รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขสอน
 
1. นางสุนันทา  มะยมหิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยเพ็ญ
 
1. นางวันเพ็ญ  ม่วงเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นมาศ
 
1. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์ จันทร์เอี่ยม  ขำพงศ์
 
1. นางเบญจางค์  พัตจร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงปภาวดี  น้อมจิตรจง
 
1. นางอารีย์   หาญณรงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรสี
 
1. นางสมถวิล  สอนแจ่ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พัดเพ็ง
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายนพดล  หลักฐาน
 
1. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จั่นจีน
 
1. นายบุญส่ง  แก้วนุช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นชู
 
1. นางรักษ์ตะวัน  อุดมวัฒนกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โตพันธ์
 
1. นางจุฑามาศ  ศรีปา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายธนกฤต  ม่วงเพ็ชร
2. เด็กหญิงนัทชา  ชื่นสร้อย
3. เด็กหญิงภัทธรวีร์  อิ่มซา
 
1. นางดวงรัศมี  จันตาวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทำความชอบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองสนธ์
2. เด็กหญิงนันทภัค  มีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปาริภัทร  ชมภู
 
1. นางเกศรา  บัวป้อม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรัชดาพร  แก้วบุรี
2. เด็กหญิงศิริวัลย์  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกตุขาว
 
1. นายสมชาย  สุขแจ่ม
2. นางอามร  สุขแจ่ม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธิชาดา  พิพัฒน์จาตุรนต์
2. เด็กหญิงอธิติยา  เมืองเอี่ยม
 
1. นายรุ่ง  ลอยเลิศ
2. นางสาวประกายมาศ  น้อยนวล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ใจทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  นันทารัมภ์
 
1. นายสมชาย  จับคล้าย
2. นายมงคลกริชญ์  อินยอด
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายกนกพล  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสวิตต์  รุ่งสว่าง
 
1. นายวิทยา  ขำเกิด
2. นางสาววรลัคน์  ศรีอุบลมาศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  พยัคภาพ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จรัสกุล
 
1. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
2. นายเฉลิมพงษ์  ศรีม่วง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงณัฐฌวียา  ไชยนุรักษ์
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสังวร 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เมฆอรุณ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สีบัว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงจรรยา  คงธิ
 
1. นางกัลยา  กุลกาศ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธนัญชรินธรณ์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงศิรินภา  เขื่อนก้าว
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกข์
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงธนารัตน์  สุทธนุกูล
2. เด็กหญิงมุทิตา  นาคสมพันธ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  คงศิลป์
 
1. นายวิชัย  ปันต๊ะวงค์
2. นางสุมาลี  ภู่ตระกูล
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงชนิดา   มีเหมือน
2. เด็กหญิงปานชลาลัย  กองสมบัติ
3. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสกุลวลี
 
1. นายนพดล  ชัยมงคล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ตันกาบ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญเมือง
2. เด็กชายพิชิตชัย  จำรัส
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หาญกล้า
2. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายชาคริต  ยันต์วิเศษ
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายวุติภัทร  จันมะณี
 
1. นายอนันต์  แก้วเปี้ย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายภูตะวัน  ดมหอม
2. เด็กชายวันชนะ  เลิศแตง
 
1. นายผดุงศักดิ์  อ่างทอง
2. นางนิภา  อ่างทอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ปานดำ
2. เด็กหญิงวรัญชลี  วินทะวุธ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
2. นางสาวลลิตา  แบนคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายกันตภณ  คงเนียม
 
1. นางสาวกาวัย  แก้วประเสริฐ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงพนิดา  กันยะ
 
1. นางสาวนที  บริบูรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงฐานิตา  บุญลอย
2. เด็กหญิงปานชีวา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ปั้นรูป
 
1. นางจันทร์ทิพย์  คำวัฒนา
2. นายพชร  สุขแดง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สะตะ
2. นางสาวปิ่นทิพย์  แบนอ้น
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เลี้ยงเสริมสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาบัว
2. นายธนัญญา  ยานกาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงณัชชา  ทิมสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  มูลมั่ง
3. เด็กหญิงปิยชนก  บัวหลวง
 
1. นางจันทร์ทิพย์  คำวัฒนา
2. นางสาวเบญจมาศ  เจริญสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กชายชินวัตร  น้อยนวล
2. เด็กหญิงปทุมพร  จำนงค์ภักดิ์
3. เด็กหญิงศิรินทรา  นุมัติ
 
1. นายศิริวัฒน์  แก้วขาว
2. นางสาวปวิตรา  ขุนชุ่ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายรัชภูมิ  นามไตร
2. เด็กชายเศรษฐภักดิ์  ปัทมาสศนุพงศ์
3. เด็กชายเอกชัย  แซ่เหื้อ
 
1. นายธนวัฒน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นายประพันธ์  ตุนาโป่ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุรุบรรเจิดจิต
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หมื่นข่ม
3. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์ดาราวรรณ
 
1. นางจริยา  อินทร์เรือง
2. นางสาวนวลปรางค์  ยอดสกุลณี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงวิชญาพร   ขัดวาน
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนเมือง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
2. นางศิราณี  อินทร์ทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กชายภควัต  ยานะเครือ
2. เด็กชายศรายุทธ  พงไพบูลย์
 
1. นายก่อเกียรติ  ยานะเครือ
2. นางสาวอมรรัตน์   ตองกลิ่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายจัสติน  จาคอบ
2. เด็กชายณศักดิ์  จินดาเลิศ
 
1. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ
2. นายวีระศักดิ์  ทองปาน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายณัฐสุต  คงกระพันธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์   อินยิ้ม
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม   ชลชาญกิจ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธีรเดช  มั่นประสงค์
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทองโคตร
2. เด็กชายศุภชัย  สวนใย
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นางบังอร  ใจไหม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายดาราชัย  ชายกลั่น
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  กุลเสือ
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นางบังอร  ใจไหม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1. เด็กหญิงกิติยา  บุญพยุง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เลื่องลือ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ชังโห้
4. เด็กหญิงพิมชนก  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงศรัญย์พร  นักเรียน
 
1. นายกฤตพล  เถื่อนถ้ำ
2. นางสาวอพิรดี  พินิจมนตรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง
2. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงปัณชญา  ท้วมเลิศ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ผุดมาก
5. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  บัวนาค
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงชลธิศา  อยู่คำ
2. นางสาวณัฐกาล  คลังบุตร
3. นางสาววรินญา  อยู่คำ
4. นางสาวสุธาวัลย์  จีนาวุฒิ
5. นางสาวอนงวรรณ  ประหลาดเนตร
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  จากสูงเนิน
2. เด็กหญิงนนทิพร  จันทร์หมื่นไวย
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขเมือง
4. เด็กหญิงวริศรา  หวังวีระ
5. เด็กหญิงอรรัมภา  มาทอง
 
1. นางทิพยวรรณ  ทะบาง
2. นางสาวพันธนันท์  เงินแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงผุศดี  สังข์ทอง
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  แสดขุนทด
4. เด็กชายพาคิน  สุวิชา
5. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ศรี
 
1. นางทิพยวรรณ  ทะบาง
2. นางสาวสุชาดา  แย้มจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ทองเชิด
2. เด็กหญิงนุชนาช  บุญชื่น
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แพ่งเมือง
4. เด็กชายวุฒิชัย  อินคำ
5. เด็กหญิงเตือนจิตร  พึ่งอินทร์
 
1. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
2. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นันทโชติ
2. เด็กหญิงจิดาภา  บทมาตย์
3. เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมชาติ
4. เด็กหญิงภันทิลา  ทับคำภา
5. เด็กหญิงอรสา   คำแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ประยูร
2. นางปาริชาติ  อินต๊ะกัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงกัลยา  แหลมทอง
2. เด็กชายจิรสิน  กล้าแข็ง
3. เด็กชายธนกร  คงเกื้อ
4. เด็กชายธวัช  ยาน้อย
5. เด็กชายสหรัฐ  สินเช้า
 
1. นางสาวดวงนภา  จริตงาม
2. นางสาวสาธิยา  วรวัฒน์สกุลชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงวิรัญดา  ยาน้อย
 
1. นางสาวนิศารัตน์  กำมะหยี่
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรดี
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงญาณิศา  มั่นสวาทะไพบูลย์
2. เด็กชายพิชญาภัค  อุสาหะกานนท์
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นางกฤตาภรณ์  คชาธาร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงชินานาฏ  ทองดี
2. เด็กชายสิรภพ  พูนประชา
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นายดิเรก  คชาธาร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กหญิงจริยา  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายเก๋ามั่น  แซ่จ๋าว
 
1. นางจันทิพย์  วงค์ถาติ๊บ
2. นายธนาวุฒิ  จีนย้าย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงจิราพร  ประสพ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โดยด่วน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าเมา
4. เด็กหญิงนัทฐิกา  นัยทน
5. เด็กหญิงปัทมาสน์  หมื่นผาล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองเงิน
7. เด็กหญิงพรรณภัทร  จันทกุล
8. เด็กหญิงวิชญาพร  มิ่งมิตร
9. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร์  จันทร์เกษม
10. เด็กหญิงอนันดา  จันทร์กิตติสิน
 
1. นางสุรัตนา  เกตุจำนงค์
2. นายภาณินทร์  พงษ์เฉลียวรัตน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดนตรี
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดงดอน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดนตรี
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  เพชรวัตร
5. เด็กหญิงนันทินี  ถุงแก้ว
6. เด็กหญิงพัชรา  ดงดอน
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ช่วยหลำ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิเปี้ยง
9. เด็กหญิงสุภาพร  สนตาเถร
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เจริญ
 
1. นายบุญส่ง   ผาด่าน
2. นายสมบูรณ์  สอนปัน
3. นางสาวสุภัสสร  เทียนสุข
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุ่ยฮัว 1. เด็กหญิงนริศรา  เจริญสิน
2. เด็กหญิงนันทนา  พลอยกระจ่าง
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  สอนเกตุ
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เทพสุทิน
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เห็มสุวรรณ
6. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  เพชรเสนา
7. เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีมาลัย
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ลักษณะวิเชียร
9. เด็กหญิงสุธิดา  นิลนนท์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำมูลตา
 
1. นายมนตรี  ตุ่มน้ำ
2. นายดิเรก  ชิตพันธ์
3. นายมนตรี  โพธิ์ขาว
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพายุ  ประชานันท์
2. เด็กชายสุทธิชัย  เสาแบน
 
1. นายทองดี  พันธุ์สน
2. ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงญาฎา  บุตรลพ
2. เด็กหญิงฐิติญา  ประดิษฐ
 
1. นายชิตพงษ์  ภูทวี
2. นายอภิชัย  รีฮุง
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะเดช  ทับพันธ์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  กำเนินเสนา
 
1. นายถิรวัฒน์  ทับผา
2. นายเทียม  เอี่ยมมา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญคง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงนิชนันท์  คนขยัน
 
1. นางสาวสภาพิชญ์  บินทจร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรผล
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 1. เด็กหญิงจันทร์สุคณธ์  ประสมวงศ์
 
1. นางอินทะนงค์  ประสมวงศ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงอภัสรา  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายจักรี  จันทร์โอกุล
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พูลล้น
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายอนุพงศ์  นาคน้อย
 
1. นางสิริลักษณ์  รสลือชา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ดิลกคุณธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  กำเนิดพายัพ
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนมาศ  แจ้งชัด
2. เด็กหญิงธิชาวรรณ  ออมสิน
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายทวีโชค  บุญชู
2. เด็กหญิงนวพร  อินเจือจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
2. นางสาวเสาวภา  จันทร์สงค์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงนันทิมา  เทศพุ่ม
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจันทิมา  โทนสังข์อินทร์
2. เด็กหญิงพินิชฌม์ชา  พัชรสิริณพร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ยาสาไชย
 
1. นางสาวกุสุมา  ชัยมงคล
2. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงลักษณพร  ผิวขาว
2. เด็กหญิงอนันตญา  ราชา
3. เด็กหญิงเสาวณี  ไชยขันธ์
 
1. นางราตรี  โขนงนุช
2. นางวรรณภา  เมืองเหมอะ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายณัฐโชติ  คล้ายบุญโต
2. เด็กชายนพคุณ  มีบุญ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิวัลย์
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
2. นางสมหวัง  ทวิชาติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นุชท่าโก
 
1. นายกิตติศักดิ์  หวลหอม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงทักษิณา  สุริยะคำวงศ์
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทร
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  ค้าไม้
 
1. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจิฬศิกานญ์  หลากจิตร
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคแก้ว
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังจันทึก
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายนพดล  เอี่ยมโอน
 
1. นางอุมาพร   รังสิวุฒาภรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงน้ำอิง  สิมศิริ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ชะยันโต
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามละม่อม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงชนิตา   อินทร์วิโรจน์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังจันทึก
5. เด็กชายธีรภัทร  สุขมาก
6. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
7. เด็กชายยศกรณ์  พุ่มน้อย
8. เด็กหญิงวรรณพร  อุบล
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  รื่นเกสร
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายชัชวาล  ทองหล่อ
3. นางสมนึก  รอดมณี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร์
2. เด็กหญิงปิยะพร  สาระรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
5. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสงคราม
7. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
9. เด็กชายเอกรัตน์  นนทประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  นันทโชติ
2. เด็กชายคณิศร  สารี
3. เด็กหญิงจิฬศิกานญ์  หลากจิตร
4. เด็กชายณัฎฐกร  เอมอิ่ม
5. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
6. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
7. เด็กชายนัทพงศ์  พันแจ่ม
8. เด็กหญิงนันทิยา  กุลพรม
9. เด็กชายนิรุตติ์  สุขสวรรค์
10. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
11. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
12. เด็กชายวรากร  ทับตรา
13. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นางสาวจีรพรรณ  เอื้อสุขพันธ์ปราณี
3. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายกฤตเมธ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงดวงพร  ระเริง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ชัยชนะ
4. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร์
5. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
6. เด็กหญิงปิยะพร  สุพัฒน์
7. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
10. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
11. เด็กหญิงวาสนา  นาใจนึก
12. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
13. เด็กชายสุริยา  บุญยอม
14. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายภูฤทธิ์  อิ่มเทศ
3. นายสมชาย  แก้วเกตุ
4. นางสาวอรณิชา  กองเพิ่่มพูล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายคณิศร  สารี
2. เด็กชายณัฎฐกร  เอมอิ่ม
3. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
4. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
5. เด็กชายนัทพงศ์  พันแจ่ม
6. เด็กชายนิรุตติ์  สุขสวรรค์
7. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
8. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
9. เด็กชายวรากร  ทับตรา
10. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
11. นายสุธน  ไต่ถาม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นางสาวจีรพรรณ  เอื้อสุขพันธ์ปราณี
3. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อินสอาด
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  เตือนสติ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิมุกตาคม
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณา
6. เด็กชายณัฏฐพล  สืบจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอิน
8. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์รอด
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์เชื้อ
10. เด็กหญิงนิมาลัย  กอไม้
11. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ม่วงคำ
12. เด็กชายพงษ์ณรงค์  เฉียงเมือง
13. เด็กหญิงพรทิพา  เพ็งยิ้ม
14. เด็กหญิงภาวิณี   หอมบุปผา
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์   นิลจันทร์
16. เด็กหญิงสาวินี  สนสุด
17. เด็กหญิงสิริประภา  ปิ่นเปี่ยม
18. เด็กหญิงสิวพร  ยิ้มปิ่น
19. เด็กหญิงสุนิตา  ไก่แก้ว
20. เด็กชายเสกสรร  ชาญยา
 
1. นางฉลวย  มะเฟือง
2. นางองุ่น  ฮ่วนสกุล
3. นางลำดวน  เกิดศรี
4. นางชนนิกานต์  มูลขำ
5. นางธีรประภา  ผิวอ่อน
6. นางสาวสุปราณี  หลำภักดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายกรธัช  ทองมี
2. เด็กชายณัฏฐนันท์  เวชกุล
3. เด็กชายพิสิฐ  นุ่มเหล็ก
4. นายศรราม  เป็งดิบ
5. เด็กชายอภิชาติ  มหาวงค์
6. เด็กชายเกียรติชัย  รุ่งเรือง
 
1. นายนพดล  ชัยมงคล
2. นางสาวทัศนีย์  จุดกันทา
3. นางสาวนงลักษณ์  วิกาใจ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ทิม
 
1. นางภัทรานิษฐ์  แหลมหลวง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายฐานิสร  ทองสุข
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กล้าหาญ
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงติมาภรณ์  ทรัพย์แย้ม
 
1. นายสมเจตน์  เกตุขาว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เสาร์ศิลา
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายอนุพนธ์  ช่างสกล
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงชิดชนก  พันธุ์โศก
 
1. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงสุวิกมล  เกลื่อนกลาด
 
1. นางสาววรัลชญาน์  พีรพงศ์วรกุล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายอภิวิชญ์  วงค์โพธิสาร
 
1. นางสาวธัญสินี  สุวรรณรัตน์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เป็งยาวงศ์
 
1. นางโสภา  จันทิมา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธรรมกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  หินเพ็ชร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์เดช
 
1. นางเจษฎ์สุดา  ขำพงศ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงผา 1. เด็กชายสถาพร  จองป้อ
 
1. นางสาวอังคณา  คำสอน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กชายศักรินทร์  พรมปัญญา
 
1. นายธารินทร์  กาศร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ครุธนวล
 
1. นางนิภาพร  คงวุธ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ปรุงเสริม
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายชัยพจน์  ภูมิพิระรัถยา
2. เด็กหญิงชุดาภา  เตจ๊ะวงศ์
3. เด็กชายทรงพล  พ่ายเวหา
4. เด็กชายทศพร  ประสาท
5. เด็กชายนันทชัย  ประมวล
6. เด็กชายพันกร  นาคเนียม
7. เด็กชายมหาสมุทร  สุธารักษ์
8. เด็กชายวีรภัทร์  ยกตรี
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
2. นายสุรศักดิ์  สัมฤทธิ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายก้องกิดาวรรธน์  เขียวสอาด
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดผล
3. เด็กชายณัฐนิช  สืบธุ
4. เด็กชายธนกฤต  อินทร์ปาน
5. เด็กหญิงนันทิชา  สุขแจ่ม
6. เด็กชายพันธวัสส์  อ้นทองทิม
7. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  วงศ์คำแก้ว
8. เด็กหญิงภัทร์นภา  หมื่นชัย
9. เด็กหญิงศิริโสภา  เป่าเศก
10. เด็กชายสรยุทธ  เงาะหวาน
 
1. นางสมสมัย  จุมพลศรี
2. นางสาวนัทธมน  ขอบเหลือง
3. นางอำไพ  หลวงใหญ่
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงญาณิศา  นาคสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดื่อคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชยรส
4. เด็กหญิงนันทกานต์  ภู่รา
5. เด็กหญิงนันทพร  คล้ายบุญ
6. เด็กชายพงศภรณ์  จุ่นคง
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินเรือน
8. เด็กชายอนันตชัย  เรียญเพ็ชร
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผุสดี
10. เด็กชายเมธา  ดีชม
 
1. นายอภินันธ์  อินเรือน
2. นางสาวสิรินัดดา  ยอดยิ่ง
3. นางนุชนาถ   อุดพันธ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไถหว่าน
2. เด็กหญิงชลดลา  คำเพชร
3. เด็กหญิงณิชา  บานแย้ม
4. เด็กหญิงปิยนันท์  โชติช่วง
5. เด็กหญิงพรภิรมย์  พูลรักษ์
6. เด็กหญิงภาวิณี  สุรินทร์ดา
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญยืน
 
1. นางสาวศิริพร  อนุชิตชาญชัย
2. นางสาวจินตนา  ถนอมนวล
3. นางสาวจริยา  ศักดิ์สิทธิ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คำฟอง
2. เด็กชายธนพล  สิริสุภา
3. เด็กชายภัคพล  อุตสาหะพรมมินทร์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุวรรณสุท
5. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุ์เดื่อ
 
1. นางอัญชลี  อุตสาหกานนท์
2. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาคแย้ม
2. เด็กชายพัสกร  ปานเจริญ
 
1. นายพิเชฐ  ขำพงศ์
2. นายทองสุข  คำทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ลี
 
1. นางวีรอร  ใจแก้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ตู่ผัด
 
1. นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงนุจรีย์  วัยวัต
 
1. นางสีแพร  แสงเงิน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ยนวงศ์
 
1. นางสาววรพรรณ  เอมเอี่ยม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงโยรดา  เทพวัน
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อยะ
 
1. นายบัญชา  สุวรรณบุตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายนรินทร์ธร  เผือกเมืองมูล
 
1. นางรัตนา  ยะเชียงคำ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นิลดา
2. เด็กชายธนโชติ  ดีหล่อง
 
1. นางสาวลาวรรณ  พฤกษ์ชาติศิริ
2. นางสาวจิงอี  แซ่เจียง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายชาคริต  ทองเกี้ยง
2. เด็กชายธีร์  เดชะปรากรม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทรัพย์สุข
2. นางสาวสุรินทร์  อ่อนกล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายฐานันดร  จงบริบูรณ์
2. เด็กชายปิยะราช  บุญมี
 
1. นายบุญส่ง  ผาด่าน
2. Miss Caitlin  Elder
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วงค์ตะวัน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จำได้
3. เด็กชายธนาพิสุทธิ์  กอยฟอง
4. เด็กชายธนาวัฒน์  วงค์กาปิน
5. เด็กชายนราวิชญ์  บุตรทอง
6. เด็กชายวรินทร์  ชายกลั่น
 
1. นายกี  จรลี
2. นางบังอร  จรลี
3. นางสาวปิยพร  ประจง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายคมสัน  ศรีเขตการ
2. เด็กชายจักรพรรณ  จันทร์วิลัย
3. เด็กชายจิรศักดิ์  รูปทรง
4. เด็กชายธนทรรศ  แก้วจวนตา
5. เด็กชายอภิรักษ์  สายสุวรรณ
6. เด็กชายเฉลิมชน  จันติบุตร
 
1. นายกรีธา  บุญประดับ
2. นายพงษ์เทพ  อรรคสูรย์
3. นายพิพัฒน์  ศรีฟ้า
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายชินกร  ติ๊บแสน
2. เด็กชายชินวัตร  พิมโกทา
3. เด็กชายธนวัฒน์  ฟองสี
4. เด็กชายนิพัทธ์  พรมปัญญา
5. เด็กชายปฏิวัติ  ติ๊บแสน
6. เด็กชายภูวดล  ดงดอน
7. เด็กชายราชันย์  วงหงษ์
8. เด็กชายศิริมงคล   ติ๊บแสน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาบัว
2. นายธวัชชัย  คล้ายแท้
3. นางสาวพัชรินทร์  เพ่งผล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพง 1. เด็กหญิงดรัลพร  บุตรหรั่ง
2. เด็กชายทิวากร  เรือนเพ็ชร
3. เด็กชายธนาธร   พงษ์เขียว
4. เด็กหญิงธีริศรา  อ่อนใจ
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภู่ประดิษฐ
6. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ประดิษฐ
7. เด็กชายภูริณัฐ  พัดอะโน
 
1. นายวีระพงค์  พิมพกันต์
2. นายณัฐพล  คัมภีรพจน์
3. นางสาวณัฐชยา  นุ่มน้อย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนกร  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  แจ่มสว่าง
3. เด็กหญิงนฤมล  อินจร
4. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเกลี้ยง
5. เด็กหญิงมะปราง  ภูมี
6. เด็กชายวงศกร  สร้อยสว่าง
7. เด็กหญิงวาสนา  มั่นคง
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  แช่มช้อย
9. เด็กหญิงสุจิตรา  มีจิตติ
10. เด็กชายอัฐพล  พิทักษ์
 
1. นายบุญทวน  บัวจันทร์
2. นางสาวยุพิน  วรรณสุผล
3. นางบงกช  วงไพวรรณ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  ทิพย์สังวาล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มมี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตันโน
 
1. นางมณี  เผือกใต้
2. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูมูล
3. เด็กหญิงอรนันท์  สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวชลิตา   หาญกาย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงปิมนภา  ทิ้งชั่ว
2. เด็กชายพีรากร  บุรี
3. เด็กหญิงสุธีรา  ยาน้อย
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  อินทนนท์
2. นางสาวขวัญจิต  จันทะวัง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายชนะชล  ไชวงศ์เมือง
2. เด็กหญิงพุทธวนิดา  บูรณารมย์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เกิดแพร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโหมด
2. นางพรทิพย์  ตูหม่อง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   แหยมอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐพร  เกตุขาว
 
1. นางสาวพรทิพย์  กลมดี
2. นายสมุทร  เกิดมี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายจักรพรรณ  วันสุข
2. เด็กหญิงธิติมา  เย็นคงคา
 
1. นายอิศรา  กรุณามิตร
2. นางภิญญาพัชญ์  ไกรบุตร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผิวแดง
2. เด็กชายพัชรพล  ทองแพง
 
1. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
2. นายนิกร  ลี้สกุล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ผึ้งมีสุข
2. เด็กชายศักดา  อารยางกูร
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
2. นายวิโรจน์  ชูภักดิ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  รอดเทียม
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงอิ่ม
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองแก้ว
2. เด็กชายโพมินทร์  วันทา
 
1. นางสาวภัทรพร  การะแบก
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รู้การ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินนารี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  น่าดู
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นาหุ่น
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายณัฐพนธิ์  ทองริต
2. นายศรรราม  หมื่นสิน
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายสิทฐิพร  โหนนา
2. เด็กชายเขมทัต  จันโททัย
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นายนพรัตน์  สท้านวัตร
2. นายบูรพา  เปียภา
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงจิราภัทร  มะโนยาน๊ะ
2. เด็กชายนัฐพนธ์   กิ่งคำมูล
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ชาลี
 
1. นางสาวสาธิยา  วรวัฒน์สกุลชัย
2. นางดวงมณี  ยุรยาตร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  คำภู
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  โคตรจันอุด
3. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วถึง
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นายนิรันดร  จันทร์สวัสดิ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธีรพงษ์  นิลจันทร์
2. เด็กชายปัญญาวุธ  พรมชุ่ม
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยอดแก้ว
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นายธงชัย  รัตนแย้ม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กชายธนกร   เนืองศิลป์
2. เด็กชายนิติธร   ท้าวบุญยืน
3. เด็กชายวัชระ   นึกชนะ
 
1. นายนิกร  ลี้สกุล
2. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมกุล
2. เด็กชายนันทพัฒน์  คงรอด
3. เด็กชายวีรภาพ  สร้างนอก
 
1. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
2. นายสุรัตน์  บุญสุข
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆพุฒ
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินปรางค์
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายธนพนธ์  เป็นสุข
3. เด็กหญิงอาทิตย์ชญา  ทองบาง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วรรณทิพย์
2. เด็กหญิงณัชชาวีย์  บัวเข็ม
3. เด็กหญิงนริศรา  มั่นคง
4. เด็กหญิงวิภาดา  อินเลื่อม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงเณศรา  สวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
3. นางรัชฎา  ยิ่งนิยม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชนาธิป  จงแจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงธีรดา  บุญเมือง
3. เด็กชายลัทธพล   พลูลาภ
4. เด็กชายวงษ์สวรรค์  ฟักเถื่อน
5. เด็กชายเอกราช  พระสิงห์
6. เด็กชายโยธิน  บุญชู
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางเจริญ  ทองแท้
3. นางชบา  ยิ้มประดิษฐ์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กชายวีรภาพ  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงสุริยาดา  แย้มอุรา
3. เด็กหญิงหัทยา  มาเหล่านาจ
 
1. นางวนิดา  เจริญศิลป์
2. นางสาวนันทพร   โคตรคร
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กรรณสูตร
2. เด็กหญิงสุธิการณ์  ยาปวง
3. เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายธารินทร์  กาศร
2. นางสาวปวิตรา  ขุนชุ่ม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  อินทวงศ์
2. เด็กชายศุภกิตต์  มุจพันธ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำสอน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เจริญสุข
2. นางสาวปนัดดา  เชิงคีรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วสีนวล
2. เด็กชายนนทิสิทธิ์  กล่อมยิ้ม
3. เด็กชายสุธิพร  รำลึก
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
2. นางพรพิไล  ปันแดน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงทิศานรี  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงเมวิกา  รัตนะเสถียร
 
1. นางสาวศลิษา  โต๊ะถม
2. นางสาวสุมาลี  แซ่พ่าน
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศึกสงคราม
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สิตวงษ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  น้อยคง
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นางสาวอริญญดา  ตองกลิ่น
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กหญิงจันทรวิภา  กลิ่นพิกุล
2. เด็กชายชัยชนะ  ทับทิม
3. เด็กหญิงอนัญพร  จงบริบูรณ์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  พุกบางจาก
2. นางจิตติมนต์  อัครจรัญรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. นางสาวนุจรี  แก้วกล้า
2. นางสาวปาริฉัตร  บุตรหล่อ
3. เด็กชายวุฒิพร  น้อยคง
 
1. นายธงชัย  รัตนแย้ม
2. นางจารุวรรณ  พุ่มพิศ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  ขัดเอ้ย
2. เด็กหญิงมัณทนา  ยะยวง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พินทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  เรือนแก้ว
2. นางกฤษณา  อินต๊ะสงค์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชูเชิด
2. เด็กหญิงปณิตา  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงวทันยา  บัวเพ็ง
 
1. นายศรศักดิ์  พรมเกตุ
2. นายประหยัด  ปรารมย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
2. เด็กชายนภรัตน์  จงสอน
3. เด็กหญิงนัสการต์  ทองเพียร
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เดชพงษ์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  สีกาวี
3. เด็กหญิงปิยมาศ  เขียวสี
 
1. นางสุนิสา  วรรณา
2. นางวริศวรรณ  บุญหลง
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายธนภัทร  สิทธิหาโคตร
2. เด็กชายธนภัทร  สันตะ
3. เด็กหญิงวิรากานต์  เครือแขม
 
1. นางปรียานุช  แก้วบังเกิด
2. นางสาวพัชราภรณ์  โพสา
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงฆนาการ  เกิดพุ่ม
2. เด็กชายชนะรัตน์  ทักขิณะ
3. เด็กชายธีรโชติ  นาคสุวรรณ
 
1. นางสนุน  มูลกำเนิด
2. นางจรัสศรี  พุ่มไม้
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กฤษสำโรง
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพรัตน์  เมืองหลวง
 
1. นางสาวกิตติยา  กองคำ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1. เด็กชายศิวกร  ศรีวิเศษ
 
1. นางประวิง  ส่งทานินทร์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงอนัญญา    นาคประเสริฐ
 
1. นางรัชฎาพร  สีแก้วเขียว
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  จุมปาเครือ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กชายชนะพล  โทนสังข์อินทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กอไม้
3. เด็กชายสิทธิกร  หลวงนุช
 
1. นางวรรณา  วงศ์ไชวะ
2. นางสาววิสุดา  ช้างน้อย
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. นายณัฐพล  สุวรรณโฉม
2. เด็กชายพลวัต  แป้นจาก
3. เด็กชายภาคภูมิ  บัวทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อำพนนวรัตน์
2. นางปิยะพรรณ  เอกสมาธิกุล
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายพีรณัฐ  เป้าพันธ์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวจุฑามณี  ถุงปัญญา
2. นางสาวปนัดดา  เชิงคีรี
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เตือนสติ
 
1. นางกนกพร  เกิดทวี
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขอบแก้ว
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงมาลีรัตน์  น้อยมั่น
 
1. ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอธิธัช  ภิญโญ
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กชายเอกราช  อินหล่อ
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงนันนภัทร  สโมสร
 
1. นายดลรวีย์  แซ่ตั้ง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายกิตติพล  กำจัด
 
1. นายประเสริฐ  ดามัง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1. เด็กชายฐิติภัทร  ครุฑทุ่ง
 
1. นางสาววรัญญา  พลหาร
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงผา 1. เด็กหญิงฉันธิสา  วงค์ถาติ๊บ
 
1. นางนงเยาว์  กสิรักษ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงกษมา  อินทร์ทอง
 
1. นางรุจิรา  น้อมเศียร
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์    มั่งเรือง
 
1. นายณรงค์  สังข์ทอง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายภูชิต  แนบเนียน
 
1. นางสาวอรสา  คำบุตร
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายจรัลชัย  เขียวสี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นงค์พาน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หล้าคำปา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงปรัชกานต์  ปิติคุณธรรม
4. เด็กหญิงศรินญา  นวลปรางค์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สายวงศ์
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันดี
 
1. นางประภาภรณ์  สุริยะมณี
2. นางสาวลัมภู  สุริยา
3. นางสิรินาท  คำชู
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงภควดี  เกิดสิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพีรพร  จันทนาม
2. เด็กชายรัชชานนท์  พุ่มมาก
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ศรีสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สุขเมือง
2. เด็กชายสุรพัศ    ชูรักษา
3. เด็กชายอำนวย  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวศรุชยา  จำปาเรือง
2. นางปุริมปรัชญ์  อินทิพย์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายธัมมะรงค์  บุญจันทร์
2. เด็กชายรามพิรุณ  แก้วบุรี
3. เด็กชายอยุทธ์  ศีลศิบ
 
1. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อานา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สั่งสอน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ลาโพ
 
1. นายสว่าง  บุษรา
2. นายประพล  คำทอง
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  อินหล่อ
2. เด็กหญิงวิภาวินี  อ่อนคล้อย
 
1. นายณัฐกันต์  เทียนบุตร
2. ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กชายคิมหันต์  ทับคล้าย
2. เด็กหญิงรจนา  สุทธหลวง
 
1. นายพงศกร  บุตรลพ
2. นางราตรี  บุตรลพ
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 1. เด็กชายชลิต  โนนแก้ว
2. เด็กชายพีรวัส  โตอ่อง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขยันดี
2. นางสาวศิโรรัตน์  นามกรณ์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุภมาตรา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปะทักขินัง
3. เด็กชายศุภากร  ทองบุตร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
2. นายอัศพงษ์  ชุมดวง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงนภัสรา  คำกันยา
2. เด็กชายวรัญญู  ลาดกระโทก
3. เด็กชายอัครพล  ทิยา
 
1. นางจงกล  สุริยะคำวงศ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน