งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1,โรงเรียนอนุบาลตาก,โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ และสนามกีฬาอบจ.ตาก
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ทุ่งวังน้ำแดง 1. เด็กชายสิทธิกร    กองทองนอก
2. เด็กชายทิวากร    ตะเวที
3. เด็กหญิงสุนานันท์    บึ้งซ้าย
1. นางสาววิยะดา    พลคิด
2. นายอัครพล    อิ่มเอี่ยม
2 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา พระบรมธาตุบ้านตาก 1. เด็กหญิงภริดา    ศรีเรือง
2. เด็กหญิงพิยดา    โสภากุล
3. เด็กชายเกียรติกูล    เทศอาจ
1. นายปรีชา    นาครัตน์
2. นางสาวสุทิศา    จันตะวงศ์
3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สายน้ำวัง 1. เด็กหญิงประดับพร    ครุฑโม
2. เด็กชายปกรณ์    พิมมาตร
3. เด็กชายชัยวัฒน์    ต่ายคำ
1. นางสีเเพร    ดวงรัตน์
2. นายไมตรี    นาคประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................