เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อำนวยการ
2 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ อำนวยการ
3 นายอนันต์ นามทองต้น รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ อำนวยการ
4 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ อำนวยการ
5 นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ อำนวยการ
6 นางชื่นจิต เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อำนวยการ
7 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ อำนวยการ
8 นางมลธิรา จันทร์มูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ อำนวยการ
9 นางสาวนงนุช ลาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล อำนวยการ
10 นางศรีชา คำพา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน อำนวยการ
11 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์ ICT อำนวยการ
12 นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ประธานศูนย์ฯน้ำก้อหนองไขว่ อำนวยการ
13 นายบัวทอง บุบผา ประธานศูนย์ฯน้ำชุน อำนวยการ
14 นายนิรศักดิ์ นารี ประธานศูนย์ฯหล่มสักตาลเดี่ยว อำนวยการ
15 นายกัณตภณ เบญจานุกรม ประธานศูนย์ฯปากช่อง อำนวยการ
16 นายบุญวิก สาธรรม ประธานศูนย์ฯลานบ่า อำนวยการ
17 นายรุ่งศักดิ์ สุภศิริ ประธานศูนย์ฯหลักเมือง อำนวยการ
18 นายกิตติชัย ด้วงธรรม ประธานศูนย์ฯบ้านกลางช้างตะลูด อำนวยการ
19 นายวิจิตร ขันยศ ประธานศูนย์ฯติ้วห้วยไร่ อำนวยการ
20 นายฉลอม ลอดทอน ประธานศูนย์ฯฝายบุญหลง อำนวยการ
21 นายอิทธินันท์ ยายอด ประธานศูนย์ฯวังบาล อำนวยการ
22 นายอภิชาต ภักดีสาร ประธานศูนย์ฯสิลาตาดกลอย อำนวยการ
23 นายสรรชัย แก้วกก ประธานศูนย์ฯเนินเกาะแซง อำนวยการ
24 นายสุเทพ ศรียา ประธานศูนย์ฯหินฮาวนาซำ อำนวยการ
25 นางพรธิตา ฤทธิ์รอด ประธานศูนย์ฯหล่มเก่า อำนวยการ
26 นายสุทธิรัก ผ้ายผา ประธานศูนย์ฯน้ำหนาว อำนวยการ
27 นายสมยศ พรหมพล ประธานศูนย์ฯวังกวางหลักด่าน อำนวยการ
28 นายภูพัฒน์ ไกรลาศ ประธานศูนย์ฯทุ่งสนเข็ก อำนวยการ
29 นายภัทรพล พรกนกวรกมล ประธานศูนย์ฯเขาค้อ อำนวยการ
30 นางกรองแก้ว อินแนน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยการ
31 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ อำนวยการ
32 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อำนวยการ
33 นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อำนวยการ
34 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อำนวยการ
35 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อำนวยการ
36 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อำนวยการ
37 นายอนันต์ นามทองต้น รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
38 นางกรองแก้ว อินแนน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
39 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
40 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
41 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
42 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
43 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
44 นางพรธิตา ฤทธิ์รอด ประธานศูนย์ฯหล่มเก่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
45 นายสมพงษ์ พวงคำ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
46 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์ ICT คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
47 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
48 นางวิมลพร จันทร์มี ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
49 นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
50 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
51 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
52 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
53 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
54 นางชลม์ลภัทร เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
55 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
56 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
57 นนายสำราญ บุตรอามาตย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
58 นายบัวทอง บุบผา ประธานศูนย์ฯน้ำชุน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
59 นายสลับ ชมพลมา ผอ.โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
60 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
61 นายสมจิตร เฮ้าปาน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
62 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
63 นายกิตต์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
64 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
65 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
66 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านดงขวาง
67 นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
68 นายรุ่งศักดิ์ สุภศิริ ประธานศูนฯหลักเมือง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
69 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
70 นางชื่นจิต เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
71 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
72 นายปริศร อิเหลา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
73 นายสัมฤทธิ์ คงมา ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
74 นางจินตนา นนทะโคตร ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
75 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
76 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
77 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
78 นายกัณตภณ เบญจานุกรม ประธานศูนย์ฯปากช่อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
79 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
80 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
81 นายมนัส ไสลภูมิ ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
82 นางอมรลักษณ์ บุญมา ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
83 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
84 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
85 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
86 นายนิรศักดิ์ นารี ประธานศูนย์ฯหล่มสักตาลเดี่ยว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
87 นายสุรศักดิ์ เริงเลื่อม รักษาการผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
88 นางศรีชา คำพา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
89 นางศศิธร คุณกมุท ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
90 นางสาวรพีพรรณ วันพุธ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
91 นางวราภรณ์ ติกะมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
92 นางจิราวรรณ โกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
93 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
94 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
95 นายอนันต์ นามทองต้น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
96 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
97 นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
98 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
99 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
100 นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
101 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน หอประชุมอรุณญาเขต
102 นางปภาดา ทรัพย์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
103 นายธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
104 นางสาวนภาพร กองสาร ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
105 นายสุรณรงค์ แก้วประสงค์ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
106 นางสิชรส สิงห์ป้อง ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
107 นางสาวเฉลิมขวัญ จันดาลี ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
108 นางขวัญพัฒน์ คนมาก ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
109 นางวิไล วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
110 นายเอกชัย วัฒนศัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
111 นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
112 นางสาวภาวิณี กะบัง ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
113 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ มะโนเพียว ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
114 นางวราภรณ์ สีมา ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
115 นายวิชชากร สุนลี ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
116 นางสาววรรณภา นวลเกตุ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
117 นางศศิธร คุณกมุท ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
118 นางธนพร ชัยศรี ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
119 นางสุพรรษา หยั่ววิลัย ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
120 นายโกวิทย์ ฝายเทศ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
121 นางสาวภิญญพัชญ์ สิงหะ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
122 นางสาวกาญจนา จันเทียน ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนทางเว็บไซต์
123 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
124 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
125 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนายการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
126 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
127 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
128 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
129 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นางเนตรนภา สีอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นางกรณวรัตน์ คำสนิท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางวิลาวัลย์ พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นางสาวอิสสรียา สีอ่อน พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
137 นางเจริญ จันทนะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
138 นางสาวสินีนาฏ กรมกอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
139 นางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
140 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
141 นายสุรกานต์ อุดพ้วย ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
142 นางสาวกาญจนาวดี ปุญณรงค์ ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
143 นางสาวอริศา กันภัย ธุรการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
144 นางพรยุพิน กาศเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
145 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
146 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินผล
147 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล
148 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
149 นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
150 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
151 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
152 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล
153 ธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการประเมินผล
154 ผอ.สพป.พช.2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
155 รองผอ.สพป.พช.2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
156 นายสวาท สร้อยทอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
157 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
158 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
159 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
160 นางวราภรณ์ ใบภักดี ประธานกรรมการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย
161 นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านโสก คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย
162 นางทิพย์รัตน์ จำนงวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย
163 นางสุวรรณา แปววัง ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย
164 นางสุพานิจ บุญเข้ม ครูโรงเรียนบ้านนายาว คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย
165 นายอิทธินันท์ ยายอด ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
166 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
167 นางวรรณิศา ศรีเภา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
168 นางสาวขวัญจิตร ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
169 นางเตือนใจ กินูญ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
170 นางชลม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
171 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
172 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
173 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นายเขมภณ กาญจนาชนะชน ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นายผดุงกานต์ ทัพโชติ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นายพิชิตพล โสประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นางวันเพ็ญ โสภา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
181 นายปริศร อิเหลา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
182 นางวิไล วันเมือง ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
183 นายสัมฤทธิ์ คงมา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
184 นางจินตนา นนทะโคตร ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
185 นางกรองจิตร์ คงเยิน ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
186 นางสาวณัฎฐ์ศศิ ภวบริสุทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
187 นางศรอนงค์ สิริบริรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
188 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
189 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
190 นางปวันรัตน์ สมพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
191 นายบุญแทน บุญแสน ผอ. โรงเรียนบ้านโป่งสามขา คณะกรรมการกลาง กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
192 นายสุริยะ นามวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
193 นายรัฐพล อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
194 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
195 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
196 นายเสริมศิลป์ ปานนิล ผอ.โรงเรียนบ้านดงทิพย์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
197 นายนิยม ผามชา ครูโรงเรียนบ้านโคกมน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
198 นางกาญจนา แก้วพิลา ครูโรงเรียนบ้านท่าอิบุญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
199 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
200 นายไสว จันอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
201 นายมนตรี พวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านจางวาง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
202 นายบุรุษ น้อยศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคำ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
203 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
204 นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
205 นายกิตต์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
206 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
207 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
208 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
209 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
210 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
211 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
212 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
213 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
214 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
215 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
216 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
217 นายสุวิทย์ พลยศ ผอ.โรงเรียนบ้านโสก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
218 นายสุรพล จินดาเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
219 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
220 นายติณณชัย การกิ่งไพร ครูโรงเรียนบ้านป่าบง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
221 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
222 นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
223 นางกานต์กนิษฐ์ หมื่นเดช ผอ.โรงเรียนบ้านฝายนาแซง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
224 นางมลธิรา จันทร์มูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
225 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
226 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
227 นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
228 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นางมณฑิตา กิจวัทวรเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางดารณี โพธิ์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านป่าบง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
231 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
232 นายไสว จันอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
233 นายมนตรี พวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านจางวาง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
234 นายบุรุษ น้อยศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคำ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
235 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
236 นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
237 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ. ศูนย์ ICT คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
238 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
239 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
240 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
241 นายทศพล ชัยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
242 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
243 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
244 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
245 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
246 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
247 นางวิมลพร จันทร์มี ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
248 นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
249 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
250 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
251 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
252 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
253 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
254 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
255 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
256 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
257 นายสุรศักดิ์ เริงเลื่อม รักษาการผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
258 นางศศิธร คุณกมุท ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
259 นางวรรณิกา ศรียา ครู โรงเรียนบ้านวังรู คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
260 นางทองย้วน ตรีเดช ครู โรงเรียนบ้านห้วยลาด คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
261 นางสาวนภาพร นันเขียว ครู โรงเรียนบ้านหลักด่าน คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
262 นางกานต์กมล สังข์ทอง ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
263 นางวรรณษิดา กี่หมื่น ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
264 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
265 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
266 นายสลับ ชมพลมา ผอ.โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
267 นายสมจิต เฮ้าปาน ครู โรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
268 นายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
269 นายสุริยะ นามวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
270 นายวิเชียร บูชา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
271 นางเบญจมาศ โภชน์มาก ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
272 นางสุภาวิดา พลทา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
273 นางนิศานาถ สร้อยสน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
274 นางสมนึก ทองเยิ้น ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
275 นางศิริพร อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
276 นางพิฤดา รัตนกูล ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
277 นางพรรณราย แพสา ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
278 นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
279 นางเติมสิน ศรีบุญชม ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
280 นางพิฤดา รัตนกูล ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
281 นายสันติภาพ จันทะคุณ ภารโรงโรงเรียนบ้านดงขวาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านดงขวาง
282 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ. ศูนย์ ICT คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
283 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
284 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
285 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
286 นายทศพล ชัยสงค์ ครูโรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
287 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
288 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
289 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันคอมพิวเตอร์
290 นายสุรศักดิ์ เริงเลื่อม รักษาการผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
291 นางสาวรพีพรรณ วันพุธ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
292 นางมัทนา ผิวสานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
293 นางศศิธร คุณกมุท ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
294 นางสุวรรณา แปววัง ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
295 นางสาววรรษิดา กี่หมื่น ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
296 นางจิราวรรณ โกบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
297 นางวราภรณ์ ติกะมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
298 นายสุรชาติ แดงคง ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
299 นายถนอม ปานคำ ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
300 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบ
301 นายสามารถ ใจกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ผู้ดูแลระบบ
302 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 095-3175584 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]