::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญญมุข ภาคภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางทองสุก ศิลปศาสตร์ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา รอดไพบูลย์ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นางกุลิสรา ครุฑหลวง โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางกชกร ศรีวิชัย โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภัชชา น้อยเจริญ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม.40ประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา อินทะสี โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม.40กรรมการ
4. นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ทองตัน โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ทิมสี โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพภัสสร หรรษา โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธมน ภิงคารวัฒน์ โรงเรียนอุดมดรุณี สพม.38กรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางสาวสุธเนตร ถาวร โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม.40ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แสนสมบัติ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พะยอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางสาวพรสุภา อิ่มเนย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ โรงเรียนเมืองเชลียง สพม.38ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แสงแก้ว โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ สิทธิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางสาวสมหมาย นารถพินิจ โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายธีรชัย อ้นอารี โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม.42ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการ
4. นางพิชญา งามสม โรงเรียนบ้านไรพิทยาคม สพม.38กรรมการ
5. นางสมพิศ เสียงเย็น โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นายกนกชัย มาลัยวงศ์ โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม.34กรรมการ
5. นางสาววิลาสินี ลิไธสง โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน ไชยสอาด โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สุขสบาย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯ สพม.41กรรมการ
4. นายบุญลือ หนุนนาค โรงเรียนพิชัย สพม.39กรรมการ
5. นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนิชรา พรมประไพ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ ทวนธง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ เนียมหอม โรงเรียนเมืองเชลียง สพม.38กรรมการ
4. นางวาสนา ทิมแพร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นายวัฒนา กระต่ายทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย นึกงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางประภา บุญยนต์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุขุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการ
4. นางรุ่งรวี อภิชาตธำรง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39กรรมการ
5. นางปฐมรัตน์ จำรัส โรงเรียนคลองลานวิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสมจินตนา เทียมวิไล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.42ประธานกรรมการ
2. นางนุชชาวดี รัตนพันธ์ โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี สืบวงษ์รอด โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นายธเนศ มยุรา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม.38กรรมการ
5. นายปฏิญญากร กำเนิด โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางวัชรี วรินทรีย์ โรงเรียนพิชัย สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางสาวอนุช มนตรี โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม.40กรรมการ
5. นายสุนทร ชตาเริกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพัชร์ มาสี โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชาวีร์ วุฒิ โรงเรียนพิชัย สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา มีขันหมาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นายลิขิต ศิลาเงิน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา โรงเรียนชิรปราการวิทยาคม สพม.41ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ปันดง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายไกรจักร คำบุญเรือง โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ ต๊ะวิกา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สถาบันการพลศึกษา จ.เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ อุดมสุข โรงเรียนระหานวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรชา บุรุษศรีโรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รัตนหิรัญกาญจน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวฝนแก้ว กาฬภักดีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนสุดา เกตศรีโรงเรียนนาบ่อคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญจนพร แจ่มอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นายฐิตินันท์ เหรียญทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติมา โพธิ์ทองโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิสา คีรีรมย์โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายประทุม เอมแย้มโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลลินจง นัยพรมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา อุดมกีรติกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แย้มเจริญโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกฤติกา กาศเจริญโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลพรรธน์ กุลศรีวรเมศร์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.วิมลรัตน์ ศรีสุขโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เหมพิจิตรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวนฤมล สุธาพรตโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางปาริชาติ ม่านมูลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายเบญจมินทร์ อรัญเพิ่มโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ พลอาจโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพรโรงเรียนตากพิยาคมกรรมการ
3. นางฐานิดา โคสุวรรณ์โรงเรียนปางมะค่ากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ถาวรโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา ต่อมยิ้มโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนิตตรา บุญรอดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ห้อยมาลาโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ธรรมสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรศรีนครินทร์ กำแพงเพชรกรรมการ
5. นายยศพล โพทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา มีสุขโรงเรียนพิิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา สมบูรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญารินทร์ บุญรัศมีจันทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนิคม ยุ่นชัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนารัตน์ น้าคณาคุปต์โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองหล่อโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิดา นิลบุรีโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธาระทานโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวสีน้ำมัน มีผิวโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
6. นางสาวนิตศรา โงนรีโรงเรียนวังแขมวิทยากรรมการ
7. นางสาวดวงใจ แก้วสูงเนินโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
8. นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม่โรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
11. นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
12. นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็งโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ มีสกุลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร เกิดพันธ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเรวดี จันทะคุณโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุษา บัวบานโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรวรรณ บุญประเสริฐโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี แช่มช้อยโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
7. นางมณฑิรา ลี้อิสระชัยเจริญโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
8. นางสาวอุษา เรืองวุฒิโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ ธานังโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
10. นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
11. นายทองคูณ เพี้ยมูลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
12. นางศิริวรรณ เมืองเหลือโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ต้นบุตรโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมุทิตา สิงห์โตโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล โพธิ์ม่วงโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันธิยา เส้าเปาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
6. นายพรชัย สุขเปล่งโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางวารุณี เกลี้ยงเกิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร ไทยหล่อโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางทวีรัตน์ เหรียญทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิโชค กองแกนโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพชรมัย อาทรโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา วงศ์อาสาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
6. นางธัญญารัตน์ บดีรัฐโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสายพิน ปรักมาสโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร ทสะสังคินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษยา ชื่นครอบโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูรโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางเอรุวรรณ ใจยาโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พิลาลีโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
6. นางฟารีดา สังข์ขาวโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
7. นางสาวทับทิม วงษ์อ่องโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุมัลลิกา อุดาการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล สุดเงินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ยศปัญญาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยากรรมการ
3. นางสาวดลชนก พัชนีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสาวศศิภา ศรีสมโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกพร มุงเมืองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางสาวธาวินี ดอนตุ้มไพรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์โรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรรปพร นนทธิโรงเรียนสวรรค์อนันต์รองประธานกรรมการ
3. นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางอรดี มานักฆ้องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. รศ.ธีระ วงศ์เนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
6. รศ.ดร.ปรีชา ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รอดกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวมณีนุช กิตติขจรโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปิยมาศ สิงห์ทองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บัวอ้นโรงเรียนสวรรค์อนันต์รองประธานกรรมการ
3. นางสำฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางอรวรรณ จันทร์บุตรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. รศ.ธีระ วงศ์เนตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
6. รศ.ดร.ปรีชา ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
7. นางสาวสุวิชญา รอดกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวจงกล ทาโวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สาลีเจริญโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุขโรงเรียนตากพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิ์ศรีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางสาวศักดิ์ศรี สายสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิรกร ศรเพียงออโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.ปัทมา ภู่สวาสดิ์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศักดิ์ศรี สายสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมมีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวชยาภา พุ่มสมบัติโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพิน ส่องแสงโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทินธ์ คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุรีรัตน์ ลือพัฒธิมาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิวงศ์ คำกล่อมโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางกมลฑิพย์ ประเทศโรงเรียนขาณุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัสสา ประวะเสนังโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา อินสว่างโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯรองประธานกรรมการ
3. นางถวัลย์จิต คำเมืองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ธงชัยโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งนภา กิจสุวรรณโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ชัยรินทร์โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อินสว่างโรงเรียนโค้งไผ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมณฑิรา มาจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางปภัชญา บรรเทาทุกข์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา ล้อมสุภาโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ไชยโยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิน พลนิรันดร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาพร เดชจบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภิตา เสนาะจิตโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทร รอกลางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสวรรยา จันทร์พุฒโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี เซนักค้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางทองแข หมื่นพิลมทองโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ บุญรอดโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นายมณตรี สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภาฯ 2รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร คงเอมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางกาญจนา คำคูณศรีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมนุมบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายมนัสชัย แจ่มจรโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
7. นางนาฏชนก สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภาฯ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สอนแก้วโรงเรียนนครไตรตรึงษ์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร คงเอมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางกาญจนา คำคูณศรีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมนุมบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายมณตรี สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภาฯ 2กรรมการ
7. นางนาฏชนก สิงห์วีโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภาฯ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว้านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งกมล พะโยมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่มโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
5. นายดนุพันธ์ เชื้อฆโนบลประธานชมรมเครื่องบินเล็ก จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
6. นายสุทัศพล เข็มสุวรรณชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
7. นายสามารถ วงศ์สาครชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
8. นางสาวทิพย์วรรณ โอสาโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมทอง อิ่นแก้วโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล อัตชูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.42กรรมการ
3. นายรัฐกิตติ สุคนธ์ปิยสิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางคนึงนิจ ไชยชโยโรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑณี ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางทิวา เกษมศุภกุลโรงเรียนนครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
3. นายณรงค์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม.41กรรมการ
4. นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดีโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ์ จิตมณีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ทองม่วงโรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศรีผึ้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นางสาวสุรัตน์ อิ่มเพ็งโรงเรียนระหานวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นางสาลี่ อุตมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ พรหมหิตรโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42กรรมการ
3. นายพนม ไชยพรพัฒนาโรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม.41กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.41กรรมการ
5. นางจันทิมา แก้วศรีโรงเรียนพิไกรวิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปริญ สวนทองสุขผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลย์เลิศโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
3. นางวัชรีย์ บัวเพ็งโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม.41กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นายบัณฑิต จันทร์ภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวรานนท์ คลังสีดาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายเจตน์ นามไสวรรณ์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม.42กรรมการ
3. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม.41กรรมการ
4. นายชัชวาล พระสิริไพบูลย์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.41กรรมการ
5. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสีดา มณีกูลโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางศศิลักษณ์ ปานเลิศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.42กรรมการ
3. นางพินิจ บุญอินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นางศิริวรรณ กันศิริโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นายวรรณชัย มงคลศรีโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์โรงเรียนนครไทย สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ หมูเทพโรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
3. นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุลโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม.41กรรมการ
4. นายบรมพงศ์ สินบุญมาโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นายอธิชัย ชมมณีโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์โทโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางสกุลตา รอดสการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.42กรรมการ
3. นายพิษณุ มรรณทัตโรงเรียนวังกรดพิทยา สพม.41กรรมการ
4. นางพิมผกา ครุฑสุวรรณโรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นายถาวร คุ้มคงโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางดารากูล บัวสายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จันทร์อิ่มโรงเรียนนครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
3. นางสุขศรี เจ็กมาโรงเรียนตะพานหิน สพม.41กรรมการ
4. นายก่อพงศ์ จัดวานิลโรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางมะลิ เขียวสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นลิน พุ่มพวงนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ทองดีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39กรรมการ
3. นางบุบผา ดีเจริญโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42กรรมการ
4. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคร้อ สพม.41กรรมการ
5. นายบรรดิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิตมา ถมอินทร์นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา ดาทองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.39กรรมการ
3. นางชุลีภรณ์ กลิ่นชื่นโรงเรียนนครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
4. นางสาวนภาวรรณ เหลืองทองคำโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม.41กรรมการ
5. นางวรากร น่วมถนอมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางฐิฏิยา หาญวีรโยธินนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี บุญจันดามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์กรรมการ
3. นายช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38กรรมการ
4. นางนิษณา วัลลภโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม.41กรรมการ
5. นางบุษบา เสียงสุขสันติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ภัททิยา โพธิมูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. ผศ.สาลี่ สมาเอมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ไวเขตการสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวพวงรัตน์ ยวงการสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรกรรมการ
5. ดาบตำรวจเดโช ธิอินทร์สถานีตำรวจภูธรคลองขลุงกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.ภัททิยา โพธิมูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. ผศ.สาลี่ สมาเอมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นายคงคา โล่ห์ทองโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายเชวง ครุธเกตุโรงเรียนกงไกรลาศประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภราดร สังกรแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรินทร์ พรหมสุขพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายสันติ ทวดเสนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ภราดร สังกรแก้วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชวง ครุธเกตุโรงเรียนกงไกรลาศรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สายตรงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติ ทวดเสนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายองอาจ อินทร์แฟงโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุธี ฤทธิ์เดชโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายนพชัย บุญเรืองยาโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภากรรมการ
4. นายวันโชค วารินินโรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
5. สิบเอกหญิงสวรินทร์ เสือโตโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุธี ฤทธิ์เดชโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายศิวพันธ์ อยู่คงโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สันทัดโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายอุปถัม ปาณะกุลโรงเรียนไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลฤดี มีสวนโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.สุวัฒน์ บุศย์เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลินดา อินทราลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา จิ๋วบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์กรรมการ
4. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ ดอกบัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. นางลินดา อินทราลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. รศ.วิชิต ชมทวีวิรุฒม์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี กัลยาโรงเรียนลำปางกัลยานีรองประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทรสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ โรจนอังกูรโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. รศ.วิชิต ชมทวีวิรุฒม์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
5. นายทวีเดช จิ๋วบางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. รศ.ศุภพงศ์ ยืนยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายฐิติ สมบูรณ์เอนกมหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร เซียงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางสาววีร์รัศมิ์ แก่นเมืองโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. รศ.ศุภพงศ์ ยืนยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายรุ่งศักดิ์ ดอกบัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แก้วดุกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวรชัย ศิริเจริญโรงเรียนทองแสนขันวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี กัลยาโรงเรียนลำปางกัลยานีรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แก้วดุกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. นางกาญจนา จิ๋วบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์กรรมการ
5. นายฐิติ สมบูรณ์นอกมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวีเดช จิ๋วบางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางประธานกรรมการ
2. นายพัชรวัฒน์ สุริยงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ
3. นายทศพล พูลพุฒศึกษานิเทศก์ สพป. พิจิตร เขต2กรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ สังเกตโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
5. นายประทีป ขันกสิกรรมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.สมาพร คล้ายวิเชียรมหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎ์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. รศ.วิชิต ชมทวีวิรุฒม์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ ดอกบัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
5. ดร.สมาพร คล้ายวิเชียรมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย มาอ่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ ดอกบัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ปัทมวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ ดอกบัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสมหมาย มาอ่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
5. นางลัคนา วงษ์สวัสดิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ดร.วีระ พันเสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสณีพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.วีระ พันเสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. ร้อยตรีทรงศักดิ์ เสณีพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ เขียนเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมรักษ์ ชูศิริมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายบุญชู กันเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ธร สันติกุลสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมรักษ์ ชูศิริมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายบุญชู กันเกตุวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ธร สันติกุลสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชา ศรีผ่องโรงเรียนจิตลดาประธานกรรมการ
2. ผศ.อุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายจักรกริช กลัดลัดสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิชา ศรีผ่องโรงเรียนจิตลดาประธานกรรมการ
2. ผศ.อุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายจักรกริช กลัดลัดสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีผ่องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์สพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ศรีผ่องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเกริกขจร รื่นณรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์สพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเมธี พันธุ์วราทรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญสพม.เขต 39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเมธี พันธุ์วราทรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ศรีบัววิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญสพม.เขต 39กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจีรพล เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายอุทิศ บุญเกิดสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจีรพล เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายอุทิศ บุญเกิดสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา จันทร์เสมวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจุมพล ปัญจะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ผศ.แก้วกร เมืองแก้วมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายจุมพล ปัญจะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ผศ.แก้วกร เมืองแก้วมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางเกสร เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต สุวรรณศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ฝ่ายมัธยม)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวิศรุต สุวรรณศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ฝ่ายมัธยม)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญโรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางฟ้ามุ่ย ศรีบัว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางศศิธร นักปี่ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญโรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายฟ้ามุ่ย ศรีบัว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางศศิธร นักปี่ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.ณัฏฐณิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์สพม.เขต 35กรรมการ
5. นายดำรงค์ มีขันหมากสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ จำนงสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. รศ.ประทีป นักปี่ มหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ
3. ผศ.เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ จำนงสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. รศ.ประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรรองประธานกรรมการ
3. ผศ.เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายบัญชา ศรชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอาทร ธนวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฏฐณิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์สพม.เขต 35กรรมการ
5. นายดำรงค์ มีขันหมากสพป.กพ. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายรชต รังสิมาภา ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญครอบมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. ร้อยตรีคณินวัฒน์ สาพิทักษ์ข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. สิบเอกเชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูลข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
5. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายรชต รังสิมาภาครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ บุญครอบมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. ร้อยตรีคณินวัฒน์ สาพิทักษ์ข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. สิบเอกเชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูลข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
5. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดครู โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. พันโทชัด สังขะอ้นข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. สิบเอกวีรยุทธ แสงบุญข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
5. นายบรรเจิด วรรณะครู โรงเรียนบ้านแม่พูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสราวุฒิ มนัสสาครู โรงเรียนระหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอโนทัย ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. พันโทชัด สังขะอ้นข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. สิบเอกวีรยุทธ แสงบุญข้าราชการ กรมดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
5. นายบรรเจิด วรรณะครู โรงเรียนบ้านแม่พูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติครู โรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ มีขันหมากครู โรงเรียนชากังราววิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ พลลาครู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติครู โรงเรียนสักงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ มีขันหมากครู โรงเรียนชากังราววิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ พลลาครู โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ กกขุนทดครู โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.กรณัฐ รัตนจรรยาสพป เชียงใหม่ เขต 1ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ครู โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ พงษ์มาครู โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากรรมการ
4. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ศึกษานิเทศก์ สพม.34กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.กรณัฐ รัตนยรรยงศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์ครู โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๔กรรมการ
4. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนครู โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัฒนากุล ครู โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาพิเษกกรรมการ
3. นายอภิชาติ หมั่นกิจครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสิทธิพร พลอาจครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนครู โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายธานิน ถิรวัฒนากุล ครู โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาพิเษกกรรมการ
3. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายสิทธิพร พลอาจครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ พลบำรุง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์ ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ พลบำรุง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิริษยา สุริยะแศนทรายครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภากรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์ ครู โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
5. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสินชัย ประเสริฐดีครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนาณัติ ศรีคัดเค้าครู โรงเรียนสากเหล็กพิทยากรรมการ
3. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลครู โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Aleander Tyner Canzoneriครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสินชัย ประเสริฐดีครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ประดิษฐ์ครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Aleander Tyner Canzoneriครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
4. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายนัฐวุฒิ นุตตะโยธินครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติครู โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
2. Mr.Austin William Goodmanครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
3. นายธานิน ถิรวัฒนากุลโรงเรียนนครชุมพิทยากรรมการ
4. นายณชพัฒน์ บันลือศักดิ์ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์ครู โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุเมธ ทับประดิษฐ์ครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Austin William Goodmanครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทังหิรัญครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างศรีครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายภูเบศก์ เข็มทองครู โรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. ดร.กรณัฐ รัตนจรรยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ มีขันหมากครู โรงเรียนวัดคูยางประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทังหิรัญครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสาวโชติกา นิลมะณีครู โรงเรียนสระปะทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิตครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวจนะ แพ่งสภาครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล นันทวงศ์ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิระ อภัยศักดิ์ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ สุวรรณบัณฑิตครู โรงเรียนกำแพงดินกรรมการ
5. นายปฏิพล เทพยุหะครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวจนะ แพ่งสภาครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล นันทวงศ์ครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวชิระ อภัยศักดิ์ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
5. นายปฏิพล เทพยุหะครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย อยู่เกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกื้อ พุมานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.อนันต์ อนันตกูลข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
4. จ.ส.อ.ชาญชัย ญานุข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
5. นายดวงจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย อยู่เกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกื้อ พุมานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. จ.ส.อ.อนันต์ อนันตกูลข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
4. จ.ส.อ.ชาญชัย ญานุข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
5. นายดวงจันทร์ บุญล้ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ตำมะ ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. พันตรีอภิดล คงนิลข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
3. นายวรวิทย์ เถื่อนสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
4. สิบเอกโชคชัย หมู่มากข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
5. นายอัศวิน โลหะกาลกวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ตำมะ ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. พันตรีอภิดล คงนิลข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
3. นายวรวิทย์ เถื่อนสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
4. จ.ส.อ.โชคชัย หมู่มากข้าราชการ กองดุริยางค์กองทัพบกกรรมการ
5. นายอัศวิน โลหะกาลกวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัดใจ ศิริพงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐยาน์ บุตโรบลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพภาภรณ์ คำสระน้อยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางวัลยา สุขภัฎวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัดใจ ศิริพงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐยาน์ บุตโรบลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพภาภรณ์ คำสระน้อยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางวัลยา สุขภัฎวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลออ น้อยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้มวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์โรงเรียนปางศิลาทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลออ น้อยวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้มวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์โรงเรียนปางศิลาทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิตา แก่นสารโรงเรียนพิไกรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางมัชฌนันท์ สืบสายจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ชาวด่านโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางมัชฌนันท์ สืบสายจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ชาวด่านโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราชวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิสา ภูจอมจิตวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ นาครัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราชวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชิสา ภูจอมจิตวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ นาครัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเทียมจันทร์ พระอำพรข้าราชการบำนาญครูประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุภาพประกอบธุรกิจส่วนตัวรองประธานกรรมการ
3. นายคุณัชญ์ จันทร์เสมประกอบธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
4. นายศุภกรณ์ สุภาพประดับประกอบธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
5. นางละไม พรมมาศข้าราชการครูสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายไพศาล เรียนทัพข้าราชการบำนาญครูประธานกรรมการ
2. นางโสภิต อินทร์แนมข้าราชการบำนาญครูรองประธานกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ ทนตะคุประกอบธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
4. นายยอสซ์ มีสุขข้าราชการบำนาญครูกรรมการ
5. นายสุรชัย คงครองข้าราชการบำนาญครูกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายวงศพัทธ์ เทพวาลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา วานิชสรรพ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นางสาวศริญญา ต๊ะยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. Mr.Alexander Tyner Canzoneriโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ทองไทยโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชภัทร ภู่พุกก์โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ หาญยศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวสิริอมร หวลหอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมป์กรรมการ
4. นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. Mr.Austin Goodmanโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา อวดหาญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. Mr.Matthew Wadeโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา ชังคะนาคข้าราชการบำนาญ สพม.เขต 41กรรมการ
3. นายอนันต์ ดอกหอมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพ็ญตะวัน กายาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
5. Mr.John Robert Mc Clellanโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเต็มศิริ เอี่ยมสกุลโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน บุญลือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Aaron DuncanNSSCกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. ดร.อนุชิต ธรามานิตย์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. MissAlexis Naultโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. ดร.นงลักษณ์ แพงเรือนโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางภักดี ด่านพิทักษ์กูลโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางวจีพร สุขสมบูรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. Mr.Daniel L. Conlonโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจิรภา อินทรขาวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ แสนคำนาคโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอลินดา อินทร์อยู่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. MissKristyn Gereโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ สีแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. MissGuijiao Zouมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นางสาวประสานใจ หุตะเสวีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมลิตา กันทหมื่นโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.สุธัญญา ปานทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. MissLi Zhuangมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศาวพา บัวศรีโรงเรียนปางศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. Miss Ayumi ShimomuraJapan Foundationกรรมการ
3. นางรวีวรรณ บุญมาโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ
5. นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพีรดา บัวกลิ่นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. 39กรรมการ
2. Mr. Masashi Okumuraมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวนางสาวอัจฉรา เหมวรางกูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ
4. นายจองพล ถุงเงินโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายนิธิ ศีลวัตกุลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. Mr.Alain Prucมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
4. นางจินตนา เกิดเนตรโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางสาวดาราพร ซ้อนแดงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนพร สมผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. MissJi Young Choiมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. Mr.Jeong Gwang Moมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญโรงเรียนสรรพวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.อภิญญา จอมพิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
2. Miss Hao Xiมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชลันดา ฐานันดรโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางโสภา มะสึนาริมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. Miss Miki Katoโรงเรียนนารีรัตน์กรรมการ
3. Mr.Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางพรลภัส อ่ำหงษ์โรงเรียนปัวกรรมการ
5. นายทรงธรรม พงษธาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนพร สมผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. Miss Ji Young Choiมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. Mr.Jeong Gwang Moมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ฤทธิ์เจริญโรงเรียนสรรพวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ใสสีสูบโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวดุุจรวี กรรมถันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หมูคำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. Miss Reng Fang Zhouมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธีรัช ลอมศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. Mr. Seiya Nagashimaโรงเรียนปัวกรรมการ
3. Mr. Takuya Sanoโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดหทัย ขมินธกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุรงค์ นรมัตภ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอร่าม คนสินมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
3. Dr.Jean Philippe Babuผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. ดร.จุฑามาศ บุญชูมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวรรณ นาคคงมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. MissLee Kyoung Miมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายศาศวัต โมราสุขโรงเรียนท่าตะโกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางค์ศิริ ฤทธิ์รอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร สายเขื่อนสีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
3. MissTungHsiu Yuมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้าโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
5. นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือกโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. Miss Akane Shimizuโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. Miss Chisa Unnoโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
4. นายสุรกานต์ ชุ่มวารีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางปติวรตา นาคจันทร์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีสุดา พุ่มชมมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. Mr.Sebastien Forestierมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ นาคอ่องโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางสาววรัญชญา เสือแฟงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. ดร.จุฑามาศ บุญชูมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวรรณ นาคคงมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. Miss Lee Kyoung Miมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายศาศวัต โมราสุขโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรางค์ศิริ ฤทธิ์รอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวณริสร นาสมใจโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ขันเบี้ยโรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
3. นายเพ็ง สอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)กรรมการ
4. นายวิชัย สายคำอินโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายอธิภัทร เดชะกะนิษฐ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ มหามิตรโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
7. นางสาวยุบลวดี สุสมบัติโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุชิต อินทเสนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางไพลิน จิตบุญมาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางจีราภา สุริยะโรงเรียนบ้านร่องสานกรรมการ
3. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
4. นางสงกรานต์ แก้วเกตโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริญญา ประพัตรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ จันทีโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
7. นางนันทพร แช่มจุ้ยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุขมลนายกสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายจิราวุธ คุ้มจันทรครู โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. 38รองประธานกรรมการ
3. นายทัน จันทร์คุ้มข้าราชการบำนาญ จังหวัดพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
4. นายอดุลย์ เอี่ยมลอออุปนายกสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายยงยุทธ อินทร์สำเภาเลขานุการสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
6. นายณิรุจธ์ การเที่ยงสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
7. นายสุชิน เตี้ยเพชรสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
8. นายพินิจ ทองดี สโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
9. นายสุชาติ สอนแก้วสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
10. นายจีระเดช เพ็ชรทูลสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
11. นายประกาศ เพียสามารถครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิถ์ สพป.อต. 1กรรมการ
12. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
13. นายบุญลือ โพธิ์ขำสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
14. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กครู โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม.39กรรมการ
15. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
16. นายสมควร จันทะคุณสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
17. นายสมภพ ประเสริฐสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
18. นายอภิวัฒน์ บึงมุมศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
19. นายปรารมย์ ทองบุรีครู โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม.39กรรมการ
20. นายสมคิด พรหมพิรามอุปนายกสโมสรลูกเสือลุ่ทน้ำยม จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
21. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งตีนตั๋ง สพป.สท. 2กรรมการ
22. นายรังสรรค์ เกิดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาโชติ สพป.สท. 1กรรมการ
23. นางนันทวรรณ์ แป้นเกิดครู โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป.สท. 1กรรมการ
24. นายธีระพล ตุ้มพ่วงข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
25. ว่าที่ร้อยเอกศิษฏนนท์ คุ้มจันทร์ผู้จัดการค่ายลูกเสื้อบ้านคุ้มจันทร์แคมป์กรรมการ
26. นายอธิราช จันทร์แสนตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรม จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
27. นายสมชาย ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
28. นายสมเดช แสงเมืองนายกสโมสรลูกเสือลุ่มน้ำยม จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
29. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ สุขมล นายกสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายจิราวุธ คุ้มจันทรครู โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม สพม. 38รองประธานกรรมการ
3. นายทัน จันทร์คุ้มข้าราชการบำนาญ จังหวัดพิษณุโลกรองประธานกรรมการ
4. นายอดุลย์ เอี่ยมลอออุปนายกสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
5. นายยงยุทธ อินทร์สำเภาเลขานุการสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
6. นายณิรุจธ์ การเที่ยงสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
7. นายสุชิน เตี้ยเพชรสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
8. นายพินิจ ทองดี สโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
9. นายสุชาติ สอนแก้วสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
10. นายจีระเดช เพ็ชรทูลสโมสรลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
11. นายสรวุทธิ พิทยะพงษ์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป.กพ.1กรรมการ
12. นายประกาศ เพียสามารถครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิถ์ สพป.อต.1กรรมการ
13. นายชูชีพ วรรณพรครูโรงเรียนญาณเวศวิทยา จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
14. นางสาวสายครีม กลมพุกสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
15. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
16. นายบุญลือ โพธิ์ขำสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
17. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กครู โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม.39กรรมการ
18. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
19. นายสมควร จันทะคุณสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
20. นายสมภพ ประเสริฐสโมสรลูกเสือ จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
21. สิบเอกพันธ์ศักดิ์ สุขทั่ง ครู โรงเรียนบ้านพันเสา สพป.พล.1กรรมการ
22. นายอภิวัฒน์ บึงมุมศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
23. นายปรารมย์ ทองบุรีครู โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม.39กรรมการ
24. นายสมคิด พรหมพิรามอุปนายกสโมสรลูกเสือลุ่ทน้ำยม จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
25. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งตีนตั๋ง สพป.สท. 2กรรมการ
26. นายรังสรรค์ เกิดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาโชติ สพป.สท. 1กรรมการ
27. นางนันทวรรณ์ แป้นเกิดครู โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป.สท. 1กรรมการ
28. นายธีระพล คุ้มพ่วงข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
29. ว่าที่ร้อยเอกศิษฏนนท์ คุ้มจันทร์ผู้จัดการค่ายลูกเสื้อบ้านคุ้มจันทร์แคมป์กรรมการ
30. นายอธิราช จันทร์แสนตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรม จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
31. นายสมชาย ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
32. นายสมเดช แสงเมืองนายกสโมสรลูกเสือลุ่มน้ำยม จังหวัดสุโขทัยกรรมการ
33. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ดร.พระจันทร์ หมั่นบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กพ.1ประธานกรรมการ
2. นายหรินทร์ คะระวาดครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35รองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ รามสูตนักวิชาการศึกษา สพป.กพ.1กรรมการ
4. นายนราธิป อินทรปัญญาครู โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.ชม.5กรรมการ
5. นายสนอง โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กพ.2กรรมการ
6. นางเกศิณี บึงมุม ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการ
7. นายรัตนพล เรืองอนันต์ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
8. นางวชิราภรณ์ เรือนคำพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายปุณยวีร์ ยอดทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ถุงแก้วอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักศึกษาเทศบาลเมืองขอนแก่นกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ จันทนา ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.41กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินทร์ ตันกุริมานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ หารวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายศรัณยา ทองจีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้วอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสุวิชา เนตยานันท์ครู โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม.41กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เทพโสภาครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
4. นางนุชาวดี รัตนพันธ์ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม.41กรรมการ
5. นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.39กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์ครู โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม.41ประธานกรรมการ
2. นางวสุกาญจน์ เยาวเรศครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม.42รองประธานกรรมการ
3. นางกมลพร เพชรพงษ์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สพม.42กรรมการ
4. นางนวลลักษณ์ พุ่มน้อยครู โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39กรรมการ
5. นางอรอุมา กงไกรราชครู โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.34กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี เซี่ยงว่อง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลกรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร น้อยระแหง ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา กรรมการ
4. นางวราภรณ์ จารุเมธีชนครู โรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พรน้อยครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ไข่ครู โรงเรียนระหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางชลดา สมัครเกษตรการครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.42รองประธานกรรมการ
3. นางมุทิตา วาณิชธนากุลครู โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูลครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม.41กรรมการ
5. นางสาวณัฎฐ์พลิน ไตรสินเตชากรครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม.41กรรมการ
6. นางนาตยา ไทพาณิชย์ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต ประดิษฐ์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. 42รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข โรงเรียนตะพานหิน สพม. 41กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ตาคำ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริกุล เก่าราชการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาพิทยาคม สพม. 41รองประธานกรรมการ
3. นางสาววริษา ทรัพย์สำราญ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. 42กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ วรรณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. 40กรรมการ
5. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายธนากรณ์ เจริญยิ่ง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. 41รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชามญชุ์ วรางกูร โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มวิทยา สพม. 39รองประธานกรรมการ
3. นายชัยยะ สว่างวงษ์ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. 41กรรมการ
4. นางสุมิตรา ประชัน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. 38กรรมการ
5. นายสุพัฒน์ อินหาญ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายประเวช ผิวพรรณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. 41ประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสรี แจ่มสกุล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. 42กรรมการ
4. นางสาววัชรา แย้มมาก โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. 38กรรมการ
5. นางสาวปุณธิชา มาเนตร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์ สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศรีท้วม โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ ขุมเพ็ชร โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. 41รองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร มูลป้อม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. 38กรรมการ
4. นางพิชามญชุ์ จันทศร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. 40กรรมการ
5. นางสิราวรรณ ศรีม่วง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวฤติมา เขียวเกิด โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. 42รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. 41กรรมการ
4. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร โรงเรียนหนองไผ่ สพม. 40กรรมการ
5. นาง วิลาวัลย์ นาคภพ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. 42กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ชูหน้า โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. 38รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัคณา มันตะวัตร โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. 41กรรมการ
4. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. 41กรรมการ
5. นายปริญญา วิชัย โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภาสิณี บุตรพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล เมฆพันธุ์ โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. 41รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐิวุฒิ อินอ่อน โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. 42กรรมการ
4. นางสาววัชรา ปานนาค โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. 42กรรมการ
5. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา เมฆี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. 41รองประธานกรรมการ
3. นางอรสา ศรีสันต์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. 38กรรมการ
4. นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. 42กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังก์โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. 42รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก คำวินิจ โรงเรียนจอมทอง สพม. 34กรรมการ
4. นายจักรวาล ภู่อ่ำ โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. 39กรรมการ
5. นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอริสรา แสนแก้ว โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. 42รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. 41กรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. 40กรรมการ
5. นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ แสงศิริ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุกูล สถาพร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. 42รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จันทรมณี โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. 39กรรมการ
4. นางสาวระวีวรรณ น้อยสุภาพ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. 42กรรมการ
5. นางสาวกังสดาล พานิชเจริญโรงเรียนนาบ่อคำ สพม. 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. 41ประธานกรรมการ
2. นายอนลัส คาลเกลโรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. 41รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. 34กรรมการ
4. นางชนกานต์ กฤชธัญกช โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. 38กรรมการ
5. นายนพพร แก้วเทพ โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. 41กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42รองประธานกรรมการ
3. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายองอาจ พรมประไพผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 39กรรมการ
5. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ
6. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
7. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42กรรมการ
8. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39กรรมการ
9. นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
10. นายจตุรงค์ลิ้ม ไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ
11. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39กรรมการ
12. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรมโรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายประเวช ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41กรรมการ
2. นายองอาจ พรมประไพผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 39กรรมการ
3. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการ
4. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42กรรมการ
6. นางกมลทิน พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
8. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39กรรมการ
9. นายเพิ่มพูน เพิ่มพรมโรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์สิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34กรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22กรรมการ
6. นางสาวปาริชาด พันทองโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
7. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40กรรมการ
8. นายวีระ มาผิวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39กรรมการ
9. นายพิษณุ ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
10. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42กรรมการ
11. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40กรรมการ
12. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์สิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34กรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22กรรมการ
6. นางสาวปาริชาด พันทองโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
7. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40กรรมการ
8. นายวีระ มาผิวโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39กรรมการ
9. นายพิษณุ ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
10. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42กรรมการ
11. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40กรรมการ
12. นายปริวรรต แสงโชติโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาคผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. พิษณุโลก เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38กรรมการ
5. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42กรรมการ
6. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
7. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาคม สพม. เขต 27กรรมการ
8. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
9. นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนคลองลานวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
10. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. พิษณุโลก เขต 35กรรมการ
11. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
12. นางกันตพร ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41กรรมการ
13. นายมาโนชญ์ สุขสมโรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42กรรมการ
14. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาคผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์โตโรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38กรรมการ
5. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42กรรมการ
6. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
7. นายไพฑูลย์ แสนเสนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาคม สพม. เขต 27กรรมการ
8. นายวัลลภ พนัสขาวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
9. นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนคลองลานวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
10. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. พิษณุโลก เขต 35กรรมการ
11. นายมงคล อู๋สูงเนินโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
12. นางกันตพร ผิวพรรณโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41กรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางสุจิตรา ปันทราชผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 36กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 36กรรมการ
6. นายนิรุช เปรมรอดผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. อยุธยา เขต 1กรรมการ
7. นางวัลลญา ต่อเติมพัฒนกุลโรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42กรรมการ
8. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาคม สพม. เขต 27กรรมการ
9. นางสาววิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 กรรมการ
10. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42กรรมการ
11. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร เขต 41กรรมการ
12. นางบัวลอย ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
13. นางสาวมารศรี นิลรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
14. นางสาวบุษบา บูชาอินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
15. นายปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
16. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมืองผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2กรรมการ
4. นางสุจิตรา ปันทราชผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 36กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. เขต 36กรรมการ
6. นายนิรุช เปรมรอดผู้ทรงคุณวุฒิ สพป. อยุธยา เขต 1กรรมการ
7. นางวัลลญา ต่อเติมพัฒนกุลโรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42กรรมการ
8. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาคม สพม. เขต 27กรรมการ
9. นางสาววิมล ประจงจิตโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 กรรมการ
10. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42กรรมการ
11. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร เขต 41กรรมการ
12. นางบัวลอย ศิริวัฒน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
13. นางสาวมารศรี นิลรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
14. นางสาวบุษบา บูชาอินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
15. นางปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
16. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมร แก้วหล้าครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เพ็ชร์มุขครู โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธุ์ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกครู โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นายวุฒิไกร อุยตระกูลครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.สมร แก้วหล้าครู โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เพ็ชร์มุขครู โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เส็งหะพันธุ์ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกครู โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นายวุฒิไกร อุยตระกูลครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คุดช่วงครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อ่อนน้อมครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายประยูร จิระเดชประไพครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นายสุชาติ สาดอ่ำครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คุดช่วงครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย อ่อนน้อมครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายประยูร จิระเดชประไพครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นายสุชาติ สาดอ่ำครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา ป้อมลอยครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41กรรมการ
4. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางศิริพร บุญมาสอนครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา ป้อมลอยครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41กรรมการ
4. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางศิริพร บุญมาสอนครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้มครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ แก้วเทียนครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 รองประธานกรรมการ
3. นายดบัสวิน จัตวาภักดีครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27กรรมการ
4. นายสุรินทร์ เจดีย์ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเทพรักษ์ เพ็งคุ้มครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ แก้วเทียนครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 รองประธานกรรมการ
3. นายดบัสวิน จัตวาภักดีครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27กรรมการ
4. นายสุรินทร์ เจดีย์ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนภดล ที่ปรึกษาครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นาคอ้นครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3กรรมการ
5. นางเตือนใจ หงษ์ยนต์ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนภดล ที่ปรึกษาครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นาคอ้นครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3กรรมการ
5. นางเตือนใจ หงษ์ยนต์ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศศินภา ที่ปรึกษาครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ ดีวังทองครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางดวงกมล เรืองเพชรครู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางสกุณา นิยมเดชครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางสุดใจ วัฒนศิริครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศศินภา ที่ปรึกษาครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ ดีวังทองครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางดวงกมล เรืองเพชรครู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางสกุณา นิยมเดชครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางสุดใจ วัฒนศิริครู โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ พรหมประกอบครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางคนึงนิจ ชัยมีครู โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ผ่องแผ่วครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ พรหมประกอบครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางคนึงนิจ ชัยมีครู โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ผ่องแผ่วครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร แขดอนครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภา สินสิงห์ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะครู โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางจิตรา ทาคำแปงครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์รภัส ทุ้ยแปครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร แขดอนครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภา สินสิงห์ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะครู โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางจิตรา ทาคำแปงครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์รภัส ทุ้ยแปครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ คำจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกตวลี คชาครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวทครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ คำจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุวรรณพฤกษ์ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกตวลี คชาครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการ
4. นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41กรรมการ
5. นางสุภัทรา จิรัฐติกาลกุลเวทครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางธนพร เอมดี ศึกษานิเทศก์ สพม.41 จังหวัดพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายถวัลย์ จันทร์ต้น ครู คศ.3 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิตา ปากเกร็ด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ศึกษานิเทศก์ สพม.41 จังหวัดพิจิตรรองประธานกรรมการ
3. นายธันวา ม่วงเลี้ยงครู คศ.1 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จ.สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายธนนนท กัญญาทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรินญา คำใส ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จ.สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คำเสนา ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวจินต์ศุจี พงษ์ประไพ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา มีสันศักดิ์ ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิด อนันตะ ศึกษานิเทศก์ สพม.38 จ.สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธิลักณ์ ิจิตพิศุทธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางจินตน มีสันศักดิ์ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางกชกร ศรีวิชัย ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.41กรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวรวีร์ มรกฎ ครู โรงเรียนมัธยมกิตติยาภา สพม.41 รองประธานกรรมการ
3. นายกวีศิลป์ สายคำทร ครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายา โรงเรียนครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายเอนก ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล สังขพาลี ครู โรงเรียนตะพานหิน สพม.41จ.พิจิตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมา ครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอินธิพร ใจมณี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อน ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.41 รองประธานกรรมการ
3. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว ครู โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ แก้วสาคร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ สุขแก้วครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปองฟ้า พานจำปี ครู โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม.41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายรัตนา กัลพฤกษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ศึกษานิเทศก์ สพม.38 จ.สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย พันธมาศ ครู โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป.อยุธยา 2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววิลดา หอมจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต1รองประธานกรรมการ
3. นายเสวก จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ สีดาพรม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางรำเพย อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้าย ครู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม.41 จ.พิจิตรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา ทับน้อยรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางละมูล เหล่าทองศึกษานิเทศก์ สพม.41 จังหวัดกำแพงเพชรรองประธานกรรมการ
3. นายสมเจตน์ รามันพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กพ.1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑนา ทังดิน ข้าราชการบำนาญ สพป.ตาก เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายเสวก จินดาวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทวรรณ ทองคำศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จงสุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย พันธมาศ โรงเรียนครู โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป.อยุธยา 2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุภาภร เพียงยศครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จงสุโขทัย รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย พันธมาศครู โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป.อย.2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางจันทนา พละทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิด อนันตะ ศึกษานิเทศก์ สพม.38 จ.สุโขทัยรองประธานกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้าย ครู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม.41 จ.พิจิตรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุทัย เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายสมเจตน์ รามันพงษ์ โรงเรียนครู โรงเรียนบ้านลานหิน สพป.กพ.1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี นันตาครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อัมพรภาค ข้าราชการบำนาญ สพป.สุโขทัย เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายเสวก จินดาวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41กรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำพร โคสอน ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลาครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา สพม.42รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสรพิชชา พานไทย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบงครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.41รองประธานกรรมการ
3. นางเกษกนก สุขแก้วครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41 กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนันท์นภัส บัวเทศ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา สพม.42รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำ ครู โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.41กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]