งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   1 ก.ย. 2560   2 ก.ย. 2560   3 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.1 2 ก.ย. 2560 09.00-10.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.1 2 ก.ย. 2560 09.00-10.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.2 2 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.2 2 ก.ย. 2560 09.00-10.30
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2560 09.00-10.30
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุม 1 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุม 1 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 13.00-14.30
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 13.00-14.30
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00.10.00
11 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 2 ก.ย. 2560 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.5 2 ก.ย. 2560 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.4 2 ก.ย. 2560 09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด สพป. แพร่ เขต 1 หน้าห้องอนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด สพป. แพร่ เขต 1 หน้าห้องอนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-11.30
7 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-11.30
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมสักทอง 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมสักทอง 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
10 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมสักทอง 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
11 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง อนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
12 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง อนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
13 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ข้างห้องคอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 ช่วงเช้าสักทอง ๑ บ่าย ห้องประชุมรัฐราษฎร์ ห้อง สักทอง ๑ 2 ก.ย. 2560 09.30-16.30
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดแพร่ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดแพร่ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดแพร่ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดแพร่ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
10 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ. แพร่ โรงยิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดแพร่ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 สนามบาสโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 ก.ย. 2560 09.00-10.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 สนามบาสโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 ก.ย. 2560 10.00-11.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 2 ก.ย. 2560 13.00-14.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 2 ก.ย. 2560 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
7 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
8 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
9 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
10 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
11 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
16 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
17 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
18 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
20 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
23 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
24 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
25 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 13.00.16.30
26 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 2 ก.ย. 2560 16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุม 3 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง สมุด 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ. แพร่ สนามฟุตบอล 2 อบจ.แพร่ 2 ก.ย. 2560 13.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ. แพร่ สนามฟุตบอล 2 อบจ.แพร่ 2 ก.ย. 2560 13.00-16.30
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง สมุด 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ส่งเสริมฯ 2 ก.ย. 2560 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 2 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]