เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 -10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
4 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
5 นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
6 นาย ปิติพล ปราบเหตุ เจ้าหน้าที่ ict กรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายอินสอน อินตาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประธานกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง
8 นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง
9 นางอานงค์ ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง
10 นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายแสง สี เสียง
11 นางปิ่นมณี ณ เชียงใหม่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายแสง สี เสียง
12 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ
13 นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
14 นางปิ่นมณี ณ เชียงใหม่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
15 นางสาววิศัลยา จูใจแจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายงานธุรการและบริการ
16 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย และนักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
17 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย และนักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
18 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นายพชรพล ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์)
25 นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นางพะเยาว์ นิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นาย ปิติพล ปราบเหตุ โทร.0910767466
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]