รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก \\\"ราษฏร์อุทิศ\\\" และ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงรวินิษฐ์  ทองขาว
 
1. นางกฤษณา  ทิพย์ประเสริฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์
 
1. นางมณี  หว่างพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ขำ
 
1. นางกาญจนา  พลสงฆ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กหญิงภารวี  ป้อมจันทร์
 
1. นางยุพาวรรณ  เพ็ชรโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ชามะรัตน์
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอมลวัทน์  พานิชการ
 
1. นางสาวสุพัชรี  จันทร์ทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงเมธาพร   เพ็ชรนิล
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงสุนิษา  เพ็ญพรม
 
1. นางสมร  หมื่นยงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยภูมิ
 
1. นางอุรารักษ์  โฉมศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กหญิงชลันธร  อิ่มเปีย
 
1. นางสาวมณี  อั่วหงวน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รวบยอด
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  กำเริบ
3. เด็กหญิงวรดา  ภู่น้อย
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงกวิสรา  เข้มแข็ง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองทุม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สีฉ่ำ
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
2. นางสาวพรนภา  พฤติเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงขวัญพร  ว่างเว้น
2. เด็กชายพิพัฒน์  แป้นคง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สิงห์ลอ
 
1. นายสมาน  ส้มอ่ำ
2. นางจิตตรา  ส้มอ่ำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงพชญ์สินี  อ่อนยิ้ม
2. เด็กหญิงพิชญา  พุ่มเรือง
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
2. นางสาวพรนภา  พฤติเจริญ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ยศมา
2. เด็กชายอนุชา  บัวเภา
 
1. นางสมร  หมื่นยงค์
2. นายประสิทธิ์  หมื่นยงค์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงยิษฐา  ชื่นภักตร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เศรษโถ
 
1. นางสาวประวีณา  แสงมิ่ง
2. นางสาวอมรรัตน์  นรายศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงณัชชา  เอกปัญญามั่งมีสุข
2. เด็กชายพัฒนา  ยิ้มวงค์
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญเย็น
 
1. นางสาวสุรางคนา  รัตนเศรณี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงปิยเพชร   ขำแป้น
 
1. นางนันทวดี    ทสะสังคินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงวรณัน  ศิลาวรรณา
 
1. นายยุทธพงษ์   พรดอนก่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 1. เด็กหญิงพัชวรรณ  เกตุชั่ง
2. เด็กหญิงวิชุดา  สุขคำมี
3. เด็กหญิงศิริมาศ  แก้ววิราช
 
1. นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น
2. นายสมนึก  รักคำมี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายศิลาชัย  ยมจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เจตนเสน
3. เด็กหญิงอรนภา  สงวนสิน
 
1. นายอุกฤษฏ์ธัช  มูรามัญ
2. นางสาวตติยา  จตุรไพบูลย์กุล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงจีฬารัชติ์  เง่าทุ่ม
2. เด็กหญิงอนัญญา  ดุลา
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่อุ่ง
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศุภานันท์  ทัดชวด
2. เด็กหญิงสรัลพร  คุ้มเปรม
3. เด็กหญิงแพรวา  มากเรืองศรี
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายณภัทร   โพธิ์เรือง
2. เด็กชายศิวกร   ประกอบสุข
 
1. นางบุษบงก์   บัวพิมพ์
2. นายจักรกฤช   เชื้อโพล้ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กชายชินดนัย  ทิพย์เนตร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนเวียง
 
1. นางพรทิพย์  รามโพธิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายเกียรติพงษ์   ผ่องผิว
 
1. นางเฉลียว   ปิ่นสุข
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายธนภัทร   พันเขียว
 
1. นางเฉลียว   ปิ่นสุข
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงพิชยา  ศรีเขียว
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ช่างด้วง
2. เด็กชายพัชรพฤกษ์   คมวิชาชาญ
 
1. นายประพันธ์    พานแก้ว
2. นางนันทวดี   ทสะสังคินทร์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายนันทพงศ์  จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  มากระจันทร์
 
1. นายเรวัต  ทองดี
2. นายปิยภัทร  แสงคำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ช้างสุวรรณ์
 
1. นางสาวนนทยา  มีไร้
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงประภัสสร  เทียนบุตร
 
1. นายยุทธพงษ์   พรดอนก่อ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงฐิติญา   ยุทธนาระวีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร   ไม้หอม
3. เด็กหญิงศุภัชญา   วงศ์แสงทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ปภัส   พรมสวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายพิทักษ์  อ่ำสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นไล้
3. เด็กชายวิชัยยุทธ  บุญเขตร์
 
1. นางพิทยา  หังสพฤกษ์
2. นางสาวสุพัตรา  เนียมสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีธิ
2. เด็กหญิงสุจิรา  พยอมหอม
3. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวลำดวน  มงคล
2. นางราตรี  กาหวัง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงเคลือ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีรักษ์
3. เด็กชายอนุเทพ  โตทัย
 
1. นางสาวอภิญญา  สุขสวัสดิ์
2. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กชายฉลองราชย์  มีดี
2. เด็กชายธวัช  เปียฉ่ำ
3. เด็กชายรัชพงศ์  ลิ้มสุข
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพเฟื่อง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอุษา  บรรณารักษ์
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนาวัตร  มีนา
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วตา
3. เด็กชายเอกฉัท  สถาผล
 
1. นางสาวนภาพร  พรรณสุดร
2. นางสาวสุจิตรา  พรรณสุดร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วพิเมย
2. เด็กหญิงศริญญา  ฉ่ำเพียร
3. เด็กหญิงอารยา  คำกฤษ
 
1. นางสุนันทา  จันทร์วิเชียร
2. นายเกศชดา  หาแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขวิญญาณ
2. เด็กชายอนุชา  แก้วสะอาด
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีนาค
2. เด็กชายติณณภพ  ศรีราชพนมปาน
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายธนศักดิ์  จำปา
2. เด็กชายสรวิศ  อยู่สุด
 
1. นางจำเรียง  อินจันทร์
2. นางวงษ์เดือน  อินทร์พรหม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์   ทองคำ
2. เด็กชายชัชฤทธิ์  เข็มสัมฤทธิ์
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวสายพิณ  จั่นมา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับปรู 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  สืบเรือง
2. เด็กชายธีรเมธ  เชื้อชัยนาถ
 
1. นายนพดล  หิรัญ
2. นางสมพร  บุญทั่ง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
2. เด็กชายปริวัฒ  ศักดี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นายชัยรัตน์  นาคแก้ว
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขามป้อม
2. เด็กชายธนดล  ทองดี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวโศรยา  เปอร์เขียว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจรินทร์ยา  มั่นปรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นรอด
3. เด็กหญิงพลอยปภัส  สิทธิศรีวิไล
4. เด็กหญิงรัชนก  ชัยลึก
5. เด็กหญิงศุภาวรรรณ์  มั่นปรี
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
2. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สมนึก
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีวุธ
3. เด็กหญิงนลินี  ขุนชำนิ
4. เด็กหญิงลิลี่ กิมจีเจี้ยน  รักษาผล
5. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรพิลา
 
1. นางสุภาพร  ศรสวัสดิ์
2. นางสาวผการัตน์  เสือเปรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงคริสลิน  นิโคล นากาโยส
2. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  วันวินัย
3. เด็กหญิงปรียานุช  บัวหลวง
4. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
5. เด็กหญิงสุมินตรา  เรืองแสน
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรียบสุข
2. เด็กหญิงชาลิสา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชื่นชม
4. เด็กชายศิกาญจน์  จิตรชนะ
5. เด็กหญิงสิริภาพร  จิตรชนะ
 
1. นางอารม  เพ็ชรมาก
2. นางสมพร  วังคีรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กระจ่างโรจน์
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
3. เด็กหญิงปนัดดา  ยาคำ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เห็มโพธิ์
5. เด็กหญิงเวธกา  บุญนิ่ม
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงชาลิสา  นิลขาว
2. เด็กหญิงปรียานุช  บัวหลวง
3. เด็กหญิงพนมวรรณ  เอี่ยมอ่อน
4. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ลือวิชะนะ
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายคมสัน  สายทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทะขิน
3. เด็กชายธีรภัทร์  ชัยเดช
4. เด็กชายธีระนันท์  พันธุมิตร
5. เด็กชายนเรศ  วาดเขียน
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายณฐภณ  พรมอินทร์
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงลักษมี  ดีทุ่ง
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงนภัสสร  กุลลำโกน
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายพงศกร  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงมัณฑิกา  ฝ้ายเทศ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  เนียมเทศ
2. นางสาวสิริณิภาว์  ชินสิริโพธิกุล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังข์เมือง
2. เด็กชายวรชน  วิบูลย์กุล
 
1. นางฑิฆัมพร  นากกลัด
2. นายเรืองวิทย์  ประเสริฐศรี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  บุญทรา
2. เด็กชายธนาธรณ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวนิตญา  น้อยดี
2. นางสาวเครือวัลย์  จุ้ยวงศ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1. เด็กหญิงจินต์ดาภา  ศรีประการ
2. เด็กหญิงชูขวัญ  วงษ์ษานิล
3. เด็กหญิงณัฐชา  สวัสดี
4. เด็กหญิงนวรัตน์  ดาวเรือง
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ชังคะนาก
6. เด็กหญิงภันทิลา  บัวสำลี
7. เด็กหญิงภิรัญญา  นารถานนท์
8. เด็กหญิงศศิธร  พรมเพ็ง
9. เด็กหญิงศศินิภา  ศิริวัฒน์
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมัครศรีกิจ
 
1. นางวรินทร์ดา  ไตรฟื้น
2. นางสาววาสนา  อุดม
3. นายสมัย  ใจภูมิ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญยัง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเอม
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมพันธ์
4. เด็กหญิงทิชานันท์  มนัสศิลา
5. เด็กหญิงปริยฉัตร  สุขแจ้ง
6. เด็กหญิงปวรวรรณ  วัฒนะ
7. เด็กหญิงมุทิตา  จันทร์ขวาง
8. เด็กหญิงลลิตา  งามล้วน
9. เด็กหญิงสุวารี  เรืองรอง
10. เด็กหญิงเกวลิน  คงยนต์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทรสุริยวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  ฮี้อิ่ม
3. นางสาวขวัญใจ  สุขคล้าย
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อั่วหงวน
2. เด็กหญิงคริสลิน  นิโคล นากาโยส
3. เด็กหญิงชาลิสา  นิลขาว
4. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  วันวินัย
5. เด็กหญิงณภัทร  ทองไชย
6. เด็กหญิงปรียานุช  บัวหลวง
7. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
8. เด็กหญิงสุพัชชา  ผิวผ่อง
9. เด็กหญิงสุมินตรา  เรืองแสน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วกองทอง
 
1. นางสาวสิริณิภาว์  ชินสิริโพธิกุล
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
3. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายกฤษณพล  แก้วการไร่
2. เด็กชายณัฐนนท์  มุสันเที๊ยะ
3. เด็กชายธีรภัทร  มัดมั่น
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ตระการจันทร์
5. เด็กชายปรวรรตน์  บำรุงมา
6. เด็กชายประกายพรึก  แก้วสีแดง
7. เด็กชายพสิษฐ์  ชื่นกลิ่น
8. เด็กชายภาวนา  เกิดอยู่
9. เด็กชายอรรถวิท  สร้อยกูล
10. เด็กชายเจษฎา  บุญทด
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
3. นายกฤษณะ  คุ้มม่วง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายณัฐชาติ  คำทา
2. เด็กชายณัฐพล  เปล่งทอง
3. เด็กชายณัฐภัทร  พิลา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแพ
5. เด็กชายธนากร  พึ่งเทียร
6. เด็กชายธนิสร  แสนสุข
7. เด็กชายธีรภัทร์  ด้วงทอง
8. เด็กชายนิธิพัฒน์  บุญอินทร์
9. เด็กชายเดชาวัต   ฉิมจิ๋ว
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ฮวบนวม
 
1. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
2. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
3. นายกฤษณะ  คุ้มม่วง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงณิชกานต์   บุญอินทร์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงนภัสสร  คำแผง
4. เด็กหญิงปภัสสร  แซ่เฮ็ง
5. เด็กหญิงประภาสิริ  นิลขาว
6. เด็กหญิงปาลิตา  อั่วหงวน
7. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วพูลศรี
8. เด็กหญิงวราภรณ์   พูลทรัพย์
9. เด็กหญิงสิรีธร  ตลับนาค
10. เด็กหญิงอภิญญา  นุ่มมาก
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นายกฤษณะ  คุ้มม่วง
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลระหัด
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ด้วงอิ่ม
 
1. นายฉลวย  ราชคฤห์
2. นายธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชนัทกาญจ์  ยันทะวาย
2. เด็กหญิงบุษบา  จันทรสุทธิ์
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงแสงเหนือ  บุตรสิน
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงภัคธีมา  เนียมทอง
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงพรชนัน  ตู้ทอง
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกอกงอ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ทิพย์วรรณ
 
1. นายรัชต์เมธิน  วิจิตรวงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บวบจิตร์
 
1. นางวฤนดา  ดีพูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงชญานัน   หลักพล
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงจตุพร  ยอดโต
 
1. นายยงยุทธ  สินสวาท
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แตงน้อย
 
1. นายยงยุทธ  สินสวาท
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พารา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ไกรมาส
 
1. นางสมศรี  โหมเพ็ง
2. นางกรปภา  สิงห์จันทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  แกมเงิน
2. เด็กหญิงสุปรียา  เสือเหลือง
 
1. นางสมศรี  โหมเพ็ง
2. นางวีนัส  พิมพ์เมือง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงดวงกมล  โตเนียม
2. เด็กหญิงพรวลัย  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวรวีพร  พันธ์ทรัพย์
2. นางสาวอรุโณทัย  ชุ่มมั่น
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กชายจักรพัตร์  สิงห์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ก้อนแก้ว
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กหญิงพลอยนารา  ปัญโย
2. เด็กหญิงพิมณิศา  แสงภักดี
3. เด็กหญิงมุฑิตา  อายินดี
 
1. นางสาวนิจศจี  กล้าการรบ
2. นางวรรณา  ศรีหิรัญ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสงอุทัย
2. เด็กหญิงจำนงค์  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงนภาพร  ศรีรอด
 
1. นางสาวสุธินี  ตั้งโรจนะกุล วันดี
2. นางสาวสุจิราภรณ์  ม่วงเงิน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายครรชิต  ปรางค์ทอง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชื่นฤทัย
3. เด็กชายภูผา  มูลเมือง
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเหลือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายรักษิต  แก้วกำพล
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาละใจ
 
1. นายไพศาล  เอี่ยมรอด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัยภัทร  คล้ายกรานต์
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่วมทรัพย์
 
1. นายเกษม  อยู่รอด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัลยา  พาไสย์
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายชนาภัทร  บรรณทอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
3. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
5. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
6. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
7. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
8. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
2. เด็กหญิงชาลิสา  เกษม
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจดี
4. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
5. เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
6. นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
7. นางสาวปภาดา  จุลพันธ์
8. เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
9. เด็กหญิงอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
4. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
6. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
7. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
8. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
9. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
10. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
11. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
12. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
13. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
14. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
15. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
4. นางบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วขาว
2. เด็กชายจตุรภัทร  พาอินทร์
3. เด็กหญิงณภากุญช์  อินทรศร
4. เด็กชายทักษิณ  คุณภาพ
5. เด็กชายธนากร  ผ่องผิว
6. เด็กชายนนท์นที  พุ่มขจร
7. เด็กชายนฤธร  สวนสอน
8. เด็กหญิงนฤมล  ทุ้ยคำ
9. เด็กชายนาธาน  นวดนาง
10. เด็กหญิงนิจวิภา  จันเขียว
11. เด็กหญิงบัณพร  คงสบาย
12. เด็กหญิงปุญยาพร  สามทอง
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซวหยวก
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมาวัฒน์
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำภูมี
16. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงลภ
17. เด็กชายสุวิชัย  องอาจ
18. เด็กชายอนุพันธ์  คล้ายลักษณ์
19. เด็กชายอภิรักษ์   ศิลพร
20. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
3. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
4. นางบุณฑริก  สอนสุรินทร์
5. นางสาวเอมอร  บุญเจียม
6. นางสาวจุฑามาศ  ครีมทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกุลจิรา  สุวรรณกรณ์
4. เด็กหญิงณฐา  สารไทย
5. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
6. เด็กชายธนโชติ  ปาละชาติ
7. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
8. เด็กหญิงนันทวัน  ทีฆะภรณ์
9. เด็กหญิงบงกชกร  นารถานนท์
10. เด็กชายรุ่งเกียรติ  นาควิสุทธิ์
11. เด็กหญิงลักษณารีย์  อุยี่
12. เด็กหญิงวรัณญา  พัสสร
13. เด็กชายวันชนะ  รูปทรง
14. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
15. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
16. เด็กหญิงสาวิตรี  หอมกลิ่น
17. เด็กหญิงสุรัมภา  เดชสนธิ
18. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์คำ
19. เด็กหญิงอาทิตยา  เริงฤทธิ์
20. เด็กหญิงเกสรา  กลทิพย์
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายมนศักดิ์  เง่าลี
3. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นางสาววารุณี  ไกรศร
6. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กชายกิตติพศ  มะโนเพียว
2. เด็กชายคเณศวร  ทิพย์สละ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  น้อยดี
4. เด็กชายสิรภัทร  ศิริรัตน์
5. เด็กชายเบญจมินท์  ชื่นชม
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เวือมประโคน
 
1. นายเอกราช  มาศขาว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
3. เด็กหญิงกรรทิมา  ศรีอินทร์
4. เด็กชายกฤษฎา  ยันเยี่ยม
5. เด็กชายคณาวุฒิ  ศรีอินทร์
6. เด็กหญิงจันทวรรณ  สิงห์เรือง
7. เด็กหญิงฉัตรกมล  สกนธ์
8. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โพธิ์ทัย
9. เด็กชายณัฐชัย  เกตุแท้
10. เด็กชายดุลยทรัพย์  นามเชื้อ
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ
13. เด็กหญิงนีรชา  จันทร์บัว
14. เด็กชายปภังกร  พูลทองคำ
15. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยุปานันท์
16. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วนำมา
17. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม
18. เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
19. เด็กหญิงศศิพงศ์  กรุณา
20. เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
21. เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
22. เด็กชายอนิวัต  พักพุ่ม
23. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มณี
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กชายสรรพลักษณ์  โล่ห์คำ
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กชายธนพล  กระฐินทอง
 
1. นายอนันต์  สุมงคลภัทร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 1. เด็กหญิงอัญมณี  ดีจานเหนือ
 
1. นางสาวเครือวัลย์  จุ้ยวงศ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงพรประภา   โสบุญ
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายศุภกร  ยิ้มทรัพย์
 
1. นางสาวรัตนา  สุภรังษี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองคูณ 1. เด็กชายอนุรัตน์  ภู่คล้าย
 
1. นายประเทือง  เปรมประสิทธิ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอินทิรา  พะเทศ
 
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายธนดล  ทองมี
 
1. นายพุฒินันท์  มีบัณฑิต
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กชายติษรานนท์  จุ้ยปาน
 
1. นางสาวนุสมาศ  เมืองทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ชูสงฆ์จิรยศ
 
1. นางวัชรีย์  ขาวหนู
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญดี
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กชายพิทักษ์  คุณกะมุด
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. นายนราวุฒิ  อาทิตย์
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิทธิ
 
1. นายเสถียร  เรือนแก้ว
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญดี
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เรืองฤทธิ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายฉลองชัย  คำห้อย
2. เด็กหญิงฑิตติมา  แสงเนียม
3. เด็กชายธนวี  จันทร
4. เด็กหญิงธัญญธร  ปานสารี
5. เด็กหญิงพรรณภัทร  ภูบาลชื่น
6. เด็กชายพัชรพล  จินดามัง
7. เด็กหญิงภมย์รัมภา  การะยะ
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  วังคีรี
9. เด็กชายวรวุธ  ชมภูนุช
10. เด็กหญิงสร้อยทอง  มะกรุดอินทร์
11. เด็กหญิงหทัยชนก  เครือทอง
12. เด็กชายอรรณพ  มั่นรักคง
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
2. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
3. นางสาวอุบลทิพย์  กายา
4. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริวัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ยิ่งยง
2. เด็กชายกฤตพจน์  พวงบานชื่น
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สักพุ่ม
4. เด็กหญิงชลณิชา  มังษาอุดม
5. เด็กหญิงชาลิสา  แป้นขาว
6. เด็กชายณัฐภัทร  แย้มแสงสังข์
7. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  อินสอาดผล
8. เด็กชายธนพงษ์  หวังผลกลาง
9. เด็กชายธนัท  จันทร์หิรัญ
10. เด็กหญิงธวัยา  กันจร
11. เด็กหญิงนฤมล  อินบึง
12. เด็กชายนวนนท์  กันจร
13. เด็กหญิงนัฐฐาพร  อินกองงาม
14. เด็กหญิงนิชาดา  พวงบานชื่น
15. เด็กหญิงพัชราพร  ฤทธิ์พรหม
16. เด็กหญิงพิชชาพร  ทันจั่น
17. เด็กชายพีรพงษ์  พลแสน
18. เด็กหญิงภัณทิลา  มีแม่นวิทย์
19. เด็กหญิงรจนา  โพธิ์เงิน
20. เด็กหญิงรวิสรา  บุญสะอาด
21. เด็กหญิงรุจาภา  สว่างแก้ว
22. เด็กหญิงวรัทยา  ภูผาสี
23. เด็กชายวรายุส  แสงม่วง
24. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองนาก
25. เด็กชายสรธัญ  เมืองไทย
26. เด็กชายอนันตยา  นวมเขียน
27. เด็กหญิงอภิชญา  นิกล่ำ
28. เด็กหญิงอมเรศ  พูลชนะ
29. เด็กชายเมฆินทร์  รัสสัยการ
 
1. นายธีรเทพ  ต่อทัพ
2. นางวนิดา  ทองนาก
3. นายสมชาย  ปานอินทร์
4. นางกรณ์วิกา  ทองก๊วย
5. นายนิทัศน์  จรลอง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เตมา
3. เด็กชายตันติยาวัติ  บุญเกิด
4. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์มาก
5. นายนิรัตน์ชา  ประทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์สันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แก้วมาลา
8. เด็กชายพีรพัน  กงทอง
9. เด็กหญิงสุช่านาถ  แก้วสุริวงค์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมวัง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
3. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งสร้อย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสุข
2. นายณิรภัทร  ทรงเดช
3. เด็กหญิงทิพย์เนตร  เกตุแก้ว
4. นายธวัชชัย  สืบสิงห์
5. เด็กหญิงนภัสสร  ปล้องสอง
6. นายปัฐวี  ดลประสิทธิ์
7. นายภานุเดช  คะดุน
8. เด็กหญิงรสิตา  โพธิคามบำรุง
9. เด็กหญิงวราพร  พามี
10. นายเรืองศักดิ์  ขุนลี
 
1. นางเชาวดี  เฉื่อยฉ่ำ
2. นางวาสนา  ศิรินิล
3. นางสาวกชมน  จันทร์วิเชียร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กหญิงปพิชญา  คงแป้น
3. เด็กหญิงรติปริยา  พลลา
4. เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญฤทธิ์
 
1. นายสันติพงษ์  นิลสนธิ
2. นางสมิตา  ราชคฤห์
3. นางกัลยากร  บุญตา
4. นางสาวณฐปพร  สังข์หิรัญ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงจรรยพร  หน่อสีดา
2. นางสาวชลธิชา  พานไทย
3. เด็กหญิงชลธิชา  เขตปัญญา
4. เด็กหญิงธิติยา  โพนยะพันธ์
5. เด็กหญิงธิพิสชา  จับสังข์
6. นางสาวสุพัชชา  แสนดี
 
1. นางวิภา  วีระพันธ์
2. นางสาวกัญญา  เชื้อไชยนาท
3. นางสาวนิรมล  นาคเอม
4. นางสาวเสาวลักษณ์  หิมพาน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกลักณณ์  เพชรนอก
3. เด็กหญิงกาญญาพัชร  บุญจิตร
4. เด็กหญิงณัฐิกา  พรมเมือง
5. เด็กหญิงปนัดดา  งามสม
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทอง
7. เด็กหญิงภานุชนารถ  พลยางนอก
8. เด็กหญิงรัชนีกร  น้ำนุช
9. เด็กหญิงวรรณิดา  ปูนเนียม
10. เด็กหญิงวิศรุตา  มีแย้ม
11. เด็กหญิงศรัญญา  แท่งทอง
12. เด็กหญิงศศิฉาย  ทองคำ
13. เด็กหญิงสุภาวดี  สดสอาด
14. เด็กหญิงเจตสุภา  ศิลป์ดี
15. เด็กหญิงเมย์ริษา  สุขโข
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
3. นางวิชุดา  แก้วอรสาน
4. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
5. นางสาวอนิสา  รัตพรม
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริวัฒนา 1. เด็กชายกิตติภัทร  สาลีมน
2. เด็กชายพงศ์ปณัต  โตทุ้ย
3. เด็กชายวิทยา  บุญมาเกิด
4. เด็กชายศมาธิน  ด่านวิไล
5. เด็กชายอจลวิชญ์  สุมาลี
 
1. นายนิทัศน์  จรลอง
2. นายสมชาย  ปานอินทร์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ทรงศิริ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยะทา
 
1. นายประกอบ  บรรณาธรรม
2. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เกิดหิง
 
1. นางอาภาวรรณ  จักร์เขื่อน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงบุรัสกร  โคตรวงศ์ษา
 
1. นางสาวซาริตา  พรมอินทร์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑ  จอมทองหลาง
 
1. นางสาวราภัสร์  ถามูล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายชนสิษฏ์  อินทรชิด
 
1. นางสาวฐิติมา  อินชเง้อ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์
 
1. นางชนิดา  พงษ์เจริญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายประพัฒน์  ไพรโรด
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารวก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สัจมะณี
2. เด็กหญิงธัญพิชา  แสวงผล
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ท้าวทอง
4. เด็กหญิงพุธิตา  บุญชิด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เฉลิมพงศ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  มากไหม
2. นางสาวพรนิภา  พรหมอินทร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงกัลยกร  ละมูล
2. เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์สมศรี
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จรัสสมบูรณ์
2. MissDu   Xiao Li
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อาจสมบาล
2. เด็กหญิงปวริศา  พรหมอยู่
 
1. นางธิดาพร  หนูทวน
2. นางสาวพิลาพรรณ  ฉ่ำเอี่ยม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองทอง
 
1. นางสุชาดา  สนธิรอด
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขารวก 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ชมภูวงษ์
2. เด็กหญิงทอมมี่  ทองมณี
3. เด็กชายปราชศิลป์  พยัคฆานุวัฒน์
4. เด็กหญิงปาริสา  ขุ่นด้วง
5. เด็กหญิงสุภนิชา  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงหทัยชนก  ศิริ
 
1. นางทองดี  โพธิ์พุก
2. นางโสภา  มั่นสวน
3. นางสาวนารีรัตน์  นามรัตน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไหมแพง
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มณีกัณ
3. เด็กหญิงนฤมล  สุคำมี
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทาสี
5. เด็กหญิงพัณณิตา  แดงนิ่ม
6. เด็กหญิงรุจิษยา  ศรีนา
 
1. นายประเสริฐ   เทพศร
2. นายทวนทอง   ศรีลา
3. นางสาวพิจิตรา  บัญญัติ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เดชอุดม
2. เด็กชายจักรพงษ์  เดชสิริ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสังข์
4. เด็กชายจิรกิตติ์  ศรีภูมิ
5. เด็กชายชนะชัย  สุรังศิษร
6. เด็กชายธนกฤต  เนตรขำ
7. เด็กหญิงปภาดา  ป้องภัย
8. เด็กชายสุขสันต์  พันธ์เจริญ
 
1. นายประเสริฐ   เทพศร
2. นายทวนทอง   ศรีลา
3. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  เกิดอยู่
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีอุบล
3. เด็กชายพฤทธ์กนก  โตรอด
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงภัทราพร  คำภูมี
6. เด็กหญิงมลิวรรณ  บุญแสง
7. เด็กหญิงยุวพรรณ  เรืองเดช
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ษมาจิตฉายแสง
9. เด็กชายอรรถพล  ธนจารุวิทยากร
10. เด็กชายเดชาวัต  สีจันทร์ผ่อง
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
2. นางขนิษฐา  อินจันทร์
3. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนาค
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  เจริญคงคา
3. เด็กหญิงนงณภัทร  เทพพระทัย
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  กลิ่นประทุม
6. เด็กหญิงภานิชญา  ทองมี
7. เด็กหญิงรวิภาพร  ตู้ทอง
8. เด็กหญิงลักษณพร  ครองยุติ
9. เด็กหญิงสุทธนุช  แก้วสะอาด
10. เด็กชายเดชาธร  ทองวิชิต
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กรพรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะณีย์
3. เด็กหญิงนิศมาภรณ์   ธรรมคุณ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทีพู
5. เด็กหญิงสาธิดา  สดศรีทอง
 
1. นางอิสรา  ยอดยิ่ง
2. นางสาวอภิญญา  สุขสวัสดิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกษิณา  ขวัญเรือน
2. เด็กหญิงธัชกร  อยู่เครือ
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  จาดฤทธิ์
 
1. นางทิศานาถ  ขุนนาถ
2. นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑาพัชร  ฐานโพธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงวนิกา  สุราฤทธิ์
 
1. นางสาวศรีแพร  คุ้มสกุล
2. นางพูนสุข  วงศ์ศรีรักษา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนา  รักแสง
2. เด็กหญิงนฐภร  ต่วนเครือ
3. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์กูล
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กหญิงวิญาดา  เถื่อนคุ้ม
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  คำแก้ว
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  คันสร
2. เด็กชายเดชาธร  บัญญัติ
 
1. นางสาวชัญญานุช   พันเขียว
2. นางสาวศรินรัตน์   ฉัตรธิวัฒน์กุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ดีนึ่ง
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญนะ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายกรกช  ดวงสมบรูณ์
2. เด็กชายพิษณุพงษ์  อุ่นเจ้าบ้าน
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายนำชัย   สิงลา
2. เด็กชายปิยวัฒน์   บุญเสริม
 
1. นางสาวชัญญานุช   พันเขียว
2. นางสาวเนตรนภาภรณ์   ปันจะวรรณ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายทัตเทพ   ศรีหร่าย
2. เด็กชายพิพัฒน์    รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงลลิตา  บุระตะ
2. เด็กหญิงศิิริพร  ขำอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   จ้อยสุดใจ
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กชายเจษฎากร   แหลมเสน
2. เด็กชายโชคอนันต์   เกิดอยู่
 
1. นายถิรวัฒน์  คุ้มทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายศิรณัฐ   สันตติทรัพย์
2. เด็กหญิงเขมิกา   จันทร์บุญนาค
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. นายธนาธรณ์  สาคร
2. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  แซ่อุ้ย
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายกนต์รพี  เสือขำ
2. เด็กหญิงคัทลิยา  จันทร์พรหม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  คล้ายรัก
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายวิทวัส  อินทมานนท์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายภาคิน  บัวดอก
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ล่ำสัน
3. เด็กชายหฤหรรษ์  สิงห์ดี
 
1. นายดำรงฤทธิ์  คุณสิน
2. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งสร้อย
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้ยมาก
2. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายอรรถพล  พลอยเลิศ
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายณัฐพงศ์  หมื่นยงค์
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายชุติพนธ์  บุญรัศมี
2. เด็กชายณัฐพัชร  สระทอง
3. เด็กชายธีรพงษ์  ผาคำ
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายวิทวัส  อินทมานนท์
 
170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายธนวันต์  ทองไพรวรรณ
2. เด็กชายธีร์ธวัช  สีทา
3. เด็กชายศุภฤกษ์  รอดด้วง
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายวิทวัส  อินทมานนท์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. เด็กชายณัปป์นที  เอมกมล
3. เด็กชายธนธรณ์  ขันทอง
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นายวรพจน์  คงคะชาติ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายกฤษณะ  คำศักดา
2. เด็กชายสุริยะ  วงษ์ภา
3. เด็กชายสุเทพ  แก้วใส
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สุขเฉลิม
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  บ่อแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา   สินอยู่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   จุลพล
2. นางศริรักษ์  ตันมี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพุธิดา  พูลเขตจิตร
2. เด็กหญิงวิภาดา  แววดี
3. เด็กหญิงหยดน้ำทิพย์  ชูศรี
 
1. นายปิยะพงษ์  เกิดเข้ม
2. นางพิระนันทน์  ทับทิมเกิด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงชุติมา  แป้นทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วรรณวัลย์
3. เด็กชายดิศานุวัฒน์  นุชเทียน
4. เด็กชายนิติกร  มากพา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์ดี
6. เด็กชายศิวัสว์  สุภเกษ
 
1. นายนิรุทธิ์  มีไทย
2. นางสาววรัชนก  พรมจิ๋ว
3. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชูจิตร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คล้ายเนียม
3. เด็กหญิงวณิชยา  อูดแก้ว
4. เด็กหญิงศษินาท  คุ้มกัน
5. เด็กหญิงสโรชา  สุขสงค์
6. เด็กหญิงอารียา  ดวงจันทร์
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางสาวพัสตราภรณ์  พวงถิ่น
3. นางการต์พิชชา  ยะปะนันท์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทราย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมพร
2. เด็กหญิงยศลดา   ไตรพรม
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์   สุนทรวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู  เมฆอรุณกมล
2. นางสาววนิดา  พันลำ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์โย่ง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อังโครัมย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ลือวิชะนะ
 
1. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
2. นางวงเดือน  อินทร์พรหม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกาญจนา  นวนยา
2. เด็กหญิงชนนิชา  มวนศรี
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  บุญคำ
 
1. นายนิรุทธิ์  มีไทย
2. นางสาววรัชนก  พรมจิ๋ว
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1. เด็กชายนนทนันท์  อัยการ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้ววัน
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  ตันมี
 
1. นางพัชรี  อินทานทุม
2. นางสุนทรีย์  ไทยเจริญ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยศรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุทธสร
2. เด็กหญิงณัชชา  เบ้าศรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทนิล
 
1. นายไพศาล   เอี่ยมรอด
2. นางปราณี  ศรลัมพ์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมปาน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ยงศรี
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงชัย
 
1. นางสุณีย์  พรหมสุข
2. นางกรุณา  หนูทวน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกฤษศิณี  มีขวัญ
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  หล่อทรัพย์
3. เด็กชายธนากร  เภตรา
 
1. นางบุญตา  วงศ์อมรเวช
2. นางประภา  คงสมบูรณ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กหญิงนภาพร  เหฬา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใหญ่เย็น
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เป็งแก้ว
 
1. นางสายใจ  พิลึก
2. นางศิริพร  กันสุข
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พรหมอยู่
2. เด็กหญิงวสิตา  คำดี
3. เด็กหญิงไอศวรรยา  คำดี
 
1. นางสาวศัณหพิชญ์  ศรีบาง
2. นางสาวพิลาพรรณ  ฉ่ำเอี่ยม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายธนพล  บุญอินทร์
2. เด็กชายวรรธนัย  พรมมา
3. เด็กชายแสนรัก  สินประเสริฐรัตน์
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงวิศรุตา  มีแย้ม
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ทองคำ
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อ๊อดหมี
2. เด็กชายประวันวิทย์    ประโยชน์ดี
3. เด็กชายรัตนกร  เรืองรอน
 
1. นางพัชรี  อินทานทุม
2. นางสุนทรีย์  ไทยเจริญ
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทศยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นารี
3. เด็กหญิงพรรนิสา  อ่องเภา
 
1. นางสาววันเฉลิม  ดวงตา
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  หมั่นทรัพย์
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 1. เด็กชายธนากร  ทองสาย
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  อยู่ฉิม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมมืด
 
1. นางสาวไตรรัตน์  ช่วยอุระชน
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตร์ตา  บุญแร่
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภพ  สินค้ำคูณ
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ดีลา
 
1. นายธนพล  บัวทอง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงดาราวดี  ยวนหมื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  โยคนิตย์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1. เด็กชายชวินทร์  จันทร์คำ
 
1. นายนำโชคชัย  วันเชียง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยภัทร  มงคล
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทนทาน
3. เด็กชายวรวิช  พิสมัย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศรีบุศกร
2. นางสาวภัสนันท์  เอี่ยมกลั่น
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิงห์คุ้ม
2. เด็กหญิงสิริพร  บางหลวง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
2. นางสาวทีรพัต  กรพรหม
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกาญญาพัชร  บุญจิตร
2. เด็กชายภัคพล  แสนแก้ว
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองไทย
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 1. เด็กชายเอกรักษ์  ใจดี
 
1. นางสุกัญญา  สุขวัฒนา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายเวชพิสิษฐ์  เปียวัฒน์
 
1. นางสาวภนิดา  นาวิกา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายปฏิพล  จันทร์อ่ำ
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ดีลา
 
1. นายธนพล  บัวทอง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นางสาวดวงใจ  ยมจันทร์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กชายธีรพล   คงเพชร
 
1. นายอนุกรณ์  อินทนงค์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อยู่สุภาพ
 
1. นางสิริรัตน์  มั่นมานะเสรี
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกชกร  สีแสง
 
1. นายพุฒินันท์  มีบัณฑิต
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยเสน
2. เด็กหญิงจีรภา  จุลพันธ์
3. เด็กหญิงธนัญญา  โฉมศรี
4. เด็กหญิงนันทิวา  เพิ่มหิรัญ
5. เด็กหญิงปาณิศา  พลอยดี
6. เด็กหญิงศิริพร  พลอยดี
 
1. นายพุฒินันท์  มีบัณฑิต
2. นางอุลัยวรรณ  สังข์เมือง
3. นางสาวนันทนา  ขำปาน
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กชายจิรพัส  บัวผัน
2. เด็กชายภูมิรัตน์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  จันแก้ว
 
1. นางขวัญชีวา  สุวรรณพุฒ
2. นายพจนา  แก่งศิริ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงปานชนก  แสงมณี
2. เด็กชายสมพร  แสนรัมย์
3. เด็กหญิงสุพัชชา   เชื้อวังคำ
 
1. นางศิริพร  วรรณชาติ
2. นางสาวจุฑามาศ  โยคนิตย์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เสือนาราง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  พรมใจรักษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  โยคนิตย์
2. นางสาวรวีพร  พันธ์ทรัพย์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายจักกฤษ  ไมนา
2. เด็กชายธนกร  อินทรกุลโชติ
3. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
2. นางทิพวรรณ  บุญประสม
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐณากรณ์  นิ่มเปีย
2. เด็กชายเอกราช  จาดโห้
 
1. นางสาวนันทนา  ขำปาน
2. นางอุลัยวรรณ  สังข์เมือง
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 1. เด็กชายคณินทร์  คงเสมา
2. เด็กหญิงอินทิรา  ธูปชู
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวปาริฉัตต์  น้ำใจเย็น
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กชายธนกฤต  ฉิมสุข
2. เด็กชายแสงสุริยา   สาเหียง
 
1. นางสุณีย์  พรหมสุข
2. นางสาวสุวิมล  อ่วมอิ่ม
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กชายธนายุติ  บุญยืน
2. เด็กหญิงศิริจาภรณ์  นำยศ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บัวรัตน์
 
1. นางสาวมณี  อั่วหงวน
2. นางสาวสิรินภา  กะลำพัก
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กชายณัฏฐณัณฑ์  ทั่งนาค
2. เด็กหญิงธัญญานุช  เศรษฐสุข
3. เด็กชายศุกลวัตน์  จีนสุกร
 
1. นางสาวมณี  อั่วหงวน
2. นางสาวสิรินภา  กะลำพัก