ประกาศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์..ในงานศิลป์หัตถกรรม67 ..ให้ส่งเล่มรายงานที่สถานแข่งขันทุกโครงการรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ฯด้วย..ไม่ต้องนำมาส่งที่เขตแล้วครับ..ขอแจ้งทุกโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน

นักบินน้อยโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันไม่ต้องเขียนแบบและตอบคำถาม..
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต้องเขียนแบบและตอบคำถามแต่ต้องนำรูปภาพเครื่องบินที่จะสร้างมาให้กรรมการดูในวันแข่งขัน..ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:09 น.