สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 45 9 2 1 56
2 อนุบาลแพร่ 42 7 2 2 51
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 31 5 0 0 36
4 มารดาอุปถัมภ์ 29 8 0 2 37
5 บ้านอ้อยวิทยาคาร 19 7 1 5 27
6 บ้านห้วยโรงนอก 18 6 3 2 27
7 บ้านแม่แรม 15 1 0 0 16
8 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 13 4 4 3 21
9 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 13 4 1 1 18
10 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 13 3 1 0 17
11 เจริญศิลป์ 13 3 1 0 17
12 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 13 2 0 0 15
13 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 13 1 0 2 14
14 บ้านวังฟ่อน 11 6 2 1 19
15 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 11 6 0 3 17
16 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 11 3 0 0 14
17 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 11 2 1 0 14
18 บ้านแม่ยางเปี้ยว 9 4 2 1 15
19 เทพพิทักษ์วิทยา 9 4 2 0 15
20 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 9 1 2 1 12
21 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 8 4 3 0 15
22 บ้านทุ่งแค้ว 8 4 1 0 13
23 วัดกาญจนาราม 8 3 4 1 15
24 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 7 3 0 0 10
25 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 7 1 0 2 8
26 ไทยรัฐวิทยา31 6 0 1 0 7
27 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 6 0 1 0 7
28 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 5 6 3 0 14
29 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 5 2 4 2 11
30 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 5 2 1 0 8
31 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 5 2 0 1 7
32 บ้านห้วยขอน 5 2 0 0 7
33 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 5 1 0 1 6
34 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
35 บ้านหนองม่วงไข่ 4 6 2 2 12
36 บ้านห้วยฮ่อม 4 5 1 0 10
37 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 4 1 2 0 7
38 บ้านหนองน้ำรัด 4 1 1 3 6
39 บ้านทุ่งคัวะ 4 1 1 1 6
40 วัดต้นไคร้ 4 0 1 1 5
41 บ้านแม่ยางร้อง 3 4 3 0 10
42 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 3 3 0 1 6
43 บ้านวังปึ้ง 3 2 2 0 7
44 วัดเหมืองค่า 3 2 1 0 6
45 เจริญราษฎร์ 3 1 0 0 4
46 บ้านแม่ทะ 3 0 1 0 4
47 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
48 บ้านร่องฟอง 3 0 0 0 3
49 ราชประชานุเคราะห์ 25 3 0 0 0 3
50 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 2 4 0 0 6
51 อนุบาลร้องกวาง 2 2 2 1 6
52 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 2 0 0 1 2
53 บ้านวังหงส์ 2 0 0 0 2
54 บ้านในเวียง 2 0 0 0 2
55 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
56 เทศบาลวัดชัยมงคล 2 0 0 0 2
57 บ้านลู 2 0 0 0 2
58 บ้านแม่ยางกาด 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองเสี้ยว 1 4 0 0 5
60 บ้านย่านยาว 1 3 0 0 4
61 บ้านน้ำเลาเหนือ 1 2 2 2 5
62 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 1 2 1 1 4
63 บ้านหนองแขม 1 2 0 0 3
64 วัดห้วยหม้าย 1 1 1 1 3
65 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1 1 0 1 2
66 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 1 0 1 2
67 บ้านนาแหลม 1 1 0 0 2
68 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 0 0 2
69 บ้านสุพรรณ 1 1 0 0 2
70 บ้านดงเจริญ 1 1 0 0 2
71 บ้านห้วยกาน 1 1 0 0 2
72 บ้านแดนชุมพล 1 1 0 0 2
73 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 1 0 1 0 2
74 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 0 0 0 1
75 บ้านหัวเมือง 1 0 0 0 1
76 บ้านเวียงตั้ง 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่ลัว 1 0 0 0 1
78 บ้านดอนชุม 1 0 0 0 1
79 บ้านสะเลียม 0 3 1 0 4
80 บ้านนาคูหา 0 2 0 0 2
81 บ้านกาซ้อง 0 1 0 0 1
82 บ้านนาจักร 0 1 0 0 1
83 บ้านห้วยอ้อย 0 1 0 0 1
84 บ้านใน 0 1 0 0 1
85 บ้านพันเชิง 0 0 1 0 1
86 บ้านวังหลวง 0 0 0 1 0
87 บ้านศรีมูลเรือง 0 0 0 1 0
88 วัดร่องเย็น 0 0 0 1 0
รวม 522 180 66 50 768