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่

gif เคลื่อนไหวรายการแข่งขันที่ 213 การปั้นดินน้ำมัน
          รายการแข่งขันที่ 214 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ


          หัวข้อเรื่องที่กำหนด 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
              1. ในหลวงของเรา
              2. ประเพณีท้องถิ่น
              3. ธรรมชาติแสนสวย

        ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนส่งตัวแทนของผู้เข้าแข่งขัน เป็นผู้จับฉลากเพียง 1 ห้วข้อ ของทั้งสองรายการที่แข่งขัน
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น.
  แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับเขตพื้นที่
gif เคลื่อนไหว - สถานที่แข่งขัน โรงเรียนรพีเลิศวิทยา-

รายการที่ 107 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ชั้น ป.1 - ป.3
กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

     1. ประเพณีไทย
     2. ธรรมชาติแสนสวย
     3. เศรษฐกิจพอเพียง

รายการที่ 109 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 - ม.3
กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

     1. ชุดโต๊ะนักเรียนในอนาคต
     2. ตู้แสดงสินค้าในอนาคต
     3. กล่องผลิตภัณฑ์บรรจุลำไย

รายการที่ 108, 110-117
กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

     1. เดินตามนอยเท้าพ่อ
     2. 9 คำพ่อสอน
     3. ลำพูนบ้านเรา

     ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนส่งตัวแทนของผู้เข้าแข่งขัน เป็นผู้จับสลากเพียง 1 หัวข้อ ของรายการที่แข่งขันข้างต้น

     อนึ่ง รายการแข่งขันที่ 108, 110 และ 111 ซึ่งแข่งขันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. (รวมเวลา 5 ชั่วโมง) ขอให้ทางโรงเรียนเตรียมอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันด้วย
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:59 น.
  แจ้งรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่
1. แบบแจ้งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
2. แบบแจ้งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 (เรียนรวม)
3. แบบแจ้งรายชื่อกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
4. ปฏิทินกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
5. สรุปรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
6. สรุปรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 (เรียนรวม)
7. กำหนดการและสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
8. กำหนดการและสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 (เรียนรวม)
 
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 16:58 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ที่พักในจังหวัดกำแพงเพชร
รายการและสถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ แก้ไข ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2560)
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 9 ส.ค. 2560
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 17 ส.ค. 2560
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ คำชีแจ้งการแก้ไข : แก้ไข 24 ส.ค. 2560
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่   แก้ไข 24 ส.ค. 2560
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ แก้ไข 27 ก.ค. 2560
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่   
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่  แก้ไข 24 ส.ค. 2560

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 1,101
จำนวนนักเรียน 2,404
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,675
จำนวนกรรมการ 672
ครู+นักเรียน 4,079
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,751
ประกาศผลแล้ว 197/197 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 30
เมื่อวาน 73
สัปดาห์นี้ 151
สัปดาห์ที่แล้ว 1,273
เดือนนี้ 1,774
เดือนที่แล้ว 1,836
ปีนี้ 11,147
ทั้งหมด 87,811