ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินงาน
1. ขอให้กรรมการตัดสินการแข่งขันปริ้นบัตรประจำตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้วยครับ
2. กรณีเปลี่ยนตัว หรือแก้ไขชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน..ขอให้ดำเนินการดังนี้
     2.1 ทำหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตัว
     2.2 นำหนังสือส่งให้กับกรรมการตัดสินการแข่งขัน ของแต่ละกิจกรรม เพื่อกรรมการจะบันทึกลงในเอกสาร DOC 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในการบันทึกในระบบต่อไป
ขอบคุณครับ
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:25 น.