สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 28 51 43
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 16 37 26
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 8 14 10
4 007 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 9 23 13
5 009 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 8 19 12
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 6 16 12
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 27 49 39
8 011 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 15 24 22
9 014 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0
10 027 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 15 23 18
11 026 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 10 16 15
12 075 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 3 2
13 077 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 19 52 33
14 031 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
15 033 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 4 9 7
16 039 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 14 7
17 040 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 13 38 21
18 041 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 6 16 6
19 038 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 16 12
20 042 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 36 71 49
21 043 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
22 048 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 2 3 3
23 049 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 38 91 63
24 050 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 3 4 3
25 051 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 8 6
26 053 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 8 16 12
27 055 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1 1 1
28 057 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 1 3 1
29 059 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
30 060 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 4 8 7
31 056 โรงเรียนบ้านวังแดง 10 19 11
32 061 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 11 21 17
33 062 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 0 0 0
34 064 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
35 066 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 11 30 19
36 067 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 19 11
37 069 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 2
38 063 โรงเรียนบ้านหนองแขม 9 20 16
39 068 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 2 4 4
40 070 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 4 6 5
41 072 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 0 0 0
42 028 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 11 19 17
43 029 โรงเรียนบ้านเขาพระ 5 8 8
44 030 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 0 0 0
45 045 โรงเรียนบ้านเนินทราย 2 3 2
46 047 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 0 0 0
47 044 โรงเรียนบ้านเนินแค 0 0 0
48 046 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 2 11 4
49 073 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 13 28 21
50 052 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 22 44 35
51 074 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 11 27 18
52 035 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 8 25 16
53 036 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 8 15 12
54 037 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 17 48 29
55 054 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
56 081 โรงเรียนวังก้านเหลือง 34 67 52
57 082 โรงเรียนวังสำโรง “ราษฎร์บำรุงวิทย์” 0 0 0
58 083 โรงเรียนวัดขวาง 2 4 2
59 087 โรงเรียนวัดคงคาราม 5 9 7
60 088 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 3 2
61 090 โรงเรียนวัดคลองคูณ 16 29 19
62 091 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1 10 3
63 089 โรงเรียนวัดคลองแขก 0 0 0
64 092 โรงเรียนวัดชัยศรี 14 36 26
65 095 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 3 6 3
66 096 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
67 097 โรงเรียนวัดทับปรู 2 3 3
68 098 โรงเรียนวัดทับหมัน 23 45 36
69 099 โรงเรียนวัดท่าปอ 1 6 3
70 101 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 3 5 3
71 102 โรงเรียนวัดน้ำเคือง 0 0 0
72 103 โรงเรียนวัดบางเบน 1 2 1
73 117 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 8 19 11
74 104 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 3 4 3
75 105 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0
76 106 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 2 4 3
77 107 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 7 13 13
78 108 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 4 8 7
79 109 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 16 27 22
80 111 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 12 19 14
81 110 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 1 2 2
82 112 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 9 28 18
83 113 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 0 0 0
84 114 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 7 26 15
85 115 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 3 5 4
86 116 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 18 47 32
87 119 โรงเรียนวัดป่าเรไร 7 8 8
88 118 โรงเรียนวัดป่าแดง 13 32 16
89 121 โรงเรียนวัดพร้าว 16 37 26
90 126 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 4 8 6
91 129 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 5 12 9
92 131 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 5 11 8
93 130 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 6 12 9
94 132 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1 5 2
95 136 โรงเรียนวัดวังตะกู 2 4 4
96 138 โรงเรียนวัดวังสำโรง 18 46 28
97 139 โรงเรียนวัดวังหว้า 22 52 32
98 140 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 3 7 5
99 141 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
100 137 โรงเรียนวัดวังเรือน 17 49 32
101 135 โรงเรียนวัดวังแดง 9 39 20
102 133 โรงเรียนวัดวังไคร้ 6 10 10
103 134 โรงเรียนวัดวังไคร้ 0 0 0
104 142 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 2 8 2
105 143 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 1 1 1
106 144 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0
107 145 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 6 13 10
108 147 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
109 148 โรงเรียนวัดหนองง้าว 1 1 1
110 149 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 14 23 16
111 150 โรงเรียนวัดหนองสนวน 4 10 6
112 151 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 14 10
113 146 โรงเรียนวัดหนองแก 0 0 0
114 155 โรงเรียนวัดหอไกร 0 0 0
115 156 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ 0 0 0
116 153 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 1 2 2
117 084 โรงเรียนวัดเขาทราย 12 27 21
118 085 โรงเรียนวัดเขารวก 26 58 33
119 086 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
120 123 โรงเรียนวัดโพทะเล 32 68 45
121 125 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 2 2
122 124 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน 0 0 0
123 093 โรงเรียนวัดใดวน 0 0 0
124 157 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 18 43 27
125 158 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 17 41 27
126 159 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
127 094 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 5 5 5
128 160 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 11 20 17
129 161 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 9 16 9
130 163 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 18 25 23
131 164 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 6 25 12
132 166 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 5 10 6
133 167 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 0 0
134 168 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 13 24 21
135 169 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 33 59 50
136 170 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 12 18 17
137 173 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 46 133 78
138 171 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 17 34 24
139 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 3 9 6
140 174 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 12 42 15
141 002 โรงเรียนจันทวิทยา 0 0 0
142 012 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 25 56 43
143 024 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 0 0 0
144 076 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 3 2
145 079 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 3 3
146 162 โรงเรียนสิริวัฒนา 17 62 23
147 165 โรงเรียนหัวเฉียว 6 8 8
148 172 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
149 015 โรงเรียนเทพประทาน 3 5 3
150 078 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 13 44 25
151 013 โรงเรียนโถงจื้อ 5 17 9
152 016 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
153 017 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 42 132 60
154 018 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
155 019 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
156 020 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 3 7 3
157 021 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
158 022 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 13 27 22
รวม 1242 2828 1896
4724

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ tel 087 2112200 e-mail:sornorkolf@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]