สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 31 73 54
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 5 11 7
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 23 43 31
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 5 9 7
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 1 2 1
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 7 12 7
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 18 26 23
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 16 35 27
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21 39 35
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 10 59 23
11 014 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0
12 015 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 6 6 6
13 017 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 19 29 26
14 021 โรงเรียนนาเหลืองใน 0 0 0
15 024 โรงเรียนบ้านกาใส 1 3 2
16 025 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 1 3 2
17 023 โรงเรียนบ้านก้อ 12 22 21
18 026 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 16 32 23
19 027 โรงเรียนบ้านครกคำ 1 3 1
20 029 โรงเรียนบ้านคำเรือง 15 38 26
21 028 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 6 10 8
22 031 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0
23 032 โรงเรียนบ้านชมพู 3 5 5
24 038 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 15 30 23
25 039 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 53 94 79
26 043 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 10 18 16
27 042 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 0 0 0
28 040 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
29 041 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 4 22 9
30 044 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 27 53 40
31 045 โรงเรียนบ้านตอง 21 43 31
32 046 โรงเรียนบ้านต้าม 7 14 12
33 047 โรงเรียนบ้านถืมตอง 0 0 0
34 196 โรงเรียนบ้านถืมตอง,โรงเรียนบ้านสะเนียน 11 14 13
35 048 โรงเรียนบ้านทรายทอง 0 0 0
36 049 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 6 9 8
37 053 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 17 37 28
38 050 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 21 32 25
39 052 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 4 5 5
40 051 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 1
41 054 โรงเรียนบ้านธงหลวง 6 9 8
42 055 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 0 0 0
43 068 โรงเรียนบ้านนา 15 40 28
44 056 โรงเรียนบ้านนากอก 3 4 3
45 057 โรงเรียนบ้านนาก้า 4 10 7
46 058 โรงเรียนบ้านนาคา 10 24 18
47 061 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
48 062 โรงเรียนบ้านนาบอน 0 0 0
49 063 โรงเรียนบ้านนาผา 6 17 10
50 198 โรงเรียนบ้านนายาง 6 9 9
51 064 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 37 79 60
52 065 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 1 3 1
53 059 โรงเรียนบ้านนาเคียน 3 10 6
54 067 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0
55 066 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 6 22 13
56 060 โรงเรียนบ้านนาไค้ 14 20 17
57 072 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 23 41 37
58 075 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 0 0 0
59 199 โรงเรียนบ้านน้ำงาว(รร.ทรายทอง) 20 34 31
60 076 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 10 21 17
61 077 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 3 7 5
62 078 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 3 10 6
63 079 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1 3 2
64 080 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 3 6 6
65 082 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 24 40 36
66 083 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 5 9 5
67 084 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น,โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 1
68 085 โรงเรียนบ้านน้ำลี 4 7 5
69 087 โรงเรียนบ้านน้ำหก 0 0 0
70 088 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 0 0 0
71 089 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 3 9 6
72 069 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 14 29 22
73 073 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 3 3 3
74 086 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 12 5
75 070 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 3 4 3
76 071 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 7 14 11
77 081 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 5 7 6
78 074 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 20 73 40
79 091 โรงเรียนบ้านบุ้ง 2 3 2
80 090 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 12 58 25
81 092 โรงเรียนบ้านปงสนุก 14 21 21
82 094 โรงเรียนบ้านปางช้าง 6 10 9
83 096 โรงเรียนบ้านปางสา 9 16 13
84 095 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 15 36 23
85 102 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 9 21 14
86 101 โรงเรียนบ้านปิงใน 6 9 7
87 093 โรงเรียนบ้านป่าคา 0 0 0
88 099 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 4 3
89 098 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 15 23 21
90 100 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1 2 2
91 097 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 1 1
92 106 โรงเรียนบ้านผาขวาง 12 15 14
93 107 โรงเรียนบ้านผาตูบ 11 23 16
94 109 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 12 29 21
95 108 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
96 110 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 7 12 11
97 111 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 0 0 0
98 112 โรงเรียนบ้านพรหม 10 15 15
99 113 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 0 0 0
100 114 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 3 11 6
101 115 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 7 18 12
102 117 โรงเรียนบ้านฟ้า 11 25 18
103 119 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 4 6 4
104 118 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์.ร.ร.บ้านบ่อสวก 0 0 0
105 120 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 5 8 7
106 123 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 14 25 20
107 125 โรงเรียนบ้านวังตาว 8 25 13
108 126 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
109 127 โรงเรียนบ้านวังยาว 21 37 32
110 128 โรงเรียนบ้านวังหมอ 2 4 4
111 129 โรงเรียนบ้านวัวแดง 0 0 0
112 131 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 2 3 3
113 132 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 0 0 0
114 133 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 37 110 63
115 134 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 1 1
116 130 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 1 1 1
117 135 โรงเรียนบ้านศาลา 3 3 3
118 136 โรงเรียนบ้านสถาน 1 1 1
119 137 โรงเรียนบ้านสบยาง 4 6 5
120 138 โรงเรียนบ้านสองแคว 18 73 38
121 140 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 2 2 2
122 139 โรงเรียนบ้านสะเนียน 0 0 0
123 141 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 7 14 12
124 142 โรงเรียนบ้านสันทะ 18 38 32
125 143 โรงเรียนบ้านสาคร 1 1 1
126 146 โรงเรียนบ้านสาลีก 0 0 0
127 147 โรงเรียนบ้านสาลี่ 16 34 26
128 144 โรงเรียนบ้านส้าน 1 3 2
129 145 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 1 3 2
130 148 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 3 3
131 149 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 7 15 10
132 150 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 9 16 14
133 151 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 0 0 0
134 164 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10 20 13
135 165 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 3 5 5
136 166 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 12 16 13
137 153 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 0 0 0
138 154 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 1 3 2
139 155 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 2 5 4
140 156 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 13 11
141 157 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 0 0 0
142 158 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 12 26 20
143 160 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 2 12 6
144 159 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 2 3 3
145 161 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 2 6 4
146 152 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 0 0 0
147 162 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 27 49 42
148 163 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 5 16 10
149 169 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 8 16 13
150 033 โรงเรียนบ้านเชตวัน 10 15 14
151 034 โรงเรียนบ้านเชียงของ 1 3 1
152 035 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 0 0 0
153 104 โรงเรียนบ้านเปา 9 18 15
154 103 โรงเรียนบ้านเป้า 2 3 3
155 121 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 2 3 3
156 124 โรงเรียนบ้านเรือง 19 37 32
157 030 โรงเรียนบ้านแคว้ง 3 9 6
158 122 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 10 21 18
159 105 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 6 7 7
160 167 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 20 17
161 037 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 9 16 13
162 036 โรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0
163 116 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 0 0 0
164 168 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา 0 0 0
165 197 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา,โรงเรียนวัดท่าข้าม 7 14 11
166 170 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 24 46 36
167 171 โรงเรียนปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 13 36 23
168 172 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 24 61 38
169 200 โรงเรียนภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) 6 8 8
170 201 โรงเรียนภูสะงืดโมเดล (บ้านเชียงยืน/บ้านม่วงเจริญราษฎร์/บ้านบ่อสวก) 15 28 22
171 175 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 10 20 14
172 177 โรงเรียนมิตรมวลชน 3 0 0 0
173 176 โรงเรียนม่วงพนาโมเดล(ร.ร.บ้านอ่ายนาผา,ร.ร.บ้านนาไลย,ร.ร.บ้านพะเยา,ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง) 4 8 5
174 178 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 2 4 3
175 180 โรงเรียนราชานุบาล 59 118 80
176 181 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 14 38 27
177 182 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 2 9 3
178 183 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 2 11 4
179 184 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 0 0
180 185 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 33 82 55
181 190 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) 2 4 2
182 191 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 10 17 10
183 189 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 6 13 11
184 202 โรงเรียนห้วยหลวงโมเดล (บ้านดอนเฟือง/บ้านศรีนาป่าน) 6 10 8
185 193 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 4 7 4
186 016 โรงเรียนไตรธารวิทยา 4 8 8
187 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 9 11 10
188 002 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 3 19 5
189 012 โรงเรียนซินจง 26 46 36
190 013 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 0 0 0
191 022 โรงเรียนนิธิวิทย์ 4 6 4
192 020 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 33 107 45
193 173 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 8 19 10
194 174 โรงเรียนพระคุณานุบาล 1 3 2
195 186 โรงเรียนสมปัญญา 0 0 0
196 187 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 3 18 7
197 188 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 0 0 0
198 192 โรงเรียนอนุบาลธศภรณ์ 0 0 0
199 195 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 9 16 9
200 194 โรงเรียนอนุบาลเวียงสา 0 0 0
201 179 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 11 44 23
รวม 1560 3366 2403
5769

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]