ประกาศกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
แจ้งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  ขอให้ส่งเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม ได้ที่ ศน.พรทิพย์ เฉียบแหลม สพป.ตาก เขต 1 ได้วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย. 2560 
2. การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ขอให้ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันนำ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (เฟลตไดร์) และหูฟัง มาด้วย และโปรแกรมต่างๆ สำหรับการติดตั้งให้บันทึกลงแผ่น ซีดี ซึ่งกรรมการจะดำเนินการตรวจและฟอร์แมต ต่อไป
3. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นระบบวินโดส์ 7 32  bit ควรใช้โปรแกรมที่สนับสนุนระบบปฎิบัติการดังกล่าว
 
วันอาทิตย์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:48 น.