สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงวิทย์ 31 9 3 2 43
2 อนุบาลหล่มเก่า 22 7 5 1 34
3 บ้านวังร่อง 18 8 5 4 31
4 บ้านห้วยอีจีน 16 4 0 1 20
5 บ้านเหล่าหญ้า 13 9 4 2 26
6 บ้านวังยาว 12 5 7 2 24
7 บ้านโจะโหวะ 12 5 3 1 20
8 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 12 4 4 0 20
9 อนุบาลสุภาพพิทยา 12 3 3 0 18
10 บ้านสงเปลือย 11 5 5 2 21
11 บ้านวังบาล 11 5 4 10 20
12 บ้านธารทิพย์ 11 5 1 4 17
13 บ้านหนองไขว่ 11 3 3 2 17
14 เมตตาวิทยา 11 1 2 6 14
15 เมตตาชนูปถัมภ์ 10 9 2 2 21
16 บ้านเข็กน้อย 10 4 1 3 15
17 บ้านฝาย 9 5 7 0 21
18 บ้านตาดกลอย 9 4 4 2 17
19 บ้านทรัพย์สว่าง 9 4 2 3 15
20 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 9 1 0 2 10
21 บ้านห้วยหญ้าเครือ 8 8 9 4 25
22 บ้านห้วยสนามทราย 8 1 2 1 11
23 บ้านห้วยขอนหาด 8 0 0 0 8
24 บ้านป่าบง 7 4 0 0 11
25 บ้านหลักด่าน 6 7 6 3 19
26 บ้านแก่งโตน 6 7 3 2 16
27 บ้านหนองแม่นา 6 4 3 3 13
28 บ้านท่าช้าง 6 4 3 3 13
29 บ้านห้วยสวิง 6 4 0 0 10
30 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 6 3 5 3 14
31 บ้านดงขวาง 6 2 4 0 12
32 บ้านห้วยลาด 6 1 4 5 11
33 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 6 1 1 2 8
34 บ้านหนองบัว 6 0 2 1 8
35 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 4 4 3 13
36 บ้านห้วยลาน 5 3 5 0 13
37 บ้านท่าอิบุญ 5 3 1 0 9
38 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 5 2 0 0 7
39 บ้านน้ำชุน 5 1 3 4 9
40 อนุบาลน้ำหนาว 5 1 2 2 8
41 บ้านบุ่ง 5 1 0 0 6
42 บ้านหินฮาว 5 0 1 0 6
43 บ้านวังมล 5 0 0 4 5
44 บ้านท่าขาม 4 10 9 4 23
45 บ้านทุ่งสมอ 4 6 2 1 12
46 บ้านช้างตะลูด 4 5 2 1 11
47 วัดหนองปลาซิว 4 3 2 0 9
48 บ้านห้วยน้ำขาว 4 3 1 1 8
49 บ้านศิลา 4 2 5 0 11
50 ชุมชนบ้านติ้ว 4 2 4 1 10
51 บ้านตาดข่าพัฒนา 4 2 2 0 8
52 บ้านซำภู 4 2 0 0 6
53 บ้านหนองยาว 4 1 2 1 7
54 บ้านน้ำพุ 4 1 2 0 7
55 บ้านห้วยผักกูด 4 1 1 1 6
56 บ้านเหมืองแบ่ง 4 1 0 2 5
57 บ้านแก่งยาว 4 0 0 0 4
58 บ้านวังกวาง 3 6 3 0 12
59 บ้านทับเบิกร่วมใจ 3 4 2 0 9
60 บ้านกกโอ 3 4 0 3 7
61 บ้านห้วยระหงส์ 3 3 6 1 12
62 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 3 3 3 1 9
63 บ้านวังรู 3 3 3 0 9
64 บ้านโคกมน 3 3 2 2 8
65 บ้านกลาง 3 2 3 0 8
66 บ้านน้ำดุกเหนือ 3 2 1 1 6
67 บ้านไร่นางาม 3 1 2 0 6
68 บ้านวังเวิน 3 1 1 0 5
69 บ้านห้วยกะโปะ 3 0 1 0 4
70 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 2 5 1 3 8
71 บูรณวิทยา 2 4 1 0 7
72 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 3 3 0 8
73 บ้านนายาว 2 3 1 2 6
74 บ้านหินโง่น 2 3 1 1 6
75 บ้านน้ำก้อ 2 3 1 1 6
76 บ้านบุ่งคล้า 2 2 3 1 7
77 เอื้ออังกูรวิทยา 2 2 3 0 7
78 บ้านปากดุก 2 2 1 0 5
79 บ้านจางวาง 2 1 5 1 8
80 ไทยรัฐวิทยา 25 2 1 3 3 6
81 บ้านหนองเล 2 1 2 3 5
82 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 2 1 2 0 5
83 บ้านน้ำสร้าง 2 1 1 1 4
84 บ้านหินกลิ้ง 2 1 1 0 4
85 บ้านนาแซง 2 1 0 1 3
86 บ้านท่าข้าม 2 1 0 0 3
87 บ้านป่าแกเครือ 2 0 3 0 5
88 บ้านห้วยหินลับ 2 0 1 0 3
89 อนุบาลเพชรอนันต์ 2 0 0 0 2
90 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 6 4 2 11
91 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 3 3 2 7
92 บ้านซำม่วง 1 3 1 1 5
93 วัดศรีทอง 1 3 0 1 4
94 วัดศรีจันดาธรรม 1 3 0 0 4
95 บ้านร่องกะถิน 1 2 3 0 6
96 บ้านโนนทอง 1 2 1 0 4
97 ฤทัยทิพย์ 1 2 0 2 3
98 บ้านดอนสว่าง 1 2 0 0 3
99 สิรินคริสเตียน 1 2 0 0 3
100 บ้านอุ่มกะทาด 1 1 2 0 4
101 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 1 1 2 3
102 บ้านวังก้นหวด 1 1 1 0 3
103 บ้านท่าผู 1 1 0 2 2
104 บ้านวังขอน 1 1 0 1 2
105 บ้านภูผักไซ่ 1 0 5 1 6
106 บ้านน้ำอ้อย 1 0 2 0 3
107 บ้านกกกะบก 1 0 1 0 2
108 บ้านฝายวังบอน 1 0 1 0 2
109 บ้านปากออก 1 0 0 2 1
110 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 0 1
111 บ้านห้วยข่อย 1 0 0 0 1
112 บ้านวังขอนดู่ 1 0 0 0 1
113 บ้านโป่งสามขา 1 0 0 0 1
114 บ้านโป่งช้าง 1 0 0 0 1
115 บ้านพร้าว 1 0 0 0 1
116 บ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0 0 1
117 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 0 1
118 บ้านดงทิพย์ 0 5 2 2 7
119 บ้านหัวนา 0 2 1 0 3
120 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 0 1 2 0 3
121 บ้านนาเกาะ 0 1 0 1 1
122 นราทิพย์พิทยา 0 1 0 0 1
123 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 1 0 0 1
124 บ้านน้ำขอบ 0 1 0 0 1
125 บ้านน้ำคำ 0 1 0 0 1
126 บ้านห้วยคนทา 0 1 0 0 1
127 บ้านโสกเดื่อ 0 1 0 0 1
128 บ้านลานบ่า 0 0 2 1 2
129 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 1 1 1
130 บ้านคลองสีฟัน 0 0 1 1 1
131 บ้านหัวนาเลา 0 0 1 1 1
132 บ้านฟองใต้ 0 0 1 0 1
133 วัดทุ่งธงไชย 0 0 1 0 1
134 บ้านนครเดิด 0 0 0 1 0
135 บ้านร่องดู่ 0 0 0 1 0
136 บ้านหนองปลา 0 0 0 1 0
137 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 1 0
138 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 1 0
139 บ้านหวาย 0 0 0 1 0
140 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0 0
141 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 0
142 บ้านนาซำ 0 0 0 0 0
รวม 555 315 252 155 1,277