เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1,โรงเรียนอนุบาลตาก,โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ และสนามกีฬาอบจ.ตาก
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายพยนต์ สืบรอด ประธานกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นางฉัตรวรีย์ จันทร์สุกปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นางวรรณศุภางค์ ทาปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นางเฉลียว ระวังภัย ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายปรีชา ปัญญาดี ประธานกลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายแสวง แสนฟ้างาม ประธานกลุ่มพระบรมธาตุบ้านตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นางวนิดา วัชรกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังเจ้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายอรรณพ มาลีแก้ว ประธานกลุ่มโรงเรียนสายน้ำวัง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายคธาวุธ ประเสริฐผล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายอดุลย์ พิมพรม ประธานกลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายฉัตรชัย งาเนียม ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นายสนั่น พลนาค ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นางอรทัย คำปาน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นางสรุศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นางพัทยา ชมถนอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นางกาญจนา แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตากเขต1 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นางนิตยา จันทิมา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นางณัฐมน เฮียงสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นางสาวภัณฑิรา ศรีโปฎก นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวขวัญหทัย ดาวงษ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นายพยนต์ สืบรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นางสาวจตุพร มหาภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นางปิยนันท์ ใจแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นางเสาวรส วงศ์ทาฝั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นางฉัตรวรีย์ จันทร์สุกปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นายกิตติ อินจินา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นางเสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นางนิชรินทร์ จำปานิล ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นางสาววรากร ทองทวี ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นายจักรพรรณ์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางปัทมา อุมวะนะ ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางฬุริยา บุตรนุช นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางวรรณศุภางค์ ทาปิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นางเฉลียว ระวังภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวพรสวรรค์ กวานปัชชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นางสาวพัชรา บัวเกตุ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นายนาวิน จันโทสถ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นายภาณุวัฒน์ ฟักทองอยู่ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นางสาวชนมน ดิษสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นางทองอุไร เอี่ยมแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นางสาวปัณรส ยังถิน เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นางรำเพย อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นางสาววิไลวรรณ ทำสีนาค จนท. ธุรการโรงเรียนบ้านลานสาง คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
61 นางเบ็ญจวรรณ เกตนานนท์ ธุรการโรงเรียนบ้านฉลอม คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
62 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร จนท. ธุรการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
63 นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร จนท. ธุรการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
64 นางสาวศิริวรรณ พลโต ครูโรงเรียนตากกวง คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
65 นางสาวญาณธิชา ปัญญาเสน จนท. ธุรการโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
66 นางสาวอาทิตยาณี เขมา จนท.ธุรการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
67 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สลิด คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
68 นางสาวชุติมณฑน์ อ๊อดทรัพย์ จนท. ธุรการโรงเรียนบ้านมูเซอ คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
69 นางสาวโศรดา หล้าเตจา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
70 นายปริญญา ภิญโญยิ่ง เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
71 นางสาวสาวิตรี โทนสังข์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
72 นายอานนท์ ปิยะศีล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
73 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
74 นางรจรินทร์ วังเวงจิตร์ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
75 นางสาวจันทนา ภักดีปัญญา จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ ๑๐๒ คณะกรรรมการประมวลผลและรายงานผลแข่งขัน
76 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา 097-920-4366 admin@takesa1.go.th
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา 094-601-1691
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]