ประกาศ
ขอให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ครู และนักเรียน ที่เป็นมีผลการแข่งขันชนะเลิศ เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาค ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล และใส่รูปถ่ายนักเรียนและครูผู้สอนให้เรียบร้อยครับ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลา..ต้องดำเนินการขอแก้ไขที่ระดับภาคครับ..

    -- กรณีต้องการแก้ไข หรือต้องการเพิ่มครูผู้สอนตามเกณฑ์ (กรุณาติดต่อ ศน. หรือทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็น ให้กับศน.ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระครับ)

http://north67.sillapa.net/sp-tak1/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=17&zone_num=1&area_sm=-1&rank=1
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:55 น.