เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำพร โคสอน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นางสาววิลดา หอมจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายวีรยุทธ ศรีวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางสาวปณิตา ปากเกร็ด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางสาวกมลพรรณ ตามะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางอินธิพร ใจมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางศรินญา คำใส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสาวจินต์ศุจี พงษ์ประไพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสาวสรพิชชา พานไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางลัดดาวรรณ แก้วสาคร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายวิฑูรย์ โนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายอิศเรศ แพโพธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายบดินทร์ ปุ๊ดปวน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางสาวรัตนา กัลพฤกษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาววรรณวิษา กระต่ายเทศ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางสาวปิยวรรณ จีนเพชร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวกษรฤญ ธิใจดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางสาวสุพรรณี ปันมูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายปริญญา รังผึ้ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายประกิต สหะชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายประกิต สหะชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสาวพรทิพย์ พวงกลิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางชญาภา เฟื่องอิ่ม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายนิพนธ์ บุญปั้น พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายนิพนธ์ บุญปั้น พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสาวณัฏฐชา ดีศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวณัฏฐชา ดีศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสุพจน์ ศรีสุพรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายวิทยา โคตรสีนวล พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวรสิตา ในอินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวปณิตา ในอินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสาวนุชติยา สารวงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวญาณิศา แสงสว่าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางไพวร สุทธิพรม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายจักรกฤษณ์ ใจเพียรทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางอัมลา นามวิเศษ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวกมลชนก จันทราศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวสุพัตรา ทองทา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายปัญญา ศิลาเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางวัลยา ศิลาเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวอัชรี ชุดนอก พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวอัชรี ชุดนอก พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวอัชรา ชุดนอก พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายปิยวัช วันทัศน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางธนพร ลอสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายชาญณรงค์ มีสกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวณัฐวรรณ สามีงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวสุพัตรา โตนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
55 นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
56 นายนวพล คมบาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
57 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
58 นางยุพิล ภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
59 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
60 นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
61 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
62 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
63 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
64 นายนวพล คมบาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน
65 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
66 นางสาวอลิษา บุญมา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาววิฬามาตย์ เพชรมาตย์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางสาวศิลาพันธุ์ คันธานุรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางสาวจริยพร แตงขุด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
72 นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
73 นายเจษฎา ชนะเดช ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
74 นายอัฐพงศ์ บุญเจ็น ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
75 ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
76 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
77 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
78 นายสมบัติ พวงบุหงา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
79 นางรุ่งทิพย์ จันทมาส ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
80 นางพัชรี โมราราย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
81 นางประทีป สุทัศน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
82 นายธนาพล ศาศวัตภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
83 นางฐิติกานต์ ขุมโมกข์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
84 นางสาวทัศนีย์ เพ็งกระจ่าง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
85 นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
86 นายทัศนัย สอนทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
87 นายวันชัย อุ่นเมือง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
88 นายนิรุต เพ็ชรกำแหง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
89 นายธนกฤต บุญจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
90 นายเอกชัย ตันสุวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
91 นายเกษมสันติ์ จันทร์แสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
92 นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
93 นายวัชรพงศ์ ปรากฏ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
94 นายจิระศักดิ์ แจทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
95 นายพัลลพ การินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
96 นางสาวสุพิชญา กรีอักษร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
97 นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
98 นางสาววันเพ็ญ ทองดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
99 นางสาวสุวรรณา แก้วหานาม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
100 นางกาญจนา บุญรักษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
101 นางสาววีณา เมืองพิล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
102 นางสาวยอกร พุกทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
103 นางสาววรรษมน พู่ระย้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
104 นางสาวจุฑาทิพย์ พ่วงซัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
105 นางสาวสุภาพร กันตรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
106 นางสาวอิสญาภรณ์ มีแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
107 นางสาวฐิติญา กาใจใส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
108 นายณัฐพงษ์ ศรีเอี่ยม พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
109 นายทองสุข ดวงดาว ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
110 นายอนิรุทธิ์ จันทร์ศิริ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
111 ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
112 นางรวีวรรณ กล่ำน้อย ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
113 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
114 นางสาวจิรัชญา ลอยมี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
115 นายธนาพล ศาสวัตภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
116 นางอัจฉรา ทิวาภรภานุกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
117 นางสาวจุฑามาศ เครือสาร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
118 นางสาวแสงเดือน ทองเนื้อแปด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
119 นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
120 นางประทีป สุทัศน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
121 นางกัญญุตา พุกทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
122 นางสาวจิราภรณ์ แสนสี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
123 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
124 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
125 นายนวพล คมบาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
126 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
127 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
128 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
129 นางเพ็ญทิวา จิตวรางคณา ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
130 นางสุภาพร เพียงยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
131 นางกิตติญา บุญจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
132 นางสาวอังคณา เสถียรดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
133 นางจันทนา พละทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
134 นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
135 นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
136 นาสาวสุปราณี นันตา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
137 นางสาวณัฐกฤตา มองมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
138 นางสาวกรปภา พันอิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
139 นางสาวนิตยา การะเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
140 นางสาวพีรดา ประกอบไวทยกิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
141 นางสาวนันท์นภัส บัวเทศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
142 นางสาววรลัญช์ พันธ์นุเรณู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
143 นางสาวปาหนัน วินัยพานิช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
144 นางสาวศุภกร แววเพ็ชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
145 นางสุมาลี สุขสำราญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
146 นางระวีวรรณ ดาด้วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
147 นางวิลาวัลย์ สุวรรณเทพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
148 นางสาวอารมย์ กุลวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ต.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
149 นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
150 นางสาวแววดาว แพงปัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
151 นางสาวสุธาสินี อินสุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
152 นายสุวรรณ มั่นคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
153 นางสาวอรุณวรรณ พิมพ์สาร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
154 นางสาวนงนุช เสือโต ครู ค.ศ.2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
155 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครู ค.ศ.2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
156 นางสาวสุทธิลักณ์ จิตพิศุทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
157 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
158 นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
159 นางอัญชลี คำฟู ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
160 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
161 นายวรวุฒิ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
162 นางสุตธิตา สายสูง ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
163 นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตัน ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
164 นายวราวุธ คำพันธ์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
165 นายกษิดิ์เดช เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
166 นางสาวศิริพร หนานแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
167 นายภานุ ชุ่มใจ พนักงานราชการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
168 นางณัฐกฤตา ประสพสิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
169 นางสาวรัฐญา อิ่มจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
170 นางสาวกานต์รวี พุ่มทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
171 นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
172 นางสาวปนัดดา ปัญญานะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางเกวลิน สุริยะมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
177 นางพวงพันธ์ ทองปั้น ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
178 นางฟองศรี มอนไข่ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
179 นายชนก เหล็กคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
180 นางสาวกมลชนก สุปินะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
181 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
182 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
183 นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
184 นางสาวพิรุณรักษ์ อิติปิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
185 นางสาวลฏาภา มาตผุย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
186 นางสาวเสาวลักษณ์ รอดอุตม์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
187 นางสาวจุฑาพร เป้าโทน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
188 นายปัถย์ ชัยชญานนท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
189 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
190 นางสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
191 นางสาวนันทภัค สีน้ำเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
192 นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
193 นางพัชรินทร์ มารุนับ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
194 นางมาสุไร แป้นน้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
195 นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
196 นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
197 นางสาวกฤตพร แก้วมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
198 นางสาวกัลยกร กำเนิดเพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
199 นางสาวณัฐกมล วงค์บุตรดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
200 นางสาวกาญดา ไพรอุดมภูมิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
201 นางสาวณัฐพร สมฟั่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
202 นางปรียาภรณ์ มหาเทพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
203 นางสุพัตรา จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
204 นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
205 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
206 นายวัชชิระ หาญกล้า ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
207 นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
208 ว่าที่ร้อยตรีวรเทพ ศิริเวช ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
209 นายปฏิวัติ ขยันการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
210 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร อิฮ้าย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
211 นางสาวทัศนีย์ เพ็งกระจ่าง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
212 นายทัศนัย สอนทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
213 นางสาวสำอางค์ ไหล่แท้ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
214 นายเสนีย์ หรุ่มรื่น ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
215 นางสาววรลัญช์ พันธุ์นุเรณู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
216 นางสาววิรัจฉรา แก้วคุ้ม พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
217 นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
218 นายกิตติพงษ์ จันทร์แก่น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
219 นายธนพัฒน์ ศรีคำสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
220 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
221 นางศิริพร ตันทโอภาส ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
222 นางสาวศิวาณา จรรยาสุนทร ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
223 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
224 นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
225 นางกาญจนา จันทอุปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
226 นางสาวสุรวลี อาจกล้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
227 นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
228 นางสาวมยุรา อนุญาหงส์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
229 นางวรวรรณ ชัยยะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
230 นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
231 นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
232 นายอนุชิต จันทอุปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
233 นางอุษา มีคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
234 นายกิตติศักดิ์ แจ่มจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
235 นางสาวเปมิกา อินทรชื่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
236 นางสาวชมพู ภูสินวน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
237 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
238 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
239 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
240 นายประยุทธ์ พุกทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
241 นางเพ็ญศรี คำสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
242 นายนรินทร์ สุขอินทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
243 นางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
244 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
245 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
246 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
247 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายกรรมการและเลขานุการ
248 นายชรินทร์ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
249 นางกรองทอง อยู่ใจ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
250 ว่าที่ร้อยตรีวรเทพ ศิริเวช ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
251 นางสาวปาณิสรา บุปผาถา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
252 นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
253 นางสาวศิริประภา นุชสวาท ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
254 นางสาววิรัจฉรา แก้วคุ้ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
255 นางสาวทิวาภรณ์ ลิดสิน ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
256 นางจันทรา หรุ่มรื่น ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
257 นางสาวนุสรา เกิดแก่น ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
258 นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
259 นายจิตติ คู่กระสังข์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
260 นายกฤตภพ นิสภูศรี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
261 นางสาวรุ่งทิวา ห้วยหงส์ทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
262 นายรัตนะ นันเขียว ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
263 นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
264 นางสาวดวงกมล สานนอก ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
265 นายลิขิต ถาวร ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
266 ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
267 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
268 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
269 นายปริวัตร ส่งหญ้านาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
270 นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
271 นางเทียนทิพย์ เรืองบุญธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
272 นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
273 นางพนิดา อุทธา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
274 นายจิระศักดิ์ แจทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
275 นางสาวแก้วตา ชูเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
276 นางฐิติกานต์ ขุมโมกข์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
277 นายแสนพิทักษ์ เดชานุชกระแสร์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
278 นางรุ่งทิพย์ จันทร์มาส ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
279 นายวิรัตน์ สุทัศน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดที่พัก
280 นายพงษ์ศักดิ์ ทะนันไชย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดที่พัก
281 นายจิตติ คู่กระสังข์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดที่พัก
282 นางพันธิภา พึ่งศรี พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดที่พัก
283 นางสาวประภาศิริ บัวชุม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
284 นางสาวสิรินภา มั่นแดง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
285 นายพงษ์พันธ์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
286 นางสาวศศิธร เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
287 นายพิชิตชัย ชาสอน ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
288 นางณิชากานต์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
289 นายมงคล กัยวิกัยโกศล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
290 นางสาวนงค์นุช อุดกันทา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
291 นางสาวนิยม อยู่รัมย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
292 นางสาวรุ่งรัตน์ สมโภชน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
293 นายวุฒิไกร ใจยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
294 นางสาวสุจิตรา หล้าสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
295 นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
296 นายสรายุทธ์ เพ็งวัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
297 นายสุรชัย คงเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
298 นางสาวชนิดา ทุมสะกะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
299 นายจารุวัฒน์ ทองชูใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
300 นางสาวสุธิดา เหล็กมูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
301 นางอัันติมา จันทร์ดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
302 นายอภิชาต จันทร์ดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
303 นายอภิชาต จันทร์ดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
304 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
305 นางสาวชนิดา แก้วนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
306 นางสาวกัลยา เรือนรักเรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
307 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
308 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
309 นางหนึ่งฤทัย อภัยรุุุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จ.พิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
310 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
311 นางดรุณี แสงศิริรักษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
312 นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัณย์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
313 นางสาวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
314 นางสาววิภาณี เทียนวันวิสาข์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
315 นายปิติกร เสือสภาพ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
316 นายวิวัฒน์ ผลคุณอุดม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
317 นายสรศักดิ์ ทวีชัยไพศาล นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
318 นายชานน แสงท้าว นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
319 นายเต๊ะทู เชื้อสายวิบูลย์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
320 นายประวิตร ทองสุระวิโรจน์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
321 นายท่อ แซ่ว่าง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
322 นายสุรชาติ ไพรตระการ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
323 นายเด่นชัย กรินคีรี นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
324 นายพรศักดิิ์ บ้านนาพิไล นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
325 นายภควัต พงศ์พยัคคีรี นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
326 นายอนุรักษ์ เลิศวิภา นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
327 นางสาวดาวเรือง บุญทวีรุ่ง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
328 นางสาวนารีรัตน์ กนกฐิติมงคล นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
329 นางสาวนันทวัน สกุลทิพย์เดชา นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
330 นางสาวเกษมณี สุดารัตน์คีรี นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
331 นางสาวเนาะพอ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
332 นางสาวพอแอ้เชอ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
333 นางสาวธัญญา แซ่ว้าง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
334 นางสาวพรหมภัสร์ ดีเจ้ยวาระ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
335 นายสมาน เครือแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ
336 นางสาวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ
337 นายปริวัตร ส่างหญ้านาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
338 นางจันทนี อินต๊ะปัน ครู ศูนยืการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
339 นางวนิดา จิตรอาสา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
340 ........................................................... ....................................................................... คณะกรรมการฝ่าย...........................................
341 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
342 กฤตภพ นิลภูศรี พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประมวลและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]