งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน

ศน.ปิติ  วิทยการ  09 3135 5583
ศน.กฤติยา  สุวรรณคีรี  08 6929 1092

ภาษาไทย
ศน.ทองปอน  พิรา  08 05095570

คณิตศาสตร์
​ศน.ยุคลธร  สังข์สอน  09 1026 4750
วิทยาศาสตร์/ นักบินน้อย สพฐ.
ศน.สมพร  ปานแสง   09 18392596
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/สุขศึกษา และพลศึกษา
ศน.ปิติ  วิทยการ   09 3135 5583
ศิลปะ- ทัศนศิลป์ - ดนตรี -นาฏศิลป์
ศน.กฤติยา  สุวรรณคีรี   08 6929 1092
ภาษาต่างประเทศ
ศน.ภัทราวรรณ  ภูมินทอง  08 4818 1559
กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
ศน.ปิติ  วิทยการ  09 3135 5583  
ศน.ทองปอน  พิรา  08 05095570
คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์/การงานอาชีพ

ศน.นิตยา  บุญปู่   08 9708 4240
ปฐมวัย/การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม )

ศน.กฤติยา  สุวรรณคีรี  08 6929 1092
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
ศน.ปิติ  วิทยการ  09 3135 5583
ศน.กฤติยา  สุวรรณคีรี   08 6929 1092
ศน.นิตยา  บุญปู่ 08 9708 4240
น.ส.วัชรี  บุญโสภา 08 0789 8282

ข่าวประชาสัมพันธ์

--laughแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคlaugh--
 
วันที่ 20-25 พ.ย. 2560 โรงเรียนเปลี่ยนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว (หนังสือ 1 ฉบับต่อ 1 กิจกรรม) ลงในระบบ เป็นไฟล์ PDF และนำเอกสารตัวจริงมายื่นลงทะเบียนในวันแข่งขัน
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560   ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 6 ธันวาคม 25ุ60
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://north67.sillapa.net/

 
--laughแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคlaugh--
 
♦ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ -ชื่อสกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  และครูผู้ฝึกสอนภายในวันนี้ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)  เวลา 15.00 น. เนื่องจากเขตจะโอนข้อมูลไประดับภาคภายในเวลา 15.30 น. 
 
--laughแจ้งการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)laugh--
 
ผู้เข้าแข่งขันอย่าลืมนำอุปกรณ์ในการแข่งขัน ซึ่งในเกณฑ์การแข่งขันได้แจ้งให้  ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน , แป้นวางเบี้ย , ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการแข่งขัน หากมีนาฬิกาจับเวลาให้นำมาด้วย หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อ ศน.ยุคลธร 091-0264750
 
 
--laughแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางและสถานที่laugh--              
laughกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)laugh     
 
สถานที่ รายการแข่งขัน จำนวนทีม
17 พ.ย. 18 พ.ย.
บริเวณใต้ต้นจามจุรี  รายการที่ 1-2การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ 
 ในท้องถิ่นระดับชั้น ป.4-6/  ระดับชั้น ม.1-3
7 1
 รายการที่ 3-4  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้น ป.4-6 /
 ม.1-3
2 2
 รายการที่ 7-8การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้น ป.4-6/
 ม.1-3
5 5
ที่จอดรถ
หลังห้องประชุมชาลวัน
 รายการที่ 11-12  การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้น ป.4-6/
 ม.1-3
4 2
 รายการที่ 13-14การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด
 เครื่องเคียงระดับชั้น ป.4-6/ม.1-3
6 3
 รายการที่ 15-16การแข่งขันการทำอาหารคาว หวานเพื่อ
 สุขภาพ ระดับชั้น ป.4-6/ม.1-3
5 5
ที่จอดรถ
หลังห้องบุคลากร
 รายการที่ 9 การแข่งขันจัดสวนถาด“การจัดสวนถาด
 แบบแห้ง” ระดับชั้น ป.4-6
10  
 รายการที่ 10 การแข่งขันจัดสวนถาด“การจัดสวนถาด
 แบบชื้น” ระดับชั้น ม. 1-3
  10
ห้องศึกษานิเทศก์  รายการที่ 17-18การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้น
 ป.4-6/ม.1-3
2 4
 รายการที่ 5 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
 “พานพุ่มสักการะ” ระดับชั้น ป.4-6
1  
 รายการที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
 “กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ” ระดับชั้น ม.1-3
  2
หมายเหตุ
1.การแข่งขันทุกประเภทให้โรงเรียนเตรียมโต๊ะวางอุปกรณ์ – และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าที่ใช้ในการแข่งขัน
2.โรงเรียนที่เขาการแข่งขันควรศึกษาเกณฑ์โดยละเอียด
3 การแข่งขันรายการที่ 15 และ16 สามารถเตรียมข้าวสวยมาในการแข่งขันได้
4.การแข่งขันรายการที่ 1,2 ใช้เวลาแข่งขัน 4 ชั่วโมง
5.การแข่งขันรายการที่ 11,12 แปรรูปอาหารตามเกณฑ์ให้จัดนิทรรศการและสาธิตการแปรรูปอาหารจำนวน 1 ชนิดด้วย
 
--laughแจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาlaugh--
                                     
                                      ♦ 
กำหนดการพิธีเปิด
         งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  ครั้งที่ 67  ประจำปี 2560
                                   วันที่  17  พฤศจิกายน  2560
     ณ  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
                      ……………………………………………………………
 
เวลา    08.45   น.       - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
          09.00   น.       - ประธานถึงบริเวณพิธี  พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน
          09.00   น.       - การแสดงเปิดงานโดยวงดนตรีลูกทุ่ง ของโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
          09.30   น.       - พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวที และเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวที
                                 ร่วมเป็นสักขีพยาน
                               - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
                                 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                               - ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง เป็นสัญญาณเปิด 
                                 งานอย่างเป็นทางการ
                               - ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถ่ายรูป
          10.00  น.        - ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน และ
                                 กิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ
          10.00  น.        - เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน
 
                   -----------------------------------------------------------------------------
 
----------laughแจ้งตารางการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันlaugh-----------
   ♦ แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ตารางการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการให้ยึดตามที่ปรากฎหน้าเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  
 
-------------------laughแจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันlaugh--------------------
   ♦ ขณะนี้ตารางการแข่งขันทุกรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน เวลา การแข่งขัน  โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดตารางการแข่งขันหลังวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
   
---------laughแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันlaugh-------
   ♦ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์) จากเดิมประชุมที่ สพป.พิจิตร เขต 1 เปลี่ยนเป็นประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00-16.00 น.
   ♦ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(งานอาชีพ) จากเดิมประชุมที่ สพป.พิจิตร เขต 1 เปลี่ยนเป็นประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น
-----------laughหัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speechlaugh-----------
   ♦ หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu  Speech  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ระดับชั้น ป.1-3
1.  Who  am  I ?
2.  Why  do  I  love  my  school ?
3.  My  lovely  pets.
ระดับชั้น ป.4-6
1.  My  daily  life.
2.  What  do  you  like  about  family ?
3.  My  favorite  activities.
winkรายละเอียดเวลา และ ห้องแข่งขัน สพป.พิจิตร เขต 1 จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปค่ะwink
-----------laughแจ้งหัวข้อการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัยlaugh-----------
   ♦ 1. กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย  หัวข้อการแข่งขัน (จับฉลากในวันแข่งขัน)
         1.1  ชุมชนของเราน่าอยู่
         1.2  อนุรักษ์ประเพณีไทย
         1.3  ธรรมชาติสวยงาม
   ♦ 2. กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย  หัวข้อการแข่งขัน (จับฉลากในวันแข่งขัน)
         2.1  ชุมชนของเราน่าอยู่
         2.2  อนุรักษ์ประเพณีไทย
         2.3  ธรรมชาติสวยงาม

smileyประชุมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ศิลปหัตกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวนกลุ่มละ 2 คน
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชาลวัน
(ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมโน๊ตบุ๊คส์/แท็บเล็ตมาในวันประชุมกลุ่มโรงเรียนละ 1 เครื่อง)smiley

--------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-10 พ.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11-12 พ.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  14 พ.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 17-18 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
---------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
-----------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 1,487
จำนวนนักเรียน 2,931
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,164
จำนวนกรรมการ 926
ครู+นักเรียน 5,095
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,021
ประกาศผลแล้ว 211/273 (77.29%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 32
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 363
สัปดาห์ที่แล้ว 849
เดือนนี้ 1,875
เดือนที่แล้ว 1,220
ปีนี้ 14,786
ทั้งหมด 187,304