เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 นายยศวัฒน์ พุฒตาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
15 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
16 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
17 นางวชิรญา วชิรเมธี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
18 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
19 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
20 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
21 นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
22 นางเรืองอุไร ทองรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
23 นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
24 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
25 นางสาวกนกวรรณ คุ้มพาล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
26 นายภานุพงศ์ โวหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกฯ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
27 นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
28 นางสาววัฒนาพร เปรมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
29 นางสาวสุภาพรรณ มั่นตาลเตี้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
30 นายฉัตรชัย สำรวมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังแร่ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
31 นางศุภกานต์ จันทร์เทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
32 นางสาวณัฐชยา นุ่มน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
33 นางสุรีรัตน์ น้อยชัยนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดคลองกระจง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
34 นางสาวพัชชา มิ่งสมร ครู โรงเรียนวัดคลองกระจง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
35 นางสาววชิรา แก้วเนตร ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
36 นางสาวนุชนาฎ บวบขม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
37 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
38 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
39 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
40 นายบุญยืน ทรงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
41 นายนนท์ สร้อยสวาท รกน. โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
42 นายชาญวิทย์ วงศ์จักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
43 นายมานพ หลงแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นางเย็นตา กองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นางพัชรินทร์ พรมอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
46 น.ส.นที บริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นางวิไล แก้วเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นางบังอร แสนโกศิก ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
49 น.ส.ปุณญาดา พร้อมวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นายสุธรรม บุตรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นางบุญมี ทรงเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นางพรเกตุ สันแดง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นางสาวสุนันทา หล้ากาศ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นางสาวสมพร นุชเปรม ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายสุวรรณ ชัยประสิทธิ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่  
59 น.ส.ธันยาพร แก้วตะคุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นายจง หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นายศรศักดิ์ พรมเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางละเอียด ติยะคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นางนงนุช ภู่ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
65 น.ส.วัชราภรณ์ หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายสมชาติ ตักเตือน ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายจรัญ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายประหยัด ปรารมย์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
69 น.ส.สุพรรณี เรืองพิศาล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางทิพวรรณ นักธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
71 น.ส.สุพรรษา ฉิมพาลี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นางอรสา ใจทำดี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางสาวน้ำฝน ศึกษา ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางรัชลิตา อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นางสาวสาวิตรี วงศ์อ้ายตาล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นางกมลพร บัวเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายธีรพงษ์ ทองคำคง ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายนาเดีย จงแจ่มฟ้า ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นายสมชาย เจตบุตร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายสมศักดิ์ ชุติชัย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นางเยาวภา มีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นางสุปราณี เสือคล้าย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางนฤมล พงษ์สุพจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นายชิตพงษ์ ภูทวี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นายอภิชัย รีฮุง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นายวันชัย เอี่ยมสืบทับ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นางสาวจรินทร์ เวทย์พงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นางสาวรุ่งนภา น่าดู ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นายพลกฤษณ์ คำเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นางวีณานุช หุนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นางจิตตมาส ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นายจาตุรงค์ คชาธาร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) กรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นายณัฐพล คัมภีรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง กรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นายนนท์ สร้อยสวาท ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายจง หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นายสมชาติ ตักเตือน ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นายศรศักดิ์ พรมเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นายจรัญ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายธีรพงษ์ ทองคำคง ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นายประหยัด ปรารมย์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นายสมชาย เจตบุตร ช่างไม้โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายปัญญา มั่นคำ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนบ้านนาพง กรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นายสุวัจน์ สุทธวัจน์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นายวีระ เขียวสด ช่างไม้ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ กรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นายอุเทน นังคัล ลูกจ้างโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) กรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นายวิโรจน์ จูพันธ์ ช่างไม้ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นายวิโรจน์ ธรรมราช ช่างไม้ โรงเรียนบ้านไม้งาม กรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นายสมศักดิ์ หลากจิตร ช่างไม้ โรงเรียนวัดไทรย้อย กรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นายปรีชา บริบูรณ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
113 นางจารุวรรณ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
114 นายวีระศักดิ์ ทองปาน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
115 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
116 นางพจมาน หาญกล้า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
117 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
118 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
119 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
120 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
121 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
122 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
123 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่  
124 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
125 นางพัชรินทร์ พรมอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
126 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
127 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
128 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
129 นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับเขต ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]