เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นางสาววลินดา รสชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายสมาน โนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายมงคล พรมปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นางนิสากร ศรียงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายปริญญา ลุนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายมานิตย์ ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นายสานิตย์ สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
22 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
23 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
25 พิรดา สุกพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
26 แพรวนภา ชัยนนถี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
27 ศิริพร จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
28 วารุณี ลาภใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
29 กิตติยา วัฒนสัจจานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
30 นางสาวชนัญชิดา ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
31 นางสาวรติพร พิวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
32 นางสาวรมณีย์ สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
33 นางสาวเกศรินทร์ บุตรเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
34 นางสุภัคดิ์ กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
35 นางสาวเจนจิรา ตานาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
36 นายธนพล วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
37 นางสาวสุนิษา เชียงหลวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
38 นายดีลาภ ปราบสงบ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
39 นางธัญญรัตน์ คชปัญญา ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
40 นายศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
41 นางสาวณัฐรินีย์ โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
42 นางสาวสิริลักษณ์ เป็งคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
43 นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
44 นายอัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
45 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
46 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
47 นางสาวปัญชิกา คำเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
48 นางสาวสิริวัลยา คงเชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
49 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
50 นางสาวจริญญา ธรรมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
51 นางสาวจุฑาทิพย์ นาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
52 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
53 นางสาวรวีวรรณ บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
54 นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
55 นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
56 นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
57 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
58 นายวรพงษ์ สุกใส ครู โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
59 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
60 นายธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีภูมิ-บ้านวังช้าง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
61 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปง-บ้านห้วยม้า คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
62 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
63 นางสาวยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านถิ่น-บ้านนาคูหา คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
64 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
65 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม-บ้านน้ำชำ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
66 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุงโฮ้ง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางสาวมัชฉิมา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางสาวฐิตพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางฉัตรชนันทร์ ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางศิมาพร พริบไหว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
72 นายตฤณ จุณณวัตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังหงษ์ คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
73 นายเมธวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ โทร. 094-7422226 Email: pre1@esdc.go.th /เมทวินทร์ อินต๊ะจวง line Id = me_222222
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่อยู่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]