เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุเทพ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางวิภา เมฆมรกต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายอำนาจ เพ็งศิริ นายกสมาคมฯ อำเภอเมือง/ประธานกลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสรวง วรอินทร์ นายกสมาคมฯ อำเภอสามง่าม ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายวิชญ์พล ถิ่นนุช นายกสมาคมฯ อำเภอวังทรายพูน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธีธัช นาระหัด นายกสมาคมฯ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายธนกฤต เต็งสุวรรณ์ นายกสมาคมฯ อำเภอสากเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร นายกสมาคมฯ อำเภอวชิรบารมี/ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายวิทยา เอี้ยงหมี ประธานกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสังเวย หมอนเมือง ประธานกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบำรุง สุขประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายประโยชน์ ฟักคง ประธานกลุ่มโรงเรียนวังกลม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายกุศล ยิ่งยง ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายศรัณยู กะโห้ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายประหยัด เจริญชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเสนาะ ศรีพิเศษ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสมควร จันทพิมพ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอำนาจ ศรีทิม ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายปัญญา เกี้ยวเกิด ประธานกลุ่มโรงเรียนรังนกเนินปอ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุรเศรษฐ พานิชกุล ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายศรายุทธ ตาสี ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหญ้าเหล็ก คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสมใจ สมบุญยอด ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางจรวยพร ถาวรพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
43 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
44 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
45 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
46 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
47 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
48 นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
49 นางศรีไพร ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
50 นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสีไฟ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
51 นายกีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
52 นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดโพธิ์ “เงินทองย้อยอุทิศ” คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
53 นางนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
54 นายอำนาจ ศรีทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
55 นายนิรุตติ ครุฑหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
56 นายสังเวย หมอนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
57 นายสัญญา งามอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแห คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
58 นายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
59 นายนพดล เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
60 นางกัญญารัตน์ กันน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดานคุรุราษฏร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
61 นายประหยัด เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
62 นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
63 นายประโยชน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
64 นางสิริพร ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำนัง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
65 นายสมัย ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
66 นายนเรศ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนแตง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
67 นางสาวสุนีย์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกสูง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
68 นายธวัช เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
69 นายบุญเลิศ ด่านไทยนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารูปช้าง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
70 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
71 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
72 นางจรูญลักษณ์ โกเศศสุขชูโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพระ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
73 นายอดิศร ทิพย์ทำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
74 นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
75 นางพนากร กุชะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
76 นายสมร บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินปอ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
77 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
80 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
81 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
82 นางศิริลักษณ์ เขียวฉ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
83 นางปัทมา ทับอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
84 นางวนิดา จันทรมณี ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
85 นายมานะ แก้วหนู ครูโรงเรียนวัดคลองโนน คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
86 นายสุภาพ สุขเจริญ ครูโรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
87 นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
88 นางกาญจนวรรณ ตุงคะศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
90 นางสาวศิริพร บรรดาศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
91 นางสาวปาราวี จันทร์ชาวนา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
92 นายไกรวิทย์ ดีไทย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
93 นายนิรุตติ์ หัทยัง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
94 นายวีระยุทธ รัตนะไทย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
95 นางนกน้อย ห้องทองคำ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
96 นายจักรี ศรีรอด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
97 นางฐิตินันท์ สุขสวาสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
98 นางสาวสุนิสา พินิจ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
99 นายพลสิทธิ์ ฤทธิคง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
100 นางสาวศลิษา มันตะสูตร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
101 นายอนุสรณ์ จะจ่าง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
102 นายวรวุฒิ มีศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
103 นายอภิเมธ หว่างคีรี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
104 นางสาวภัทราพร นิธิธรรมกร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
105 นางสาวละอองทิพย์ มีทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
106 นายชนัต พัฒนามงคล ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
107 นายภูเมธ ฐิติชโยดม ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
108 นางคนึงนิตย์ เพียวพานิช ครูโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
109 นางอุษา คงคอน ครูโรงเรียนบ้านหนองพระ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
110 นางบุษรินทร์ มัชฌิมา ครูโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
111 นางสาวเยาวรัตน์ พงษ์ประยูร ครูโรงเรียนบ้านตลุกหิน คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
112 นางสาวอนงค์ แก้วทองดี ครูโรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
113 นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามง่าม คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
114 นางสาวพักตร์วิภา กลางสอน ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
115 นางสาวอมรรัตน์ อยู่พันธ์ ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
116 นางจิรัญญา สุจริต ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
117 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
118 นางพิมพ์ใจ สีแดง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
119 นางสุดใจ ก๊กมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
120 นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
121 นางศิริพร ศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
122 นางสาวจิระพรรณ มั่งแฟง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
123 นางสาวธนพร อินทร์ขำ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
124 นายเขมกร ช้อยบัว ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
125 นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
126 นางนลินี บำรุงมา ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
127 นางอำนวย นากกร ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
128 นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
129 นางฉัตรชนก การเที่ยง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
130 นางสาวกัญญา ภูทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
131 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
132 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
133 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
134 นางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
135 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
136 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
137 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
138 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
139 นางสาววัชรี บุญโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายเลขานุการ
140 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
141 นายวิษณุ สนปี ครูโรงเรียนบ้านสวนแตง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
142 นายเสนาะ เสาวภา ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
143 นายเฉลิม เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
144 นายอลงกรณ์ ปัตทะมะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
145 นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
146 นายอัษฎาวุธ ศรีสำราญ ช่างไฟฟ้า ช 4 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
147 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
148 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
149 นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
150 นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
151 นางสาวศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
152 นายวันชัย บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
153 นายวรวุฒิ มีศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
154 นางประภัสสร สวามีชัย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
155 นางวิรัต ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
156 นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
157 นางสุรัสวดี ด่านพิไลพร ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
158 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
159 นางสาวบุญเลี้ยง อินทระ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
160 นางสาวจุฑามาศ อุทัยวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
161 นางนลินี บำรุงมา ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
162 นางปัทมา ทับอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
163 นางสาวปราณี สุขาภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
164 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
165 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
166 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
167 นายมนูญ กาหา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
168 นางนงค์นุช ตุลาพงษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
169 นางสมคิด ไตรยุทธรงค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
170 นางณัชชา คานิยม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
171 นางสาวนิษากร ใจแสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
172 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี
173 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
174 นายประสาร เมืองเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
175 นายวิศาล รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
176 นายวิเชียร บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
177 นายดิเรก ทับอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
178 นายสุเนตร พินิจสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
179 นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
180 นายอารีย์ ทะจะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตราภาพที่54) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
181 นายบำรุง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดำ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
182 นางสาววัชรี บุญโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
183 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
184 นายวีระ อินทะกูล ช่างไฟฟ้าช 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
185 นายกรี กองเทียม ช่างไม้ ช 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
186 นายสมภพ คุ้มเวช พนักงานพัสดุ ส 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
187 นายสนาม สุขเกษม ช่างไฟฟ้า ช 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
188 นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง ช่างไฟฟ้า ช 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
189 นายฉัตรชัย เจริญทิม ช่างไฟฟ้า ช 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
190 นายสมคิด ศรีสุข ช่างไฟฟ้า ช 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
191 นายวันชัย บุญทั่ง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
192 นายวชิระ ศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
193 นายวรวุฒิ มีศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
194 นายอนุชา ม่วงเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
195 นายณัฐพัฒน์ มูลคำ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
196 นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
197 นายเขมกร ช้อยบัวราม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
198 นายนัชชาณัฐ อัตพรต ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
199 นายธีรภัทร จำเนียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
200 นางสาวณัฐฐินันท์ หนองหลวง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
201 นางสาวปริญญา ขุนทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
202 นางสาวนภัสวรรณ นันทกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
203 นางสาวศุภณลิญญ์ ทับโต ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
204 นางจีรนาฎ คำแสง ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
205 นางประพาส เพ็ชรพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
206 นางสาวเข็มพร กรณ์แก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
207 นางสาวสดศรี กล่ำทับ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
208 นางสาวเฉลย ธีรทัพเทวัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
209 นางสาวสุปราณี สุภาวะ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
210 นางสาวณัฐนันท์ เปียวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
211 นายบุญส่ง ปานเสน ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
212 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
213 นายฤทธิ์ สายอุ่นใจ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
214 นายฤทธิ์ สายอุ่นใจ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
215 นายนิรุตติ์ หัทยัง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
216 นายวิศรุต รอดกำเนิด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
217 นายจักรี ศรีรอด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
218 นางอรุณี อาจองค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
219 นางปัทมา ทับอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
220 นางทรัพย์ทวี มูลคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
221 นางธานินทร์ คำเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
222 นายชาญชัย จันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
223 นางสาวขจิตจันทร์ ธนะสังข์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
224 นางจรัสแสง จุลกลับ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
225 นางรัตนาภรณ์ ท่านมุข ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
226 นางสาวรุ่งรัศมี เปรมศรี ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
227 นายชัชวาล เกี้ยวเกิด ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
228 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
229 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
230 นายปิติ วิทยการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
231 นางสาวทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
232 นางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
233 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
234 นายสมพร ปานแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
235 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
236 นายปริญญา ศรีทอง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
237 นางสาววรรณพร ว่องวิไลรัตน์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
238 นางรัชฎาวรรณ บุญวัดหงส์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
239 นางสาวอัญญาณี ทองรวย ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
240 นางสาวอัจฉรา พุ่มแก้ว ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
241 นางสาวพรประภา เขียวเขิน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
242 นายชัชวาล เกี้ยวเกิด ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
243 นางรุ่งรัตน์ อินทะกูล ครูโรงเรียนวัดดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
244 นางสมทรง ทองสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหัวดง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
245 นางสาวศศิธร แซ่เจียม ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
246 นางสาวสุจิตตรา สิงห์สง่า ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
247 นางสาววันดี ศิริวงศ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
248 นางสาวเพชรมาลี สดศรีประเวศ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
249 นางสาวภัควลัญชญ์ ยอดเปลี่ยน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
250 นางสาวสุจีรา ขำสว่าง ครูโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ “ครุฑวิทยากรณ์” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
251 นางสาวทิพวัล แก้วปล้อง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
252 นางสายหยุด ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
253 นางสาวศิริมาศ ศิริเขตกิจ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
254 นางสาวสุภัทรา สาริกา ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
255 นางสาวสุนทรี ประสพสิน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
256 นางศศิธร เถาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
257 นายธีรศักดิ์ คุณสิน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
258 นางสาวคะนึง ศรชา ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
259 นางสาวอรชพร ฤทธีแก้ว ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
260 นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่ง ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
261 นางวนิดา จันทรมณี ครูโรงเรียนวัดหนองหลวง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
262 นางสาวธนิตา ศิริอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
263 นางสาวนุจรินทร์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
264 นายอำนาจ ศรีทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
265 นางวราภรณ์ นาคอ่อน ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
266 นายศุภชัย กัณธรรม ครูโรงเรียนบ้านมาบกระเปา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
267 นายพัสกร คำผานาง ครูโรงเรียนบ้านป่าแซง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
268 นางสาวอาทิตยา ถาวร ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
269 นางสาววารุณี คำเครือ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
270 นางสาวศิริรัตน์ มีเงินราช ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
271 นายกิตติโชค กระบวนศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
272 นายนนทภัทร แก้วก้อน ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
273 นางสาวสิริรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
274 นางฉวี ไชยแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
275 นางสาวกฤติยา แสงประสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
276 ว่าที่ ร.ต.สมพล ปานทิพย์ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
277 นางสาวพันธนันท์ ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
278 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
279 นางสาวอัมพร ปัดชัยภูมิ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
280 นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
281 นางสาวอรพรรณ คัชมาตย์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
282 นายชานน พยัพอำนวยชัย ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
283 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
284 นางสาวนิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
285 นางสาววัชรี บุญโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
286 นางสาววิริยา มีไชโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางกฤติยา สุวรรณคีรี โทร 0869291092 นางสาวนิตยา บุญปู่ โทร 0897084240 นางสาววิริยา มีไชโย โทร 0881570017 นางสาววัชรี บุญโสภา โทร 0807898282
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]