สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลธารทิพย์ 15 4 2 21 21 2 0 1 23
2 บ้านห้วยสิงห์ 13 6 3 22 23 3 2 1 28
3 บ้านโพซอ 8 7 1 16 19 6 3 2 28
4 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 7 8 7 22 19 13 1 1 33
5 บ้านไร่วิทยา 7 6 2 15 17 0 0 0 17
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 7 2 6 15 16 3 0 1 19
7 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 7 2 4 13 12 3 2 1 17
8 บ้านแม่ขีด 6 3 3 12 17 3 1 0 21
9 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 6 2 5 13 15 6 3 1 24
10 บ้านละอูบ 6 2 3 11 11 11 4 5 26
11 ไท่จง 5 2 5 12 14 4 1 1 19
12 บ้านห้วยแห้ง 5 0 1 6 7 3 1 1 11
13 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 4 5 3 12 11 2 3 0 16
14 ชุมชนแม่ลาศึกษา 4 3 3 10 14 10 1 3 25
15 บ้านแม่ตอละ 4 2 1 7 8 3 0 1 11
16 บ้านเลโคะ 3 7 1 11 14 4 6 2 24
17 บ้านซิวาเดอ 3 3 1 7 12 11 5 2 28
18 บ้านอมพาย 3 2 2 7 9 2 3 2 14
19 บ้านห้วยโผ 3 2 2 7 8 5 3 2 16
20 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 3 1 0 4 8 1 0 2 9
21 บ้านแม่อุมพาย 3 0 1 4 6 0 0 0 6
22 ชุมชนบ้านผาผ่า 3 0 0 3 7 4 6 3 17
23 บ้านแม่กองคา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 2 5 1 8 11 4 1 1 16
25 บ้านห้วยทราย 2 3 2 7 9 2 1 0 12
26 บ้านนาดอย 2 2 0 4 12 1 2 1 15
27 บ้านสบเมย 2 2 0 4 5 2 3 2 10
28 บ้านแม่สวด 2 1 4 7 13 22 7 3 42
29 บ้านอุมดาเหนือ 2 1 2 5 7 3 2 1 12
30 บ้านแม่ก๋อน 2 1 1 4 5 4 0 1 9
31 บ้านแม่เงา 2 1 0 3 4 3 2 2 9
32 บ้านท่าสองแคว 2 0 1 3 5 2 0 0 7
33 บ้านขุนแม่ลา 2 0 0 2 6 3 1 0 10
34 ดอนชัยวิทยา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
35 บ้านห้วยผึ้ง 1 4 3 8 6 7 7 4 20
36 บ้านแม่โถ 1 3 3 7 14 10 7 0 31
37 บ้านป่าหมาก 1 3 2 6 5 4 2 2 11
38 บ้านกองก๋อย 1 3 1 5 5 3 3 1 11
39 ล่องแพวิทยา 1 2 0 3 4 2 0 0 6
40 บ้านห้วยห้า 1 1 3 5 10 7 3 2 20
41 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1 1 1 3 5 8 4 3 17
42 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 1 1 1 3 5 7 3 5 15
43 บ้านแม่แลบ 1 1 0 2 6 3 3 3 12
44 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 1 0 2 3 5 2 0 10
45 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 0 2 2 3 0 0 5
46 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1 0 2 3 4 3 2 2 9
47 บ้านแม่ออกเหนือ 1 0 2 3 4 2 6 0 12
48 บ้านห้วยม่วง 1 0 2 3 1 2 1 0 4
49 บ้านผาแดงหลวง 1 0 1 2 3 0 1 2 4
50 บ้านแม่ปาง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
51 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1 2 3 1 1 6
53 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
54 บ้านแม่และ 1 0 0 1 2 0 3 0 5
55 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 1 1 2 1 1 4
56 บ้านหัวแม่โถ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
57 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 0 1 1 2 0 0 3
58 บ้านฟักทอง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านแพะพิทยา 0 5 5 10 10 9 4 3 23
61 บ้านแม่จ๊าง 0 3 2 5 10 4 9 1 23
62 บ้านท่าตาฝั่ง 0 3 1 4 5 0 1 0 6
63 บ้านแม่กองแป 0 3 1 4 4 3 0 1 7
64 บ้านผาเยอ 0 2 0 2 7 3 0 2 10
65 บ้านห้วยเดื่อ 0 2 0 2 3 4 0 0 7
66 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 0 2 0 2 2 4 0 1 6
67 บ้านห้วยกุ้ง 0 1 2 3 8 4 1 2 13
68 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 2 3 5 3 1 0 9
69 บ้านอุมดาใต้ 0 1 2 3 5 0 1 0 6
70 บ้านส้มป่อย 0 1 2 3 4 12 5 2 21
71 บ้านห้วยวอก 0 1 2 3 4 11 2 1 17
72 บ้านแม่นาจาง 0 1 2 3 4 1 3 0 8
73 บ้านทะโลงเหนือ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
74 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 1 1 2 3 3 0 0 6
75 บ้านสันติสุข 0 1 1 2 2 1 0 1 3
76 บ้านทุ่งแพม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านปู่แก้ว 0 1 1 2 1 1 1 0 3
79 บ้านสบหาร 0 1 1 2 1 0 1 1 2
80 บ้านท่าผาปุ้ม 0 1 0 1 6 7 3 0 16
81 บ้านแม่แพ 0 1 0 1 4 4 3 0 11
82 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
83 บ้านป่าแก่ 0 1 0 1 2 0 1 2 3
84 บ้านเสาหิน 0 1 0 1 1 3 0 3 4
85 บ้านแม่โถใต้ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
86 บ้านบุญเลอ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 สังวาลย์วิทยา 0 0 2 2 4 2 1 0 7
88 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 0 2 2 4 1 1 2 6
89 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 0 2 2 3 3 1 0 7
90 บ้านแม่เตี๋ย 0 0 2 2 1 4 2 1 7
91 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 0 1 1 7 5 2 2 14
92 บ้านแม่สามแลบ 0 0 1 1 5 0 1 1 6
93 บ้านแม่ฮุ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
94 บ้านต้นงิ้ว 0 0 1 1 3 3 1 1 7
95 บ้านแม่หลุย 0 0 1 1 3 3 0 1 6
96 บ้านแม่ลามา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านแม่ลาย 0 0 1 1 2 4 1 1 7
98 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 2 2 0 1 4
99 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 1 1 2 1 0 1 3
100 บ้านกอมูเดอ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านแม่สะแมง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
102 บ้านแม่เกาะ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
103 บ้านแม่งะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแม่ทะลุ 0 0 1 1 0 3 1 2 4
105 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 4 3 0 1 7
106 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 3 3 0 3 6
107 บ้านสาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
108 บ้านกองแปใต้ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
109 บ้านกลอเซโล 0 0 0 0 2 2 0 1 4
110 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
112 บ้านห้วยมะกอก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
113 บ้านกอกหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านแม่หาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
119 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
120 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 1 2 1 0 4
121 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
122 บ้านแม่ต้อบใต้ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
123 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
124 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
126 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
127 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านแม่อุมลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
131 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
132 บ้านห้วยกระต่าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 รัตนประทีปวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
135 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 0 0 0 0 1 2 0 3
136 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
137 บ้านคะปวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านกะริคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านแม่ลาผาไหว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านหัวลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
146 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 อนุบาลกฤษณพรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 อนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 0 7 2 7
150 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 0 3 0 3
151 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
152 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านห้วยกองมูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 ลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 146 138 459 663 393 204 128 1,260