::sp-pck1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสมคิด เกตุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอโนเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางพัฒนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสมจิตร เจริญชัยโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางนัทธมน หลีจูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมคิด เกตุพันธ์โรงเรียนวัดหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอโนเชาว์ สุขหนุนโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางพัฒนา สุรัตน์สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางสมจิต เจริญวัยโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางนัทธมน หลีจูโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวิมลพรรณ ศรีใจวงศ์โรงเรียนบ้านนิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญวลี ด้วงนิ่มโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
3. นางสาวพิไลพร ชั่งเภาโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
5. นางสุปรียา นามั่นโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางประสานสุข เรือนมูลโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา สายทองโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวอรุณี แสงศรีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวประภา แอเขี่ยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรรมโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
4. นางสุนันทา เรือนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่ากระดานกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางผาณิต โพธิ์ใบโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
4. นางวิจิตร เพชรชาติชั้นโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางลัดดา เมฆสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ปลื้มสุขโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางบังอร ผังดีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เมฆสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ปลื้มสุขโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางบังอร ผังดีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
2. นางรุ่งศรี สุขเกษโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา ทานะมัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางออมสิน ขำบัณฑิตย์โรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
5. นางสารภี รอดมณีโรงเรียนบ้านทุ่งประพาสกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งศรี สุขเกษโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา ทานะมัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางออมสิน ขำบัณฑิตย์โรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
5. นางสารภี ขำบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านทุ่งประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญกรณ์ กันทะสาโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวธัญญา ผังดีโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เจริญสุขโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ ภู่ผะกาโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
5. นางชวิศา วงษ์เจริญโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา มีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวชลลดา จบหิมเวศน์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางรักษิณา จันทโชติโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นางสาวภิชญาภา แสงทองโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอำภา บุญศิริโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา มีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวชลลดา จบหิมเวศน์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางรักษิณา จันทโชติโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นางสาวภิชญาภา แสงทองโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางภควดี ทองรัตน์โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี คำมกโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวพรรณงาม รอดฟ้าโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา สุขใสโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเสาวภาคย์ เลยะกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาววนาลี รกไพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสมพิศ ฟองชัยโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดาพรรณ วณิตย์ธนาคมโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภาคย์ เลยะกุลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาววนาลี รกไพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสมพิศ ฟองชัยโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดาพรรณ วณิตย์ธนาคมโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ รินทราโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ อัดแอโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)กรรมการ
5. นางมยุรี เกตุพิจิตรโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ รินทราโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ อัดแอโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)กรรมการ
5. นางมยุรี เกตุพิจิตรโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายกมล มุทุจัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร สุขประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
3. นางทรัพย์ทวี มูลคำโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายน้อม รักเกียรติ์โรงเรียนวัดดงป่าคำประธานกรรมการ
2. นางฉวี ไชยแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ จินตเวกโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวิช สายทองโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ อินหนูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวชุติมา จันทรภักตร์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ปานศรีโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวัชร อ้อยแขมโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวณัฏชิญานีย์กร บุตะวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายขรรณ์ชัย เวชพรโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พุฒฟักโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่กรรมการ
3. นางประพาส เพ็ชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายปรัณ อยู่แบนโรงเรียนบ้านหนองพระประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช จั่นแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ คำมาโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณีต เทียมศรโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางกรวิกา อ้นโตโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นายอมรพล โสภาโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา สังวรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจีรา ขำสว่างโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา สายแปลงโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา สายแปลงโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว แสงศรีจันทร์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. นางปัญญานี บุญวงศ์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีรองประธานกรรมการ
3. นางคณิตรา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางทิติภา ธนะโชติวราธรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางสาวราตรี กรีอินทองโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
6. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อยฯกรรมการ
7. นางสาวสุนิสา หมอกมืดโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์กรรมการ
8. นางปวีณา สวนกุหลาบโรงเรียนบ้านวังทับยากรรมการ
9. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
10. นางวิลาสินี บุญม่วงโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสมนึก กลิ่นอ้นโรงเรียนบ้านบัวยางประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา ชูจิตรโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
4. นางสาวสนทยา ฤทธิ์เดชโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นางสาวพรสุพจน์ เขียวพุ่มพวง โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
6. นางยุพิน ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี กฐินทองโรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศกรรมการ
8. นายชินภพ หาแก้วโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
9. นางทัศนีย์ เถาวัลย์โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชา จันทรมณีโรงเรียนบ้านมาบมะไฟประธานกรรมการ
2. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา สว่างแก้วโรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดาคำแสงโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรัตน์ บุญพรมโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ คำเงินโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ บัวเก๊าโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
8. นางสาวธารทิพย์ สระภาภักดิ์โรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
9. นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยากรรมการ
10. นางสาววิลัยรัตน์ เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางลัคคณา ถาวรพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพีรวัฒน์ จันทร์กล้าโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เขียวขำโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางประภา กฤษวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
5. นางสุพัฒตรา แก้วหนูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางลัคคณา ถาวรพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายพีรวัฒน์ จันทร์กล้าโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เขียวขำโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางประภา กฤษวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
5. นางสุพัฒตรา แก้วหนูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางปัณณพร เมืองเหลือโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายกิตติโชค กระบวนศรีโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
3. นางสาววนิดา บุญชูโรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ ยอดฉุนโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
5. นางสาววาริน คำเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางปัณณพร เมืองเหลือโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายกิตติโชค กระบวนศรีโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
3. นางสาววนิดา บุญชูโรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ ยอดฉุนโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
5. นางสาววาริน คำเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางไพรัช ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรัสวดี ด่านพิไลพรโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางวรรณกร ม่วงเขียวโรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ สอนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวภาณินี ห่านวิลัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร เทศแก้วโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวโสรยา กันเสือโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎชิญานีย์กร บุตะวงษ์โรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประไพ อยู่บุญโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บุญมีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านเนินขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิดา บุญจันทร์โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปรานีต เอี่ยมดีโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
3. นางสาวสายสมร มั่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอบศรี เมืองเหลือโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร แสงจำปาธนัชโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางมณฑกานต์ เฮงรัสมีโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางจีรนาฏ คำแสงโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
3. นางสาวจีระนันท์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลิลิตา สังข์ศิลป์โรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางวนัชญา ปันทวายโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวธารีรัตน์ ใจเอื้อยโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สุขเจริญโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายอธิปัตย์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
3. นางสาวบุญส่ง นพกาลโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายนรงค์ฤทธิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา การงานดีโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายวิโรจน์ คำฟักโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ บุญเกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสนามชัย ม่วงมีโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการ
3. นายชาตรี เหมะชยางกูรโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานะ แก้วหนูโรงเรียนวัดคลองโนนประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ คุ้มชัยโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี เหมะชยางกูรโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ คำฟักโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สมแวงโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันทนา ไทยหล่อโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ม่วงเขียวโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายชาติพันธ์ เชื้ออ้วนโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ปานจิตรโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านป่าแซงประธานกรรมการ
2. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านป่าแซงประธานกรรมการ
2. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านป่าแซงประธานกรรมการ
2. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางภัณฑิรา กองนิลโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ส่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
3. นางวาหลิน จันทรคณาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
4. นางไพศุภา คีติสารโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ เขื่อนพันธ์โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
3. นางวาหลิน เสมียนอ่ำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
4. นางไพศุภา คีติสารโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ เขื่อนพันธ์โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธานกรรมการ
2. นายพัสกร คำผานางโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
3. นางวาหลิน เสมียนอ่ำโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
4. นางไพศุภา คีติสารโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ เขื่อนพันธ์โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาววรรธนันท์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
3. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาววรรธนันท์ ทองมาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติภา อันพิมพาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนศรีโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะศิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติภา อันพิมพาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนศรีโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะศิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติภา อันพิมพาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนศรีโรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยากรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะศิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
5. นางสาวสุภัคชญา อัดโดดดรโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79 ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
4. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางสาวเกศแก้ว ต่ายเทศโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
4. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางสาวเกศแก้ว ต่ายเทศโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79 ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง ทองสว่างโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
4. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
5. นางสาวเกศแก้ว ต่ายเทศโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
6. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสราญรัตน์ สุรรักษ์เรืองกุลโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นายพิมพ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ ก้านจันทร์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางภัทรวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นายพิมพ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ ก้านจันทร์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางภัทรวดี เปลี่ยนสนิทโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา มากมีโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
4. นางจรรยา สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา พูลพินิจโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายจเร มาเนียมโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. สิบเอกธงชัย อ่อนโยนโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นายเนตร ตรีศูนย์โรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางบรรจง เกษรสุขโรงเรียนบ้านยางตะพายประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79กรรมการ
5. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางบรรจง เกษรสุขโรงเรียนบ้านยางตะพายประธานกรรมการ
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชี มิตรภาพที่ 79 กรรมการ
5. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทรประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร จันทร์ไทยโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายวีรเชษฐ์ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิธิบดี ปิ่นดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง พรมเยี่ยมโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิธิบดี ปิ่นดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญธรรม เมิกสว่างโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง พรมเยี่ยมโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา นิลมะณีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาดโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสิรภพ มีจาดโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ชูเนียมโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยากรรมการ
4. นายพัลลภ ภานุมาศโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
5. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ
5. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ
5. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ
5. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดม หุ่นทองโรงเรียนวัดโนนสะเดาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญช่างไฟฟ้า 4 กรรมการ
5. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางธนี ดวงดอกไม้โรงเรียนวัดวังแดงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธนี ดวงดอกไม้โรงเรียนวัดวังแดงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางธนี ดวงดอกไม้โรงเรียนวัดวังแดงประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธนี ดวงดอกไม้โรงเรียนวัดวังแดงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวนพมาศ เถาวัลย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นายจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรดิโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูง ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรดิโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวาริช รัตนกรรดิโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊คโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
3. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายวาริช รัตนกรรดิโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศรีทองโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางนิตยา นากแนมโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
4. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายเขมกร ช้อยบัวงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
5. นายเขมกร ช้อยบัวงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ แผนสนิทโรงเรียนบ้านสายคำโห้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
4. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
5. นางภัทราพร นิธิธรรมกรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายปตินันท์ ศรีพงษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ รอดกำเหนิดข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
4. นางภัทราพร ปั้นเพ็งโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางกุสุมา ชาญตะบะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. Mr.Martyn Rappsกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางกุสุมา ชาญตะบะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. Mr.Martyn Rappsกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกุสุมา ชาญตะบะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. Mr.Martyn Rappsกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา ชาญตะบะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. Mr.Martyn Rappsกรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางกุสุมา ชาญตะบะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. Mr.Martyn Rappsกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุกรี แซ่หลิมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. Mr.Martyn Rappsกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ ลือชาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวฉันทนา ชะนะคุณโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสุกรี แซ่หลิมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิจิตรกรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรวิจิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวสุกรี แซ่หลิมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนวัดศรีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ หมอนทองโรงเรียนบ้านยางสามต้นรองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
4. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
5. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวิทยา เอี้ยงหมีโรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ หอมเจริญโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณ์ จันทมาสโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายวิทยา สวนกุหลาบโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร์โรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกกฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางศิริพร ภู่ดีโรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
5. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวงศ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนวัดดงชะพลูกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวงษ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนวัดดงชะพลูกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางน้ำค้าง เคียงข้างโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
5. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางคำรัก โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงประธานกรรมการ
2. นางสุกรี สังวรกาญจน์โรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ถอดเขี้ยวโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีย์ ด้วงทองโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธานกรรมการ
2. นางชลิตนาฏ บุญปู่โรงเรียนบึงสีไฟกรรมการ
3. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางนงนุช เนตรทองโรงเรียนวัดจระเข้ผอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงินทองย้อยอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวงศ์ สงวนทรัพย์โรงเรียนวัดดงชะพลูกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
4. นางสาวอรุณี สมยาสุขโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายชลิตพล โพธิ์เป้าครูโรงเรียนหนองนาดำพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ถอดเขี้ยวโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางสาวศุภนิช มีขันหมากโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
3. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายณัฐนนท์ บัวทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ชาวพะเยาว์โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพร สุดตาโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางอทิตยา พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธฺ์ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นายทรัพย์สกุล เกตุเขียวโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เวชกร โรงเรียนบ้านหนองหูช้างรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณวิภา เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียุรนันทร์ ถอดเขี้ยวโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร สุดตาโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายบุญส่ง หงษ์อร่ามโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ บัวทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทองห่วงโรงเรียนวัดท่าบัวทองกรรมการ
3. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเทพชลิต เพ็งแตงโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
1. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
3. นายสิทธิเดช วิลาสินีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ สุขงามโรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
3. นายวรัชพงศ์ ทองแจ่มธัญโรจน์สพป.พิจิตร เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองคำโรงเรียนอนบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสวก พิลาโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายรองประธานกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ สุขงามโรงเรียนวัดเนินพยอมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วเกตุโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธานกรรมการ
2. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นายเฉลิมพล แก้วเกตุโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นายอนุชา สมรภูมิโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ ประสานสมบัติโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ผึ่งเย็นโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นางสาวรัชนก บุญปู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ผึ่งเย็นโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนก บุญปู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมร บุญมาโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสะอาด ต่อพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเพยาว์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
3. นางสาวรุุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไร สุภะเสถียรโรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเพยาว์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองขานางกรรมการ
3. นางสาวรุุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา เกตุพิจิตรโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
4. นางสมศรี ณะเสนโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
5. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา เกตุพิจิตรโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญกรรมการ
3. นางสมศรี ณะเสนโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางอนัญญา ด่านไทยนำโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา วิชาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา วิชาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)กรรมการ
4. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน แสงปัญญาโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดดงกลางรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน แสงปัญญาโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกิตติมา ขุนเพชรโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางพิสมร เอี่ยมอาจโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
3. นางปริญญา ไทยลาโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี กวยทะวิมลโรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวายกรรมการ
5. นางอำนวย นากกรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางสาววทัญญู ทองกลัดโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช รัตนปัญญากรโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญคำโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ดาเอี่ยมโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ดาเอี่ยมโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ดาเอี่ยมโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ สมบุญยอดโรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ดาเอี่ยมโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา อังเพชรโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดดงชะพลูประธานกรรมการ
2. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดดงชะพลูประธานกรรมการ
2. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมาลี บุญแย้มโรงเรียนวัดดงชะพลูประธานกรรมการ
2. นางยุพา เฟื่องโชติการโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี พูลทรัพย์โรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางนภากร ทิพย์ทำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางสาวอริศตรา ดีอุดมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสรวงสุดา บุญเรศโรงเรียนวัดหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธานกรรมการ
3. นางนภากร ทิพย์ทำโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
4. นางสาวอริศตรา ดีอุดมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบงกช เนตรคำโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบงกช เนตรคำโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ดกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสำเนา จันทพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีจาดโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลังโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเรวดี ศิริโสโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำนวน จำนงค์ภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เพชรแหนโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา ทองบู่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนใหม่ งามอยู่โรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
5. นายอดุล ศรีทิพย์โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาณี ปัณราชโรงเรียนบ้านท่ามะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญโรงเรียนวัดคลองโนนรองประธานกรรมการ
3. นางชีวารัตน์ ถัดถะพงษ์พรนิธินักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.พิจิตร เขต1กรรมการ
4. นางจารุทรรศน์ พูลคล้ายโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
5. นางประภารัตน์ กลัดแก้วโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคำมวล สอนจีนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
3. นางลมัยพร อ่อนชูศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางพรธนา แก้วทองโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนบ้านโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอรองประธานกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอรองประธานกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาริณี เที่ยงอยู่โรงเรียนวัดโนนป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสำเริง ตงเท่งโรงเรียนวัดเนินปอรองประธานกรรมการ
3. นางนิศาชล ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดวังตะขบกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ บุญผ่องโรงเรียนบ้านเนินยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคำมวล สอนจีนโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านยางตะพายกรรมการ
3. นางลมัยพร อ่อนชูศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางพรธนา แก้วทองโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
5. นายชูชีพ ภักดีโตโรงเรียนบ้านท่าแหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี รักหาญโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี รักหาญโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี รักหาญโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี รักหาญโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี รักหาญโรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวปุริมปรัชญ์ นุ้ยพินโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่งโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสรายุทธ์ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ นันทสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]