สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยสิงห์ 23 3 2 1 28
2 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 22 13 1 1 36
3 อนุบาลธารทิพย์ 21 2 0 1 23
4 บ้านโพซอ 20 8 3 2 31
5 บ้านแม่ขีด 19 3 1 0 23
6 บ้านแม่สวด 18 24 9 3 51
7 บ้านไร่วิทยา 17 0 0 0 17
8 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 16 4 5 0 25
9 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 16 3 0 1 19
10 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 16 2 0 2 18
11 ชุมชนแม่ลาศึกษา 15 10 1 3 26
12 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 15 6 3 1 24
13 บ้านแม่โถ 14 10 7 0 31
14 บ้านเลโคะ 14 4 6 2 24
15 ไท่จง 14 4 1 1 19
16 บ้านซิวาเดอ 13 11 5 2 29
17 บ้านละอูบ 12 11 4 5 27
18 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 12 3 2 1 17
19 บ้านนาดอย 12 2 2 1 16
20 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 11 4 1 1 16
21 บ้านแพะพิทยา 10 9 4 3 23
22 บ้านห้วยห้า 10 7 3 2 20
23 บ้านแม่จ๊าง 10 4 9 1 23
24 บ้านอมพาย 10 3 3 2 16
25 ชุมชนบ้านผาผ่า 9 9 6 3 24
26 บ้านห้วยทราย 9 2 1 0 12
27 บ้านอุมดาใต้ 9 1 1 0 11
28 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 8 6 2 2 16
29 บ้านห้วยโผ 8 5 3 2 16
30 บ้านอุมดาเหนือ 8 4 2 1 14
31 บ้านห้วยกุ้ง 8 4 1 2 13
32 บ้านแม่ตอละ 8 3 0 1 11
33 บ้านกองก๋อย 7 5 4 1 16
34 บ้านห้วยแห้ง 7 3 1 1 11
35 บ้านผาเยอ 7 3 0 2 10
36 บ้านห้วยผึ้ง 6 8 7 4 21
37 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 6 7 3 5 16
38 บ้านท่าผาปุ้ม 6 7 3 0 16
39 บ้านป่าหมาก 6 6 2 2 14
40 บ้านแม่แลบ 6 3 3 3 12
41 บ้านขุนแม่ลา 6 3 1 0 10
42 บ้านสบเมย 6 2 3 2 11
43 บ้านแม่อุมพาย 6 0 0 0 6
44 ดอนชัยวิทยา 6 0 0 0 6
45 บ้านส้มป่อย 5 13 6 2 24
46 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 5 8 4 3 17
47 บ้านแม่ก๋อน 5 5 0 1 10
48 บ้านแม่แพ 5 4 3 0 12
49 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 5 3 2 2 10
50 บ้านแม่นาจางเหนือ 5 3 1 0 9
51 บ้านท่าสองแคว 5 3 0 0 8
52 บ้านแม่ออกเหนือ 5 2 6 0 13
53 บ้านแม่สามแลบ 5 0 1 1 6
54 บ้านแม่ปาง 5 0 1 0 6
55 บ้านท่าตาฝั่ง 5 0 1 0 6
56 บ้านห้วยวอก 4 11 2 1 17
57 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 4 5 2 0 11
58 บ้านแม่เงา 4 4 2 2 10
59 บ้านห้วยเดื่อ 4 4 0 0 8
60 บ้านแม่นาจาง 4 3 3 0 10
61 บ้านแม่กองแป 4 3 0 1 7
62 บ้านแม่สุ 4 3 0 1 7
63 สังวาลย์วิทยา 4 2 1 0 7
64 บ้านกลอเซโล 4 2 0 1 6
65 ล่องแพวิทยา 4 2 0 0 6
66 บ้านจอซิเดอเหนือ 4 1 1 2 6
67 บ้านแม่หาร 4 1 0 0 5
68 บ้านทะโลงเหนือ 4 0 0 1 4
69 บ้านแม่ฮุ 4 0 0 0 4
70 บ้านแม่เตี๋ย 3 5 2 1 10
71 ราชประชานุเคราะห์ 21 3 5 2 0 10
72 บ้านต้นงิ้ว 3 4 1 1 8
73 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 3 4 0 1 7
74 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 3 4 0 0 7
75 บ้านกองแปใต้ 3 3 2 1 8
76 บ้านแม่ต้อบเหนือ 3 3 1 0 7
77 บ้านแม่แพน้อย 3 3 0 3 6
78 บ้านแม่หลุย 3 3 0 1 6
79 อนุบาลแม่ลาน้อย 3 3 0 0 6
80 บ้านดอยงาม 3 2 0 1 5
81 บ้านแม่ต้อบใต้ 3 1 3 0 7
82 บ้านกอกหลวง 3 1 0 0 4
83 บ้านสาม 3 1 0 0 4
84 บ้านผาแดงหลวง 3 0 1 2 4
85 บ้านแม่กองคา 3 0 0 0 3
86 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 3 0 0 0 3
87 บ้านแม่ลามา 3 0 0 0 3
88 บ้านแม่ลาย 2 4 1 1 7
89 บ้านแม่อุมป๊อก 2 4 0 0 6
90 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 2 3 1 1 6
91 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 2 3 0 1 5
92 บ้านห้วยปลากั้ง 2 2 0 1 4
93 บ้านแม่ละ 2 2 0 0 4
94 บ้านแม่สวรรค์หลวง 2 1 2 0 5
95 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 2 1 2 0 5
96 บ้านคะปวง 2 1 1 0 4
97 บ้านห้วยมะกอก 2 1 1 0 4
98 บ้านสันติสุข 2 1 0 1 3
99 บ้านบุญเลอ 2 1 0 0 3
100 บ้านทุ่งแพม 2 1 0 0 3
101 บ้านป่าหมากวิทยา 2 1 0 0 3
102 บ้านแม่และ 2 0 3 0 5
103 บ้านป่าแก่ 2 0 1 2 3
104 บ้านแม่แพหลวง 2 0 0 0 2
105 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 0 0 0 2
106 บ้านกอมูเดอ 2 0 0 0 2
107 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 0 0 0 2
108 บ้านห้วยหมากหนุน 1 4 1 0 6
109 บ้านแม่ทะลุ 1 3 1 2 5
110 บ้านเสาหิน 1 3 0 3 4
111 บ้านแม่สะแมง 1 3 0 0 4
112 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 2 1 2 4
113 บ้านห้วยห้อม 1 2 1 1 4
114 บ้านห้วยม่วง 1 2 1 0 4
115 บ้านดูลาเปอร 1 2 1 0 4
116 บ้านหนองม่วน 1 2 1 0 4
117 บ้านหัวแม่โถ 1 2 0 1 3
118 บ้านหัวลา 1 2 0 1 3
119 บ้านห้วยน้ำใส 1 2 0 0 3
120 บ้านแม่เกาะ 1 2 0 0 3
121 บ้านปู่แก้ว 1 1 1 0 3
122 บ้านแม่โถใต้ 1 1 0 1 2
123 บ้านแม่จอ 1 1 0 1 2
124 บ้านแม่สะปึ๋ง 1 1 0 0 2
125 บ้านแม่งะ 1 1 0 0 2
126 บ้านห้วยกองก้าด 1 1 0 0 2
127 บ้านสบหาร 1 0 1 1 2
128 บ้านแม่หาด 1 0 0 2 1
129 บ้านฟักทอง 1 0 0 1 1
130 บ้านป่าโปง 1 0 0 1 1
131 บ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0 0 1
132 บ้านทีฮือลือ 1 0 0 0 1
133 บ้านสุดห้วยนา 1 0 0 0 1
134 บ้านแม่อุมลอง 1 0 0 0 1
135 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 2 1 1 3
136 บ้านเวฬุวัน 0 2 1 0 3
137 บ้านห้วยกระต่าย 0 2 0 0 2
138 รัตนประทีปวิทยา 0 2 0 0 2
139 บ้านห้วยปางผาง 0 1 2 0 3
140 บ้านแม่คะตวน 0 1 1 1 2
141 บ้านช่างหม้อ 0 1 1 0 2
142 บ้านดงกู่ 0 1 1 0 2
143 บ้านกะริคี 0 1 1 0 2
144 บ้านทิยาเพอ 0 1 1 0 2
145 บ้านศรีมูลเมือง 0 1 1 0 2
146 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 1 0 2
147 บ้านแม่อมลาน 0 1 1 0 2
148 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 1 0 0 1
149 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 1 0 0 1
150 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 1 0 0 1
151 บ้านแม่กะไน 0 0 7 2 7
152 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 3 0 3
153 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 1 1 1
154 บ้านพะมอลอ 0 0 1 0 1
155 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 0 1
156 บ้านแม่สะลาบ 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 1 0
158 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 1 0
159 บ้านห้วยกองมูล 0 0 0 1 0
160 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0 0 0
161 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 734 438 210 128 1,510