เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 อำพร โคสอน ศกศ.กพ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับภาคเหนือ
2 นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ศกศ.กำแพงเพชร ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับภาคเหนือ
3 นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บันทึกคะแนน
4 นางสาวจุฑามาศ เครือสาร ครู คศ.2 ผู้บันทึกคะแนน
5 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
6 ณัฐณิชา ต้องใจ พนักงานราชหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
7 นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
8 นางสาวณัฐณิชา ต้องใจ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
9 นายอนุวัฒน์ นิวัติเจริญกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
10 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
11 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
12 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
13 นายสุฤทธิ์ บุญรอด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
14 นายปกรณ์ สิทธิราช ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
15 นายสุทธิพงษ์ ตาดคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประมวลและรายงานผล
16 กฤตภพ นิลภูศรี พนักงานราชการ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประมวลและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]