เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
ณ สพป.น่านเขต 1
ระหว่าง วันที่ 5- 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นางวิลาวรรณ จันโนติ๊บ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 3 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
4 นางสาวพีรีย์พร พันธจักร์ ูธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 3 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
5 นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 1 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
7 นางสาวโชษิตา จินะไชย ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
8 นางสาวรัตติการ สถานอุ่น ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
9 นางนฤมล ชมภูรักษ์ ธุรการโรงเรียน กลุ่มภูเพียง 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
10 นางพิมผกา วงค์รัตน์ ธุรการโรงเรียน กลุ่มสันติสุข คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
11 นางสาวณัฏฐนันท์ ยศอาจ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
12 นายธนากร พงศ์ธนาพร ธุรการโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
13 นางสาวกาญจนา ปราณีทะ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
14 นางกัญญาณัฐ สุทธหลวง ธุรการโรงเรียน กลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
15 นายกิตติชัย ศรีตนไชย ธุรการโรงเรียน กลุ่มภูเพียง 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
16 นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
17 นางสาวอรทัย แปงผางา ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
18 นางสาวปรารถนา กองคำ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 3 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
19 นางสาวพิชชาภัทร พงค์สุภวัฒน์ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
20 นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
21 นางสาวนภาลักษณ์ จักรน้อย ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
22 นางสาวสมฤดี อุดยะเขื่อน ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
23 นางธิดารัตน์ เพชรดิน ธุรการโรงเรียน กลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
24 นางมัตติกา รพีสันติ ธุรการโรงเรียน กลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
25 นางสาวณัฐติยากร มัชฌิมะ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 1 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
26 นางสาวธารทิพย์ เชื้อหมอ ธุรการโรงเรียน กลุ่มบ้านหลวง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
27 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน กลุุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
28 นายจีระพงค์ กันบุญ ธุรการโรงเรียน กลุ่มเมือง 4 คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
29 นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
30 นางอรวรรณ ติลสาร เจ้าหน้าที่ สพป.น่าน เขต 1 ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมพงษ์ อิ่นอ้าย โทร.065-4845772 นางอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]