สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 8 21 12
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 7 21 9
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 10 14 14
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 7 9 8
5 014 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 1 1 1
6 015 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 14 30 20
7 016 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 2 2
8 018 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 20 36 29
9 019 โรงเรียนบ้านดอนชุม 1 2 1
10 020 โรงเรียนบ้านดอนดี 0 0 0
11 017 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 0 0 0
12 022 โรงเรียนบ้านต้นหนุน 0 0 0
13 113 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 6 16 9
14 119 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 7 11 7
15 027 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 13 25 20
16 028 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 8 17 10
17 025 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 2 3 3
18 030 โรงเรียนบ้านนันทาราม 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านนาคูหา 2 2 2
20 032 โรงเรียนบ้านนาจักร 1 1 1
21 033 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 14 22 20
22 034 โรงเรียนบ้านนาแหลม 2 6 3
23 035 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 2 7 3
24 037 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0 0 0
25 036 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 7 13 11
26 040 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 13 16 15
27 043 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 5 8 7
28 041 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 16 40 26
29 112 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 2 4 2
30 042 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0
31 120 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 1 1
32 046 โรงเรียนบ้านพันเชิง 1 1 1
33 059 โรงเรียนบ้านย่านยาว 4 7 6
34 061 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 3 12 7
35 060 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 25 60 34
36 062 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 10 13 13
37 063 โรงเรียนบ้านลู 2 6 4
38 114 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 13 11
39 065 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 7 12 11
40 066 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 20 33 24
41 067 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 12 6
42 068 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1 1 1
43 071 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 1 1 1
44 115 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 15 23 17
45 073 โรงเรียนบ้านสะเลียม 4 6 5
46 074 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 2 9 5
47 076 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 9 10 10
48 077 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 14 33 27
49 078 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 5 12 9
50 075 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 6 5
51 085 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1 1 1
52 079 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 2 2 2
53 080 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 7 16 12
54 081 โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 3 3 3
55 083 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 1 1 1
56 084 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 10 23 17
57 082 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 29 59 36
58 086 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 32 57 40
59 023 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 27 20
60 070 โรงเรียนบ้านเวียง 0 0 0
61 069 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 1 1 1
62 021 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 2 5 3
63 047 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 3 4 4
64 121 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 14 46 26
65 049 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 4 7 5
66 050 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 0 0 0
67 051 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 2 2 2
68 053 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง 0 0 0
69 054 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 10 23 18
70 052 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 16 39 27
71 056 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 1 2 1
72 116 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 17 32 20
73 057 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 0
74 055 โรงเรียนบ้านแม่แรม 16 30 24
75 029 โรงเรียนบ้านโทกค่า 0 0 0
76 039 โรงเรียนบ้านใน 1 2 1
77 038 โรงเรียนบ้านในเวียง 2 2 2
78 045 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 21 33 28
79 087 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 39 74 51
80 089 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0
81 091 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 16 20 16
82 092 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 6 11 8
83 117 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 3 4 3
84 094 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 0 0 0
85 096 โรงเรียนวัดร่องเย็น 1 3 2
86 118 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 6 12 11
87 098 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 4 6 6
88 095 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 57 139 88
89 099 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 6 9 8
90 107 โรงเรียนสานฝัน 0 0 0
91 110 โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ 0 0 0
92 111 โรงเรียนอนุบาลน้ำทอง 0 0 0
93 109 โรงเรียนอนุบาลภรณ์กมล 0 0 0
94 105 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 7 13 10
95 103 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 36 94 61
96 108 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต 0 0 0
97 104 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 53 121 75
98 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 4 53 14
99 002 โรงเรียนเจริญศิลป์ 17 38 18
100 007 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 5 6 6
101 008 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 15 27 21
102 106 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 7 13 12
103 088 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 15 19 18
104 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 7 21 15
105 100 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 0 0
106 101 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
107 102 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 0 0 0
108 009 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 2 13 4
109 010 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 0 0 0
110 011 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 0 0 0
111 012 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 0 0 0
112 090 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 3 10 6
รวม 823 1721 1180
2901

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]