สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.บ้านตูน 0 0 0
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 18 28 23
3 010 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 27 60 47
4 011 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 17 29 17
5 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 8 34 14
6 013 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 24 47 26
7 014 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 3 9 6
8 017 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 7 9 8
9 018 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 4 6 5
10 019 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 19 32 19
11 020 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 9 13 12
12 021 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 3 5 4
13 022 โรงเรียนบ้านกะริคี 2 4 2
14 026 โรงเรียนบ้านขุนวง 0 0 0
15 025 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 1 1
16 023 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 2 5 2
17 024 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 13 45 23
18 027 โรงเรียนบ้านคะปวง 3 10 4
19 029 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 8 15 13
20 030 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 38 69 49
21 031 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 4 5 4
22 032 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 33 52 47
23 033 โรงเรียนบ้านดงกู่ 3 2 2
24 034 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 0 0 0
25 035 โรงเรียนบ้านดอยงาม 6 8 6
26 036 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 0 0 0
27 037 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 4 9 6
28 039 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 9 27 17
29 038 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 6 3
30 040 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 5 11 9
31 044 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 1 1 1
32 045 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 0 0 0
33 046 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 2 10 4
34 041 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 7 11 10
35 042 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 16 27 22
36 043 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 0 0 0
37 047 โรงเรียนบ้านนาดอย 16 34 24
38 048 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 3 9 6
39 053 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 3 4 3
40 051 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 16 30 21
41 052 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0
42 049 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 7 6
43 050 โรงเรียนบ้านป่าโปง 3 9 6
44 055 โรงเรียนบ้านผาเยอ 12 29 16
45 054 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 12 11
46 056 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0
47 057 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 2 3 3
48 060 โรงเรียนบ้านฟักทอง 3 8 6
49 123 โรงเรียนบ้านละอูบ 33 52 41
50 126 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 2 5 4
51 128 โรงเรียนบ้านสบหาร 4 12 6
52 127 โรงเรียนบ้านสบเมย 0 0 0
53 130 โรงเรียนบ้านสันติสุข 4 5 4
54 131 โรงเรียนบ้านสาม 4 4 4
55 132 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 1 1 1
56 129 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 24 46 31
57 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 4 7 5
58 166 โรงเรียนบ้านหัวลา 4 8 5
59 165 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 4 7 4
60 135 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 2 2 2
61 136 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 4 4
62 140 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 1 1 1
63 138 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 6 14 8
64 139 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0
65 137 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 1 3 1
66 141 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 15 22 20
67 142 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 7 6
68 146 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 13 30 19
69 147 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 3 3 3
70 148 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 7 14 7
71 149 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 3 5 4
72 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 26 47 30
73 151 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 21 43 25
74 154 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 13 8
75 153 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 4 7 3
76 156 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 18 25 24
77 157 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 30 81 46
78 158 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 6 9 6
79 159 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0
80 160 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 5 12 9
81 161 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 24 49 37
82 164 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 7 18 10
83 163 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 19 39 28
84 145 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 15 12
85 162 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 12 19 17
86 152 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 18 37 22
87 144 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0
88 143 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 4 8 5
89 155 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0
90 167 โรงเรียนบ้านอมพาย 17 41 28
91 169 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 19 42 27
92 168 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 12 20 15
93 170 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 13 2
94 028 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 0 0 0
95 124 โรงเรียนบ้านเลโคะ 28 52 34
96 125 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 3 6 3
97 133 โรงเรียนบ้านเสาหิน 7 15 11
98 058 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 29 64 42
99 062 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
100 061 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
101 063 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 3 9 6
102 064 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 9 17 10
103 066 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 10 16 9
104 065 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 11 26 19
105 069 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 24 60 45
106 070 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 3 3 3
107 072 โรงเรียนบ้านแม่งะ 0 0 0
108 074 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1 2 2
109 076 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 30 59 45
110 075 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 16 49 19
111 079 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 12 15 14
112 078 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 7 13 10
113 077 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 7 11 9
114 083 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 6 9 6
115 084 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 10 20 16
116 085 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 11 20 17
117 086 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
118 087 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 6 15 8
119 088 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 4 6 4
120 092 โรงเรียนบ้านแม่ละ 6 7 7
121 093 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 2 9 4
122 094 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 3 5 4
123 095 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 9 12 11
124 096 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 0 0 0
125 099 โรงเรียนบ้านแม่สวด 57 94 69
126 100 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 4 7 4
127 101 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 6 9 6
128 102 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 3 3 3
129 103 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
130 104 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 0
131 105 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0
132 108 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 1 1
133 107 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 0 0 0
134 106 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 4 5 5
135 109 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 4 11 7
136 110 โรงเรียนบ้านแม่สุ 8 14 9
137 111 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 7 15 7
138 112 โรงเรียนบ้านแม่หาด 3 6 5
139 113 โรงเรียนบ้านแม่หาร 4 9 7
140 114 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 2 2 2
141 115 โรงเรียนบ้านแม่ออก 0 0 0
142 116 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 17 27 23
143 117 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 6 16 10
144 118 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 6 18 9
145 119 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 1 1 1
146 120 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
147 121 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 0 0 0
148 068 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 3 5 4
149 067 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0
150 073 โรงเรียนบ้านแม่เงา 13 40 19
151 080 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 11 27 11
152 071 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 0 0 0
153 090 โรงเรียนบ้านแม่แพ 12 22 15
154 089 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 10 24 16
155 091 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 0 0 0
156 097 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 0 0 0
157 098 โรงเรียนบ้านแม่และ 6 13 7
158 082 โรงเรียนบ้านแม่โถ 33 58 37
159 081 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 3 4 2
160 059 โรงเรียนบ้านโพซอ 38 75 59
161 122 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 19 54 30
162 171 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 6 8 8
163 174 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 2 4 3
164 177 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0
165 176 โรงเรียนล่องแพวิทยา 5 15 9
166 178 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 23 63 37
167 179 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 8 21 16
168 187 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 18 37 21
169 185 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 0 0 0
170 186 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 7 0 0
171 188 โรงเรียนอุมโละ สาขาล่องแพวิทยา 0 0 0
172 008 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 22 15
173 172 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง) 17 43 23
174 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 31 86 53
175 180 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1 0 0
176 184 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 24 0 0
177 173 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 0 0 0
178 181 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 1 3 2
179 182 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 0 0 0
180 183 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0
181 015 โรงเรียนไท่จง 0 0 0
182 175 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 0 0 0
183 002 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0
184 004 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0
185 005 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0
186 007 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
187 006 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0
188 003 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0
รวม 1460 2907 1955
4862

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]