งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ระดับภาคเหนือ http://north67.sillapa.net/sp-center/


  ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนวัน เวลา การแข่งขัน
1.โรงเรียนบ้านท่าบัว วัดวังเรือนและบ้านบึงทับทับจั่น ด้วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.4-6 จากวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลาและสถานที่เดิม
2. รายการแข่งขันดนตรีไทยทุกรายการ ย้ายจากเวทีโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ไปห้องประชุมโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) เวลาเดิม
3. รายการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.1-3 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3 พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6และสวดมนต์แปล ย้ายจากห้องประชุมโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)ไปเป็นเวทีโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
4.รายการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Paint) ป.1-3 ย้ายจากห้องคอมพิวเตอร์ 1 ไปเป็นห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล อาคาร 3
  ประกาศ สถานที่แข่งขันที่ปรากฎในบัตรประจำตัวอาจไม่ตรงกับสถานที่การแข่งขันจริง โปรดตรวจสอบกับกรรมการการแข่งขันอีกครั้ง
                                     
                               .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
---------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ต.ค.-1 พ.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-10 พ.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  11 พ.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16-18 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 18 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
---------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
-----------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
1.สเปคคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 1
ระบบปฏิบัติการ window 7  32bit
Memory 2 Gb
Office 2013 Thai
2.สเปคคอมพิวเตอร์ ห้องคอม 2
ระบบปฏิบัติการ window 7  32bit
Memory 2 Gb
Office 2013 Eng
3.การติดตั้งโปรแกรมใช้ได้เฉพาะ แผ่น CD เท่านั้น
4.ทุกทีมต้องเตรียมอุปกรณ์ หูฟัง-ไมค์ มาเอง
5.หัวข้อการแข่งขัน (จับฉลาก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน)
   5.1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค paint
         - ประเพณีไทย
         - เศรษฐกิจพอเพียง
   5.2 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
         - โดรน
         - จักรยาน
         - ตู้เสื้อผ้าเด็ก
   5.3 การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
        - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        - ต่อต้านยาเสพติด
   5.4 การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-booK)
         - เที่ยวเมืองพิจิตร
         - ยาเสพติด
         - เศรษฐกิจพอเพียง
         - สิ่งแวดล้อม
6. รายการอื่น แจ้งหัวข้อการแข่งขันในวันแข่งขัน
    รายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                         ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2560
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน
ตำแหน่ง โทรศัพท์
ภาษาไทย นางพรทิพย์  พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 089-6384003
คณิตศาสตร์ นางพรทิพย์  พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
089-6384003
วิทยาศาสตร์ นายสกุล   หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 081-9714091
วิทยาศาสตร์
(นักบินน้อยสพฐ.)
นายสกุล   หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 081-9714091
ภาษาต่างประเทศ ดร.ชัชนันท์  สุขคุ้ม
ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์  สินสมุทร์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
086-4498258
091-8659408
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายประเทือง  เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
089-7049144
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์  สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
091-8659408
ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)
นายสายชล  สิงห์เวียง
นายทศพล  พูลพุฒ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
081-7278148
087-2112200
ศิลปะ(ดนตรี) นายสกุล   หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 081-9714091
ศิลปะ(นาฏศิลป์) นางสาวสุวรรณีย์ 
ศิริสมฤทัย
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
081-5341220
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี     
(งานอาชีพ)
นางสิริเพ็ญ  แพงศรี ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
095-1525991
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี     (คอมพิวเตอร์)
นายทศพล  พูลพุฒ
นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ชำนาญการ
087-2112200
095-8109991
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี    
(หุ่นยนต์ สพฐ.)
นายทศพล  พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
087-2112200
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(ลูกเสือ)
 
นางสาวรุ่งนภา  บุญสิงห์
นางสุวรรณา  ไพรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมฯ
083-6241553
087-3068470
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(สภานักเรียนและ YC: นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา)
นายประเทือง  เข็มเพชร
นางวันวิสา  ศรีสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
089-7049144
089-1357055
ปฐมวัย นางสาวสุวรรณีย์  ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
081-5341220
การศึกษาพิเศษ
เรียนรวม
 
นางสิริเพ็ญ  แพงศรี
นางสำรวย  หมื่นยงค์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
095-1525991
081-5964304
         
 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 158
จำนวนทีม 1,242
จำนวนนักเรียน 2,828
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,895
จำนวนกรรมการ 1,266
ครู+นักเรียน 4,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,989
ประกาศผลแล้ว 222/275 (80.73%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 803
เมื่อวาน 1,381
สัปดาห์นี้ 5,641
สัปดาห์ที่แล้ว 24,559
เดือนนี้ 40,941
เดือนที่แล้ว 8,423
ปีนี้ 62,603
ทั้งหมด 62,603