สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 7 14 8
2 002 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 30 55 45
3 003 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 8 14 9
4 004 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 23 59 40
5 005 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 19 27 23
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 10 27 15
7 093 โรงเรียนบึงราชนก 2 4 3
8 009 โรงเรียนบ้านกลาง 2 15 5
9 018 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 0 0 0
10 136 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 2 2 2
11 137 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 6 16 11
12 023 โรงเรียนบ้านชมภู 4 6 4
13 024 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 8 16 11
14 026 โรงเรียนบ้านซำรัง 28 48 41
15 027 โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 28 19
16 025 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 4 7 7
17 028 โรงเรียนบ้านดงพลวง 6 14 6
18 029 โรงเรียนบ้านดินทอง 2 5 1
19 030 โรงเรียนบ้านตอเรือ 2 3 3
20 031 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1 2 1
21 035 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 8 22 11
22 036 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 4 4
23 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 2 2 2
24 033 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 10 25 13
25 034 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 1 1
26 008 โรงเรียนบ้านนาพราน 17 38 25
27 039 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 16 36 20
28 040 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 10 55 24
29 041 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 13 22 16
30 042 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 8 11 9
31 043 โรงเรียนบ้านน้ำริน 29 63 50
32 049 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 11 20 18
33 050 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 1 1 1
34 051 โรงเรียนบ้านปากยาง 6 11 11
35 052 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 3 36 3
36 053 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 0 0 0
37 055 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1 1 1
38 056 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 3 1
39 058 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 9 18 16
40 059 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 6 12 8
41 060 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 24 39 30
42 063 โรงเรียนบ้านยางโทน 4 5 5
43 064 โรงเรียนบ้านลำภาศ 18 44 23
44 065 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 14 29 23
45 066 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 7 18 14
46 067 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 0 0 0
47 068 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 14 10
48 069 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 1 5 2
49 070 โรงเรียนบ้านวังพรม 0 0 0
50 073 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 14 28 20
51 074 โรงเรียนบ้านวังสาร 7 13 7
52 071 โรงเรียนบ้านวังโพรง 11 28 18
53 072 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 4 10 7
54 075 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 0 0 0
55 076 โรงเรียนบ้านสะเดา 19 52 33
56 077 โรงเรียนบ้านหนองกลด 2 5 4
57 078 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 1 1
58 079 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 0 0
59 080 โรงเรียนบ้านหนองงา 3 10 3
60 081 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 14 7
61 082 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 5 5
62 083 โรงเรียนบ้านหนองพระ 6 24 6
63 085 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 2 2 2
64 084 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 0
65 087 โรงเรียนบ้านหินประกาย 15 26 23
66 086 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 1 2 2
67 015 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 14 4
68 016 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 16 40 25
69 017 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 15 28 21
70 014 โรงเรียนบ้านเขาเขียว 3 4 4
71 013 โรงเรียนบ้านเข็ก 36 64 46
72 022 โรงเรียนบ้านเจริญผล 15 29 16
73 044 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 3 5 4
74 045 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 10 7
75 046 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 109 259 180
76 048 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 35 18
77 047 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 3 7 6
78 010 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 6 12 6
79 011 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 10 19 14
80 012 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 9 17 14
81 032 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 8 13 11
82 062 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 37 70 53
83 021 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 3 2 2
84 054 โรงเรียนบ้านโป่งปะ 8 14 10
85 088 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 22 49 36
86 089 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 4 8 8
87 090 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 2 4 1
88 092 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 4 7 5
89 091 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 0 0 0
90 038 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 8 33 14
91 057 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) 3 4 4
92 094 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 5 5 5
93 095 โรงเรียนประชาสามัคคี 0 0 0
94 096 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 15 30 20
95 097 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 84 174 114
96 098 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 5 10 6
97 099 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 13 19 16
98 101 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
99 102 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 12 17 17
100 100 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 1 2 1
101 103 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 8 16 10
102 106 โรงเรียนวัดดงข่อย 2 2 2
103 107 โรงเรียนวัดดงหมี 4 6 6
104 108 โรงเรียนวัดตายม 0 0 0
105 109 โรงเรียนวัดทางลัด 0 0 0
106 110 โรงเรียนวัดท่านา 0 0 0
107 111 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 16 32 22
108 112 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 24 49 41
109 113 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 3 7 5
110 114 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 2 2
111 116 โรงเรียนวัดบึงลำ 2 4 2
112 115 โรงเรียนวัดบ้านมุง 18 49 24
113 117 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1 2 2
114 118 โรงเรียนวัดพันชาลี 2 2 2
115 119 โรงเรียนวัดย่านยาว 0 0 0
116 120 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 16 36 18
117 121 โรงเรียนวัดวังพิกุล 4 6 4
118 122 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 1 3 2
119 123 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1 3 1
120 124 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 2 2 2
121 125 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 22 41 28
122 126 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 0 0 0
123 104 โรงเรียนวัดโคกสลุด 0 0 0
124 127 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0
125 128 โรงเรียนศึกษาลัย 42 108 74
126 129 โรงเรียนสามัคคีธรรม 6 15 8
127 130 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 0 0 0
128 132 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 5 11 5
129 131 โรงเรียนห้วยพลู 7 10 6
130 133 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 7 14 9
131 007 โรงเรียนธีรบัญชร 0 0 0
132 135 โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง 14 148 33
รวม 1191 2689 1729
4418

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลำพึง อ้นหนู โทร. 089-858-5411 นายปิยะ ธูปทอง โทร. 084-618-8894 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ โทร. 089-959-6250
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]