สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 41 9 2 1 52
2 อนุบาลแพร่ 36 5 2 2 43
3 มารดาอุปถัมภ์ 25 8 0 2 33
4 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 25 5 0 0 30
5 บ้านห้วยโรงนอก 17 4 2 1 23
6 บ้านอ้อยวิทยาคาร 13 4 1 2 18
7 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 13 3 1 0 17
8 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 12 2 0 0 14
9 บ้านแม่แรม 12 1 0 0 13
10 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 12 0 0 2 12
11 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 11 1 0 0 12
12 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 10 4 4 3 18
13 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 10 4 0 1 14
14 บ้านวังฟ่อน 9 4 1 1 14
15 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 9 4 0 0 13
16 บ้านแม่ยางเปี้ยว 9 3 2 1 14
17 เจริญศิลป์ 9 3 1 0 13
18 วัดกาญจนาราม 8 3 4 1 15
19 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 8 2 1 0 11
20 บ้านทุ่งแค้ว 8 2 1 0 11
21 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 7 1 2 1 10
22 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 6 3 0 0 9
23 เทพพิทักษ์วิทยา 6 2 0 0 8
24 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 1 0 7
25 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 5 3 2 0 10
26 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 5 1 0 2 6
27 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 4 2 1 0 7
28 บ้านห้วยขอน 4 2 0 0 6
29 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 4 1 0 1 5
30 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
31 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 0 1 0 5
32 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 0 0 0 4
33 บ้านหนองม่วงไข่ 3 5 2 2 10
34 บ้านแม่ยางร้อง 3 4 2 0 9
35 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 3 1 2 0 6
36 บ้านทุ่งคัวะ 3 1 1 1 5
37 เจริญราษฎร์ 3 1 0 0 4
38 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
39 บ้านแม่ทะ 3 0 0 0 3
40 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 2 3 0 0 5
41 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 2 1 2 2 5
42 บ้านหนองน้ำรัด 2 1 1 3 4
43 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 2 0 0 1 2
44 บ้านวังหงส์ 2 0 0 0 2
45 บ้านในเวียง 2 0 0 0 2
46 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
47 บ้านร่องฟอง 2 0 0 0 2
48 เทศบาลวัดชัยมงคล 2 0 0 0 2
49 บ้านลู 2 0 0 0 2
50 บ้านแม่ยางกาด 2 0 0 0 2
51 ราชประชานุเคราะห์ 25 2 0 0 0 2
52 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1 5 3 0 9
53 บ้านห้วยฮ่อม 1 4 1 0 6
54 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 3 0 1 4
55 บ้านหนองเสี้ยว 1 3 0 0 4
56 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 2 2 2 5
57 บ้านหนองแขม 1 2 0 0 3
58 บ้านวังปึ้ง 1 1 2 0 4
59 วัดห้วยหม้าย 1 1 1 1 3
60 อนุบาลร้องกวาง 1 1 1 0 3
61 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 1 0 1 2
62 บ้านนาแหลม 1 1 0 0 2
63 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 0 0 2
64 บ้านสุพรรณ 1 1 0 0 2
65 บ้านห้วยกาน 1 1 0 0 2
66 บ้านแดนชุมพล 1 1 0 0 2
67 วัดเหมืองค่า 1 1 0 0 2
68 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 1 0 1 0 2
69 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 0 0 0 1
70 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่ลัว 1 0 0 0 1
72 บ้านดอนชุม 1 0 0 0 1
73 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 1 0 0 0 1
74 บ้านสะเลียม 0 3 1 0 4
75 บ้านย่านยาว 0 2 0 0 2
76 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1
77 บ้านดงเจริญ 0 1 0 0 1
78 บ้านนาคูหา 0 1 0 0 1
79 บ้านห้วยอ้อย 0 1 0 0 1
80 บ้านใน 0 1 0 0 1
81 วัดต้นไคร้ 0 0 1 1 1
82 บ้านพันเชิง 0 0 1 0 1
83 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 1 0
84 วัดร่องเย็น 0 0 0 1 0
รวม 423 143 53 39 658