เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก \\\"ราษฏร์อุทิศ\\\" และ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นางสาวสมปอง ม่วงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายเชาว์ มัชฌิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวประไพ โสแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นางนันท์นภัส บุญจิตร รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายเชษฐ เทียมวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายฉลวย ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายสินธุ์ชัย ทิพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายประเทือง เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นางสิริเพ็ญ แพงศรี หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายเชษฃ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นายทศพล พูลพุฒ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
27 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
28 นายประพันธ์ พานแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
29 นางสาวณฐปพร สังข์หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
30 นางสาวจันทนา บุญก่อน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
31 นางสาวรัตนา คุ้มทอง ครูธุรการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
32 นางสาวจีระนันท์ กลิ่นถือศิล ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่และโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
33 นางสาวอนัญญา ยอดเพชร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคีและโรงเรียนวังสำโรง "ราษฎร์บำรุงวิทย์" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
34 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
35 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
36 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
37 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
38 นางฐิตินันท์ สมบูรณ์สงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
39 นางสาวเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
40 นางสมศรี นิลนาก ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
41 นางปณิดา สมจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
42 นางจงนภา เจริญภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
43 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
44 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
45 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร
46 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นางสาวสมปอง ม่วงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นางยุพา เชื้อแฉ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นางสมิตา ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นางนภาพร เด็จใจ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นางลัคนา ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 นายแสน ยาสุข ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
56 นางระวีวรรณ สุวรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 นางเฉลียว ปิ่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นางสุพัตรา วรเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 นางณิชกมล ขุนเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นางชุลีกร สายเกียรติวัติ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นางณฐิตา นันทะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
62 นางณัฎฐ์ปภัส พรมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นายอนวัทย์ ฤกษ์นันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
66 นางธวัลรัตน์ ธรรมรังสรรค์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
67 นางฉวีวรรณ โพธิ์พุก ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
68 นางรจนา ทรัพย์สม ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
69 นางสาวสิริวิมล รอดส้ม ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
70 นางสุพีย์ บุญเสริม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
71 นางนิตยา ด้วงทอง ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 นางจันทนา น้อยเอี่ยม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 นางสาวรัตนา สุภรังษี ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
74 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
75 นางประภากรณ์ สมิเปรม ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
76 นางจิรภัทร์ หะทะยัง ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
77 นางวัชรีย์ ขาวหนู ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
78 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
79 นางมาลา อิทะิวันทยะกูล ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
80 นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
81 นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
82 นางคัชรินทร์ มะโนสา ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
83 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธิ์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
84 นางนิตยา ด้วงมั่น ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
85 นางสาวนุชรี ดิษฐปาน ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นางสาวเจนจิรา ปานแอ๊ต ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 นางสุรีย์พร พิพัฒน์บุณยารัตน์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นางชัยรีย์ วุฒยากร ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นางสาวลัดดาวัลย์ วุฑฒยากร ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นางลภาฎา แพงกัน ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นางสาวปัณณธร เกษี ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
92 นางสาวสุธารัตน์ สังข์สุข ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
93 นายมารุตพงศ์ วิชามุข ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
94 นายกิตติพงษ์ อินทริต ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นางสาวรัตนา คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นางสาวปริญดา เพิ่มพิพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นางนงเยาว์ อินทฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นางสาวกุลศิริ นิยมไทย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นางวิไลพร ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นายสมบูรณ์ อินทนิล ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นายเทวราชา มะโนสา ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นางสาวนริศราา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นางมานิจ สิงห์ลอ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นายนิวัฒน์ คงบุญวาส ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นางภัทธิรา ยิ้มวาย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นางสาวอมราวดี พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นางสาวทรงศิริ ผะดาวัน ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นางสมใจ เอี่ยมพ่วง ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นางสาวณัฐติยา คงทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นางสาวศรัณยา ทองงามขำ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นางชลฤทัย กุลทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นายสุชาติ อุดมรักษ์ พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายนาวิน ภูศรี พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นางองค์เอก ครุฑโฑ พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นางสำเริง ทับแสง พนักงานบริการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายพิเดช มงคล ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นายพยงค์ คงคะชาติ ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นายวินัย จันทรักคณา ช่างไม้ ระดับ ช3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นายสมศักดิ์ แย้มครวญ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
122 นายฉลวย ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
123 นายสินธุ์ชัย ทิพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นายณัฐวุฒิ ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
125 นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
126 นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
127 นางสาวกฤตพร หงษ์อร่าม ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
128 นางกฤษณา ทิพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
129 นางสาวสิยาภรณ์ เพชรหมู่ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
130 นางกัลยากร บุญตา ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
131 นางธนุตรา พึงสลุด ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
132 นางสาวปริศนา ขาวสะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
133 นางสาวสายรุ้ง เรืองจิตชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
134 นางพรรณรัตน์ อินทร์แป้น ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
135 นางสาวศรัณรัตน์ แคล้วโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
136 นางสาวสิริวิมล รอดส้ม ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
137 นางสาวอาภาวรรณ จักรเขื่อน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
138 นางสาววิภาดา จันทร์หอม ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
139 นางสาวจันทนา บุญก่อน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
140 นางสาวณฐปพร สังข์หิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
141 นางสาวณัฐณิฌา ภู่กัน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
142 นางสาวนพรัตน์ เพ็ชรเภรี ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
143 นางสาวอัจฉรา นุชสวาสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
144 นางฐิตินันท์ สมบูรณ์สงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
145 นางสาวสิริกานต์ รังษีวงศ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
146 นางฐิตาภรณ์ เสือโต ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
147 นางมัญชุสา อิ่มสิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
148 นางสุพรรณา พานทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
149 นางเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
150 นางวิมล หุ่นวัน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
151 นางวัลภา ยอดอ่วม ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
152 นางสาวณัฐณิฌา ภู่กัน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
153 นางสาวเนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางนลินี อ่องเภา ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
155 นายฉลวย ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
156 นายเสน่ห์ บุญนวน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
157 นางจงนภา เจริญภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
158 นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
159 นายรัชตะ อินกองงาม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
160 นายฉลวย ราชคฤห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
161 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
162 นางสายพิณ ลีที ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
163 นายภูชิต นามไพร ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
164 นายพงษ์พันธ์ เมืองวัน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
165 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
166 นางทืศานาถ ขุนนาถ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
167 นางสาววาริน โพพันธ์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
168 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
169 นางจินตนา สุบินมารัตนชัย ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
170 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
171 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
172 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
173 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
174 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
175 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธิ์ ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
176 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
177 นางสาวประไพ โสแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
178 นางนันท์นภัส บุญจิตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
179 นางจินตนา อัตถโกศล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
180 นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางสาวธนพร ชุ่มมั่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางอังคนา ตั้งปัญญาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
188 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
189 นางพรทิพย์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
190 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
191 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
192 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
193 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
194 นายสายชล สิงห์เวียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
195 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
196 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
197 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
198 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
199 นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
200 นางสุวรรณา ไพรี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ tel 087 2112200 e-mail:sornorkolf@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]