งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   1 ก.ย. 2560   2 ก.ย. 2560   3 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-10.00
2 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-10.30
3 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-10.30
4 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 13.00-14.30
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-10.00
7 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 ห้อง ประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 3 ก.ย. 2560 09.00-16.00
2 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุมสักทอง 2 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.5 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคารเรียนรัฐราษฎร์ ห้อง ป.5 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 1 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุม 2 3 ก.ย. 2560 10.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ประชุม 2 3 ก.ย. 2560 13.00-15.00
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวที 2 ข้างห้องประชุมสักทอง 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ศาสตร์พระราชา 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ศาสตร์พระราชา 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ศาสตร์พระราชา 3 ก.ย. 2560 09.00-16.30
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ประชุม 3 3 ก.ย. 2560 09.00-11.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 13.00-16.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 13.00-16.00
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 2 3 ก.ย. 2560 13.00-16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง นิเทศฯ 3 ก.ย. 2560 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงรถ 1 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 11.00-12.00
2 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 13.00.16.30
3 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 เวทีกลาง 3 ก.ย. 2560 13.00.16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด สพป. แพร่ เขต 1 หน้าห้องอนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 อาคาร 2 ชั้น ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด สพป. แพร่ เขต 1 หน้าห้องอนุบาลโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป. แพร่ เขต 1 โรงอาหารโรงเรียนรัฐราษฎร์ 3 ก.ย. 2560 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]