::sp-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจีรนันท์ คำวรรณ โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชนก สุภาแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แก้วอ่อง โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา แก้วตัน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ บุญอินโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางครองพันธ์ พวงพุฒโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ลักษณะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาววุฒิตา ยั่งปิน โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา กรรมการ
3. นางสุธิกานต์ ม้วนทอง โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเกียรติสุดา คารมคม โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลสิริ วงศ์เป็ง โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางภคมน นาขาม โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนิศากร อินผ่อง โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ มะโนชัย โรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางสาวทัดพิชา จันต๊ะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนิภา อุ่นถา โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ประธานกรรมการ
2. นางจินดาภัทร์ โนไชยาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางฐานิศรา วงค์หาจักรโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวปริยานุช มาโน โรงเรียนบ้านถืมตองประธานกรรมการ
2. นางสาวภิภัสรา ยศอิศวกุล โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
3. นางภาวิณีย์ วิกาศ โรงเรียนบ้านสาลี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวดี วังคำ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ จันทร์วัง โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
3. นางเพียงรวี อินน้อยโรงเรียนบ้านซาวหลวง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดท่าข้ามฯประธานกรรมการ
2. นายวาสนา กรรมชะนะ โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นางสาวประณีต สาระถี โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางยลระวีย์ หาญณรงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา จินะแปง โรงเรียนบ้านห้วยนาย กรรมการ
3. นางนันทิกานต์ ปาฟอง โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวินิตย์ จันต๊ะวงค์ โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางสาวพัชนีย์ อายุยืน โรงเรียนไตรธารวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายสุรพงษ์ นาขาม โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ตาคำ โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จินะป๊อก โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชนีย์ อายุยืน โรงเรียนไตรธารวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกมล ทองเปี้ย โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นางภัณฑิรา ต๊ะน้อย โรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเวฬุวัลย์ ไสยมรรคา โรงเรียนชุมชนบ้านนาคาประธานกรรมการ
2. นายประพันธุ์ มันจิตร์ โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการ
3. นางกรรณิกา เศรษฐกิจ โรงเรียนบ้านปิงในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายน่านนที คำแปงตัน โรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพิกา แก้วพุธ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางดวงพร ลาดทะนุ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางนิชาภา มูลหงษ์ โรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางวรเชษฐ วงศ์กันตา โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นางสุวิญชา คำแปงตัน โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ก้อนคำ โรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สารไชย โรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ก้อนคำ โรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มงคล โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ สารไชย โรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางปุณญดา อาจกุล โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา ปางน้อยโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวเพียงดาว เมืองคำ โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
4. นางชุลีกร เชียงปาละโรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางแวววิมล ด้วงทอง โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ประธานกรรมการ
2. นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรือง โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ปวงจันทร์หอม โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ กรรมการ
4. นางพรพรรณ ยานะ โรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมนึก อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญ โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
3. นางอัจฉราพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
4. นางสาวสาวิณี แก้วศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านสะละภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โนทะนะโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางเกศรา ศรีตระกูลวงค์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายกฤษกร เรืองวิทยานันท์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวกิ่งสอน น้ำสาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวนาตยา สุดสมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
6. นางสาวชญานี อุดอาจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ลำบาลโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนัฐฐา บานใจโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อะริยะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางสาวสุรางคณา ใบยาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โนทะนะ โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางเกศรา ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
3. นายกฤษกร เรืองวิทยานันท์ โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวกิ่งสอน น้ำสา โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวนาตยา สุดสมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
6. นางสาวชญานี อุดอาจ โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ ลำบาล โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสุนัฐฐา บานใจ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อะริยะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางสาวสุรางคณา ใบยา โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมคิด นันคำ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ธิศรี โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ จันนันทะ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ ดู่อินทร์ โรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ์ โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ นุหน่อ โรงเรียนบ้านน้ำงาว ประธานกรรมการ
2. นางโสภา นันต๊ะ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นางสาวกชพร ขันทะสีมา โรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก แก้วสี โรงเรียนบ้านนาก้ากรรมการ
5. นางสุทินธิ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ กติยา โรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
7. นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุล โรงเรียนมิตรมวลชน 3กรรมการ
8. นางสาวววัชรีภรณ์ ดีน้อย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต แก้วหลวง โรงเรียนชุมชนบ้านนาคาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นางนันทวัน สิทธิวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรุจิฬา กองอาสา โรงเรียนบ้านค้างอ้อยกรรมการ
5. นางภัทราวดี ปาริน โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
6. นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์กรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ กันทะจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
8. นางสุภัทรา สุทธิ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
9. นางนัทธมน สามารถกุล โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา พรมเทพ โรงเรียนบ้านท่ามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิ โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการ
3. นางงนิตยา คะใจ รงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
4. นางจิราพร นันลังค์ โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
5. นางพัชรี ทานะ โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
6. นางสาวนันธิดา สอนปัน โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
7. นางอริศรา จันทยุทธ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายนพดล ศรีวิไชย โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประทุม คำฟู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางรักชนก กันไชย โรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสริศา ตาใส่ โรงเรียนบ้านน้ำพางประธานกรรมการ
2. นางศรินญา แก้วเทพ โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสุชานันท์ มาเฟือง โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายปิยะพงค์ ดู่อินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วประธานกรรมการ
2. นางสาววรุ่งพิวา แคว้งอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
3. นางกาญจน์กวิน เพชรอมรเมธากุล โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราภรณ์ ดู่อินทร์ โรงเรียนบ้านพรหมประธานกรรมการ
2. นายศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายวชิระ ธุระกิจเสรี โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปรียานุช จ่าแสน โรงเรียนทุ่งศรีทอง ประธานกรรมการ
2. นางมนธิรา จันทฑีโร โรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางกมลพัชร กิวัฒนา โรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางณิชาภัทร กันแก้ว โรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางสาวนภัค สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
6. นายวิทยา เมฆะโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ฐิติชัยธนาภัทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว พรมจันที โรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา วงศ์เทพ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกรกรรมการ
4. นางสาวปาณิศรา แก้วปัญญา โรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
5. นางปราณี ปัญญาวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ กรรมการ
6. นางบรรยาย สัญญาเขื่อน โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสายสมร วงค์วาน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ร่อนทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายพงษ์ทัต กิติตุ้ย โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
4. นางศิริพร พังยะ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิจ ณ น่าน โรงเรียนบ้านห้วยมอญ ประธานกรรมการ
2. นางบุศกรณภัสร์ ตั้งเธียรธิติกุล โรงเรียนบ้านห้วยไฮกรรมการ
3. นางสาวมลิวัลย์ ช่างพูด โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
4. นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นางอำไพ ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ สุภานิล โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาพร พอใจ โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มะลิวัลย์ โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการ
5. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สุภานิล โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาพร พอใจ โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุด โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มะลิวัลย์ โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการ
5. นางภัคจิรา เย็นใจมา โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศ โรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ เจดีย์กัน โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางวรัชยา ยอดบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางราตรี สงวนกลาง โรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศ โรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ เจดีย์กัน โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางวรัชยา ยอดบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางราตรี สงวนกลาง โรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกวิสรา ศรีมูล โรงเรียนบ้านป่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นายอัฐกร ธรรมไชย โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
3. นางสาวขวัญกมล สีธิ โรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายไพบูลย์ วงศาระ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา กรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดี โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง วงค์แจ่มโรงเรียนบ้านน้ำปูน ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปิติรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางสาวปภาดา บัญจรัตน์วรกุล โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
4. นางนงค์เยาว์ แก้วกันทา โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
5. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติ โรงเรียนราชานุบาล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้าง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กรรมการ
3. นายเจริญกุล อาษาพันธ์ โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียง โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางสาวปริญญา แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้า โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นายธนกฤต ปินตาสาย โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
9. นางสาวชลนิชา ขันเชียง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
10. นางกาญจนา จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม กรรมการ
11. นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภู โรงเรียนบ้านป่าอ้อย กรรมการ
13. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านฮากฮาน กรรมการ
14. นายพิสิฐ์กร สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
15. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
16. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์ โรงเรียนราชานุบาล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้าง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กรรมการ
3. นายจริญกุล อาษาพันธ์ โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียง โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางสาวปริญญา แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อหอย กรรมการ
6. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้า โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นายธนกฤต ปินตาสาย โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
9. นางสาวชลนิชา ขันเชียง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
10. นางกาญจนา จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม กรรมการ
11. นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกรกรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภู โรงเรียนบ้านป่าอ้อย กรรมการ
13. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
14. นายพิสิฐ์กร สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
15. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
16. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์ โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้าง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กรรมการ
3. นายจริญกุล อาษาพันธ์ โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียง โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางสาวปริญญา แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
6. นายพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้า โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นายธนกฤต ปินตาสาย โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
9. นายชลนิชา ขันเชียง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย กรรมการ
10. นางกาญจนา จำปารัตน์ รงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม กรรมการ
11. นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภู โรงเรียนบ้านป่าอ้อยกรรมการ
13. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านฮากฮาน กรรมการ
14. นายพิสิฐ์กร สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
15. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
16. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์ โรงเรียนราชานุบาล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้าง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กรรมการ
3. นายจริญกุล อาษาพันธ์ โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียง โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางสาวปริญญา แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้า โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นายธนกฤต ปินตาสาย โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
9. นางสาววชลนิชา ขันเชียง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
10. นางกาญจนา จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม กรรมการ
11. นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภู โรงเรียนบ้านป่าอ้อย กรรมการ
13. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านฮากฮาน กรรมการ
14. นายพิสิฐกร สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
15. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
16. นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ์ โรงเรียนราชานุบาล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้าง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กรรมการ
3. นายเจริญกุล อาษาพันธ์ โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายอาทิตย์ สุวรรณคีรียง โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางสาวปริญญา แสนดวงแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้า โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นายธนกฤต ปินตาสาย โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
9. นางสาวชลนิชา ขันเชียง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย กรรมการ
10. นางกาญจนา จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม กรรมการ
11. นายรัฐพงษ์ ศศิวิมลพรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
12. นายริยพล ตนภู โรงเรียนบ้านป่าอ้อยกรรมการ
13. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
14. นายพิสิฐกร สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
15. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์ โรงเรียนบ้านสาลี่ กรรมการ
16. นางสาววจิราวรรณ เทพสุคนธ์ โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปิยะนุช กาวิละแพทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ ประธานกรรมการ
2. นางอำพร สุริยะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิกุล ปาระมี โรงเรียนบ้านนาผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพัฒนา ไชยเสิศโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตต์เมตต์ โรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นางพิณนภา เพชรสุข โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ทาตาล โรงเรียนบ้านม่วงติ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ภูผาคุณ โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางรัชฏาพร สุทธิบุตร โรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิยม เงินวงค์ใน โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ สุกสาโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ รักษาพล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช นามพญา โรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางธนัชพร ชัยมณี โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
3. นางวนัญญา พลธนะ โรงเรียนบ้านคำเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิยม เงินวงค์ในโรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจรัญ สุกสา โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ รักษาพล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจำนงค์ เขตเมืองมูล โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ไชยชนะ โรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่น โรงเรียนบ้านไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เขตเมืองมูล โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ไชยชนะ โรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่น โรงเรียนบ้านไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางจตุรพร คำจิตร โรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นางวราภรณ์ โลนันท์ โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอาคม กุลสุรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางดวงฤทัย อินขาล โรงเรียนบ้านผาขวางกรรมการ
3. นายนพฤทธ์ จันทร์ผง โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญเสริม เสนนันตา โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ประธานกรรมการ
2. นายมาตย์ ใจจริม โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา คำปา โรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประวรรธน์ เศรษฐ์ปิติวงค์ โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธัญยมนน์ เรืองวุฒิปัญญโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วกรรมการ
3. นางจินตนา เวียงนาค โรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
4. นางทิวาพร พิมพ์แสงจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45กรรมการ
5. นายสุชีพ เพียรวิทูร โรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวลำดวน ปวงไชยา โรงเรียนบ้านบ่อหอยประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นายกิตติโชติ เวียงนาค โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นางนิทรา เคนดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
5. นางวรนุช ศรีธิ โรงเรียนบ้านวังตาว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สายสูง โรงเรียนบ้านห้วยคำประธานกรรมการ
2. นายภูริวัฒน์ สีสนิท โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
3. นางศรีแพร มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
4. นางพวงผกา กองมงคล โรงเรียนหาดเค็ดกรรมการ
5. นางศุภกร ใจบุญมา โรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ แก้วกันทา โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ใจน่าน โรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สหวงศ์จินดา โรงเรียนบ้านน้ำเกี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ธรรมศิลป์ โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ นาตัน รงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสิริพรรณ แสนวงศ์ โรงเรียนบ้านนาราบฯ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อุดแน่นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอัมพันธ์ุ ดาวนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อุดแน่นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอัมพันธุ์ ดาวนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายอนุชา รัตนอุบลสพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม สมสุขโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายกฤตเมธ พรมใจโรงเรียนบ้านน้ำเคิมกรรมการ
4. นายปรีชา มาอ้ายโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายนิรันดร์ ใจจริมโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
1. นายอนุชา รัตนอุบลสพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม สมสุขโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายกฤตเมธ พรมใจโรงเรียนบ้านน้ำเคิมกรรมการ
4. นายปรีชา มาอ้ายโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายนิรันดร์ ใจจริมโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ จันทร์จองคำโรงเรียนบ้านไหล่น่านประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ทนันไชยโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
3. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
4. นายอุเทน แคว้งใจโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายสุทิน บุญงามโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เพชรดินโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีเมืองแก้วโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ แก้วภิรมย์โรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
5. นายมัธยม อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาววภัคพร ทองอินต๊ะ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรรมการ
3. นายหรียญชัย อาจหาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพายัพ ชมพู โรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัย โรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพายัพ ชมพู โรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัย โรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายหรียญชัย อาจหาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพายัพ ชมพูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัย โรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
3. นายเหรียญชัย อาจหาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
2. นางสาวภัคพร ทองอินต๊ะ โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) กรรมการ
3. นางสาวจารุณี ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพายัพ ชมพู โรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
2. นายพิษณุ มะโนชัย โรงเรียนบ้านโป่งคำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะ โรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร กรรมการ
3. นายนุพงษ์ จันต๊ะพรมมา โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สารรัตนะ โรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายนุพงษ์ จันต๊ะพรมมาโรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะ โรงเรียนบ้านธงหลวง ประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายนุพงษ์ จันต๊ะพรมมา โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะ โรงเรียนบ้านธงหลวง ประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายนุพงษ์ จันต๊ะพรมมา โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำรัส จิตอารีย์ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล รังสี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำรัส จิตอารีย์ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล รังสี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส จิตอารีย์ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล รังสี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายกิจชัย ส่องเนตร โรงเรียนราชานุบาล ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อน ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพรชัย การุณยฐิติ โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นายภาสกร ช่วยพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
5. นางสาวณัฏญ์ญดา วงศ์สิทธิ์ โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายกิจชัย ส่องเนตร โรงเรียนราชานุบาล ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ลัดดาอ่อน ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพรชัย การุณยฐิติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ
4. นายภาสกร ช่วยพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านกรรมการ
5. นางสาวณัฏญ์ญดา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงค์สิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรี โรงเรียนบ้านบ่อหอย กรรมการ
3. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เทพกอม โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงค์สิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรี โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เทพกอม โรงเรียนบ้านสองแคว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงค์สิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชุมศรี โรงเรียนบ้านบ่อหอย กรรมการ
3. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เทพกอม โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงค์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายเอกชัย ชุมศรี โรงเรียนบ้านบ่อหอย กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เทพกอม โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพันธ์เทพ บาลนคร โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนนทวิทย์ อุปินใจ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ สุริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพันธ์เทพ บาลนคร โรงเ้รียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
3. นายนนทวิทย์ อุปินใจโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพันธ์เทพ บาลนคร โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
3. นายนนทวิทย์ อุปินใจโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพันธ์เทพ บาลนคร โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
3. นายนนทวิทย์ อุปินใจโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมังกร ณ น่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นางรสริน รังสี โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นางรสริน รังสี โรงเรียนราชานุบาล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นางรสริน รังสี โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมังกร ณ น่าน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ คณะธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ กรรมการ
4. นางรสริน รังสี โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ วรรณภูษิต โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ วรรณภูษิต โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ วรรณภูษิต โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ วรรณภูษิต โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง กรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายมังกร ณ น่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกุล โรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางจันทรา รักศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
4. นายพัชรดนัย โนต๊ะยศ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกุล โรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางจันทรา รักศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
4. นายพัชรดนัย โนต๊ะยศ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
3. นายพัชรดนัย โนต๊ะยศ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) กรรมการ
4. นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางจันทรา รักศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
3. นายพัชรดนัย โนต๊ะยศ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) กรรมการ
4. นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพันธ์ประภ สอนนนท์ฐีกูล โรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางวัลลา ยอดหล้า โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
4. นายพิจักณภัสถ์ สุริยะพรหม โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูล โรงเรียนบ้านน้ำปาย ประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางวัลลา ยอดหล้า โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
4. นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม รงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางธนิดา กันแก้วโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางบุญชิน วิชัยต๊ะโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อินสารโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
4. Mr.jeric Dahi Villafueteโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)กรรมการ
5. นางวิลาสธนัน ขำบางโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางธนิดา กันแก้วโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางบุญชิน วิชัยต๊ะโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อินสารโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
4. Mr.jeric Dahi Villafueteโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)กรรมการ
5. นางวิลาสธนัน ขำบางโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางธนิดา กันแก้ว โรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางบุญชิน วิชัยต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อินสาร โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
4. Mr.jeric Dahi Villafueteโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)กรรมการ
5. นางวิลาสธนัน ขำบาง โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายภูวนารท ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางโศภณิส กันทะกาลังโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
4. Mr.joey Baliton Romasantaโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)กรรมการ
5. นางสาวอังคนา มงคลชัยโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร สุริยศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางโศภณิศ กันทะกาลัง โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
4. Mr.joey Baliton Romasantaโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)กรรมการ
5. นางสาวอังคนา มงคลชัย โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ตาวังโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวดอกสร้อย บุญนำโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. Mr.jeric Dahi Villafueteโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)กรรมการ
5. นางสาวนภาพร มงคลชัยโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ยอดศรี โรงเรียนบ้านไชยสถาน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ ตาวัง โรงเรียนบ้านวังยาว กรรมการ
3. นางสาวดอกสร้อย บุญนำ โรงเรียนบ้านป่าสัก กรรมการ
4. Mrs.Ms. Bailey Binke โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการ
5. นางสาวนภาพร มงคลชัย โรงเรียนบ้านหัวเมือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายภูวนารท ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางโศภณิศ กันทะกาลังโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
4. Mr.joey Baliton Romasantaโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)กรรมการ
5. นางสาวอังคนา มงคลชัยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑามาศ บุญญาทวีทรัพย์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิตา ศรีใจโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวพีรภาว์ ปานขาวโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
4. Misswang Wenoainโรงเรียนสามัคคีวิทยาเทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)กรรมการ
5. นางสาววันทะนา นวลละอองโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ บุญญาทวีทรัพย์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิกา ศรีใจโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวพีรภาว์ ปานขาวโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
4. Mrs.FANG.MENG MENGโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)กรรมการ
5. นางสาววันทะนา นวลละอองโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์โรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ สุภาโรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ นันลังค์โรงเรียนบ้านแคว้งกรรมการ
4. นายชัยชนะ โพสีโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
5. นางภัทรวดี ศรีกวนชาโรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี กันใจแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 บ้านดอนแท่นประธานกรรมการ
2. นายชรินทร มณีภูวนัตถ์โรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ท้าวสารโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
5. นางศุภวรรณ สุภาโรงเรียนบ้านนาวงค์กรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ครุฑเกตุโรงเรียนบ้านค้างอ้อยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสถิต วงค์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยา่คารประธานกรรมการ
2. นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใสโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
5. นางขวัญฤทัย วงค์แจ่มโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ เพชรดินโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ นาตันโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
8. นายธีรวัฒน์ คิดดีโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลกรรมการ
9. นายแดนกมล กาโนโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
10. นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์โรงเรียนบ้านน้ำอูนกรรมการ
11. นายนิรันดร์ ใจจริมโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
12. นายศุภชัย ชุ่มใจโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
13. นางสุไมตรี มหาวรรณโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
14. นางสาวนริณี กันคำโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
15. นางสาวฉัตรกมล อุดแดงโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
16. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายบุญชม ตะติ๊บโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายธีระพันธ์ เมธาเกษรโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางปุณญาพร ปันสอนโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายเสาร์คำ เชียงทองโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
6. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
7. นายอุเทน แคว้งใจโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
8. นางธันย์ชนก ปั๋นจาโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ลาภมากโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
3. นายกันต์กฤต ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำกรรมการ
4. นายเอกชัย ปิจดีโรงเรียนบ้านแคว้งกรรมการ
5. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
6. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
8. นางวัลลา ยอดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
9. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นายมงคล เมธะพันธ์ุสพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางวลัยพร สุริยศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรม โรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นายมงคล เมธะพันธุ์ สพป.น่าน เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นายมงคล เมธพันธ์ุสพป.น่าน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา คำมงคลโรงเรียนบ้านตองประธานกรรมการ
2. นางลำดวน สิทธิวงค์โรงเรียนบ้นพะเยากรรมการ
3. นางศรีมาลา บุญรักษาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็มอร อินนะลาโรงเรียนบ้านสะเลียมประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรัตน์ ยินดีโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
3. นางอัมพิกา แก้วพุธโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวนวพัณณ์ วิชานิธิศศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส สถานอุ่นโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
3. นางพิชญาภัค กะรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพนิดา ดู่ขึ่งโรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ฺ ดีสีใสโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นางกิตติยา หิรัญกุลโรงเรียนบ้านวังหมอกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษีโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางวชรพร ดีวุฒิไชย โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
3. นางสาววารีรัตน์ ยินดี โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นางสาวฐิตา พิมลพันธุ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)กรรมการ
5. นายณัฏฐวรรธน์ ยศศรี โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรัชญ์ญา สุวรัชญ์สิริกุล โรงเรียนบ้านห้วยส้ม กรรมการ
7. นางสาววิเรขา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกรกนก แสวงผล โรงเรียนราชานุบาล ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศณี วงค์ศิริ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางศิวพร ขัติยะ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ กรรมการ
5. นายชูชาติ ดวงคำ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ กรรมการ
6. นายปฐมพงษ์ กันบุญ โรงเรียนบ้านเมืองจังกรรมการ
7. นางกัลยา ขันทะสอน โรงเรียนบ้านพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี คำนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ พรหมวงศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พงษ์รัตนานุกุล รงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางบัณฑิตา ต๊ะติ๊บโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕(บ้านดอนแท่น)กรรมการ
5. นายชวลิต จันทร์ผง โรงเรียนบ้านพรหม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ โรงเรียนบ้านน้ำลี ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกัน โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางกุลธิดา มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน กรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำ โรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา มะโนแป๊ก รงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (เวียงสา)กรรมการ
6. นางพลอยปภัส จะเฮิง โรงเรียนไตรธารวิทยา กรรมการ
7. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ โรงเรียนบ้านน้ำลี ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกัน โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำ โรงเรียนบ้านน้ำปูนกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา มะโนแป๊ก โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (เวียงสา)กรรมการ
6. นางพลอยปภัส จะเฮิง โรงเรียนไตรธารวิทยา กรรมการ
7. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี พรมคำปา โรงเรียนบ้านตอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธินี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดด กรรมการ
3. นายอานนท์ ขันทะยศ โรงเรียนบ้านพี้ใต้ กรรมการ
4. นางรุจิรา วันเพ็ญ รงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว กรรมการ
5. นายพุทธิพงษ์ คำฟู โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา โรงเรียนบ้านร่มเกล้า กรรมการ
7. นายสิทธิชัย อุตสาห์ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พรมคำปา โรงเรียนบ้านตอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธินี สวนวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
3. นายอานนท์ ขันทะยศ โรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
4. นางรุจิรา วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
5. นายพุทธิพงษ์ คำฟู โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
7. นายสิทธิชัย อุตสาห์ โรงเรียนบ้านห้วยหลอด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศกุลตลา ชมชื่น โรงเรียนบ้านสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทิกา พรมถานา โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดกรรมการ
3. นายตะวัน สุทธวิจิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการ
4. นางนิสากร ยศประสงค์ โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
5. นายชลธี เมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วกรรมการ
6. นางสาวเกศกนก กองศรี โรงเรียนบ้านหนองรังฯกรรมการ
7. นางสาวดารวีร์ พันชา โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเล็ก แก้วดี โรงเรียนบ้านต้าม ประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาศวิบูลย์ โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางอุทุมภรณ์ พิมพิลา โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
4. นางสาววัชโรบล วุฒิ โรงเรียนบ้านเมืองจังกรรมการ
5. นางอรไท วัฒนะ โรงเรียนบ้านซาวหลวง กรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ กรรมการ
7. นางสาวบุณณดา หาญวุฒิพร โรงเรียนบ้านเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์ รงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายพิทักษ์พงศ์ ไชยศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรี โรงเรียนบ้านน้ำพาง กรรมการ
6. นางศศิธร ยอดออน โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง กรรมการ
7. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายพิทักษ์พงศ์ ไชยศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรี โรงเรียนบ้านน้ำพาง กรรมการ
6. นางศศิธร ยอดออน โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง กรรมการ
7. นายวัฒนพงศ์ วงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาว โรงเรียนบ้านน้ำงาว ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสน โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิ โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตา โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นางอุทุมภรณ์ พิมพิลา โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
6. นายศรายุทธ สุทำเลา โรงเรียนบ้านน้ำตวง กรรมการ
7. นายณัฐกิตติ์ อิสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองลี กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ วงศ์นันท์โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์ โรงเรียนบ้านสันทะ กรรมการ
3. นายปิยะ จะเฮิง โรงเรียนบ้านเปา กรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ วงศ์นันท์ โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศ รงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ วงศ์นันท์โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ วงศ์นันท์โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์ วงศ์นันท์โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
3. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
4. นายพุฒิพง์ วงศ์นันท์โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
5. นางกาญจนา สมคำโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
6. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ สุยาว โรงเรียนบ้านน้ำงาว ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสน โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิ โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตา โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นางอุทุมภรณ์ พิมพิลา โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
6. นายศรายุทธ สุทำเลา โรงเรียนบ้านน้ำตวง กรรมการ
7. นายณัฐกิตติ์ อิสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาว โรงเรียนบ้านน้ำงาว ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสน โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิ โรงเรียนบ้านนาไค้ กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตา โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นางอุทุมภรณ์ พิมพิลา โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนากรรมการ
6. นายศรายุทธ สุทำเลา โรงเรียนบ้านน้ำตวง กรรมการ
7. นายณัฐกิตติ์ อิสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองลี กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ หลวงขันโรงเรียนบ้านถืมตองประธานกรรมการ
2. นายุสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ หลวงขันโรงเรียนบ้านถืมตองประธานกรรมการ
2. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางเกศินี พันธ์คำวังโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางเกศินี พันธ์คำวังโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางวรามาศ สีหราชโรงเรียนบ้านสะละภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเปี่ยมสุข ธิเขียวโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน ชมภูโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเธียรทอง พัฒนมใหญ่ยิ่งโรงเรียนบ้านนวราษฏร์ืกรรมการ
3. นางสาวบุญพร้อม แพทย์สมานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่งโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
3. นางสาวบุญพร้อม แพทย์สมานโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ มูลทาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเด่น วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นายเฉลิม ยศอิศวกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ มูลทาโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเด่น วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นายเฉลิม ยศอิศวกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางประทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
3. นางสุทิน มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางประทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
3. นางสุทิน มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงคำโรงเรียนบ้านโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านผาขวางกรรมการ
3. นางจิตรา นาตันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงคำโรงเรียนบ้านโป่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านผาขวางกรรมการ
3. นางจิตรา นาตันโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพินิจโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพินิจโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมัลลิกา เจดีย์ถา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพาภรณ์ ศิริรักษา โรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
3. นางสาวโชติมา แก้วปัญญา โรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
4. นางชลธิลา อุปจักร์ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
5. นางสาวสายสวาท เกษนา โรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
6. นางณัฐปภัสร์ มหาวัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
7. นางเกษร อ่องดาโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
8. นางวราพร มาลาคำ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
9. นางสายรุ้ง ติ๊บขันโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมยุรี พึ่งทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ เพชรสุภา โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว กรรมการ
3. นางพันทิพา ใจจริม โรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. นางทัศวรรณ ศรีคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
5. นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนงณภัส ตุ่นคำ โรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
7. นางกมลพรรณ ซ้อนสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
8. นางเจธนี ศิริมาตย์ โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อน นางมาติกา ศรีอ่อน ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่อง โรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่อง โรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่อง โรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางมาติกา ศรีอ่อน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางอัมพวัน จันทรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐาพร อุ่นใจ โรงเรียน.น่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมถานาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐาพร อุ่นใจ โรงเรียน.น่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสมฤทัย พรมถานา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐาพร อุ่นใจ โรงเรียน.น่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมถานารงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชฎาภรณ์ สิริภาธัญบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐาพร อุ่นใจ โรงเรียน.น่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมถานา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์ทิวา วิชาญ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนางอัญชลี ทิพวงศ์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบุษบา นภัสร์ชุติกาญจน์โรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัฎฐสินี เมฆคะ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว โรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัฎฐสินี เมฆคะ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุประการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม กรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล รงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม กรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล รงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุประการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุประการ รงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุประการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม กรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุประการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ อินทะนิล โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยศ โรงเรียนศรีนาชื่นกรรมการ
5. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้ โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
6. นางฐิรญา ไชยคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภูวนารท ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุล โรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูวนารท ทาตาล โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุล รงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภูวนารท ทาตาล รงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารท ทาตาล โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุล โรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารท ทาตาล โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุล โรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวนารท ทาตาล โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด ประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุล โรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายภูวนารท ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางจอยจิตต์ แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการ
3. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
4. นางสาวอุไรพร ทัพธานีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินยาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนิศากร หาดจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางวิมลมาส เชื้อคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางอัมพร ชุ่มวงศ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสุพรรณิกา วิชาเป็งโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ ศิริเลิศโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปุญชรัสม์ สุดใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ ศิริเลิศโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปุญชรัสม์ สุดใจโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านวังตาวประธานกรรมการ
2. นางนงนภา จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางรุ่งนภา แสงงามโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สลีอ่อนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพงศ์กาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ตันตา โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวิมาลา มาแสนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]