รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 23 - 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงภูริชญา  กิ่งกันทร์
 
1. นางพวงพยอม  อินแตง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัญญา  สมคุ้ม
 
1. นางนิทรา  รอดชำนาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   คำดำริห์
 
1. นางศรีเรือน   ยิ้มศรีเจริญกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ค้ำมุ้ย
 
1. นางหทัยคนึง  วิเศษคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม
 
1. นางสุมาลี  เบญจวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นายวรกันต์  นันตา
 
1. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล
 
1. นางนวมาศ  เปรมปรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพรวารี  ขำรัตน์
 
1. นางสาวธันยชนก  ตุมตอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูแข
 
1. นางสาวบุญบุษกร  รอดคง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กชายศิรวิทย์   อยู่เจริญ
 
1. นางรัตนา  จรัสกืตติตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แหยมยาคง
 
1. นางเรณู  เขียวอ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพสุ  ่จงอัจฉริยกุล
2. เด็กหญิงรมิตา  นะบาล
3. เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา
 
1. นางสาวจันทิมา  สังบัวแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน
2. เด็กหญิงนนธนกร  วานิช
3. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  สายทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิฐ  วิเศษเพ็ง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยิ้มยันยงค์
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มั่นแย้ม
 
1. นางจีรวรรณ  ดงปารี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนเมือง
2. เด็กหญิงวารุณี  พลประถม
 
1. นางจิตติกาล  วิจารย์วงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันมา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มีดา
 
1. นางสาวนัฐฐนันธ์  สุวิลาวงษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  คงสุด
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  นาคทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมิดาจันทร์
 
1. นางจีรวรรณ  ดงปารี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กชายศุภกร  จิ๋วอยู่
 
1. นางสาวสาวิตี  เปียทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช
 
1. นางสุุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงปรางค์บารมี  ออนสี
 
1. นางปกรณ์  ขวัญเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สวิงกลาง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เคยเห็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิทักษา
 
1. นางสาวปาริชาต  สิงห์เนตร
2. นางสาวสายน้ำค้าง  อยู่พระจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายนันธวัช  คงเทศน์
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินทร์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จะรวมรัมย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กชายนครินทร์  กล่ำอุ่น
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  มูลมี
3. เด็กหญิงวิริยา  หมวกคำ
 
1. นางสาวฉันทนา  มณีขาว
2. นายไมตรี  วิรัชชัย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา  เที่ยงตรง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีเรือง
3. เด็กชายวัชราภร  นาฬิเก
 
1. นางสาวโสภารัตน์  อิ่มเทศ
2. นายธนัย  กาญจนโกมล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา
2. เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา
 
1. นายอดิศักดิ์  เสาร์คำ
2. นางสาวณัฐกมล  สีแดงน้อย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรรณพัตต์  เกิดก่อวงษ์
2. เด็กชายเป็นไท  เพ็งวัน
 
1. นางสาวสุฐิพร   สอนอ่อน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์ทา
 
1. นายภาสกร  อินทะสอน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ผาสบาย
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงสุนันทา  ศูนย์กลาง
 
1. นายจีิตริน  ด้วงแห้ว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศ
2. เด็กชายวัฒนานันท์  ชัยจิตติประเสริฐ
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายราชัน  แก้วผดุง
2. เด็กชายสุภาพ  ตั้งไว้
 
1. นายพีรวัส  ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กาสุด
 
1. นางสาวนิตยา  อินชาญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมรักษ์
 
1. นางวิไล  ลำอิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยทรัพย์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ิสิงหราช
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เจ๊กจั่น
 
1. นางจันทร์จิฬา  ศิริกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวศรี
2. เด็กหญิงญาดา  จีนอนันต์
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ขันธ์คุปต์
 
1. นางวิไล  แสงเทียน
2. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ใจอุ่น
2. เด็กชายสรวิชญ์  เขียนเจียม
3. เด็กชายอติเทพ  ชูอ่ำ
 
1. นายณรงค์  ศรีวัฒนกุล
2. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกันตา  ทรัพย์มาก
2. เด็กชายณัฐนันท์   จอมราช
3. เด็กชายอรนาฏ   เดี่ยวประสพ
 
1. นางวิไล  แสงเทียน
2. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายคมสันต์  เกษเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพล  แดงประทุม
3. เด็กชายพงศกร  บุญแตง
 
1. นางสาวภัทราปวีณ์  ศรีสมพันธ์
2. นางสุนทรี  สื่อสาร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายธนันชัย  ใจคำ
2. เด็กชายนิธิกร  จำปา
3. เด็กชายศรัณยู  ชอบธรรม
 
1. นางวรัญญา  มีรอด
2. นางปราณี  ธรรมสุทธิ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  สร้อยสุดสวาท
2. เด็กหญิงณัฐรดี  วอนกล่ำ
3. เด็กหญิงวรนิษฐ  นิ่มไพบูลย์
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นางฌัชญา  ผาแสนเถิน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายทักษกรณ์  แก้วคต
2. เด็กชายปวีณ์กร  ปันปวง
 
1. นางสมทรง  แก้วเปี้ย
2. นางสาววรรณา  เชียงรส
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงศุภรัฐดา  กองกวย
2. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศรีอักษร
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นายภาณุชิต  ดีแท้
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายธารเทพ   ศรีสุธรรม
2. เด็กชายรณชัช   มาบ้านไร่
 
1. นางกาญจนา  อภัยภักดี
2. นายรุ่งเรือง  อ้อสถิตย์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายมงคล  ธูปทอง
2. เด็กชายศุภกิจ   แก้วกองทรัพย์
 
1. นางสาววาสนา  สวนสอน
2. นายธนสาร  เตปัญวงค์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. นายวันชนะ  เยบ้านไร่
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุขะ
 
1. นางสาวสุทัศน์ดาว  จำปา
2. นางกาญจนา  อุตสาหะกานนท์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ธรรมใจดี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีแท้
 
1. นางสาววิชุรีย์  วิริยานุกูล
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มาเชียงผา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทียมสมบรูณ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ธีรสุนทรานันท์
3. เด็กหญิงณิชาภา  ลำมะนา
4. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายสมิตานัน  เย็นสำราญ
 
1. นางนฤมล  เมฆอรุณ
2. นางสาวกนกศิลป์  สังข์ไทย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมนาหาด
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉัตรธง
4. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
5. เด็กหญิงอนันตยา  สิงห์อ้าย
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
2. นางสุนทร  ทั่งมั่งมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงจิราภา  ฉัตรแก้ว
2. เด็กหญิงปริญากร  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  สุขนาน
4. เด็กหญิงวัชรวัลย์  อินนุ่ม
5. เด็กหญิงสุชาดา  มะลา
 
1. นางสาววรรณพร  สมท่า
2. นางสาวกุลธิรัตน์  รุจาวดีธันยดล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญพินิจ
2. เด็กหญิงธิภาภรณ์  เกิดแก้ว
3. เด็กชายนรงฤทธิ์  มณีพันธ์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ปิลา
5. เด็กชายพลรบ  ศรีสุข
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
2. นางสาวน้ำผึ้ง  คงเพ็ชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จุ่นเขียว
2. เด็กหญิงชนันพร  สอนทา
3. เด็กหญิงพรนภัส  หลักแหลม
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  กันตรง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เนียมหน่อ
 
1. นางปรานอม  โตงิ้ว
2. นางสุกัญญา  ไทยปิยะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้วยงกฎ
2. เด็กหญิงชลลดา  ทองอุดร
3. เด็กชายปรวิทย์  วาริสอน
4. เด็กหญิงวรนุช  สีคำ
5. เด็กหญิงศิริพร  โครตพรม
 
1. นายสาธิต  วาริสอน
2. นางพัชรี  ชูช่วย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมนฑกาญจน์  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงรจรินทร์  ผ่องใส
3. เด็กชายรุ่งเรือง  จันทร์อ่วม
4. เด็กชายสุรชัย  คล้ายยิ่ง
5. เด็กหญิงสุเทียน  สายเหล็ก
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นางชิดาพร  อินใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กันทะสอน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนียนไธสงค์
3. เด็กหญิงนัฐชา  พรมกำเนิด
4. เด็กหญิงวัชราพร  แสงกลิ่น
5. เด็กหญิงสิริมา  พรมอยู่
 
1. นางเชาวนี  อานุภาพ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  จอยสีทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลเพ็ง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขุประการ
3. เด็กชายจิระพัชร  โตอุ้ม
4. เด็กชายชินพัฒน์  ขอมอบกลาง
5. เด็กหญิงชุลีกร  มีเหมือน
6. เด็กชายณัฐพล  กรูดไคร้
7. เด็กชายธนภัทร  เขียนเดช
8. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีทรง
9. เด็กชายธีรยุทธ  นครไทย
10. เด็กชายบริพัฒน์  ตรุษเกตุ
11. เด็กชายปววิศน์  สายเหล็ก
12. เด็กชายพิพัฒนชัย  เจริญสาริกันฑ์
13. เด็กชายภูมิภัทร  มาอ่วม
14. เด็กหญิงวรรณพร  สุขษา
15. เด็กชายวิสรุสพัห์  เรือนเอี่ยม
16. เด็กชายวีรวัฒน์  ก้อนท้วน
17. เด็กชายศรัณย์  จุ้ยสะวะ
18. เด็กหญิงสุกัญญา  แว่นวิชัย
19. เด็กชายอนิวัตร  ป้องละไม้
20. นายเยาวดา  อยู่ประเพิส
 
1. นางแพรวรรณ  โชคมณีวรรณ
2. นายธเนตร  ยิ้มเพ็ชร
3. นางสุนทรี  ยิ้มเพ็ชร
4. นางสาวณัฐวรรณ  อินทรัพย์
5. นางบุญยืน  เจริญลาภ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายศิวกรณ์  สุขใส
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายศุกลภัทร  บุญธูป
 
1. นางสิริบูรณ์  ใฝ่ใจ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายศิวนันท์  ชาติชำนาญ
 
1. นางสิริบูรณ์  ใฝ่ใจ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู
2. เด็กชายบุญโชค  จันทร์ยวง
 
1. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
2. นางสาวอรชา  จิตรำพึง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล
 
1. นางบุญเศก  ปาลาศ
2. นางเสาวภาคย์  ณ ร้อยเอ็ด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงพิชราพร   เดี่ยวบัวขาว
2. เด็กชายวิษณุพงศ์   แสงชมภู
 
1. นางมยุรี   คงนุ่น
2. นายบุญชุม  มีรัตน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โพธิกุล
2. เด็กหญิงชมัยภรณ์  โอปรี
3. เด็กหญิงณิรมิตา  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กหญิงธัญญานุช  นวลประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  เต่าทอง
6. เด็กหญิงปนัดดา  จันดี
7. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กาญจนสมบัติ
8. เด็กหญิงสุุภาพร  ลักษณะ
9. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก้วสะอาด
10. เด็กหญิงเลอนันดา  สุขนวล
 
1. นางสุนิสา  ทองสุขแก้ว
2. นางรัตนา  ปรามปราม
3. นางสาวรัชนี  ก้อนกลีบ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมอินทร์
2. เด็กหญิงณัฎธิญา   ใคร้คง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   ปุนปัน
4. เด็กหญิงมนัญชญา   แก้วสะอาด
5. เด็กหญิงวจีชนก  แร่กุล
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หอมหวล
7. เด็กหญิงศิริภรณ์  สินรวม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   ภู่ปาน
9. เด็กหญิงอรวี  เอี่ยมจินดา
10. เด็กหญิงเปรมสินี  สิงห์เปรม
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นายอรัญญา  ขำวีระ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พุทธรักขิต
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาเงิน
3. เด็กหญิงฐิติมา  ไผ่ตาแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐฐากุล  ศรีสว่างแสง
5. เด็กหญิงณาฤมล  ผงคำ
6. เด็กหญิงพิมพิกา  มณีขัติย์
7. เด็กหญิงภัททิยา  ถาคำ
8. เด็กหญิงวรพัชชา  ม่วงโมด
9. เด็กหญิงวลัยรัตน์  พานทอง
10. เด็กหญิงโสภา  แตงหยวก
 
1. นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
2. นายวชิรวิทย์  คัมภีร์ทัศน์
3. นางสาวสุวิมล  สุโน
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภู่ดอก
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จินดาประทุม
3. เด็กหญิงตันหยง  อินทิม
4. เด็กหญิงปานชีวา  ดีมั่งมี
5. เด็กหญิงผุสดี  เหลืองอ่อน
6. เด็กชายพงษ์รพี  ทั่งทอง
7. เด็กหญิงวิมล  ก้อนคำ
8. เด็กหญิงสุวิมล  ทองแตม
9. เด็กหญิงเปมิกา  หมั้นขุนสี
10. เด็กหญิงเปรมิกา  แซ่ซื้อ
 
1. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
2. นางสาริศา  คำวัฒนา
3. นางชุลีพร  มูลละ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายก้องภพ  วันแก้ว
2. เด็กหญิงเนติรดา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาววิมนมาศ  วงศ์วิเศษ
2. นายชยันต์  สินสกุล
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงปัณณพร  ตันติพลาผล
2. เด็กหญิงลักขณา  อ่อนละมูล
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ค้ำชู
2. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงวิมวิภา  บุตรหินทอง
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงณริษา  เนตรจ๋อย
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิทธิพล   โชคชื่น
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันคำ
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 1. เด็กชายสุริยา  มาใกล้
 
1. นางสาวทวีพร  ช่วยศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงสุข
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นำยศ
 
1. นายอาคม  วงศ์วรรณา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีอักษร
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงสโรชา  มูลจันทรง
2. เด็กหญิงเรือนขวัญ  สีก้อน
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชาวผาตั้ง
2. เด็กหญิงพิริษา  มาบุญ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงชลิดา  สีธิจู
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญจันเจือ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย
 
1. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กชายธนภัทร  มะโนวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ยศสม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สีสอด
 
1. นางปราณี  กุลอ่อน
2. นางสาวรุ่งทิวา  อ้อยเชิง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณเวช
2. เด็กชายนิภัทธ์  พันธ์อินทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร  ดิษฐทิม
 
1. นายฉลาด  มั่นดี
2. นางสายทิพย์  มั่นดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายวรพงษ์  ครุธผาสุข
2. เด็กชายวรรณพงษ์  มากคล้าย
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
2. นางพัฑฒิดา  นันตา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ดำนงค์
 
1. นายจิระวัฒน์  กันทะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  เพ็ชรสว่าง
 
1. นายเกียรตืศักดิ์  ล้อสินคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายภานุพงษ์  อยู่เชื้อ
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายณัฐชานนท์  เรืองแตง
 
1. นายเพชรโสธร  เนื่องมี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลาบงาม
 
1. นายเกียรตืศักดิ์  ล้อสินคำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงปลายฝน  กรตุ้ม
 
1. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองสวย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงศร
 
1. นางศศิธร  มากคล้าย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงอินธิรา  ฉ่ำไกร
 
1. นางสมพิศ  พิริยชนานันท์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายสินธุชา  ตันจ่าง
 
1. นางศศิธร  มากคล้าย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ภุมราดี
 
1. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองสวย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  มูลแก้ว
 
1. นายกรวิทย์  ทองพันธุ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีบุ
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธนพงษ์  วงษ์พรวน
 
1. นายจิระวัฒน์  กันทะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  วงศ์แก้ว
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกาวิน  เอ็มมูล
2. เด็กชายจิรภัทร  วัชฤทธิ์
3. เด็กชายชยาทิต  สมบุญ
4. เด็กชายชลชาติ  เขียวจันทร์แสง
5. เด็กชายพงศกร  ยาสา
6. เด็กชายพงศธร  แสงอินทร์
7. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
8. เด็กชายวงษ์เมือง  โกฎแสง
9. เด็กชายวิทวัส  บวบสด
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงอินทร์
11. เด็กชายอัศนีย์  พลายทรัพย์
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
2. นายตรินทร์  เลิศจันทรางกูร
3. นางสาวพรรณพร  ชุ่มชื่น
4. นายพลวัฒน์  สีมูล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริวรรณ์
2. เด็กชายกิตติชัยชาญ  เชื้อโตเติม
3. เด็กหญิงขวัญศิริ   ริดจูงพืช
4. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ทาศรี
5. เด็กหญิงชญานันท์  อาบทอง
6. เด็กชายณัฐพงษ์  อิ่มลาภ
7. เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์เหม
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  กอบแก้ว
9. เด็กหญิงนงลักษณ์   คำพืช
10. เด็กหญิงนภิสา  ส่งบุญธรรม
11. เด็กหญิงปพิชญา  เภารอด
12. เด็กหญิงปิยะมาศ  แสนวิเศษ
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมให้ผล
14. เด็กชายภัทรดนัย  ทากะถา
15. เด็กหญิงภาคินี   บุญมา
16. เด็กชายวันเฉลิม  กรอบทอง
17. เด็กชายศรัญยพงษ์  เงินทอง
18. เด็กชายศิริวัฒน์   คำมีพา
19. เด็กหญิงสิริวรรณ  แหลมหลัก
20. เด็กหญิงอังคณา  เถื่อนธรรมโรง
 
1. นายอะธิเดช  คำพืช
2. นายนพพร  กลิ่นเจริญ
3. นางสาวบุญเกลียว  รอดคง
4. นางสาวกนกอร  แดงแม่พูล
5. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
6. นางสาวเสาวนีย์  ทองบาง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายกมลพัชร  กิ่งเนตร
2. เด็กหญิงกัญลยาณี  ตั้งมั่น
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยากองโค
4. เด็กหญิงจิราพัชร  กิจพิชัย
5. เด็กชายดำรงศักดิ์  โยกเกน
6. เด็กชายทรงศักดิ์  ลัมวุฒิ
7. เด็กหญิงทัศนีย์  คำสี
8. เด็กชายธนวัฒน์  หาดทะมา
9. เด็กหญิงธนัชญา  รอดบวบ
10. เด็กหญิงนาฏนัฐฎา  อ้นน้อย
11. เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญหล่อ
12. เด็กชายพชรพล  เอี่ยมสอาด
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อนบัว
14. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ดาวลาย
15. เด็กชายวรวุฒิ  ใบทับทิม
16. เด็กหญิงศรัญยา  แสนจุ้ย
17. เด็กหญิงศิริพร  พุ่มพวง
18. เด็กชายอภินันท์  ประฐม
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มากเกย
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงลอย
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
3. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
4. นางบุญญารัตน์  พุมเชย
5. นายวสุพล  ม่วงเล็ก
6. นางจุฑารัตน์  บวรสิน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นางสาวกมลชนก  เกตุอู๊ต
2. นายฉัตรชัย  สีตาล
3. เด็กชายณัฐดนัย  คงเอม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพันธ์อ่ำ
5. เด็กชายปัณณธร  จีนอยู่มั่น
6. เด็กชายอดิศักดิ์  นาควิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกลคำ
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  อยู่บาง
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ตันผัด
4. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เพ็ชรพินิจ
5. เด็กหญิงจิดาภรณ์  อุ่นมาก
6. เด็กหญิงจิดาภา  ทรัพย์ประทุม
7. เด็กหญิงจิตรวรรณ  วงษ์วิลัย
8. เด็กหญิงจิรภรณ์  แสงสิน
9. เด็กหญิงณัฐกมล  ยิ้มสว่างแก้ว
10. เด็กชายทัชณุ  ทาฟอง
11. เด็กชายทินกร  แก้วเปี้ย
12. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สิงห์ลอ
13. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  กล่ำมา
14. เด็กชายธนโชติ  จันทร์เจ๊ก
15. เด็กชายธรรมสรณ์  มั่นแย้ม
16. เด็กชายธวัชชัย  นวลพุ่ม
17. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
18. เด็กชายธีรภัทธณ์  ขอบใจ
19. เด็กหญิงนริศรา  สังข์คิด
20. เด็กหญิงปรีญาภร  จันทร์สา
21. เด็กชายปัญญา  แสนกุณา
22. เด็กหญิงปิยพร  สุคนธสาร
23. เด็กหญิงปิยาพัชร  พวนศิริ
24. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  จันทร์โสภณ
25. เด็กหญิงพิมลพพรรณ  นครไทย
26. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมรัตน์
27. เด็กหญิงฟ้าพราว  เพชรต่าย
28. เด็กหญิงมาริสา  คุ้มหน่อแนว
29. เด็กหญิงรัฐสภา  เป้าเพชร
30. เด็กชายลภัส  จิ๋วอยู่
31. เด็กหญิงวีรดา  ศรีรักษ์
32. เด็กชายศักดิ์ดา  กันเต็ม
33. เด็กหญิงศิริวิมล  โม่งเมือง
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักษาพันธ์
35. เด็กชายสุทัศน์  เชียงเติม
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมจุ้ย
37. เด็กชายอภิเชษฐ์  เม่นเผือก
 
1. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
2. นายปิยะ  สิงหนาท
3. นางสาวรภิษา  จงณรงค์ชัย
4. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
5. นายปริญญา  เสนีย์
6. นายฉกรรจ์  ราชยะ
7. นางสาวเครือวัลย์  เหมืองหม้อ
8. นางกชกมล  อัมวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่มงคล
 
1. นางรุ่งนภา  โอวภกรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายนที  อนันตศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กหญิงสุกานดา  พงษ์เจริญ
 
1. นายสมเดช  ทองแดง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  บุญไหว้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายสิงหา  รูปแข็ง
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอนุชา  แก้วเปี้ย
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงไอรีน   พรมโต
 
1. นางสาวสมพร   กะรัตน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นางสาวกมลชนก  เกตุอู๊ต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรแย้ม
 
1. นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายขันติพงษ์  เคลือบศิลป์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  สังขมณี
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขุนสุข
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงนราทิพย์  นะแก้ว
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธุ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวนาภร  แบบวา
 
1. นางสาววรวลัญช์  ขุนสุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิรภพ  ยศเลิศ
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ทองแก้ว
 
1. นางพร้อมพรรณ  ไกรสุทธินันท์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามกรณ์
 
1. นางรัชนี  เกียรติสาร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทับยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงกมลพัชร  กิ่งจ้อ
3. เด็กหญิงกฤตยา  ทองเทศ
4. เด็กหญิงกาญจลักษณ์  มากล้น
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  คงแก้ว
6. เด็กชายชาคริต  ตั้งมั่น
7. เด็กชายชิษณุพงศ์   มีอัฐมั่น
8. เด็กหญิงณัชชานันท์  นามเทือง
9. เด็กชายณัฐกรณ์  ทองก่อ
10. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   ภู่สะอาด
11. เด็กหญิงณัฐนพิน  ทั่งกล่ำ
12. เด็กชายธนดล  ศรีธงชัย
13. เด็กชายธนภัทร  บุญระเทพ
14. เด็กชายธนากร  ชูเกตุุ
15. เด็กชายธนาเดช  สร้อยระย้า
16. เด็กหญิงธันยพร  รัตนะมานะ
17. เด็กหญิงนิชราพร  ปามิ
18. เด็กหญิงพิชชาภา  อินยัง
19. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ศิริสุข
20. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีภิรมย์
21. เด็กหญิงมาย  เมียนมิน
22. เด็กชายรณกฤต  อินทสิทธิ์
23. เด็กชายวศิน  กิ่งกันทร์
24. เด็กหญิงวิชุดา  เชาวันดี
25. เด็กหญิงวิมลพรรณ   เอมเกตุ
26. เด็กหญิงวิรดา  ท่าโพธิ์
27. เด็กชายสุรสิงห์  ทองจร
28. เด็กชายอนุศักดิ์  ด้วงเฟื่อง
29. เด็กหญิงอริสา    มะลิลอด
30. เด็กหญิงเขมจิรา  ปามิ
31. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดเหล็ง
32. เด็กชายเดชาธร  เปศรี
33. เด็กหญิงเนตรชนก   วงศ์ชมภู
34. เด็กหญิงเพชรเพียงฟ้า  ทับอิ่ม
35. เด็กชายไชยาพงษ์   อรินโย
 
1. นายวัชระพงศ์  อิ่มเพ็ง
2. นางสาวณัฐชยา  มูลนิล
3. นางหนึ่งฤทัย  โตมิ
4. นางสาวสายหยุด  โตรัตน์
5. นางจรรยา  สำเริงไธสง
6. นางอุษา  อินทร์ลา
7. นางลมโชย  เสมา
8. นางสาวศศิธร  โตมิ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  กลิ่นแก้วณรงค์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ศึกษา
3. เด็กชายดัสกร  แขมภูเขียว
4. เด็กชายธนภัทร  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงพัชราภา  พลอยเจริญ
6. เด็กหญิงวรรณพร  ปามิ
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลเกตุ
8. เด็กหญิงสุชาดา  เทศสิน
9. เด็กชายอดิเทพ  เพชรเกิด
10. เด็กชายอนิรุจน์  แร่กาสินธ์
 
1. นายอัครพล  บุญตั้ง
2. นางรัฐมา  จาดศรี
3. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สรรค์เชื้อไพบูลย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  สีตาล
3. เด็กชายณัฐวัตร  อุปะทะ
4. เด็กชายธนภู  พันแพง
5. เด็กหญิงธนัชญา  หรั่งเมือง
6. เด็กหญิงมนัญชญา  แก้วสะอาด
7. นายวุฒิชัย  วิระปิง
8. นางสาวศรัญญา  คงคีพ
9. เด็กชายสิรภพ  ฤทธิชัย
10. เด็กชายโศภน  พรบัญชานนท์
 
1. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
2. นายกฤษฎา  อุดทา
3. นางสาวสุณิชา  จันจีด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  จันทร์โต
2. เด็กหญิงนวิยา  พงศ์วิทยเวคิน
3. เด็กหญิงรพินท์นิภา  ชูรี
4. เด็กหญิงสุภานัน  คำพันธ์
5. เด็กหญิงอริสา  แย้มอ้น
6. เด็กหญิงอักษราภัค  หอทับทิม
 
1. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
2. นางสาวสุณิชา  จันจีด
3. นายกฤษฎา  อุดทา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  แจ่มฤกษ์แจ้ง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ
4. เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์
5. เด็กหญิงปณาลี  สังขจันทร์
6. เด็กหญิงพรนภัส  ถิ่นจอม
7. เด็กหญิงภัทรปภา  นันตา
8. เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์
9. เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์
10. เด็กหญิงหทยา  นิลน้อย
 
1. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
2. นายกฤษฎา  อุดทา
3. นางสาวสุณิชา  จันจีด
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุ้ยวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  แย้มศรี
3. เด็กหญิงจุลดา  แก้วเปี้ย
4. เด็กหญิงณัฐกมล  คำแสน
5. เด็กหญิงทวิตรา  บุญมาก
6. เด็กหญิงทาริกา  พรมสุวรรณ์
7. เด็กหญิงทิพย์พร  หอมหวาน
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เวียงแก้ว
9. เด็กหญิงนัทธมน  ใสยิ่ง
10. เด็กหญิงปัทมพร  สุขเกิด
11. เด็กหญิงปิยะพร  พุทธไทย
12. เด็กหญิงภัทรสุดา  เพ็ชร์แบน
13. เด็กหญิงลักษมี  แสงพลบ
14. เด็กหญิงศศิธร  รอดใหม่
15. เด็กหญิงสุกฤตา  ทาขุน
16. เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนนก
 
1. นางรัชนี  เกียรติสาร
2. นายวิชิตา  อิ่มชาลี
3. นางสาวสุชีรา  โอดมี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  พึ่งทอง
2. เด็กชายพิษณุ  พรขำ
3. เด็กชายวุฒิชัย  พระกำเนิด
4. เด็กชายเมธา  แย้มบัว
5. เด็กชายโชคอนันต์  กันโต
 
1. นางลำพันธ์  ใจแน่น
2. นางอัมพร  สุริยะมณี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ม่วงอ่วม
 
1. นางกนิฏฐา  ราวิน
2. นายสิทธา  เนยสูงเนิน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนมน  หงษ์ทอง
 
1. Mrs.LeonardaUy  Gamboa
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนาตาลี  เฮอร์เรนดอร์ฟ
 
1. นางสาวพรสวรรค์   เขียวอ่อน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. นางสาวชุติมา  รอดมา
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มีหวัง
 
1. นางพิชญา  เฮอร์เรนดอร์ฟ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนิจิตา  ผลจันทร์
 
1. นางภาวนา  สิงหพงษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายชวินรัฐ  แก้วสิน
2. เด็กหญิงปนัดดา   สอยตา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  หนูอิ่ม
4. เด็กหญิงสุดาพร  สุจิตร
5. เด็กหญิงเพียงตะวัน  อุ่นเจือ
 
1. นางสมใจ   ยาป่าคาย
2. นายอรรถพล  สร้อยสาย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  โมรารักษ์
2. เด็กชายธนดล  ประตุคำ
 
1. MissYang  Li Ping
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสินี  นุริตมนต์
2. เด็กหญิงเก้าแก่น  ใบบัว
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
2. นางวิราธร  แทนเทือก
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงฐิติมน  ทองมีศรี
2. เด็กหญิงทักษอร  สิทธิบูรณ์
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายดนัย  พันธ์ฉนวน
2. เด็กหญิงยุคนธร  เพ็ญศรี
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางนุชนารถ   เกิดยิ้ม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐนกร  สังข์ขำ
2. เด็กชายธีรเดช  แสงทั่ง
3. เด็กชายนพกร  ปิ่นทอง
4. เด็กชายบุษกล  ขาวขำ
5. เด็กชายภาคภูมิ  สว่างแก้ว
6. เด็กชายวรากร  เพราะผล
 
1. นางเกษร  เทศคลัง
2. นายณัฐกิจ  ขำฉา
3. นางสาวกฤษณา  เส็งสอน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชาย กนกไผท   กาวี
2. เด็กชายธนาธิป  ไชยเมืองเสน
3. เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง
4. เด็กชายภคพงษ์  พ่วงคุ้ม
5. เด็กชายราชพฤกษ์  เอกกา
6. เด็กชายศิรชัช  วราศิลป์
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
2. นายธีรานันท์กรณ์  ทรัพย์เมือง
3. นายทศพล  นามวงศ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจีรพัฒน์   มากมี
2. เด็กชายธนบูรณ์   สังข์อินทร์
3. เด็กชายนววิช   จารุชาติ
4. เด็กชายนิธิพงษ์  เสือเกิด
5. เด็กชายปรเมษ  ไกลแนว
6. เด็กชายปิยพล  จุ้ยทอง
7. เด็กชายวัชรพงษ์   ต่อสงค์
8. เด็กชายศิริชัย  ประดิษฐ์ทอง
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นายปธเมศ  คำแย้ม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันทอง
2. เด็กหญิงญาโณทัย  ธนะวงค์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เรืองแตง
4. เด็กหญิงธิดา  สังข์หอม
5. เด็กหญิงนฤมล  มีท้วม
6. เด็กหญิงนุสราภรณ์  อินทร์แพรง
7. เด็กหญิงบุษราภรณ์  บัวบุตร
8. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
9. เด็กหญิงอัยญา  คำเรือน
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ประกอบกิจ
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
3. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  สะอาดดี
2. เด็กหญิงจิราภา  พรมอาจ
3. เด็กหญิงชนิศกานต์  แสนทอง
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  มีแก้ว
5. เด็กหญิงนันทพร  ชูรัตน์
6. เด็กหญิงปวีณา  ทองอินทร์
7. เด็กหญิงสุพารักษ์  คำเทียน
8. เด็กหญิงอาภาภัทร  ฤทธิพล
 
1. นายสุชีพ  เจริญวนวิจิตร
2. นายอนุชา  ตาแก้ว
3. นางสาวสรรยา  เหี่ยวนา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายธนกฤต  ใจทหาร
2. เด็กชายอัมรินทร์  อัปมาโท
3. เด็กหญิงเมศิรินทร์  จีนคง
 
1. นางสาวนฤมล  เล็กคำด้วง
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  เหล็กแก้ว
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  คำชมภู
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เพชรเอี่ยม
 
1. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
2. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชพร  บุญคง
3. เด็กหญิงวรรณิพา  ศรีทะหา
 
1. นางสาวสาหร่าย  เกิดสา
2. นางสาวเจษฎาพร  ผาสุข
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  อินมา
2. เด็กหญิงพรสุดา   จันทร์ดุ้ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่มีคง
 
1. นางสาวพฤษภา  กาละวงค์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
2. เด็กหญิงจิราภา  สุริยันต์
 
1. นางสาวนาตยา  พุ่มคำ
2. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสนหอม
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายพลวัต  คำมี
2. เด็กชายวีรภัทร  สร้อยตา
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นายบุญเรือง  ปาวะนา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีรากร  คำมาก
2. เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์
 
1. นางพิมพ์พิสุทธ์  สุทธหลวง
2. นางสาวนาริน  แก้วสน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุจาจริง
2. เด็กชายสร้างสรรค์  จำปา
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  แดงกองโค
2. เด็กหญิงศิริพร  นพเทศน์
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ภูนวน
2. เด็กหญิงสุนิษา  แสงกลาง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐมน  เชื้อทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ภูนวล
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กลมวงศ์
2. เด็กชายสุรสิงห์  มวลทอง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เจียงกองโค
2. เด็กชายศุภชัย  ใจมิภักดิ์
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล  ภูนวล
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เณรเนือง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพลียสำบ้อ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทนิลรัมย์
3. เด็กหญิงเพียรวี  ดีเพียร
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกนกพล  พรมสุวรรณ
2. เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์
3. เด็กชายวิทธวินทร์   เกษเดช
 
1. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
2. นางสาวนาริน  แก้วสน
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกษาปณ์  ทับแฟง
2. เด็กชายปกป้อง  ทะนุการ
3. เด็กชายสันติภาพ  ศิริวัฒน์
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล
2. เด็กชายฐิติภูมิ  ทองเชิด
3. เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ
 
1. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
2. นางสาวนาตยา  พุ่มคำ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนวัชร์  มีเกษร
2. เด็กชายวายุ  วอนเจียม
3. เด็กชายสุพัฒน์  กฤษณะภูติ
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นาย นายมานนท์   โพธิ์คง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธารวิมล  แป้นพรหม
2. เด็กชายนนท์ธวัช  สถานปนศิริ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองประไพ
 
1. นายธัญธวัชญ์  ธนะพัฒน์โชติกุล
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทองดี
2. เด็กชายวิทยา  นาคคำ
3. นายสมชาย   แนยิ
 
1. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส  ทองตีฆา
 
166 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดสา
2. เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา
3. เด็กชายภควัต  แจ่มมณี
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางกัลยรัตน์  คัมภีรทัศน์
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปองพล  ตะสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์  คล้ายชม
3. เด็กชายเจษฎากร  ใสนวล
 
1. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยบัว
2. เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ใจ
3. เด็กชายวีรพงษ์  เที่ยงขันธ์
 
1. นายวิโรจน์  เทียนสีม่วง
2. นายสุเทพ  บุญกรับพวง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาดา  ปรากูฎ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ตะตา
3. เด็กหญิงพรพณา  ชุมเสนา
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  อินแจ้
2. นางสาวสรรยา  เหี่ยวนา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญอิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรี  เพ็ชรโรจน์
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  เฮียงก่อ
 
1. นางกรวิการ์  ไชยทิพย์
2. นางสาวสุพัสจี  มากมี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงนันทิชา  พระเกตุ
3. เด็กหญิงวิภา  อิสสระ
 
1. นางศิริรัตน์   ถมยา
2. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรประภา  ทองคำเปลว
2. เด็กหญิงชาริสา  กิตติสุนทราภรณ์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคมี
4. เด็กชายธนกร  สุขเกษม
5. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย
6. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเอ็ม
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
2. นางสาวสุทธิพร  หวังศิริเจริญ
3. นางพนิดา  สุขเกษม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงดมิศรา  ธิสงค์
2. เด็กหญิงประวีณา  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงพรรณิกา  แก่นพฤกษา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  คำอยู่
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ทำทอง
6. เด็กหญิงเนตรนภา  น้อยน้ำคำ
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
2. นางเบญจรัตน์  ครุฑผาสุข
3. นางสาวพฤกษา  เหี่ยวนา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กชายธนาคิมต์  ปั้นวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แผลงศร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นากัน
 
1. นางสาวสุชาริณี  แก้วอยู่
2. นายวุฒิไกร  มั่นเหมาะ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงฐิมารักษ์  เลี้ยงประเสริฐ
2. เด็กหญิงนฤมล  นวลศรีใส
3. เด็กหญิงปวลี  เรือนจันทร์
 
1. นางกชกมล  อัมวงศ์
2. นางรัตดาวัลย์  ท้าววงษ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงชุติมา  เชื่อมสุข
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญไหว้
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสุข
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางอุษา  มณีกลัด
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายธันวา  แสนจุ้ย
2. เด็กชายนิวัฒน์  เมืองเสือ
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สีดาเขียว
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วิระปิง
2. เด็กหญิงพัชรีพร  โพธิ์สาตร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นางมันทนี  แก้วพันยู
2. นางสาวนภา  ยิ้มเผื่อน
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนพรมหล้า
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จรรังกา
3. เด็กหญิงเมวิษา  แก้วกวย
 
1. นางศุภรัตน์  นามวงศ์
2. นางณัฏฐา   ทรัพย์สังข์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กชายพงศ์พันธ์  เงินหล้า
2. เด็กหญิงพรพิมล  คำเต่ย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เงินสมบัติ
 
1. นางพรวิไล  หอมสุนทร
2. นางพิมพิดา  มาบุ้ง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เที่ยงแท้
2. เด็กหญิงบุณยานุช  แดงกองโค
3. เด็กหญิงสุธิฌา  กระแสร์สินธ์
 
1. นายธีระพงษ์  วงศ์แสน
2. นางสาวปาริฉัตร   สนมฉ่ำ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลิญญา  เต๋จ๊ะ
2. เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีพยอม
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  เสาร์คำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ทองทา
2. เด็กหญิงญาโนทัย  อ้นวังแดง
3. เด็กหญิงพรถวิล  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายธีระพงษ์  วงศ์แสน
2. นางสาวปวิชญ์ตรา  ยิ้มมี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  การินดำ
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  การินดำ
3. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนโอน
 
1. นางทองคำ  เนียมจันทร์
2. นายจตุพร  เที่ยงบูทวี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายชัยพร  อับนาค
2. เด็กชายสราวุธ  สาหนู
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สนอ่อง
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
2. นายทนงศักดิ์  คำยา
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วทะลอ
2. เด็กหญิงสุปิยาพร  อยู่รอด
3. เด็กหญิงสุปิยาพา  อยู่รอด
 
1. นางทวีนันท์  แย้มอ้นสุข
2. นางลัดดาวัลย์  แก้วสิงห์
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายนิติภูมิ  บุญเนตร
2. เด็กหญิงศรุดา  มาติดต่อ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หานุ
 
1. นางจันทร์แรม  อินทร์ทรา
2. นางสมพิศ  พิริยชนานันท์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัชชัย  เชื้อต่าย
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ทองจันทร์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถุงจินดา
 
1. นางสาววารุณี  อยู่ยืน
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายพิสณุ  ศรีีโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงคนึงนิจ  เงินจันทร์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กชายรพีพงษ์  มูลมั่งคั่ง
 
1. นางสาวณฐมน  ชัยพิชิต
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  ภูนวน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รุ่งทอง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พุ่มห่าน
 
1. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายธนภัทร  วิเศษพันธ์
 
1. นางศุภิอร  ใจวงษ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายคริษฐ์  คชสิทธิ์
 
1. นางสุภาภรณ์  ม่วงมี
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงปณิสรา  แดงสด
2. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วนรินทร์
3. เด็กชายอนัญชนา  สายสุด
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อ่อนมี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชื่่นกิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชาฎก
 
1. นายธนากร  มีเทียม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ฉัตรธง
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชาวนา
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ผาผึ้ง
 
1. นางจรอนรัตน์  พุฒโต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  แย้มบัว
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงนธิตา  สีมา
2. เด็กชายวีรพงศ์  พัวะจุมพล
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงณัชชา  เศวตสุจริตกุล
 
1. นางสุภาวดี  อุ่นไฝ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  บุญนาค
 
1. นางสาวกัญญรักข  จิตรานุกูลกิจ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายศิริพงศ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จงอยู่สุข
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะชี 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ช่างกล่อม
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   บัวอ่วม
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายก้องภพ  โอแก้ว
 
1. นางณัฐกฤตา  กะตะโท
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวเก็จมณี  แก้วทา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กันภัย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสษร  จีนบุญมี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มณีจร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มไสว
 
1. นางสาวจิรพรรณ  ตุ้ยแก้ว
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายพัฒนา  แซ่โง้ย
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทิชา  บุญมีโพธิ์
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  สร้อยสุวรรณ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงอริศรา  มีปิ่น
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิวัช  สุดสาคร
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรางคณา  โกสินทร์
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  ทับทิม
 
1. นางสาวจิรพรรณ  ตุ้ยแก้ว
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ระวังภัย
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรสลับแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แดงสี
5. เด็กหญิงสุชาดา  จำปาแพทย์
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
2. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงคนึงนิจ  เงินจันทร์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เทียนสีสังข์
2. เด็กชายมงคล  บุญร่วม
3. เด็กชายวิศวะ  บุญมาละ
 
1. นางอุสุมา  ดำศรี
2. นางนุษรี  ไทยกล้า
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายศิริพล  เพ็งเปิ้น
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทองเงิน
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินมูลติ่ง
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายณัฐพล  สุปินะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ปลื้มสุข
3. เด็กชายอนุพงษ์  พุกพัก
 
1. นายธวัช  ไชยมะจักร์
2. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กชายกิตติธัช  คำมะรัก
2. เด็กชายเอกชัย  หาญเชิงชัย
 
1. นายวีระพล  ผาผึ้ง
2. นางสาวศุภรักษ์  ท้วมจันทร์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  อินเปีย
2. เด็กชายเกื้อกูล  จีนอยู่มั่น
 
1. นายชลวิทย์  อุเทศนันทน์
2. นางสาวหทัยรัตน์  มณีจร
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงดวงมณี  บำเพ็ญสุข
2. เด็กหญิงปาริชาต  บัวดี
 
1. นายธีระพงษ์  วงศ์แสน
2. นางสาวปาริฉัตร   สนมฉ่ำ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงธิดา  เมาลิชาติ
3. เด็กชายนิวุฒิ  เมืองเสือ
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางอุษา  มณีกลัด
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์เกิด
2. เด็กชายนพวิชญ์  รอดบวบ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมโอน
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นางรุ่งอรุณ  รัศมีจันทร์์