งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สนามฟุตบอล 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สนามฟุตบอล 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา หอประชุม 14 ธ.ค. 2560 9.00-16.30
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ธ.ค. 2560 9.00 น.เป็นต้นไป
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ห้องหมุด ชั้น 1 13 ธ.ค. 2560 9.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ห้องเรียน อาคาร 2 ชั้น 3 13 ธ.ค. 2560 9.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นอาคาร2ร่มโพธิ์เ งิน ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 14 ธ.ค. 2560 9.00-21.00 ลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30-13.30
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ห้อง ห้องภาษาไทย 14 ธ.ค. 2560 9.00-21.00 ลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30-13.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]