สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 31 9 3 2 43
2 อนุบาลหล่มเก่า 22 7 5 1 34
3 บ้านวังร่อง 20 8 5 4 33
4 บ้านห้วยอีจีน 16 4 0 1 20
5 บ้านเหล่าหญ้า 14 10 4 2 28
6 บ้านวังยาว 12 5 7 2 24
7 บ้านโจะโหวะ 12 5 3 1 20
8 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 12 4 4 0 20
9 อนุบาลสุภาพพิทยา 12 3 3 0 18
10 บ้านสงเปลือย 11 5 5 2 21
11 บ้านวังบาล 11 5 4 11 20
12 บ้านธารทิพย์ 11 5 1 4 17
13 บ้านหนองไขว่ 11 3 3 2 17
14 เมตตาวิทยา 11 1 2 6 14
15 เมตตาชนูปถัมภ์ 10 9 2 2 21
16 บ้านเข็กน้อย 10 4 2 3 16
17 บ้านหลักด่าน 9 7 6 3 22
18 บ้านฝาย 9 6 8 0 23
19 บ้านตาดกลอย 9 4 4 2 17
20 บ้านทรัพย์สว่าง 9 4 2 3 15
21 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 9 1 0 2 10
22 บ้านห้วยหญ้าเครือ 8 8 9 4 25
23 บ้านช้างตะลูด 8 5 4 1 17
24 บ้านห้วยสนามทราย 8 1 2 1 11
25 บ้านห้วยขอนหาด 8 0 0 0 8
26 บ้านโคกมน 7 5 2 2 14
27 บ้านป่าบง 7 4 0 0 11
28 บ้านบุ่ง 7 1 0 0 8
29 บ้านแก่งโตน 6 7 3 2 16
30 บ้านหนองแม่นา 6 4 3 3 13
31 บ้านท่าช้าง 6 4 3 3 13
32 บ้านท่าอิบุญ 6 4 1 0 11
33 บ้านห้วยสวิง 6 4 0 0 10
34 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 6 3 5 3 14
35 บ้านวังรู 6 3 3 0 12
36 บ้านดงขวาง 6 2 4 0 12
37 บ้านห้วยลาด 6 1 4 6 11
38 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 6 1 1 2 8
39 บ้านหนองบัว 6 0 2 1 8
40 บ้านทุ่งสมอ 5 6 2 2 13
41 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 4 4 3 13
42 บ้านห้วยลาน 5 3 5 0 13
43 บ้านซำภู 5 2 0 0 7
44 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 5 2 0 0 7
45 บ้านน้ำชุน 5 1 3 4 9
46 อนุบาลน้ำหนาว 5 1 2 2 8
47 บ้านหินฮาว 5 0 1 0 6
48 บ้านวังมล 5 0 0 4 5
49 บ้านท่าขาม 4 10 9 4 23
50 วัดหนองปลาซิว 4 3 2 0 9
51 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 1 1 8
52 บ้านศิลา 4 2 5 0 11
53 ชุมชนบ้านติ้ว 4 2 4 1 10
54 บ้านกลาง 4 2 3 0 9
55 บ้านตาดข่าพัฒนา 4 2 2 0 8
56 บ้านหนองยาว 4 1 2 1 7
57 บ้านน้ำพุ 4 1 2 0 7
58 บ้านห้วยผักกูด 4 1 1 1 6
59 บ้านน้ำสร้าง 4 1 1 1 6
60 บ้านเหมืองแบ่ง 4 1 0 2 5
61 บ้านแก่งยาว 4 0 0 0 4
62 บ้านวังกวาง 3 6 3 0 12
63 บ้านทับเบิกร่วมใจ 3 4 2 0 9
64 บ้านกกโอ 3 4 0 3 7
65 บ้านห้วยระหงส์ 3 3 6 1 12
66 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 3 3 3 2 9
67 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 3 3 3 1 9
68 บ้านน้ำดุกเหนือ 3 2 1 1 6
69 บ้านไร่นางาม 3 1 2 0 6
70 บ้านวังเวิน 3 1 1 0 5
71 บ้านห้วยกะโปะ 3 0 1 0 4
72 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 2 5 1 3 8
73 บ้านน้ำก้อ 2 4 2 1 8
74 บูรณวิทยา 2 4 1 0 7
75 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 3 3 0 8
76 บ้านนายาว 2 3 1 2 6
77 บ้านหินโง่น 2 3 1 1 6
78 บ้านบุ่งคล้า 2 2 3 1 7
79 เอื้ออังกูรวิทยา 2 2 3 0 7
80 บ้านปากดุก 2 2 1 0 5
81 บ้านจางวาง 2 1 5 1 8
82 ไทยรัฐวิทยา 25 2 1 3 3 6
83 บ้านหนองเล 2 1 2 3 5
84 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 2 1 2 0 5
85 บ้านหินกลิ้ง 2 1 1 0 4
86 บ้านนาแซง 2 1 0 1 3
87 บ้านท่าข้าม 2 1 0 0 3
88 บ้านส้มเลา 2 1 0 0 3
89 บ้านป่าแกเครือ 2 0 3 0 5
90 บ้านห้วยหินลับ 2 0 1 0 3
91 บ้านปากออก 2 0 0 2 2
92 อนุบาลเพชรอนันต์ 2 0 0 0 2
93 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 6 4 2 11
94 บ้านซำม่วง 1 3 1 1 5
95 วัดศรีทอง 1 3 0 1 4
96 วัดศรีจันดาธรรม 1 3 0 0 4
97 บ้านร่องกะถิน 1 2 3 0 6
98 บ้านโนนทอง 1 2 1 0 4
99 ฤทัยทิพย์ 1 2 0 2 3
100 บ้านดอนสว่าง 1 2 0 0 3
101 สิรินคริสเตียน 1 2 0 0 3
102 บ้านอุ่มกะทาด 1 1 3 0 5
103 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 1 1 2 3
104 บ้านวังก้นหวด 1 1 1 0 3
105 บ้านท่าผู 1 1 0 2 2
106 บ้านนาเกาะ 1 1 0 1 2
107 บ้านวังขอน 1 1 0 1 2
108 บ้านภูผักไซ่ 1 0 5 1 6
109 บ้านน้ำอ้อย 1 0 2 0 3
110 บ้านกกกะบก 1 0 1 0 2
111 บ้านฝายวังบอน 1 0 1 0 2
112 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 0 1
113 บ้านโสก 1 0 0 0 1
114 บ้านห้วยข่อย 1 0 0 0 1
115 บ้านวังขอนดู่ 1 0 0 0 1
116 บ้านโป่งสามขา 1 0 0 0 1
117 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 0 1
118 บ้านพร้าว 1 0 0 0 1
119 บ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0 0 1
120 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 0 1
121 บ้านดงทิพย์ 0 5 2 2 7
122 บ้านหัวนา 0 2 1 0 3
123 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 1 2 0 3
124 บ้านบึง 0 1 0 0 1
125 นราทิพย์พิทยา 0 1 0 0 1
126 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 1 0 0 1
127 บ้านน้ำขอบ 0 1 0 0 1
128 บ้านน้ำคำ 0 1 0 0 1
129 บ้านห้วยคนทา 0 1 0 0 1
130 บ้านโสกเดื่อ 0 1 0 0 1
131 บ้านลานบ่า 0 0 2 1 2
132 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 1 1 1
133 บ้านคลองสีฟัน 0 0 1 1 1
134 บ้านหัวนาเลา 0 0 1 1 1
135 บ้านฟองใต้ 0 0 1 0 1
136 วัดทุ่งธงไชย 0 0 1 0 1
137 บ้านนครเดิด 0 0 0 1 0
138 บ้านฝายนาแซง 0 0 0 1 0
139 บ้านร่องดู่ 0 0 0 1 0
140 บ้านหนองปลา 0 0 0 1 0
141 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 1 0
142 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 1 0
143 บ้านหวาย 0 0 0 1 0
144 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 0
145 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0
146 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 0
รวม 587 323 258 159 1,327