งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2560   6 ต.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
11 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
4 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.5/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
6 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ป.5/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง MEP ห้อง 3/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง MEP ห้อง 1/5 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
10 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง 3/3 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
11 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.3/4 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5-6 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3-4 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.2/1,2/2,2/3 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.2/4 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้อง ป.1/2,1/3 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ชั้น 1 ห้องสมุดสารานุกรมไทย 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ชั้น 1 ห้องสมุดสารานุกรมไทย 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง หน้าห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง หน้าห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม อบจ. ในสนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 5 ต.ค. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) หอประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 -11.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) หอประชุม 5 ต.ค. 2560 11.00 -12.30 น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) หอประชุม 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
4 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) หอประชุม 5 ต.ค. 2560 14.00-15.00 น.
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องนาฏศิลป์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องนาฏศิลป์ 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16.30 น.
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องภาษาไทย 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ห้องทัศนศิลป์ 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/4และ ป.5/2 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/5และ ป.4/6 5 ต.ค. 2560 09.00-12.30 น.
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.30 น.
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
12 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
13 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องวงค์วรกุล 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ 5 ต.ค. 2560 09.30-16.30
15 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ 5 ต.ค. 2560 13.00-16.30
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ 5 ต.ค. 2560 09.30 น. -16.30 น.
17 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ 5 ต.ค. 2560 13.00-16.30 น.
18 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 1 ใต้ถุนอาคารใหม่ 5 ต.ค. 2560 09.30 น. -16.30 น.
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ใต้ถุนอาคารใหม่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30 น.
20 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 1 ใต้ถุนอาคารใหม่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
21 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ใต้ถุนอาคารใหม่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
22 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
23 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
24 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
25 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
26 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
27 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
28 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
29 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้องเกียรติราชา 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 น. -12.00น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
11 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.
12 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารเกื้อกูลมิตร 5 ต.ค. 2560 09.00 -12.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมสืบสานปัญญา 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมสืบสานปัญญา 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมสืบสานปัญญา 5 ต.ค. 2560 13.00 - 16. 30 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารICT ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 2 ห้อง ประชุม ICT 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ICT ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 5 ต.ค. 2560 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เกื้่อกูลมิตร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
4 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง เรียนภาษาจีน 5 ต.ค. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เต้นท์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 1 ชั้นบน โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์ 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องประชุม 1 ชั้นบน โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา โรงอาหาร 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ห้องสมุด 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล อาคารโสมนัส ห้อง ตึกอนุบาลชั้นล่าง 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล อาคารโสมนัส ห้อง ตึกอนุบาลชั้นบน 5 ต.ค. 2560 09.00 -16.30

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]