สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 18 28 23
2 010 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 28 60 47
3 011 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 29 96 44
4 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 8 34 17
5 013 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 24 55 30
6 014 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 3 9 6
7 017 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 7 9 8
8 018 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 4 6 5
9 019 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 19 32 19
10 020 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 9 13 12
11 021 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 5 4
12 022 โรงเรียนบ้านกะริคี 2 4 4
13 026 โรงเรียนบ้านขุนวง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 1 1
15 023 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 2 5 2
16 024 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 11 30 18
17 027 โรงเรียนบ้านคะปวง 5 12 6
18 029 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 8 15 13
19 030 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 39 70 56
20 031 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 4 5 4
21 032 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 33 52 47
22 033 โรงเรียนบ้านดงกู่ 3 2 2
23 034 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 0 0 0
24 035 โรงเรียนบ้านดอยงาม 6 8 6
25 036 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 0 0 0
26 037 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 9 6
27 039 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 9 27 17
28 038 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 6 3
29 040 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 5 11 9
30 044 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 2 7 4
31 045 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 1 3 2
32 046 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 4 12 6
33 041 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 7 11 10
34 042 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 16 27 25
35 043 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 12 37 15
36 047 โรงเรียนบ้านนาดอย 17 35 26
37 048 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 3 9 6
38 053 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 3 4 4
39 051 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 16 30 21
40 052 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 3 3 3
41 049 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 7 6
42 050 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 9 6
43 055 โรงเรียนบ้านผาเยอ 12 29 19
44 054 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 6 11 10
45 056 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 2 5 2
46 057 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 2 3 3
47 060 โรงเรียนบ้านฟักทอง 2 5 4
48 123 โรงเรียนบ้านละอูบ 33 52 41
49 126 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 2 5 4
50 128 โรงเรียนบ้านสบหาร 4 12 6
51 127 โรงเรียนบ้านสบเมย 13 46 28
52 130 โรงเรียนบ้านสันติสุข 4 5 4
53 131 โรงเรียนบ้านสาม 4 4 4
54 132 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1 1 1
55 129 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 26 50 34
56 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 4 7 5
57 166 โรงเรียนบ้านหัวลา 4 8 5
58 165 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 4 7 4
59 135 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 2 2 2
60 136 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 4 4
61 140 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1 1 1
62 138 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 8 16 10
63 139 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0
64 137 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1 3 1
65 141 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 16 23 21
66 142 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 7 6
67 146 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 13 30 19
68 147 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 3 3 3
69 148 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 6 14 7
70 149 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 3 5 4
71 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 28 56 40
72 151 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 22 44 26
73 154 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 13 8
74 153 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 9 5
75 156 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 18 25 24
76 157 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 31 83 48
77 158 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 7 11 7
78 159 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0
79 160 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 5 12 9
80 161 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 24 49 37
81 164 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 7 18 10
82 163 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 18 41 31
83 145 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 15 12
84 162 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 12 19 17
85 152 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 18 41 23
86 144 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0
87 143 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 8 5
88 155 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 10 2
89 167 โรงเรียนบ้านอมพาย 18 47 31
90 169 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 19 42 27
91 168 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 12 20 15
92 170 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 13 5
93 028 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 0 0 0
94 124 โรงเรียนบ้านเลโคะ 32 59 42
95 125 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 3 6 3
96 133 โรงเรียนบ้านเสาหิน 7 15 11
97 058 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 28 63 48
98 062 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
99 061 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
100 063 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 9 6
101 064 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 9 17 14
102 066 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 10 16 9
103 065 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 11 26 19
104 069 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 24 60 45
105 070 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 3 3 3
106 072 โรงเรียนบ้านแม่งะ 2 4 2
107 074 โรงเรียนบ้านแม่จอ 3 8 6
108 076 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 30 59 45
109 075 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 12 31 14
110 079 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 12 15 14
111 078 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 7 13 10
112 077 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 7 11 10
113 083 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 7 11 7
114 084 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 10 20 16
115 085 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 10 18 15
116 086 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
117 087 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 6 15 10
118 088 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 4 6 5
119 092 โรงเรียนบ้านแม่ละ 6 7 7
120 093 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 2 9 4
121 094 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 3 5 4
122 095 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 8 11 10
123 096 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 0 0 0
124 099 โรงเรียนบ้านแม่สวด 56 91 69
125 100 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 6 10 6
126 101 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 6 9 6
127 102 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 1 1
128 103 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
129 104 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 2 2 2
130 105 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0
131 108 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 1 1
132 107 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 0 0 0
133 106 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 4 5 5
134 109 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 8 25 15
135 110 โรงเรียนบ้านแม่สุ 8 14 9
136 111 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 7 15 12
137 112 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 6 5
138 113 โรงเรียนบ้านแม่หาร 5 10 8
139 114 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 2 2 2
140 115 โรงเรียนบ้านแม่ออก 0 0 0
141 116 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 16 26 22
142 117 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 6 16 10
143 118 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 6 18 9
144 119 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 1 1 1
145 120 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
146 121 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 5 14 9
147 068 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 3 5 4
148 067 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0
149 073 โรงเรียนบ้านแม่เงา 13 40 19
150 080 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 11 27 13
151 071 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 0 0 0
152 090 โรงเรียนบ้านแม่แพ 12 22 17
153 089 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 10 24 16
154 091 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 2 4 2
155 097 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 15 32 20
156 098 โรงเรียนบ้านแม่และ 6 13 7
157 082 โรงเรียนบ้านแม่โถ 32 59 38
158 081 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 4 14 6
159 059 โรงเรียนบ้านโพซอ 39 77 61
160 122 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 18 51 29
161 171 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 6 8 8
162 174 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 2 4 3
163 177 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 2 1
164 176 โรงเรียนล่องแพวิทยา 6 17 11
165 178 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 23 63 39
166 179 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 8 21 16
167 187 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 23 48 31
168 185 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 6 8 7
169 186 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 8 15 9
170 188 โรงเรียนอุมโละ สาขาล่องแพวิทยา 0 0 0
171 008 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 22 16
172 172 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 17 48 28
173 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 33 91 61
174 180 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 3 2
175 184 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 24 54 35
176 173 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 25 45 32
177 181 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 3 2
178 182 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0
179 183 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 6 4
180 015 โรงเรียนไท่จง 20 37 26
181 175 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 12 36 16
182 002 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0
183 004 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0
184 005 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0
185 007 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
186 006 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0
187 003 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0
188 189 โรงเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านตูน 0 0 0
รวม 1623 3414 2327
5741

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]