::sp-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนวพรรณ อินต๊ะซาว โรงเรียนบ้านยางโองนอกประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ เพชรกำแหงโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง กรรมการ
4. นางสาวปนัดดา คำหอมโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิศว์ วัตถพานิชย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญชู เครืออยู่ โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ประธานกรรมการ
2. นางนภสร ธรรมตันสกุลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายวิเศษ อินทิยศ โรงเรียนบ้านวังโพ กรรมการ
4. นางสายสวาท ปัญญางามโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แตงบุญรอดโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางมาลี จันทราช โรงเรียนบ้านแม่สลิดประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุม โม้พวง โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางวิภา ภิษุณีโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พรมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางจันทิรา เทพแก้วโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวทัศนีย์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางปริญดา อินทร์ยาโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
3. นางชลธิชา คงมาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพพร ฐิตะสารโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นายอรรถพล หม่องสนธิ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ รวมเจริญโรงเรียนบ้านอูมวาบประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา เรืองโรจน์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภิศา จุฑาปัญญาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
4. นางสาวประทีป พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นายเนรมิต ใจโปร่งโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร เข้มขันโรงเรียนบ้านโป่งแดงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ทองเถื่อนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
3. นางสาววรินดา ตะเอพอ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
4. นายสามารถ มังสังข์โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ กันทาธงโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวมารยาท คำตาโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา จินนาโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ยมลำภูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสุพร ธนทรัพย์ทวี โรงเรียนเสริมปัญญา กรรมการ
5. นางสาวรำพัน อ่อนพรมโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางรัชดาวรรณ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศาสตนันท์ คันธะเนตร์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา กรรมการ
3. นางสาววารุณี เจนกิจโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางสาวขวัญชีวา สิงห์พูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวัชรี เถินบุรินทร์ โรงเรียนสว่างวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรณู ใจแป้หนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านมูเซอ ประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ หลวงไชยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางสาวธัญทิพย์ บานเพียรโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวพิมพรรณ เวียงแสนโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นายบดินทร์ คำเสาร์โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ศิริยานนท์โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นายนรพนธ์ จันชูมีโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เขียนสังข์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ วัดเก่า โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก กรรมการ
5. นางสาวสุชัญญา เต็มเขียวโรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาววานิช จารุภาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุลินทร์ อินต๊ะสอนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางประทิน บัวทองโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสุพรรณ รวมเจริญโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคมกรรมการ
5. นายแสนชล ยินดีโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุข โรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ วงษ์ชัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายสมพล รอดเกตุ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม กรรมการ
4. นางนาถนภา ดอกคำแดง โรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการ
5. นางปณตพร มั่นเมือง โรงเรียนบ้านวังตำลึงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัชญา บุญเปี่ยม โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ พิทักษ์ธนเนตร์ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม กรรมการ
3. นางพรพรรณ วงษ์สงวน โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสุดจิตต์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ กรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย สูตรเลขโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางราตรี มั่นเขตกร โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมภา คำภิระแปงโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
3. นางสาวลลนา ชัยราช โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวปริศนา สิงห์สา โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพา ภักดีโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา ไสยวงศ์โรงเรียนวังหวายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกา ยศบุรุษ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม กรรมการ
3. นางกชกร คัมภีร์ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางสาววันวิสา พรมคำ โรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิภา สายคำวงค์ โรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร เข้มขัน โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางพรพรรณ วงษ์สงวน โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสุนารี รัตนประเสริฐ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่โรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ทองนามอญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทะวะละ โรงเรียนบ้านโป่งแดง กรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย สูตรเลขโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เชื้อต่อมา โรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสดุดี ถมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
3. นางสมใจ ผัดตุ่นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรวรีย์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว ปันตา โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางจันทรี ชัยแก้ว โรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมัยพร ทองดี โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิศรางค์ ธังดิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวชรพร บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมือง โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม กรรมการ
3. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้ง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาวรรณ โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมือง โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม กรรมการ
3. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้ง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาวรรณ โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมือง โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม กรรมการ
3. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้ง โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาวรรณ โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นาครัตน์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร เจริญเขตลาภโรงเรียนวังหวายวิทยาคม กรรมการ
4. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม กรรมการ
5. นายวัชรา สุบรรณครุธ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นาครัตน์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลพร เจริญเขตลาภโรงเรียนวังหวายวิทยาคม กรรมการ
4. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม กรรมการ
5. นายวัชรา สุบรรณครุธ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ใจชื้น โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ไชยวงศ์ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา กรรมการ
4. นางสาวฐานิดา อินกรัด โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ กรรมการ
5. นางนิติมา บุญมา โรงเรียนอนุบาลตาก กรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ อกตัน โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
7. นางสาวจีรนันทน์ จันทร์สายทอง โรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
8. นางรัตติกาล สุขพุ่มโรงเรียนเขื่อนภูมิพล กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา เครือกิจ โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทาป๊ก โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา สิงห์วี โรงเรียนศรีวิทยา กรรมการ
4. นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
5. นายไตรรัตน์ มณีศรี โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจริยาภรณ์ คำพันธ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา เกษสังข์โรงเรียนบ้านวังโพ กรรมการ
8. นางสาวศิรินทิพย์ อ่อนแก้วโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสังสิทธิ์ แสนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นายภควัต ทุชุมภู โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ฉาย มีสวนทอง โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์บุญ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภัคจิรา ม่านเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
8. นางสาวธาริดา สกลภัทรสกุล โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายนิวัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรรณ มณีเขียวโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
3. นางสาวนวินดา ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
4. นางสาววรัญญา ปริษาวงค์ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
5. นางสาวศิริกัญญา แก้วจีโนโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางนิติมา บุญมา โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ จันตะโพธิ์ โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
4. นางสาวจริยาภรณ์ คำพันธ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร อินทฉิมโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกิตติพร จิตต์แก้วปัญญา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวปรานต์ ชมชื่น โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
5. นางสาวเอื้ออรุณ ศิริมา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางปวีณา อินหมี โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา บุญเกิด โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 กรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ เบาใจ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นางนิพาพร พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพร ยศงาม โรงเรียนบ้านป่ายางใต้กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ โนจิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายนพดล ปราจันทร์โรงเรียนบ้านบางโองนอกกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อะคะปันโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
4. นางสาวสิริทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา คงยอดโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส คำแย้มโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นายสันติ ฟูอินช่วยโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านนาตาโพประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ตันคำสืบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรีโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะประธานกรรมการ
2. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ชูเมืองโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ วงค์ลำดวลโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นายธนะชัย จันทร์สุขโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายทินลัคน์ บัวทองโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
3. นางณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วันฟั่นโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
5. นางสาวยุภาพร คำเรืองโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ ไชยทาโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
7. นางสาวปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัยโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายทินลัคน์ บัวทองโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
3. นางณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วันฟั่นโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
5. นางสาวยุภาพร คำเรืองโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ ไชยทาโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
7. นางสาวปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัยโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิชา จันผงโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
4. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
5. นางวีรวรรณ เรืองอ่องโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
7. นางสาวรวิษฎา สมเพียรโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
8. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
9. นางสาวดวงดาว สมบูรณ์ชัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิชา จันผงโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
4. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
5. นางวีรวรรณ เรืองอ่องโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
7. นางสาวรวิษฎา สมเพียรโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
8. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
9. นางสาวดวงดาว สมบูรณ์ชัยโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ บ่อคำโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางภรณี งาเนียมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
6. นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคินโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านปากวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ บ่อคำโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางภรณี งาเนียมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
6. นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคินโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านปากวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
4. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายธนะชัย จันทร์สุขโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
6. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
7. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
9. นางสุรีรัตน์ ไชยทาโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
10. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านปากวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
4. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายธนะชัย จันทร์สุขโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
6. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
7. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
9. นางสุรีรัตน์ ไชยทาโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
10. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านปากวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
4. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายธนะชัย จันทร์สุขโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
6. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
7. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
8. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
9. นางสุรีรัตน์ ไชยทาโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
10. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านปากวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชูเมืองโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายกรกฎ กล่ำบุตรโรงเรียนตาสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายวุฒิพงศ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
5. นายทินลัคน์ บัวทองโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
7. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
8. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชูเมืองโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายกรกฎ กล่ำบุตรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายวุฒิพงศ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
5. นายทินลัคน์ บัวทองโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
7. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
8. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
9. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ กิปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางไพนารินทร์ คุณนามโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสรัญญา โชติกลางโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปาโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ดีดทองโรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
7. นางสาวนภวรรณ สายเขียวโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ กิปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางไพนารินทร์ คุณนามโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสรัญญา โชติกลางโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปาโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ดีดทองโรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
7. นางสาวนภวรรณ สายเขียวโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ กิปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางไพนารินทร์ คุณนามโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสรัญญา โชติกลางโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปาโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา ดีดทองโรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
7. นางสาวนภวรรณ สายเขียวโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกษิรา วรศาสตร์กุลโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ยอดดำเนินโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี กลางประพันธ์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธนพร แซ่เตียวโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
7. นางสมหมาย สนิทแสงโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกษิรา วรศาสตร์กุลโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ยอดดำเนินโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี กลางประพันธ์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธนพร แซ่เตียวโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
7. นางสมหมาย สนิทแสงโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. สิบเอกสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวกษิรา วรศาสตร์กุลโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ยอดดำเนินโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี กลางประพันธ์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธนพร แซ่เตียวโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการ
7. นางสมหมาย สนิทแสงโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมิง ฮวบน้อยโรงเรียนบ้านฉลอมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางขวัญจิรา แก้วทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
6. นายสุวิทย์ จันทร์เคนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมิง ฮวบน้อยโรงเรียนบ้านฉลอมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
3. นางสาวนิภา เกตุสระโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางขวัญจิรา แก้วทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
6. นายสุวิทย์ จันทร์เคนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวาสนา ดีดิษฐ์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ สุขหล้าโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริธร ปรีชาวุฒิโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางศิภากรณ์ สาลิกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวประภา ศรีพุ่มโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
6. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริธร ปรีชาวุฒิโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางศิภากรณ์ สาลิกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวประภา ศรีพุ่มโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริธร ปรีชาวุฒิโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางศิภากรณ์ สาลิกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวประภา ศรีพุ่มโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
6. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรนิการ์ น้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางสาวเกศราภรณ์ อุปะละวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการ
6. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
7. นางมณี ทิพเนตรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรนิการ์ น้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางสาวเกศราภรณ์ อุปะละวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการ
6. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
7. นางมณี ทิพเนตรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรนิการ์ น้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางสาวเกศราภรณ์ อุปะละวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการ
6. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
7. นางมณี ทิพเนตรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เนียมสินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิวุฒิ อินทน้อยโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางวาสนา ทองศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นาคเสวีวงศ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
6. นางมาลัย สุขสบายโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เนียมสินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิวุฒิ อินทน้อยโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางวาสนา ทองศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นาคเสวีวงศ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
6. นางมาลัย สุขสบายโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรมิดา บุญลือข้าราชการบำนาญ สพป.ตาก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายวนันชากรณ์ หนูวงษ์โรงเรียนตรีวิทย์ตากกรรมการ
4. นางปารณีย์ จิตตะโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เครืออยู่โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางรมิดา บุญลือข้าราชการบำนาญ สพป.ตาก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายวนันชากรณ์ หนูวงษ์โรงเรียนตรีวิทย์ตากกรรมการ
4. นางปารณีย์ จิตตะโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เครืออยู่โรงเรียนผาผี้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนฤมล คำปิวทาโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
2. นางสาวพัชนี โนนค้อโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางปรียดา ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ดอกคำแดงโรงเรียนธรรมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศรีสมร บำรุงศรีโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ ใจงามโรงเรียนบ้านวังโพประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญ ชูเกียรติตกุลอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เครืออยู่โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภทวรรณ คุ้มจั่นโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ขยันเขตกรณ์โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุริ บงกชจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิด โรงเรียนศรีวิทยา กรรมการ
3. นางพรพรรณ สายวาณิชย์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางอัญชลี ดิษรโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุล โรงเรียนมูเซอ กรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว กรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ พรมผันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์ โรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายฤทธิชัย ไชยโย โรงเรียนยางโองน้ำวิทยากรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กาน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายกณตพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายสวาท ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ครองเกษร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ฟักทองอยู่ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนพดล คำตา โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการ
3. นายธนกฤต มุมทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก กรรมการ
4. นายสัญญ วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแถวกรรมการ
4. นายสุริ บงกชศรีจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
5. นายธณกฤต มุมทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนพดล คำตา โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี ดิษรโรงเรียนตชด. ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิติขจร กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ฟักทองอยู่ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ธังดินโรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา กรรมการ
4. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการ
3. นายพรพรรณ สายวาณิชย์ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญา ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการ
3. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ พรมผันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควประธานกรรมการ
2. นางอรสา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน กรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา กรรมการ
4. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
5. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควประธานกรรมการ
2. นางอรสา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
5. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล ๔ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านดงลานรองประธานกรรมการ
3. นายนพดล เพ็งอำไพโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวครูโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นายสุุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. Mr.Werner Olivier Steveโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
4. นายกัมปนาท ตาอินทร์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
7. นางพนารัตน์ ผลถวิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. Mr.T.Werner Olivier Steveโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกัมปนาท ตาอินทร์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
6. นางพนารัตน์ ผลถวิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. Mr.Werner Olivier Steveโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกัมปนาท ตาอินทร์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
6. นางพนารัตน์ ผลถวิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวภัคภร ประภารัตน์โรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. MissRebecca Roselโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวภัสรี ใจใสโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวอินทุอร ดีวังทองโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
6. นางสาววรางคณา พิชญ์สังคมโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคภร ประภารัตน์โรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. MissRebecca Roseโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวภัสรี ใจใสโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
5. นางสาวอินทุอร ดีวังทองโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
6. นางสาววรางคณา พิชญ์สังคมโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรพร แรมนิลโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. MissCharity Crawfordโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ตาเปี้ยโรงเรียนสว่างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรพร แรมนิลโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. MissCharity Crawfordโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ตาเปี้ยโรงเรียนสว่างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพลากร ทารักษ์โรงเรียนตากกวงประธานกรรมการ
2. Mrs.Liu Haiyanโรงเรียนตากกวงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ กลวิงก์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพลากร ทารักษ์โรงเรียนตากกวงประธานกรรมการ
2. Mrs.Liu Haiyanโรงเรียนตากกวงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ กลวิงก์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางผุสดี อินทโฉมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนวภัทร บุญปถัมภ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางศุภิสรา อยู่ระหัดโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางอาทิตา ดีนิยมโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กัณทะษาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อินทโฉมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนวภัทร บุญปถัมภ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางศุภิสรา อยู่ระหัดโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางอาทิตา ดีนิยมโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กัณทะษาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจักรพรรณ์ พุ่มพวงตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายอพิรัตน์ อยู่แย้มบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
3. นายรัตนพล สิทธิประเสริฐชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ ใจงามบ้านวังโพกรรมการ
2. นายวิทยา งามมาศบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายสุทน ใจคำบ้านสะแกเครือกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะบ้านดงยางกรรมการ
2. นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์เขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นายกฤษณ์ ตรีธัีญญาบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองศรีบ่้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ ยามาบ้านหนองร่มกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สมหวังอนุบาลกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายองอาจ ธรรมศรบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นายพิษณุ ทองแดงบ้านหนองร่มกรรมการ
3. นางสาววรรณวสา แก้วจันทร์เพชรบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ศิริยานนท์อนุบาลตากกรรมการ
2. นางสาวสุชัญญา เต็มเขียวบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางพรรณี ฟักทองอยู่อนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สีอ่อนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ จันทร์กรณ์บ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางอโนรัตน์ สุสุวรรณชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมยุรี สิทธิกันบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักขณา พานิชกิจบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางสาวมยุรา กาละบ้านสามเงากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี สิทธิกันบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางสาวลักขณา พานิชกิจบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางสาวมยุุรา กาละบ้้านสามเงากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา หม่อมแปงโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิยะดา พลคิดโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไมตรี นาคประสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา นิ่มนวนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ตรีธัญญาโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคชัญญา คำแพวโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลัญชญ์ แก้วคงโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวรัตนากร อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชญานุช บวรวิชญะกุลโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาววรากร ทองทวีโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายนพพล สุยะทาโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร เครืออยู่โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายทอง ธรรมชื่นโรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
3. นายสุรภัณฑ์ แสนต่างใจโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ขำทองโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทิมาโรงเรียนยางโองน้ำวิิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร เครืออยู่โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตรโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครพล อิ่มเอี่ยมโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กานำโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางรัชนีกร เครืออยู่โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กานำโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทิรา ช่างนาวาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อ่อนแก้วโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯกรรมการ
3. นางสาวภัคชัญญา คำแพวโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล เมธีธรรมโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวจิตตวดี ภัทรธรรมาพรโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายมีชัย ชาติไทยเจริญอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายมีชัย ชาติไทยเจริญอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายมีชัย ชาติไทยเจริญอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายมีชัย ชาติไทยเจริญอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายมีชัย ชาติไทยเจริญอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายมีชัย ชาติไทยเจริญอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์ชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ แสงสุข โรงเรียนบ้านมูเซอ ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุณี จารุพงษ์กุลโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง อินจินา โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวัลภา อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ กรรมการ
3. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายฉะอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุลโรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตา โรงเรียนบ้านเกาะลาน กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้ ที่ 102ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ หาวันโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางสาวนางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายฉะอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุล โรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตา โรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชุลี ระบอบโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตาก กรรมการ
3. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง อินจินา โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวัลภา อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ กรรมการ
3. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการ
3. นางชุลี ระบอบโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีรัตน์ หาวันโรงเรียนบ้านดงลาน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้ ที่ 102กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ พลหาญ โรงเรียนบ้านโป่งแดง ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม กรรมการ
3. นายอาทิตย์ เอกเรื่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิด รองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีอัมพร แสงแป้นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง อินจินา โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นางวัลภา อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ กรรมการ
3. นางนิติกุล สุทธหลวงโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิวา กาวีโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ภู่คงโรงเรียนบ้านสบยม กรรมการ
3. นางมรกตทิพย์ คิดยาวโรงเรียนตากกวง กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านห้วยพลู ประธานกรรมการ
2. นางชุลี ระบอบ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง กรรมการ
3. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางวันดี เทภิกัน โรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สิทธิบาล โรงเรียนบ้านทุ่งกง กรรมการ
3. นางศรีอัมพร แสงแป้นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางนิติกุล สุทธหลวง โรงเรียนหนองนกปีกกา ประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง อินจินา โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางวัลภา อภัยภักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางชุลี ระบอบโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้ โรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวันดี เทภิกัน โรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สิทธิบาล โรงเรียนบ้านทุ่งกง กรรมการ
3. นางศรีอัมพร แสงแป้นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายพิมพ์ แสนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาละวิน วงษ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลตากรองประธานกรรมการ
3. นางจงกล ชอบธรรมโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ตุ่นภักดีโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางดวงเนตร จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจำลอง ใจเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสิริกัญญา ธรรมชาติโรงเรียนบ้านมูเซอรองประธานกรรมการ
3. นางเอราวรรณ หมื่นประศักดิ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางราตรี เฉยชูโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
5. นางมลทพร พันธ์แก้วโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลก โรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล กรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
5. นางสาวพัชรียา สมรฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลก โรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล กรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา สมรฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต มงคลดิลก โรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวพัชรียา สมรฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลก โรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืช โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
5. นางสาวพัชรียา สมรฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม กรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม กรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม กรรมการ
3. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
4. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา บัวงามโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญยา พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา บัวงามโรงเรียนอนุบาลตาก ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอก กรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญยา พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียนตชด. ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดดากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติ โรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน กรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางนันทย อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติ โรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทอง โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดี โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา กรรมการ
3. นางสาวราตรี เขียวสีทองโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน ประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ สมานมิตรโรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการ
3. นางยุวรัตน์ แย้มแบน โรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
4. นางสาวพัชรา กำเร็ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางสาวชนกานต์ อินทะราชา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางสาวชนกานต์ อินทะราชา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลก โรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
3. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
3. นางปาริชาติ ภิรมณ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรม โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรม โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรม โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณโรงเรียนเซนต์ฟรังซัสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
4. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัครพล อิ่มเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเสือพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ธีรสาโรจน์โรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หลอมต้น โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัครพล อิ่มเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเสือพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ธีรสาโรจน์โรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หลอมต้น โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก กรรมการ
5. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา 097-920-4366 admin@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 094-601-1691
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]