สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 15 15 11 41 45 9 2 1 56
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 13 7 2 22 29 5 0 0 34
3 อนุบาลแพร่ 12 14 8 34 40 5 2 2 47
4 มารดาอุปถัมภ์ 8 12 9 29 29 8 0 2 37
5 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 8 4 1 13 13 1 0 2 14
6 บ้านอ้อยวิทยาคาร 7 6 4 17 14 6 1 5 21
7 บ้านแม่แรม 7 1 2 10 12 1 0 0 13
8 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 7 1 1 9 11 1 0 0 12
9 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 7 1 1 9 8 2 1 0 11
10 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 6 5 3 14 13 3 1 0 17
11 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 0 6 6 0 1 0 7
12 บ้านห้วยโรงนอก 5 5 5 15 17 5 3 2 25
13 เจริญศิลป์ 5 4 3 12 13 3 1 0 17
14 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 4 5 3 12 10 4 1 1 15
15 เทพพิทักษ์วิทยา 4 2 1 7 9 4 2 0 15
16 วัดกาญจนาราม 3 6 0 9 8 3 4 1 15
17 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 3 3 3 9 12 2 0 0 14
18 บ้านแม่ยางเปี้ยว 3 3 2 8 9 3 2 1 14
19 บ้านวังฟ่อน 3 2 2 7 9 4 1 1 14
20 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 3 1 1 5 6 3 0 0 9
21 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 0 1 4 4 1 0 1 5
22 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 2 7 2 11 11 6 0 3 17
23 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 2 1 3 6 7 1 2 1 10
24 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 1 0 3 4 0 1 0 5
25 บ้านทุ่งคัวะ 2 1 0 3 3 1 1 1 5
26 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 0 0 2 3 0 0 0 3
27 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1 3 4 8 11 4 4 3 19
29 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1 3 1 5 1 5 3 0 9
30 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 1 3 0 4 6 4 3 0 13
31 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 1 2 4 4 2 1 0 7
32 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1 1 1 3 4 1 0 1 5
33 บ้านห้วยฮ่อม 1 1 1 3 1 4 1 0 6
34 บ้านวังปึ้ง 1 1 1 3 1 1 2 0 4
35 บ้านทุ่งแค้ว 1 1 0 2 8 2 1 0 11
36 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 1 0 2 6
37 บ้านในเวียง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 0 2 1 3 0 0 4
39 บ้านห้วยขอน 1 0 3 4 4 2 0 0 6
40 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1 0 2 3 4 1 4 2 9
41 เจริญราษฎร์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
42 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านร่องฟอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านนาแหลม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 2 4 3 4 2 0 9
46 บ้านแม่ทะ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
47 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 1 1 2 3 1 2 0 6
48 เทศบาลวัดชัยมงคล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
49 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 0 1 1 2 1 2 1 1 4
50 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 3 0 0 5
51 บ้านลู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
52 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 0 1 0 1 1 3 0 1 4
53 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 1 0 1 1 2 2 2 5
54 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
55 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านสุพรรณ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 1 0 0 5
59 บ้านหนองม่วงไข่ 0 0 1 1 3 5 2 2 10
60 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
61 วัดห้วยหม้าย 0 0 1 1 1 1 1 1 3
62 บ้านเวียงตั้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
63 บ้านแม่ลัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
64 บ้านสะเลียม 0 0 1 1 0 3 1 0 4
65 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
66 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 3 1 1 3 5
67 อนุบาลร้องกวาง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
68 วัดเหมืองค่า 0 0 0 0 2 2 1 0 5
69 บ้านแม่ยางกาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
70 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 0 0 2 0 0 0 2
71 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
72 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73 บ้านแดนชุมพล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
75 บ้านดอนชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
77 บ้านกาซ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
79 บ้านนาคูหา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 วัดต้นไคร้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
83 บ้านพันเชิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
84 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 161 139 99 399 457 158 63 49 678