รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  แก้วเกิด
 
1. นางพรทิพย์  สายสร้อยเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กหญิงวิลาสินี   นิดเนตร
 
1. นายสมศักดิ์  หารวันนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยวัน
 
1. นางนิศานาถ  สร้อยสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงรสิตา  แก้วดู
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายกรภัทร์  แก้วอินทร์
 
1. นางพิสมัย  อริยะดิบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กหญิงวัลนภา  เข็มทิศ
 
1. นางทิตยา  แก้วงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  มหุวรรณ์
 
1. นางอินทราภรณ์  สิงห์เวิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงณีชกมล  คำหมู่
 
1. นางสาวอรทัย  กุลเกลี้ยง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวิรัชฎา  ดีทำมา
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 1. เด็กชายธีรเทพ  คำแก้ว
 
1. นายสุรพล   เทียมเพ็ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กันยา
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ  รักก้อน
3. เด็กชายสุุรนันท์  ขวัญมา
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
2. นายฉลาด  นาพิมพ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงฐณิชา  คำแจง
2. เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย
3. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็ญงาม
 
1. นางยุพิน  เสาจู
2. นางเทวา  พวงคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เนียมใย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วันทา
 
1. นางทิตยา  แก้วงาม
2. นางปราณี  ธูปหอม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กหญิงมณฑิลา  โทนสี
2. เด็กหญิงเมริษา  ร่าเริง
 
1. นางบัวพิศ  นรพิมพ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงพรธิชา  ไวเกิด
2. เด็กหญิงพัณณิตา  บังอาจ
 
1. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ยางศูนย์
2. เด็กชายธีระยุทธ์  พาหา
 
1. นางรัชนีย์  ด้วงมูล
2. นางปราจิม  ชมพลมา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงพัชริยาพร  ชัยสาด
2. เด็กหญิงแคทรียา  คำกา
 
1. นางนวลอนงค์   สินพรม
2. นางอาภิญญา  จันทร์แซ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  จันท้าว
 
1. นางวลัยพร  ใจวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงอัชฌาลัย  ศัพท์พันธ์
 
1. นางอนุสรณ์  ธัญญศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  หลิน
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงธีรดา  โซ่เงิน
2. เด็กหญิงปณิดา  อิ่มนาง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งพา
 
1. นางผ่องศรี  นวลจอน
2. นางสาวปภัสรา  อินทร์กอง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ตุลสุข
2. เด็กหญิงรมิดา  จีริผาบ
3. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  โพธิ์เจริญชัย
 
1. นางสาวจตุพร  ศรีทับทิม
2. นางสาวเสาวนีย์  เหล่าสุนทรกิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงธัญจิรา  หมื่นพัฒน์
2. เด็กหญิงนันทิตา  เพชรกันหา
3. นางสาววรรชินี  อุ่นบุญ
 
1. นางนิศรา  รักษาศรี
2. นางหนึ่งฤทัย  อินทรปาสาณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ปลั่งศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว
 
1. นางสาวจตุพร  ศรีทับทิม
2. นางสาวพวงผกา  จงธรรม์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายพงศธร  กองเงิน
2. เด็กหญิงมานิตา  ตาเห็น
 
1. นางณัฐธิดา  ชัยดิษฐ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายธีธัช  อินทมงคล
 
1. นางวิมลพร  จันทร์มี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายกิตตินันท์  เปี่ยมทอง
 
1. นางวันดี  ตรีสอน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กชายธนกร  แสงขาน
 
1. นายธนิต  คำผานาง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   พงพันธ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ศรีศิลป์
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
2. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงพัชราภา  วันเพ็ง
2. เด็กหญิงวลิตา  ด้วยสาร
 
1. นายอาวุธ  ศรีสวรรค์
2. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชานาถ   พรมจันทร์
 
1. นางดวงประทีป   นามทองต้น
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายฤชานนท์  ขวัญนาง
 
1. นางสาวยุวธิดา  เป้าทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  มาสาร
2. เด็กหญิงทยิดา  เศรษฐพงษ์
3. เด็กหญิงลลนา  นันทกรพิทักษ์
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวปวีณา  จันลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  นวลปัน
2. เด็กหญิงรัตติยา  วงศ์สอน
3. เด็กชายเจตพิพัทธ์  จันทร์ต้น
 
1. นางดวงสมร  นามวิจิตร
2. นางอรวรรณ  ใจกล้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ลำพึง
3. เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง
 
1. นางละเมียด  ไหวดี
2. นางลำยง  แพงขะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายธนโชติ  พรมรัตน์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญฟุุ้ง
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชมภูทิพย์
 
1. นางนงคราญ  สีใส
2. นางสาวปภัสรา  อินทร์กอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง
2. เด็กหญิงณิชากร  คำเต่ย
3. เด็กหญิงธิดาดอย  แซ่สง
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวอนุสา  พงศ์จำรัส
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์ธานี
2. เด็กชายวรุตม์  เนื่องกระโทก
3. เด็กหญิงสุธิตา  หมู่ดวง
 
1. นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู
2. นางสาวสุดา  ฤาชา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงถุงเงิน  ทองงาม
2. เด็กหญิงปณิสรา  ดวงกำเนิด
3. เด็กชายวงศธร  สีดี
 
1. นางสาวจุฑามาส  แสนราช
2. นางสาวปวีณา  จันลา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  คำเจียก
2. เด็กหญิงปวีณา  ประสารยา
3. เด็กหญิงศุภัชญา  คำอยู่
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นายวัชระ  คำตื้อ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงธนัตดา  จันทร์ฝ้าย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  กลั่นจันทร์
 
1. นางอรหทัย  จันทร์แจ่ม
2. นางพัชรพร  เทพปัญญา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอริชา   วรศิริ
2. เด็กหญิงอริสา   วรศิริ
 
1. นางสมัย   สังเกตุดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดุก 1. เด็กหญิงวรรณษา   พรมนนท์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   บุญเกิด
 
1. นางเพชรา   เดชรักษา
2. นายคมสันต์  บุญเผย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กชายชนะศึก  โชติแสงศรี
2. เด็กชายนิติ  สิริลาภสกุลชัย
 
1. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
2. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยารัมย์
2. เด็กชายศิวะศักดิ์  ภูเฮืองแก้ว
 
1. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
2. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายชนะพล  กุสันเทียะ
2. เด็กชายภูมินทร์  ทองดี
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นายวัชรกร  หล้าน้ำ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สำเร็จผล
2. เด็กหญิงเปรมวดี  ชื่นบาน
 
1. นางขนิษฐา  ศรีบุญเรือง
2. นายปราการ  สว่างจิตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วกรม
2. เด็กหญิงกานติมา  แก้วมิตร
3. เด็กหญิงชลลดา  แสนแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐพร  คำบัง
5. เด็กหญิงศิรดา  กันกิม
 
1. นายธงทัย  ไหมแพง
2. นางปริศนา  บุญจีน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ม่วงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชริศรา  ฉิมเจริญ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำโฉม
4. เด็กชายนัทธ์ดนัย  นุริตานนท์
5. เด็กหญิงปริยากร  พันผง
 
1. นางอมรรัตน์  ทานะมัย
2. นางสาวสุธาทิพย์  สุขศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันแสงศรี
2. เด็กหญิงดาริกา  ตาสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรนุช  ขวัญพรม
4. เด็กหญิงสิรภัทร  พรมมาวัน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วังคีรี
 
1. นายไพฑูรย์  วรรณรัตนพันธ์
2. นางโสภา  ขันยศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายคิมหันต์  บุมี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บำรุง
3. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  รอดบุญ
4. เด็กหญิงยัฐิมธุกา  น้อยวงค์
5. เด็กหญิงเปรมิกา  ลุสุข
 
1. นางรัตนากร  สายคำทอน
2. นางน้อย  ธรรมเนียม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มารศรี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ศิรินนท์
3. เด็กหญิงสรัสวดี  ขวัญพรม
4. เด็กหญิงอาทิตยา  วิทยเวชย์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปานขาว
 
1. นายก้องนคร   เติมพันธุ์
2. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โนนวิเศษ
2. เด็กชายชาญณรงค์  เย็นสถิตย์
3. นายธนัญญา  บุญเกษม
4. เด็กชายสุธิชา  บางสูงเนิน
5. เด็กหญิงอริศรา  เผ่นภูเขียว
 
1. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
2. นางวรรณนภา  เรืองเจริญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมสี
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้อยวงค์
3. เด็กชายวิชชุกร  แก้วสอน
4. เด็กหญิงศิริจินต์  มุขแก้ว
5. เด็กหญิงเอมมิกา  มาเรือง
 
1. นางสังวาล  ใหม่สวัสดิ์
2. นางไพรวรรณ  อุปโคตร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   สนทอง
2. นางสาวชนิสรา   ขวัญเดิน
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ขวัญเต็ม
4. เด็กหญิงนันณภัทร  กองมา
5. เด็กชายศิวัช   ขวัญเขียน
 
1. นายประชา   ตรีศรี
2. นางเพ็ญพิชญา   มนแพวงศานนท์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แซ่เถา
 
1. นางอุดมศรี  พันทองหล่อ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลกร  ทรงชัยมงคลสวัสดิ์
 
1. นางทิวาพร  บุญประกอบ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงมนธิญา  ชูกา
 
1. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายสุวิชย์  ธนรังสีกุล
2. เด็กหญิงอภินันท์ภรณ์  มีศรี
 
1. นางอมรรัตน์  ทานะมัย
2. นางสาวสุธาทิพย์  สุขศรี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงพิยดา  วังคีรี
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เพชรกันหา
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นายชัยมงคล  พรมดี
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  คำโสม
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิง กัญญา   มัสสุ
2. เด็กหญิงกชนุช   ปันนา
3. เด็กหญิงกรวิกา   นวนทัด
4. เด็กหญิงณฐิกา   หวลระลึก
5. เด็กหญิงนันทัชพร   บุญยอย
6. เด็กหญิงปัทธวรรณ   อินอ้าย
7. เด็กหญิงพณิตา   หมวกชา
8. เด็กหญิงอภิสรา   เพชรรงค์เลี่ยม
9. เด็กหญิงอรุณี   นวลตาล
10. เด็กหญิงเจตตราพร   กงเกียน
 
1. นางจงกลนี   อินดีคำ
2. นางสาวรัฐวรรณ   สุวรรณสิทธิ์
3. นางสาวลลิตา   ศรีรินทร์ทิพย์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กายา
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทอง
3. เด็กหญิงกุศลิน  ยอดคำ
4. เด็กชายจตุรวิทย์  สีสะอ้อน
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียศรีสุรักษ์
6. เด็กชายปริญญา  คำราช
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองแบบ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  ท้าวเงิน
9. เด็กหญิงวรารัตน์  คำเงียบ
10. เด็กหญิงอัญธิสา  ติดโนน
 
1. นายปรีชา  สุรินาม
2. นางวิถี  คำโฉม
3. นางสมนึก  สืบกินนอน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกตัญญุตา  ผ่องสนาม
2. เด็กหญิงกฤตมณี  พึ่งเสือ
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  คงสมพงษ์
4. เด็กชายจิรภัทร  อินรอด
5. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แซ่เถา
6. เด็กชายต่อศักดิ์  หาหล้า
7. เด็กชายธนดล  ใจเมทา
8. เด็กหญิงภูริชญา  จักรคราม
9. เด็กชายวิทวัส  จันทร์ทอง
10. เด็กชายศุกลวัฒน์  บูรณะชัยศิรินุกูล
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
2. นางภารดี  จุมรี
3. นายสันติพงศ์  แสงคำ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดุก 1. เด็กหญิงกรรณิกาณ์   แสงอร่าม
2. เด็กชายอนุภาพ   อินทร์ป่าน
 
1. นางประหยัด    ฉัตรวิโรจน์
2. นางพรวีนัส   กรงไกร
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทวังโส
2. เด็กชายภานุมาศ  คลังสิน
 
1. นางอรชร  บางทับ
2. นางหวานเย็น  หินนนท์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ธิวรรณดี
 
1. นางทศพร  น่วมเจิม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พรหมบุญ
 
1. นางสาวบังอร  สีสังข์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยมี
 
1. นางบุญเกิด  แก้วหล้า
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงลดาวรรณ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายกรวิท  นวลตาล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายธนิศร  ทวีสุข
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มะโนฮอง
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงแพรว  สีสด
 
1. นายวุฒิชัย  เฉนียง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงวัลภา  แก้วใหญ่
 
1. นายวิสุทธิ์  สุขศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงณัฐชา   ไชยโพธิ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   กันหาพิมพ์
 
1. นางวันเพ็ญ   ทองหม่อม
2. นางสาวลัดดาวัลย์   อินทร์ตา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงสุชาดา  มัสสุ
2. เด็กหญิงอินทร์ธุอร   ขวัญพุก
 
1. นางวันเพ็ญ   ทองหม่อม
2. นายกิตติธัช   ขันทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ก้อนเอีย
2. เด็กหญิงวิไลพร  วังคีรี
 
1. นายทรงกรด  ปานไกร
2. นางสาวเพชรรินทร์  พิลา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงรัติยากร  คำปอม
 
1. นายวุฒิชัย  เฉนียง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ชุมเสน
2. เด็กหญิงทิราทิพย์  ราชเพียแก้ว
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ผมงาม
 
1. นางพูลทรัพย์  สิงหกำ
2. นางพรรณนภา  พาหา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   แสงคำ
2. เด็กหญิงพิมนภัส   แดงด้วง
3. เด็กหญิงสายธาร   อินทอง
 
1. นางเยาวนาฏ  แก้วธรรม
2. นายสุวิทย์  แก้วธรรม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กชายทัศนเทพ  แซ่เถา
2. เด็กชายสมหวัง  แซ่ท่อ
3. เด็กชายไตรภพ  แซ่เถา
 
1. นายชูชาติ  รัฐวงษา
2. นายอานนท์  สนเทียนวัด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งยาว 1. เด็กชายอัครพล  เพิ่มวิเศษ
 
1. นางสอาด  คำพู
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งยาว 1. เด็กชายอภิรักษ์   หาพา
 
1. นางสาวทิศารัตน์  แก้วไขแสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงศิริณา  ผุยเพชรพุ้ย
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งยาว 1. เด็กชายอภิรักษ์  หาพา
 
1. นางสาวทิศารัตน์  แก้วไขแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ทอง
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งยาว 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  จันสา
 
1. นางสอาด  คำพู
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงดาศิกาญจน์  ขาวงาม
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี  ธรรมสรณกุล
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงกรชกร  ปรางค์วัฒนานนท์
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภาพ
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทองยอด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กชายชนะชัย  หมดมา
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงพิยดา  คำมี
 
1. นายจิรวัฒน์   รัตนเทพบัญชากุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงแพรนภา  สร้อยเสนา
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายชยพล  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรมคำ
3. เด็กชายประสบโชค  วันสา
4. เด็กหญิงวรรธนา  สมสี
5. เด็กหญิงศิริณา  ผุยเพชรพุ้ย
6. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
7. เด็กชายอดิรุจ  พาทา
8. เด็กชายอภิรักษ์  มารอด
9. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
10. เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ทอง
11. เด็กชายเมธาพร  พุ้ยชัย
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นางลาวัณย์  ละดาดก
3. นางสมจิตร์  ธิกะ
4. นางสุพัฒตรา  สามนทา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   แสงสาย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แซ่สง
3. เด็กชายชนันนนท์   หว้าเกษมสันต์
4. เด็กชายถิรวัฒน์  ทรงรุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงทิฐินันท์  ดวงสมร
6. เด็กชายธนกฤต   เอี่ยมสะอาด
7. เด็กชายนพดล   แสนยากุล
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ   สงสินไพศาล
9. เด็กชายนาครินทร์   แซ่หว้า
10. เด็กหญิงนารีกานต์   ศักดิ์เจริญชัยกุล
11. เด็กหญิงปาลิตา   หว้าเกษมสันต์
12. เด็กหญิงพนิดา   จันทะคีรี
13. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่หว้า
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วใส
15. เด็กหญิงวณิดา    แซ่หว้า
16. เด็กหญิงวิรชา  จันทร์แสน
17. เด็กชายวีระภัทร   รักประเสริฐ
18. เด็กหญิงศิรินันท์   ภูดินด่าน
19. เด็กหญิงสรณ์สิริ   จูเกษม
20. เด็กชายอัมรินทร์   แสนยากุล
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  เมฆาพันธุ์
3. นางสาวจารุวรรณ  ก้อนคำ
4. นางสุกัญญา  จันตูม
5. นางกชนันท์  โนรินทร์
6. นายชีวะ  ลีปรีชา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำจุ่น
2. เด็กชายธนพัฒน์  คำวงษ์
3. เด็กชายธนารักษ์  เสมอ
4. เด็กชายศราวุฒิ  คำจุ่น
5. เด็กชายศิริชัย  คำวงษ์
6. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปาแก้ว
 
1. นายอนุชิต  จันทรนุช
2. นายนิติ  ศรีอินทร์
3. นายอินจันทร์  เทพโพธา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1. เด็กหญิงกชกร  เพียสอน
2. เด็กชายกฤษณะ  อินช้างคำ
3. เด็กชายกฤษณะ  คาเนโลโพลส์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วตา
5. เด็กชายกุลวิวัฒน์  กลึงกลมเกลียว
6. เด็กหญิงจตุพร  อยู่ทิม
7. เด็กหญิงจินดาพร  นวลเชย
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองแจ้ง
9. เด็กชายชนกนัันท์  ศรีคง
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชนะสูตร
11. เด็กหญิงชุติมา  รังวรรณา
12. เด็กหญิงฐานิดา  นาทอง
13. เด็กชายณัฐภัทร  พละศักดิ์
14. เด็กชายดุษฎี  นาทอง
15. เด็กชายธรรมสรณ์  อุ้ยวงศ์ษา
16. เด็กชายธีรภัทร  เขตนิมิตร
17. เด็กหญิงนงนุช  ประจันทร์
18. เด็กหญิงน่่านฟ้า  รุ่งฤทธิ์
19. เด็กหญิงปวีณา  สละ
20. เด็กหญิงพรนภา  เพชรป้อ
21. เด็กหญิงพรไพริน  แก้วแดง
22. เด็กชายพัชรพล  เปลวเพชร
23. เด็กหญิงพีมลดา  เกิดมงคล
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาคผ่อง
25. เด็กหญิงภาริตา  พาทา
26. เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่หลอ
27. เด็กชายรพีพัฒน์  ทองคำสุก
28. เด็กชายรพีภัทร  กันยาประสิทธิ์
29. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พูลบุญ
30. เด็กชายสิรวิชญ์  แสนประเสริฐ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิอ่อน
32. เด็กชายสุรัตน์  แซ่เฮอ
33. เด็กชายอภินันท์  เตี๊ยะเพชร
34. เด็กชายอโณทัย  กวนครสาร
35. เด็กชายโชคชัย  มัตหลา
36. เด็กหญิงโสภิดา  ใยอิ้ม
 
1. นายสุกิจ  ผมเพ็ชร์
2. นางสาวมาริษา  บัวทอง
3. นายธนพัฒน์  แดงจันทร์
4. นางชญาณ์นันท์  กลึงกลมเกลียว
5. นางสาวจุฑามาศ  คนมาก
6. นางสาวสุพัตรา  พินิจจิตร
7. นางรติชา  คงศรีไพร
8. นางสาวศศิลักษณ์  นงภา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทาสุวรรณ
 
1. นายคมกฤษณ์  บุญแท่ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายอนุรักษ์  หน่อท้าว
 
1. นางมัฒณา  เตินขุนทด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงอรปรียา  เพ็ญงาม
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์   กินยืน
 
1. นางเจียมจิต   สุวรรณโภคัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายรัตนเดช  พรหมจรรยา
 
1. นางสาวรัชนีพันธ์  อุ่นไทย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายเมธัส  บรรเทา
 
1. นายสม้ย  พรมภักดิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดอก
 
1. นางยุพิน  เสาจู
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชัยชนะ
 
1. นางนิตยา  สุวรรณรงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายพัชรพล  สินธิพุทธ
 
1. นางสาวกันทิมา  จันทร์ลา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ทอร์
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงศุภกัญญา   กันผง
 
1. นางเจียมจิต   สุวรรณโภคัย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทาสุวรรณ
 
1. นายคมกฤษณ์  บุญแท่ง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กชายธีรภัทร  ข้องคาน
 
1. นายปัญญา  ชัยวิชิต
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกานต์รวี  นิระกิจ
 
1. นางชลธิชา  ชัยวิชิต
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ทอง
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   ศรีชัยนาท
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันเกิด
3. เด็กหญิงปวีณา   อ้อมชมภู
4. เด็กหญิงปาริชาติ    จันตัน
5. เด็กชายปิติภักดิ์   ศรีสุระ
6. เด็กหญิงพลอยนิตา    เจริญโชคไกรเลิศ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี    โกษาจันทร์
8. เด็กชายศุภวัฒน์   คำอ่อน
9. เด็กชายอนุภัทร   หล้าพรหม
10. เด็กชายอนุวัท   หล้าพรหม
 
1. นางสาวนิตยา   ทองมาก
2. นางสาวรัตนา  ทองนอ
3. นางสาวแสงเดือน   แดงด้วง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงชลนิชา   ทองมี
2. เด็กชายปฏิภาณ   ศรจันทร์
3. เด็กชายพิพรรศ   สายแก้วเกิด
4. เด็กหญิงภัทราพร   โชตินอก
5. เด็กชายภิรุณ   ปิ่นวงศ์เพชร
6. เด็กหญิงรัตมณี   เพลียดี
7. เด็กหญิงศิริปรีดา    วังคีรี
8. เด็กหญิงอณัฏญา   สายคำดี
9. เด็กชายอัษฎายุธ  ทองแจง
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  มีดี
 
1. นางสาวจิราพร   ดวงอุปะ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์มี
2. เด็กหญิงญาณิศา  สกุลวงค์
3. เด็กหญิงปริญญาพร    แผนจันทร์
4. เด็กหญิงปวีนุช  ค้อศุภฤกษ์สกุล
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   นาคคงคำ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  วิสุทธิยากร
7. เด็กหญิงสุพัตรา  กุลสิงห์
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์   พรมสุข
9. เด็กหญิงอลิษา  แซ่วื่อ
10. เด็กหญิงอาลีนา  เล่ายี่ปา
11. เด็กหญิงเกศินี  รีกวย
12. เด็กหญิงเมธาวดี   วรจันทร์
 
1. นายจิรวัฒน์   รัตนเทพบัญชากุล
2. นางสายทอง  เสนะจำนงค์
3. นางกุลิสรา  มณิชญพิชญาภา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กายา
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทอง
3. เด็กหญิงกุศลิน  ยอดคำ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพียศรีสุรักษ์
5. เด็กหญิงอัญธิสา  ติดโนน
6. เด็กหญิงเปมิกา  พิลา
 
1. นายปรีชา  สุรินาม
2. นางวิถี  คำโฉม
3. นางสมนึก  สืบกินนอน
4. นางคนึงนิตย์  จันทร์แซ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวเงิน
2. เด็กชายฐิรพรรษ  จันทร์มิตร
3. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  วงศ์บุญจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วเสนมณี
5. เด็กหญิงธนรัตน์  ทองวัน
6. เด็กชายธนา  ยุบลเมฆ
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อ้นศรีวงศ์
8. เด็กหญิงประภัสสร  จงธรรม์
9. เด็กชายปริญญา  กิตติกุลรักษ์
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์นุช
11. เด็กหญิงพรนัชชา  สียา
12. เด็กชายสรยุทธ  บุญมี
13. เด็กหญิงสุภาวิณี  ภักดี
14. เด็กชายหัฎฐกร  ประจง
15. เด็กหญิงอัยยา  อินทนนท์
16. เด็กหญิงเบญญาภา  ตระกูลยิ่งเจริญ
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นางสาวจิราภา  แสนทวีสุข
3. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
4. นางสุทิศา  จันทร์ทอง
5. นางสาวสุพรรษา  เพชรตาด
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงกนกกาญ  ต่ออำนาจ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ระวิวรรณ
3. เด็กชายจักรพรรดิ  ชัยศรีหา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สอนเผาะ
5. เด็กชายเนติธร  บานเทือง
 
1. นายอนุรักษ์  อ้อมนอก
2. นางวราพร  คำน้อย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศัพท์พันธ์
 
1. นางปรางทิพย์  บุญจันทร์เชย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายสิริภพ  วิลเลี่ยมส์ เวลลิ่ง
 
1. นางปรางทิพย์  บุญจันทร์เชย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงพรฉวี  บุญสิงห์
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงธนัญชนก  จันเขียน
 
1. นางสุนิจ  แก้วกก
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงภานุชนาถ  ลาดเลา
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กหญิงหทัยพัชร  โตพุ่ม
 
1. นายภิญญา  กิ่งกันยา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกตุสาคร
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมสร้อย
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  พรมภักดิ์
3. เด็กชายปรัชญา  อำมะลา
4. เด็กหญิงมุทิตา  แสงหาญ
5. เด็กชายวิชิตชัย  ยงคำ
 
1. นางชนิสรา  เพชรกันหา
2. นางสาวกันยารัตน์  ไตรฟื้น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  แซ่หว้า
 
1. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ขวัญพรม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก้านบัวแย่ง
 
1. นางสาวสุนัน  ยาคำ
2. นางศรีพรรณ์  ก้อนสมบัติ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้องคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมทา
 
1. นางสุพัฒตรา  สามนทา
2. นางเกื้อกูล  ทองขาน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายกรวิชญ์  สายสิงทอง
2. เด็กชายกฤตภาส  จันทร์ขุน
3. เด็กชายณทชัย  บุญแนบ
4. เด็กชายพีรภัทร  อ่อนสิงห์
5. เด็กชายศิวกร  ชัยเลิศ
6. เด็กชายอนุชา  เชื้อหงษ์
 
1. นางสาวสมรักษ์  วงศ์ศรีรักษ์
2. นายสุทธิศักดิ์  พวงคำ
3. นางนงลักษณ์  รามศิริ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลเกลี้ยง
3. เด็กชายทัตพงศ์  แก้วพวง
4. เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิ์เม้า
5. เด็กชายวิริยะ  ธัญสม
6. เด็กชายศิวกร  เชื้อบางแก้ว
 
1. นายศิริศักดิ์  แก่นสารี
2. นายอดิศร  แลคำ
3. นางสาวประวีณา  รอดแสน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วม่วง
2. เด็กหญิงชนิศา  กลั่นเรือง
3. เด็กหญิงศิริณา  บุตรโยจันโท
 
1. นางสาวสุนัน  ยาคำ
2. นางสอนนรินทร์  วงศ์หงษา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงธิติยา  สิมมา
2. เด็กหญิงนาถฤดี  มูลหา
3. นางสาวอรปรียา  รอดเงิน
 
1. นางสีแพ  พั้วป้อง
2. นางเกยูร  สีมา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วยม
2. เด็กหญิงภัทร์นฤน  กันแต่ง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองแจ่ม
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
2. นางสาวสุนัน  ยาคำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงนัณภัช  โตจั่น
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมศรี
 
1. นายธวัชชัย  รายะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงนวิญา  เตชะแก้ว
2. เด็กหญิงภาทุวรรณ  ศรีปราช
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสมชาย  โสประดิษฐ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลา
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  มลทาทิพย์
 
1. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง
2. นางปิยะนุช  จันทร์เพชร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กหญิงวริศรา  เพียสีนุย
2. เด็กชายเลิศมงค  พานผง
 
1. นางกาญจนา  คำภีระ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมล 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ผากุล
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ขวัญเย็น
 
1. นางกาญจนา  คำภีระ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจแน่
2. เด็กชายเลิศณัฐพล  รวยทรัพย์
 
1. นางสิชรส  สิงห์ป้อง
2. นางสมนึก  ทองเยิ้น
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงนิรวรรณ  พินธุนิบาต
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พงษ์พัฒน์
 
1. นางสาวกนกพร  โขโลจวง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นายกฤษฎา  ปั้นสังข์
2. นายธนาวุฒิ  ทองเพชร
 
1. นายอดุลย์  ขุนนนท์
2. นางสมเสลา  ขุนนนท์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงอนุฐิตา  สาตรี
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นางสาวมะลิวัลย์  พงษ์พันธ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นายคามินทร์  คำตา
2. เด็กชายอุดมโชค  ยศศิริ
 
1. นายอดุลย์  ขุนนนท์
2. นางสมเสลา  ขุนนนท์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ดาทอง
2. เด็กหญิงบัญธิตา  บุมี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำแพง
 
1. นายติณณชัย  การกิ่งไพร
2. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 1. เด็กชายคริษมายัณ  แพงขะ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ยุนิรา
3. เด็กชายวัชรพงษ์   เพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงศ์   ภูมิใหญ่
2. นางสาวอรอุมา  วันพุดชา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กชายพัสกร  ประไพรัตน์
2. เด็กชายภูวนาท  อนุแก้ว
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นายพิทยา  จิสุน
2. นายสงกรานต์  แสงสีดา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤตภาส   จันทะลือ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  อินจันทร์
3. เด็กหญิงอรพิม  ปิยศทิพย์
 
1. นางกนกวรรณ  ทองศรี
2. นางพรรณิภา  กลีบบัวทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. นายจีรภัทร  ยาพรม
2. นายธนวัฒน์  แสนบุรี
3. นายสุทธินันท์  วรรณฑิตย์
 
1. นายวชิระ  แก้วเข้ม
2. นางธิษะณา  ตุ้มคำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงณิชกมล  สิงห์ภา
2. เด็กหญิงปวีณา  แก้วทอง
3. เด็กชายสุเมธ  กันจินดา
 
1. นางภรณ์ชนัท  ลาลู่
2. นางสาวดารุณี  กุลโทบ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงนพรัตน์  แซ่หว้า
4. เด็กหญิงนภเกตน์  แซ่สง
5. เด็กหญิงนิภา  แซ่ท่อร์
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  แซ่หลอ
 
1. นายสมบุญ  มูลณี
2. นางนุชนารถ  มูลณี
3. นางเภาพร  ภูมนต์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงชุติมา  วงษา
2. เด็กหญิงนงค์คราญ  อินตรา
3. เด็กหญิงรัตนพร  ลิ่มวิไล
4. เด็กหญิงสุฐิตา  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  นงพา
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปันทิ
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นางสาวสิริกุล  บรรเทิงสุข
3. นางสาวอมรรัตน์  อุตม์อ่าง
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงชลนที  โทถม
3. เด็กหญิงภัทราพร  คำเจียก
 
1. นางสาวภคพร  บุญเรือง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  เด็จครอบ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธรรพ์ณธร  วันทอง
2. เด็กหญิงสายชล  อินปาน
3. เด็กหญิงอาทิยา  จันทร์อยู่
 
1. นางนิรันดร์  กัปโก
2. นางปาริฉัตร  อุดอินทร์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงนารี  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงปาจารีย์   รัตนชัยแสงสกุล
3. เด็กหญิงมงคลจักรี   แซ่เถา
 
1. นายโชติ  คุ้มทรง
2. นางสาววราภรณ์  คำแท่ง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงพิยะดา  เรืองเจริญ
2. เด็กชายหิรัญกฤษฎ์  ทำคาม
3. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  ตุทุมมี
 
1. นายก้องนคร   เติมพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  ชีพอุบัติ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขสวย
2. เด็กหญิงอุษามณียากร  เกิดแสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  วงษา
 
1. นางจำนง  วันเพ็ง
2. นางสาวฝน  คำใส
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  แก้วเบาะคำ
2. เด็กหญิงสายชล  ขันตรี
3. เด็กชายอนุพัฒน์  มูลทอง
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงธนัชชา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัทสร  สุขสี
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วแจ่ม
 
1. นางเสาวณีย์  คำนนท์
2. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงจีวราภรณ์  จันทร์ขามป้อม
2. เด็กหญิงนิตยา  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชาอุ่น
 
1. นางเบญจวรรณ  อารีสุก
2. นางสมัยพร  ภักดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สว่างภักดี
2. เด็กหญิงชญาดา  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงมนปริยาพร  กลิ่นแดง
 
1. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
2. นางแพรว  อนุศาสนนนท์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. นางสาวยุพา  แซ่เถา
2. นางสาวเปี่ยมสุข  แซ่ท่อร์
3. นางสาวไพลิน  แซ่เถา
 
1. นางสาวจินตนา  บุญสิงห์
2. นางศิริลักษณ์  เชยสุวรรณ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ลีเกษมศานต์
2. เด็กหญิงธัญจิรา   ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงภัสสร  แซ่ย่า
 
1. นางสาวภัทรภร  บุญรักษา
2. นางสาวอาทิตยา  วิเศษกันทรากร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์เคลือบ
2. เด็กหญิงสุริสา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวไพริน
 
1. นางดวงสมร  นามวิจิตร
2. นางรัตนา  เนาว์แก้ว
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงทิพาพร  นากอก
2. เด็กหญิงสุรภา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงอานามิกา  คำสุข
 
1. นางปัทมา  ดวงศรี
2. นางดารินทร์  เขียวทิพย์
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  โลกวิสัย
2. เด็กหญิงธนัชพร  ถึงเจริญ
3. เด็กหญิงอักษราภัค  พยัคประโคน
 
1. นางอัญชลี  เพชรนันท์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงแพรพรรณ   ฝ่ายสอน
 
1. นางละเอียด  ศิลาสัย
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายนิติธร  สุภาษิต
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  แก่นแก้ว
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เดชะรัตนางกูร
 
1. นางรางวัล  ผุยเพชร
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ขวัญหอม
 
1. นางวราพร  คำน้อย
 
175 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจุทารัตน์   โสภา
2. เด็กชายเตโชดม   เปิดโปร่ง
 
1. นางพรรณิภา  กลีบบัวทอง
2. นางเนตรนพิศ   โฉมเฉลา
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสก 1. เด็กชายพิชิตชัย  วันสีหา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  เทพพิทักษ์
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายนาธาร  เสียงเย็น
 
1. นายธวัช  โศกค้อ
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายเทพนรินทร์  ฤทธิ์มาก
 
1. นางสาวทิชชากร  วงศรีรักษ์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1. เด็กชายวุฒินันท์   กิ๊กขุนทศ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สายคำดี
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายณรัฐ   ศรีนารางค์
 
1. นางสาวนภาพร   นันเขียว
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายพีรวุฒิ  สุขเกษม
 
1. นางณิชาภัทร  ตะนุชนม์
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายเอกรินทร์  คำสุข
 
1. นางวรรณิกา  ศรียา
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กหญิงภณิดา  นนทโคตร
 
1. นางฉลวย  ตรีถัน
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายพัฒนพันธ์  คำสา
 
1. นางวราพร  คำน้อย
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กชายชลัมพล  ตาลชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงปริยากร  กรมมะดา
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  กรมมะดา
5. เด็กหญิงพิชชาอร  จันทร์เพ็ง
6. เด็กชายเอกชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  ช้างคำ
3. นางโสภา  เติมพันธุ์
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายคามิน  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายวิศิษศักดิ์  คำภีร์
3. เด็กชายเมธิชัย  ดีอินทร์
 
1. นางสาวนภาพร  นันเขียว
2. นางกฤติกา  ทองริ้ว
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรู 1. เด็กชายทักษิณ  บุญสิงห์
2. เด็กชายวีระพงษ์  แสงน้อย
3. เด็กชายสุธิยนต์  ผลาจันทร์
 
1. นางวรรณิกา  ศรียา
2. นางณิชาภัทร  ตะนุชนม์
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มเลา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงธรรม
2. เด็กชายธนพัฒน์   แก้วดี
3. เด็กหญิงศิตราภรณ์   สังข์ทอง
 
1. นางสาวส้มเกลี้ยง  อุดทา
2. นางปนัดดา  วรปัสสุ
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายณัฐพล  โง่นใหญ่
2. เด็กชายสาริน  จันทร์อุ่น
 
1. นางอารมย์  คำสองสี
2. นางหวานเย็น  หินนนท์
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กชายนันทยศ  ศรีสุนทร
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้วโยน
 
1. นายสิทธิกร  ด้วงทอง
2. นางกาญจนา  แก้วพิลา
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายพรรณภัทร  ขวัญสูตร
2. เด็กชายสุรพงษ์  วังคีรี
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  เสือเล็ก
2. นางสาวจงรักษ์  ภูมิใหญ่
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายวราวุุฒิ  ทองกุย
2. เด็กชายวัชรพล  เพชรม่อม
 
1. นางเบญจวรรณ  อารีสุก
2. นางสาวศิริพร  ซองทอง
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แสนใจ
2. เด็กชายนราวิชญ์  มาลา
3. เด็กชายประธาน  ภักดีสุจริต
 
1. นางประคอง  มาสี
2. นางสาวธารกมล  แสนฝั้น