สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยสิงห์ 23 3 2 1 28
2 อนุบาลธารทิพย์ 21 2 0 1 23
3 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 19 13 1 1 33
4 บ้านโพซอ 19 6 3 2 28
5 บ้านแม่ขีด 17 3 1 0 21
6 บ้านไร่วิทยา 17 0 0 0 17
7 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 16 3 0 1 19
8 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 15 6 3 1 24
9 บ้านแม่โถ 14 10 7 0 31
10 ชุมชนแม่ลาศึกษา 14 10 1 3 25
11 บ้านเลโคะ 14 4 6 2 24
12 ไท่จง 14 4 1 1 19
13 บ้านแม่สวด 13 22 7 3 42
14 บ้านซิวาเดอ 12 11 5 2 28
15 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 12 3 2 1 17
16 บ้านนาดอย 12 1 2 1 15
17 บ้านละอูบ 11 11 4 5 26
18 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 11 4 1 1 16
19 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 11 2 3 0 16
20 บ้านแพะพิทยา 10 9 4 3 23
21 บ้านห้วยห้า 10 7 3 2 20
22 บ้านแม่จ๊าง 10 4 9 1 23
23 บ้านอมพาย 9 2 3 2 14
24 บ้านห้วยทราย 9 2 1 0 12
25 บ้านห้วยโผ 8 5 3 2 16
26 บ้านห้วยกุ้ง 8 4 1 2 13
27 บ้านแม่ตอละ 8 3 0 1 11
28 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 8 1 0 2 9
29 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 7 5 2 2 14
30 ชุมชนบ้านผาผ่า 7 4 6 3 17
31 บ้านอุมดาเหนือ 7 3 2 1 12
32 บ้านห้วยแห้ง 7 3 1 1 11
33 บ้านผาเยอ 7 3 0 2 10
34 บ้านห้วยผึ้ง 6 7 7 4 20
35 บ้านท่าผาปุ้ม 6 7 3 0 16
36 บ้านแม่แลบ 6 3 3 3 12
37 บ้านขุนแม่ลา 6 3 1 0 10
38 บ้านแม่อุมพาย 6 0 0 0 6
39 ดอนชัยวิทยา 6 0 0 0 6
40 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 5 8 4 3 17
41 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 5 7 3 5 15
42 บ้านป่าหมาก 5 4 2 2 11
43 บ้านแม่ก๋อน 5 4 0 1 9
44 บ้านกองก๋อย 5 3 3 1 11
45 บ้านแม่นาจางเหนือ 5 3 1 0 9
46 บ้านสบเมย 5 2 3 2 10
47 บ้านท่าสองแคว 5 2 0 0 7
48 บ้านแม่สามแลบ 5 0 1 1 6
49 บ้านแม่ปาง 5 0 1 0 6
50 บ้านท่าตาฝั่ง 5 0 1 0 6
51 บ้านอุมดาใต้ 5 0 1 0 6
52 บ้านส้มป่อย 4 12 5 2 21
53 บ้านห้วยวอก 4 11 2 1 17
54 บ้านแม่แพ 4 4 3 0 11
55 บ้านแม่เงา 4 3 2 2 9
56 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 4 3 2 2 9
57 บ้านแม่กองแป 4 3 0 1 7
58 บ้านแม่สุ 4 3 0 1 7
59 บ้านแม่ออกเหนือ 4 2 6 0 12
60 สังวาลย์วิทยา 4 2 1 0 7
61 ล่องแพวิทยา 4 2 0 0 6
62 บ้านแม่นาจาง 4 1 3 0 8
63 บ้านจอซิเดอเหนือ 4 1 1 2 6
64 บ้านทะโลงเหนือ 4 0 0 1 4
65 บ้านแม่ฮุ 4 0 0 0 4
66 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 3 5 2 0 10
67 บ้านห้วยเดื่อ 3 4 0 0 7
68 บ้านต้นงิ้ว 3 3 1 1 7
69 บ้านแม่ต้อบเหนือ 3 3 1 0 7
70 บ้านแม่แพน้อย 3 3 0 3 6
71 บ้านแม่หลุย 3 3 0 1 6
72 อนุบาลแม่ลาน้อย 3 3 0 0 6
73 บ้านสาม 3 1 0 0 4
74 บ้านผาแดงหลวง 3 0 1 2 4
75 บ้านแม่กองคา 3 0 0 0 3
76 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 3 0 0 0 3
77 บ้านแม่ลามา 3 0 0 0 3
78 บ้านแม่ลาย 2 4 1 1 7
79 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 2 4 0 1 6
80 บ้านกองแปใต้ 2 3 2 1 7
81 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 2 3 1 1 6
82 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 2 3 0 0 5
83 บ้านห้วยปลากั้ง 2 2 0 1 4
84 บ้านดอยงาม 2 2 0 1 4
85 บ้านกลอเซโล 2 2 0 1 4
86 บ้านแม่ละ 2 2 0 0 4
87 บ้านแม่สวรรค์หลวง 2 1 2 0 5
88 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 2 1 2 0 5
89 บ้านห้วยมะกอก 2 1 1 0 4
90 บ้านสันติสุข 2 1 0 1 3
91 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 2 1 0 1 3
92 บ้านกอกหลวง 2 1 0 0 3
93 บ้านป่าหมากวิทยา 2 1 0 0 3
94 บ้านแม่หาร 2 1 0 0 3
95 บ้านแม่อุมป๊อก 2 1 0 0 3
96 บ้านแม่และ 2 0 3 0 5
97 บ้านป่าแก่ 2 0 1 2 3
98 บ้านทุ่งแพม 2 0 0 0 2
99 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 2 0 0 0 2
100 บ้านกอมูเดอ 2 0 0 0 2
101 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 0 0 0 2
102 บ้านแม่เตี๋ย 1 4 2 1 7
103 บ้านห้วยหมากหนุน 1 4 1 0 6
104 บ้านเสาหิน 1 3 0 3 4
105 บ้านแม่สะแมง 1 3 0 0 4
106 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 2 1 2 4
107 บ้านห้วยห้อม 1 2 1 1 4
108 บ้านห้วยม่วง 1 2 1 0 4
109 บ้านดูลาเปอร 1 2 1 0 4
110 บ้านหนองม่วน 1 2 1 0 4
111 บ้านหัวแม่โถ 1 2 0 1 3
112 บ้านห้วยน้ำใส 1 2 0 0 3
113 บ้านแม่เกาะ 1 2 0 0 3
114 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 1 3 0 5
115 บ้านปู่แก้ว 1 1 1 0 3
116 บ้านแม่โถใต้ 1 1 0 1 2
117 บ้านแม่จอ 1 1 0 1 2
118 บ้านห้วยกองก้าด 1 1 0 0 2
119 บ้านสบหาร 1 0 1 1 2
120 บ้านแม่หาด 1 0 0 2 1
121 บ้านฟักทอง 1 0 0 1 1
122 บ้านป่าโปง 1 0 0 1 1
123 บ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0 0 1
124 บ้านบุญเลอ 1 0 0 0 1
125 บ้านแม่งะ 1 0 0 0 1
126 บ้านทีฮือลือ 1 0 0 0 1
127 บ้านสุดห้วยนา 1 0 0 0 1
128 บ้านแม่อุมลอง 1 0 0 0 1
129 บ้านแม่ทะลุ 0 3 1 2 4
130 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 2 1 1 3
131 บ้านเวฬุวัน 0 2 1 0 3
132 บ้านห้วยกระต่าย 0 2 0 0 2
133 รัตนประทีปวิทยา 0 2 0 0 2
134 บ้านห้วยปางผาง 0 1 2 0 3
135 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 1 2 0 3
136 บ้านแม่คะตวน 0 1 1 1 2
137 บ้านคะปวง 0 1 1 0 2
138 บ้านช่างหม้อ 0 1 1 0 2
139 บ้านดงกู่ 0 1 1 0 2
140 บ้านกะริคี 0 1 1 0 2
141 บ้านทิยาเพอ 0 1 1 0 2
142 บ้านศรีมูลเมือง 0 1 1 0 2
143 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 1 0 2
144 บ้านแม่อมลาน 0 1 1 0 2
145 บ้านหัวลา 0 1 0 1 1
146 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 1 0 0 1
147 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 1 0 0 1
148 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่กะไน 0 0 7 2 7
150 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 3 0 3
151 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 1 1 1
152 บ้านพะมอลอ 0 0 1 0 1
153 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 1 0 1
154 บ้านแม่สะลาบ 0 0 1 0 1
155 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 1 0
156 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 1 0
157 บ้านห้วยกองมูล 0 0 0 1 0
158 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0 0 0
159 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 663 393 204 128 1,388