สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 41 9 2 1 52
2 อนุบาลแพร่ 38 7 2 2 47
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 27 5 0 0 32
4 มารดาอุปถัมภ์ 25 8 0 2 33
5 บ้านห้วยโรงนอก 18 5 2 1 25
6 บ้านอ้อยวิทยาคาร 18 5 1 2 24
7 บ้านแม่แรม 15 1 0 0 16
8 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 13 3 1 0 17
9 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 13 2 0 0 15
10 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 12 4 4 3 20
11 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 12 4 0 0 16
12 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 12 0 0 2 12
13 บ้านวังฟ่อน 11 6 2 1 19
14 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 11 3 0 0 14
15 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 11 2 1 0 14
16 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 10 4 0 1 14
17 บ้านแม่ยางเปี้ยว 9 4 2 1 15
18 เจริญศิลป์ 9 3 1 0 13
19 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 9 1 2 1 12
20 บ้านทุ่งแค้ว 8 4 1 0 13
21 วัดกาญจนาราม 8 3 4 1 15
22 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 7 3 2 0 12
23 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 7 3 0 0 10
24 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 1 0 2 8
25 เทพพิทักษ์วิทยา 6 2 0 0 8
26 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 1 0 7
27 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 6 0 1 0 7
28 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 5 6 3 0 14
29 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 5 2 1 0 8
30 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 5 2 0 1 7
31 บ้านห้วยขอน 5 2 0 0 7
32 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
33 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 5 0 0 0 5
34 บ้านหนองม่วงไข่ 4 6 2 2 12
35 บ้านห้วยฮ่อม 4 5 1 0 10
36 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 4 1 2 0 7
37 บ้านทุ่งคัวะ 4 1 1 1 6
38 วัดต้นไคร้ 4 0 1 1 5
39 บ้านแม่ยางร้อง 3 4 3 0 10
40 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 3 3 0 1 6
41 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 3 2 2 2 7
42 บ้านวังปึ้ง 3 2 2 0 7
43 บ้านหนองน้ำรัด 3 1 1 3 5
44 เจริญราษฎร์ 3 1 0 0 4
45 บ้านแม่ทะ 3 0 1 0 4
46 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
47 บ้านร่องฟอง 3 0 0 0 3
48 ราชประชานุเคราะห์ 25 3 0 0 0 3
49 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 2 4 0 0 6
50 วัดเหมืองค่า 2 1 0 0 3
51 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 2 0 0 1 2
52 บ้านวังหงส์ 2 0 0 0 2
53 บ้านในเวียง 2 0 0 0 2
54 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
55 เทศบาลวัดชัยมงคล 2 0 0 0 2
56 บ้านลู 2 0 0 0 2
57 บ้านแม่ยางกาด 2 0 0 0 2
58 บ้านหนองเสี้ยว 1 4 0 0 5
59 บ้านย่านยาว 1 3 0 0 4
60 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 2 2 2 5
61 บ้านหนองแขม 1 2 0 0 3
62 วัดห้วยหม้าย 1 1 1 1 3
63 อนุบาลร้องกวาง 1 1 1 0 3
64 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1 1 0 1 2
65 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 1 0 1 2
66 บ้านนาแหลม 1 1 0 0 2
67 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 0 0 2
68 บ้านสุพรรณ 1 1 0 0 2
69 บ้านดงเจริญ 1 1 0 0 2
70 บ้านห้วยกาน 1 1 0 0 2
71 บ้านแดนชุมพล 1 1 0 0 2
72 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 1 0 1 0 2
73 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 0 0 0 1
74 บ้านหัวเมือง 1 0 0 0 1
75 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
76 บ้านแม่ลัว 1 0 0 0 1
77 บ้านดอนชุม 1 0 0 0 1
78 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
79 บ้านสะเลียม 0 3 1 0 4
80 บ้านนาคูหา 0 2 0 0 2
81 บ้านนาจักร 0 1 0 0 1
82 บ้านห้วยอ้อย 0 1 0 0 1
83 บ้านใน 0 1 0 0 1
84 บ้านพันเชิง 0 0 1 0 1
85 บ้านวังหลวง 0 0 0 1 0
86 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 1 0
87 วัดร่องเย็น 0 0 0 1 0
รวม 488 165 56 40 749