เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
2 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
3 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
4 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
5 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
6 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
7 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
8 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
9 นางรัตนา ทั่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
10 นางสุนันทา ศรีหิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
11 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
12 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
13 นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
14 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
15 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
16 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
17 นางกัลยา พึ่งเจียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
18 นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
19 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
20 นางเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
21 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
22 นางจรรยา ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแข่งขัน
23 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางนารี บดีรัฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
32 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
33 นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
34 นายวิทยา ทองรวม ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
35 นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม ครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
36 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
40 นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
41 นายไชยรัตน์ เนื้อไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
42 นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
43 นายภูกฤษ สีคำชอน ครู โรงเรียนสาธิตฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
44 นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
45 นางสาวสุพัตรา สังข์พิชัย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นายรณชัย กลึงมั่น เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
47 นายฤชากร เย็นศรี เจ้าหน้าที่ประสานงาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
48 นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ ครู ช่วยราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี พนักงานพิมพ์ดีด สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นายวัชระ ปาวงศ์ พนักงานราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นายสายชล แร่ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางสาววิลดา หอมจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
58 นางสาวพันทิดา ทาวงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางสาวนาตยา สุขเอม ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นายอานุภาพ คงบุญพัฒนาภรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นายอธิภัทร นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นายวสันต์ นาคมูล นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
66 นายพิทธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
67 นายทรงธรรม พงษธา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางธิดามาศ สถิตอยู่ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
71 นายวัฒนา เมฆี ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
72 นางเบญจา สุขเกษม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
73 นายสุเมธ อยู่แก้ว ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
74 นายเอก วิวัฒน์นิพงษ์ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
75 นางสาวพรชนก จันทร์เดช ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
76 นายนาวิน เงินอยู่ พนักงานราชการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
77 นายภูวิธ เนื้อไม้ ธุรการ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
78 นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี ธุรการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
79 นางสุภาวดี ไหมทอง ธุรการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
80 นางสาวนลินี เกตุเที่ยง ธุรการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
81 นางสาวรัตนา เฮงสิน ธุรการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
82 นางสาวกฤษณา อิ่มโอษฐ์ ธุรการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
83 นางภัณฑิรา โพธิ์แนม ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
84 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
85 นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
86 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
87 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
88 นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางสาวพรทิพย์ พ่วงแตง ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลชร ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์ พนักงานราชการโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางสาวสรวีย์ ฟักทอง ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายชลอ สระทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายวรวิทย์ ภูวดล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายอนุชา พรมรักษา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายเจษฎา ปวงรังสี ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายอานุภาพ คงบุญพัฒนาภรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางกำไร คำป้อง แม้บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางศรีอวน แสนมูล แม้บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายอนุชา ธิหล้า นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายสุวัฒน์ สายคำน้อย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นางจุฬาพัฒน์ ปินตากุล ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางสาวกุลชญา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายนพดล มีหนองน้ำ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นางสาวชนิดาภา เจ๊กพ่วง ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายสุริยาวุธ ธูปขุนทด ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์ พนักงานราชการโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายอนันต์ บัวรมย์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายยิ่งยง เกตุคง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายสมโภชน์ แก้วเทียน ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายกชเษม งามจัตุรัส ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายสถาพร คำบุญมี ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายนที เขม้นเขตวิทย์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายวิทูล เขม้นเขตวิทย์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นายปิ่น เสาร์ทอง นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางพิสมัย อินทร์วงศ์ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
132 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
133 นายสมโภชน์ แก้วเทียน ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
134 นายนภดล มีหนองน้ำ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
135 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
136 - รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
137 นายกฤษณะพงษ์ จำรัส ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
138 นายนที เขม้นเขตวิทย์ ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
139 นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
140 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
141 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
142 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
143 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
144 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
145 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรงาม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
146 นายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
147 นายเทวัญ สุคนธ์สราญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
148 นางสาวอรกานต์ กัณหา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
149 นางสาวกฤติยาณี จันทร์เดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
150 นางสาวธราภรณ์ ศรีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
151 นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์ พนักงานราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
152 นางสาวกฤติมา ฟักทอง พนักงานราชการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
153 นายรุ่งกมล พะโยม ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
154 นายเสรี สินสิงห์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
155 นางสาวนุชนาฏ สีเขียว พนักงานพิมพ์ดีด สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
156 นายแสงทอง น้อยเกิด ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
157 นายพรชัย โพธิ์มาก ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
158 ว่าที่ ร้อยตรี โปษัณ หนองหลวง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
159 นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
160 นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
161 นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
162 นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
163 นายอดิศักดิ์ เงินมาก ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
164 นายกฤษณะ สบายเมือง ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
165 นายวิษณุ เตียวสุวรรณ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
166 นายณัฐพล ย่านสากล ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
167 นายสุรเดช ตันบุตร ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
168 นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ ครู โรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
169 นายกฤษณะชนม์ บัวรมย์ พนักงานราชการ โรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
170 นางอรพิน แจ้งเจน ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
171 นายเกรียงไกร น่วมเลิศ ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
172 นายสมาน ปลั่งกลาง ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
173 นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
174 นางสาวเตือนใจ กอบธัญกรณ์ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
175 ว่าที่ ร้อยตรี จีระโชติ นิลเกษม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
176 นายประทวน บดีรัฐ ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
177 นายอาทร รอกลาง ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
178 นายสมนึก มูลกะกุล ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
179 นายธีรพงษ์ เที่ยงแท้ ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
180 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
181 ว่าที่ ร้อยตรี เกณฑ์ ธรรมนันท์ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
182 นายนนทกร บัวหอม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
183 นายจักรกฤษณ์ พะโยม ครู โรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
184 นายจักรี คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
185 นายวรายุทธ จันทร์ต้น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
186 ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์ พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
187 นายศักรินทร์ โพธิ์เพ็ชร ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
188 - ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
189 นายกิติพัฒน์ เต็มศักดิ์กุลชร โรงเรียนสักงามวิทยา เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
190 - รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
191 - สารวัตรจราจรสถานตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
192 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร
193 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
194 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
195 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
196 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
197 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
198 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
199 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
200 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
201 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
202 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
203 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
204 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
205 นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
206 นางรัตนา ทั่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
207 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
208 นางสุนันทา ศรีหิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
209 นางบัวเรือน พงษ์เสือ นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
210 นายกฤษฎ์ ประทุมทอง ครู โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
211 นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
212 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปอรังนกชนูทิศ สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
213 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
214 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
215 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
216 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
217 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
218 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
219 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
220 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 41 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
221 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
222 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
223 นางธนพร เอมดี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
224 นางสุนันทา ศรีหิรัญ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
225 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
226 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
227 นางสาวอารีย์ วงษ์มณี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
228 นางณัฐพร ชำรวย ครู โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
229 นางสาวพรนภัส จิราพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
230 นางสาวขวัญทิชา เกิดพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
231 นางสาวพัชรี อิ่มเนย ครู โรงเรียนบ้านวังคะเคียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
232 นายบุญส่ง บำรุงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
233 นางสาวอรสา เนื่องอุต ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
234 นางสาวโสภาวรรณ รอดหิรัญ ครู โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
235 นางสาวศุทธิณี เทพสกุล ครู โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
236 นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังทอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
237 นางสาวชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
238 นางสาวนภสร แย้มสอาด ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
239 นางสาวปนัดดา ยอดทอง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
240 นางกนกวรรณ แย้มสอาด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
241 นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภา ครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
242 นางสาวยุภา เงินเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
243 นางวัฒนาพร สอนคิด ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
244 นางสาวอมรกานต์ นิติเสถียร ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
245 นางจินตนา มารุตรมย์ ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
246 นางสาวนาตยา สุขสังวาล ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
247 นางสาวนภาภรณ์ ขุนพิลึก ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
248 นางสาวอรัญญา พันธ์สิมา ครู โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
249 นางศิริวรรณ กันศิริ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
250 นางสาวชลธิรา ยอดกันทา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
251 นางสาวปรีดาภรณ์ สารบุญมา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
252 นางรุ่งรัตน์ เรืองดี ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
253 นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
254 นางสาวอมรรัตน์ คำราพิช ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
255 นางสาวอรุณวรรณ พันธ์หล้า ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
256 นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
257 นางสาวอรสา อิ่มใจ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
258 นางนพรัตน์ สงคุ้ม ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
259 นางสุภรัตน์ รัตนประภา ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
260 นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์ ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
261 นางปาริชาต แสนสมบัติ ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
262 นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
263 นางวิรากร กนกสิงห์ ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
264 นางสมฤดี ศรีระวัตร ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
265 นางทัศนีย์ จันทร์หา ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
266 นางนงนุช พระเกตุ ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
267 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่ ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
268 นางสายใจ ใฝ่จิต ครู โรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
269 นางอัญชลี สุ่มนิล ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
270 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์น้อย ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
271 นางสาวศิริพร ละน้อย ครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
272 นางสาวฏัฐฐ์ศศิ โชติอภิชชานันท์ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
273 นางสาววรริชา ชาติวงษ์ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
274 นางเสาวลักษณ์ เข็นคำ ครู โรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
275 นางสาวสายรุ้ง อินทรสิทธิ ครู โรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
276 นายปภังค์กร เมฆแสน ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
277 นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์ ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
278 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
279 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา พนักงานราชการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
280 นางจรรยา ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการ สพม.เขต 41 คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
281 นางสาวพรสุดา อิ่มเนย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
282 นางสาวสรัญญา โกสุมา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
283 นางสาวน้ำฝน สุวรรณนำปน นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
284 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
285 นางสาวจริญญา กบขุนทด นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินและรายงานผล
286 ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
287 ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
288 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
289 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
290 นางนิชรา พรมประไพ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
291 นางดาราพร ชินาวลี ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
292 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
293 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
294 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
295 นางสาวปิยธิดา ฉ่ำศรี ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
296 นางสาวสุนทร อุตมหาราช ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
297 นางสาวสุวิชา เกิดขำ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
298 นางสาววนิดา จันภิรมณ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
299 นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
300 นายเซ็น ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
301 นายถวิล จะวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
302 นางสาวภัทราวดี บัณฑวิหค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
303 นางนิชรา พรมประไพ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
304 นางสาวศิริรักษ์ ยศปัญญา ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
305 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
306 นางสาววิลาสินี ลิไธสง ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
307 นางนวพรรษ ฟักนาค ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
308 นางนวพรรษ ฟักนาค ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
309 นางดาราพร ชินาวลี ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
310 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
311 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
312 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
313 นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
314 นางสาวศิริกุล เก่าราชการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
315 นางพรนภัส เรืองเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
316 นางรุจิรา อุ่นกาศ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
317 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
318 นางสาวสุดสายใจ อินกรัด ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
319 นางสาวปิยดา กาศบำรุง ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นางสาวกชกร จีนเพชร ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
321 นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
322 นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
323 นายประทวน บดีรัฐ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
324 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
325 นายสมานพันธ์ คำชู ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
326 นายอาทร รอกลาง ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
327 นายชาญชัย ศรีอุทัย ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
328 นายสุกรีย์ อุดคนดี ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
329 นายสำเริง รุ้งกระดี๋ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
330 นายดิเรก คำชำ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
331 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
332 นายกฤษณะ ทัศนียานนท์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
333 นางสาวศรีไพร ขอนทอง พนักงานราชการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
334 นางสาวจีราภรณ์ วงษ์เขียด ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
335 นางสาวจุฑารัตน์ ชูศิลป์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
336 นางสาวเพียงรวี พะโยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
337 นางสาวรุ่งกานต์ อินพหล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
338 นางสาวณัฐกานต์ อนุมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
339 นางสาววิลาวัลย์ กลิ่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
340 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
341 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
342 นางสิริวรรณ ตันติสันติสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
343 นายวิเชียร ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
344 นายสุรพล พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
345 นายประหยัด สิริกรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
346 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
347 นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
348 นายประภาส ธารเปี่ยม ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
349 นางดวงดาว บดีรัฐ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
350 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
351 นางสุวิมล กาแก้ว ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
352 นางวัลลภา อินหลวง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
353 นางสุวรรณา ป้อมใย ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
354 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
355 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
356 นางเกศินี พงษ์พันธุ์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
357 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
358 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
359 นางนิรดา ราชบุรี ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
360 นางเกษณี สุทธิศาล ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
361 นางประทุมพร วงษ์จ่า ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
362 นางสุรชา บุรุษศรี ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
363 นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
364 นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
365 นางสาวสุตาภัทร กระสานต์คีรี ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
366 นายจิรายุ วงษ์สุตา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
367 นางสาววันแรม หมอนอิง ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
368 นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
369 นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
370 นายสนั่น นุ่มยี่สุ่น นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
371 นายอมรเทพ พุกนัด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
372 นางสาวอุษา บัวบาน ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
373 นางสาวธัญนสรณ์ หลาแก้ว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
374 นางสาวกนกวรรณ นิศารัตนานุกุล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
375 นางสาวสุพัชชา ใจซื่อ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
376 นางสาวจุฑารัตน์ สาลี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
377 นางสาวอาริยา รักษางาม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
378 นายเจริญ พิลึก ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
379 นายมั่นชัย ไม้หอม ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
380 นายเอกลักษณ์ ผลพระ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
381 นายสัญญา อุนพานิชย์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
382 นายคณพศ โนรินทร์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
383 นายวนัช อัมพาผล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
384 นายประยูร จิระเดชประไพ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
385 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
386 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
387 นางสาวพรทิพย์ เขียวเกิด เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
388 นางสาววจี ณรงค์น้อย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
389 นางสาวกนกวรรณ ขอนทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
390 นายปฏิญญากร กำเนิด ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
391 นางสาวจันจิรา หาเพชร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
392 นายแสงทอง น้อยเกิด ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
393 นายชวลิต เรือนจรัสศรี ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
394 นายสุรวิชญ์ แก่นสุข เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
395 นายณัฐดนัย โสทะ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
396 นายนิวัช คงขุนทด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
397 นายกรทักษ์ สามหงษ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
398 นายพรชัย โพธิ์มาก ครู โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
399 นางสาวอรชร พุ่มใย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
400 นางสาวอมรรัตน์ คำราพิช เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
401 นางสาววนิดา กันหาวรรณะ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
402 นางสาวกนกวรรณ ตันพรประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
403 นางสาวชลาลัย ธนะบุญ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
404 นางสาววราภรณ์ ตาทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
405 นางสาวฐิติมา จุนจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
406 นางสาวนุชนาฏ บัวทอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
407 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ ครู โรงเรียนวัชรวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
408 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
409 นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
410 นายวินัย มณีพลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
411 นางศักดิ์ศรี นามนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
412 นายรัชศักดิ์ เดชขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
413 นายฌานัณท์ นิลเศษ รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
414 นายปรีชา สุขเกษม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
415 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
416 นางจันลดา สังข์ยก ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
417 นางสาวกฤติมา สุขพร้อม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
418 นางปรียา เทียนทอง ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
419 นางสาววารี ชมชื่น ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
420 นางยุพา ศิริรุ่งวัฒนชัย ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
421 นางทัศนีย์ เต็กสุวรรณ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
422 นางทัศนีย์ นิลเศษ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
423 นางสาวสายฝน ซุ่นขวัญ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
424 นางสาววาสนา ขันกสิกรรม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
425 นางสาวสุกัลยา กมุทชาติ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
426 นางสาวอรณิช ปานสุด ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
427 นางสาวปฏิชญา ปะตังทะสา ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
428 นายเจนภพ กาเทียม ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
429 นายอนันต์ จันทพุฒ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
430 นายกฤตนัน ลักษณานันท์ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
431 นางสาวสุธิดา ทับจาก ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
432 นางสาวโชติรส แห้วเพ็ชร ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
433 นางสาวเบญจา สุขเกษม พนักงานราชการ โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
434 นางสาวสุภาพร เตียวิบูลย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
435 นางสาวภัทรวดี สีระบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
436 นายวีระ ปรักมาส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
437 นางสาวมิ่งขวัญ แสงฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
438 นางสาวอมิตา แก้วตา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
439 นางสาวอริสา องอาจกิจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
440 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
441 นางนงนุช โฉมนาค ครู โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.41 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
442 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
443 นายชูศักดิ์ ไทพาณิชย์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
444 นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
445 นายรณภพ ยศบันเทิง ครู โรงเรียนนาบ่อคำ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
446 นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ ครู โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
447 นายชาญชัย ศรีอุทัย ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
448 นายพิพัฒน์ โสรัตน์ ครู โรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
449 นายทนง คงรอด ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
450 นายศราวุธ บัวผัน ครู โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
451 นายสินชัย ประเสริฐดี ครู โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
452 นายนพดนัย ผ่องจิต ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
453 นางสุภาวดี ไหมทอง ธุรการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
454 นางสาวชลธิชา ระฆัง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
455 นายทนงศักดิ์ แซ่ลี นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
456 นายสรศักดิ์ คงต้นกูล นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
457 นายสหัสวรรษ วงค์สวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
458 นายเกียรติศักดิ์ เจริญศิลป์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
459 นายภัชราเชษฐ์ อ่อนฉาย นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
460 นางสาวกัญญาวีร์ วิเชียรโชติ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
461 นางสาวพรพรรณ ทองพูน นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
462 นางสาวณัฐฐินันท์ แก้วโต นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
463 นางสาวอมรรัตน์ พลอยศรี นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
464 นางสาวนิศารัตน์ แสนใจวุฒิ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
465 นางสาวปองกานต์ ป้องหา นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
466 นางสาวกัญปวี สุขเจริญ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
467 นางสาวจุฑามาศ นางคำ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
468 นางสาวโยษิตา รอดจันทร์ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
469 นางสาวกาญจนา ภูกันแก้ว นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
470 นางสาวภัศรา อารีย์กลับ นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
471 นางสาวภัทรสุดา สุหงษา นักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
472 นางเสน่ห์ ภู่สวาสดิ์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
473 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผอ.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
474 นายยงยุทธ บดีรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
475 นายชูชาติ อินทพงษ์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
476 นายพงษ์พันธ์ เกิดเข้ม ครูโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
477 นายนาวิน ทับเกิด ครูโรงเรียนวังไทรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
478 นายอุบลรัตน์ อุดมสุข ครูโรงเรียนบ้านบึงพิไกร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
479 นางสาวศรัญญา อิสสะอาด ครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
480 นางอำพร อ้วนหินกอง ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
481 นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
482 นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
483 นางสาวนิตยา สุจารี เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
484 นางปวีณา นามคง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
485 นางคงขวัญ เพชรวารี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
486 นายอมรเทพ น้อยระแหง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
487 นางสาวจุไร นักปี่ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
488 นางสาวนลินี เกตุเที่ยง เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
489 นางสาวเบญจวรรณ ครองยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
490 นางสาวศิรินทิพย์ คงต้นตระกูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
491 นางสาวกาญจนา เจริญสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
492 นางสาวพัชริดา ผดุงญาติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
493 นางสาวเบญญาภา บัวบาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
494 นางสาวศศิธร อุดม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
495 นายศาสตราวัฒน์ ตาสุสี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
496 นายชนาธิป พ้นพาล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
497 นางสาวสุชาพิชญ์ พิริยะพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
498 นางสาวธิติญา วงษ์ล้อม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
499 นางสาวสสิกานต์ วณิชชากรกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
500 นางสาวฉัตรเพชร เจ้าอภิบริบูรณ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
501 นางสาวปริญดา ทองแฉ่ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
502 นางสาวอริสรา ด้วงช้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
503 นางสาวหทัยชนก ปลื้มสูตร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
504 นางสาวฐิติมา ปิ่นแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
505 นางสาวมัสยา เพ็งสอน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
506 นางสาวนริศรา อินตา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
507 นางสาวกนกวรรณ พุกพินธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
508 นางสาวบรรณสวร ติ๊บปะระ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
509 นางสาวอุษณีย์ นิ่มศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
510 นางสาวอิสริยาภรณ์ เรือนบัว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
511 นางสาวจิรารัตน์ มีประสาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
512 นางสาวปิ่นปินัทธิ์ โรจรัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
513 นายอนุเสก นุ่มนิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
514 นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
515 นายสุชิน ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านปากคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
516 นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
517 นายณรงค์ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
518 นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
519 นายเทพพงศ์ ธวัชบัณฑิต ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
520 นายดำรงค์ มีขันหมาก ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
521 นายพิชิต เอมศิริ ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
522 นายนำพล ธินวล ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
523 นางกาญจนา อนุเพชร ครูโรงเรียนสหวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
524 นางสายฝน ทับยา ครูโรงเรียนสิริแก้วเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
525 นางศุณัฐชา เกตุเกล้า ครูโรงเรียนบ้านทรงธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
526 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
527 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
528 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
529 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
530 นายมนูญ จีระดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
531 นางสายใจ พวกดี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
532 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
533 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รอง ผอ.โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
534 นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
535 นางสาวสุนิตา แก่นสาร ครูโรงเรียนพิไกรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
536 นางดารากรณ์ ขุนมิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
537 นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
538 นางสาวกมลชนก บัวแย้ม ครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
539 นางพิมพ์ขวัญ สมณะช้างเผือก ครูโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
540 นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
541 นางสาวสาวิกา ทรัพยประภา ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
542 นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทร์ดำรงกุล ครูโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
543 นางวัฒนา วิโรจน์โยธิน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
544 นางจิราภรณ์ พุทธสาร ครูโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
545 นางณัฐธยาน์ บุตโรบล ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
546 นางสาวสิริพร ฉ่ำเฉื่อย ครูโรงเรียนลานกระบือวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
547 นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ ครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
548 นางสาวเกสร อ่อนคำ ครูโรงเรียนหนองกองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
549 นายรัฏธนนท์ จันทร์เสมานนท์ ครูโรงเรียนปางศิลาทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
550 นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
551 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นกาญณ์เกล้า การภักดี ครูโรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
552 นางสาวณัฐพร ชาวด่าน ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
553 นางสาวกฤติยา ยองทอง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
554 นางสาวกฤษณา อิ่มโอษฐ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
555 นางสาวสาวิตรี สร้างนอก โรงเรียนเฉลิมพระเกียตริฯกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
556 นายวิรัตน์ สีกล่อม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
557 นายรัฐพงษ์ สืบวงษา นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
558 นางสาววิภาพร นกทอง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
559 นางสาวสิยาพัฐ โพธิ์ทอง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
560 นางสาวณัฐณิชา บุษบก นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
561 นางสาวณัฐยาน์ เถกิงสรคันธุ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
562 นางสาวพัชรวรรณ พิมพา นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
563 นางสาวชัชฎาพร เฮงสิน นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
564 นางสาวศศิประภา ราชการ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
565 นางสาวอมรรัตน์ ศาสนะ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
566 นางสาวชนกานต์ เทียมฉันท์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
567 นายประพฤทธิ์ เอี่ยมพราว นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
568 น.ส.จินดารัตน์ แซ่ฮ้อ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
569 น.ส.พรรพษา โพธิ์ศรี นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
570 น.ส.ภูสุดา สลีแดง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
571 น.ส.สุธินันท์ พรหมทอง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
572 น.ส.ไพลิน องค์สอาด นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
573 น.ส.อชิรญาณ์ เมฆพันธ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
574 น.ส.ธิดารัตน์ บำรุงหงษ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
575 นางสาวชลธิชา คำโต นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
576 นางสาวสุพรรณิการ์ ฟักกลิ่ม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
577 นางสาวสิมิลัน ทองนาค นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
578 นางสาวนภัสสร พรรณสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
579 นางสาวไพลิน องค์สอาด นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
580 นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
581 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
582 นายไพชยนต์ สีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
583 นายกวีวัฒน์ เงินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
584 นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธีรยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
585 นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
586 นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
587 นายกวีวัฒน์ เงินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
588 นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ ครู โรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
589 นายปราโมช เครื่องต้น ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
590 นายสมโภชน์ แก้วเทียน ครู โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
591 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
592 นางพรประภา งามประดับเลิศ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
593 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครู โรงเรียนคลองลานวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
594 นางอ้อมจิต สระทองจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
595 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
596 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
597 นายถวิล จะวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
598 นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
599 นางอรุณ ยอดนิล ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
600 นางธิดามาศ สถิตย์อยู่ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
601 นางพรทิพา วรรณสมัย ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
602 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
603 นายธนกฤต ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
604 นางสาวเพชรรัตน์ กองช้าง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
605 นางสาวศิริณา นาคน้อย ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
606 นางสาววรารัตน์ ชาญเชี่ยว ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
607 นางอุไรวรรณ พันธุ์ยิ้ม ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
608 นางสาววนัสนันท์ พุทธอินศร ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
609 นางสาวมณีนุช กิตติขจร ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
610 นายสมจิตร แซ่ซี ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
611 นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์ ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
612 ว่าที่ร้อยตรีโปษัณ หนองหลวง ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
613 ว่าที่ร้อยตรีภัทรวุฒิ ชุ่มเย็น เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
614 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครู โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
615 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
616 นายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
617 นายวัฒนา เมฆี ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
618 นายปริวรรต แสงโชติ ครู โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. พิจิตร เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
619 นายประเวช ผิวพรรณ ครู โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
620 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
621 นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
622 นายฐานันดร์ แย้มนิล ครู โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
623 นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม ครู โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
624 นายไพโรจน์ สิงโต ครู โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
625 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
626 นางสาวปวีณา นากรัตน์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
627 นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิก ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
628 นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
629 นางสาวพิจิตรา ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
630 นางอมรรัตน์ สิงห์คำร ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
631 นางอุ่นเรือน ร่มพยอม ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
632 นางคงขวัญ เพชรวำรี ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
633 นางสาวรุ้งรัตน์ กิตติขจร ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
634 นางนีออล เอี่ยมเเพร ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
635 นายบุญชัย กัณตวิสิฐ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
636 นางสุพร บรรจง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
637 นางวันเพ็ญ พยอม ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
638 นายอดิศักดิ์ โกศิยะกุล ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
639 นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
640 นางสาวชญาน์นันท์ เลิศอมรวัชร์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
641 นายอนุชา หลักหิน ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
642 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
643 นายอดุลย์ ท่อนแก้ว ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
644 นายวีรวัฒน์ นิยมรักษ์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
645 นายฉัตรชัย ปิ่นชัยมูล นักศีกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
646 นางสาวอรพรรณ พระยาลอ นักศีกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
647 นายเกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ นักศีกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
648 นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
649 นางเมตตา พลประถม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
650 นางเสน่ห์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
651 นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
652 นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
653 นางบุษบา บูชาอินทร์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
654 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
655 นางนิภา ชังคะนาค ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
656 นางวารุณี วงษ์ศิลป์ ครูโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
657 นางนันทพร แช่มจุ้ย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
658 นางสาวดวงหทัย ใจเที่ยง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
659 นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
660 นางบุษยมาศ กู๊ดแมน ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
661 นางสาวนิรัชพร สีทับทิม ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
662 นางสมทรง พันธ์ศรี ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
663 นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
664 นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
665 นางจารุณี พันธุมาตร ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
666 นางนภาพร ชูช่วย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
667 นางสาวดาลัด มหาชัย ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
668 นางจิตรานนท์ อินทพงษ์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
669 นายไพรัตน์ หอมมาลา ครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
670 นางจรรยา บุญเนรมิต ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
671 นางเสาวลักณ์ เข็นคำ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
672 นางจุฑารัตน์ ใจหงอก ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
673 นางกฤษณา บัวปรี ครูโรงเรียนสลกบาตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
674 นางสาวขนิษฐา นาคน้อย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
675 นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
676 นางอภิญญา ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
677 นายปัณณธร ปรียะธีรา ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
678 นางสุพร บรรจง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
679 นายทรงธรรม พงษธา ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
680 นายบุญชัย กันตะวิสิฐ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
681 นางสาวพัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
682 นางสาวลัดดาวัลย์ จุลกระวงค์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
683 นางสาวประสานใจ หุตะเสวี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
684 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
685 นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า ครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
686 นางสาวมลิตา กันทหมื่น ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
687 นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
688 นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม ครูโรงเรียนคลองขลุงราษรังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
689 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
690 นางสาวชวาลา เอี่ยมอ่ำ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
691 นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
692 นางสาวสุภาวดี อร่ามรุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
693 นางสาวรุ่งกรานต์ บรรดาศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
694 นางสาววิมลสิริ แย้มโกเมน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
695 นางสาวณัชญ์ชนก แซ่โล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
696 นางสาวพัชยา ศิริวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
697 นางสาวภัทรวดี โคกกระเทียม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
698 นายนาคิน พิสาระเขตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
699 นางสาวชุติมา สมทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
700 นางสาวจิตราภรณ์ ขาวจุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
701 นางสาวนับเงิน วงษ์จีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
702 นางวรลักษณ์ คำเพ็ญ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
703 - ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
704 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิิ์ทะเลพิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
705 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
706 นางสมจิตร หุตะเสวี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
707 นางนาตยา ไทพานิชย์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
708 นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
709 นางนุสรา สุกระ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
710 นายณัฏฐชัย เหมือนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
711 นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
712 นายวิทยา ทองรวม ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
713 นางสาวสายรุ้ง เทพวัน ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
714 นางสาวอุมาพร บุญมา ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
715 นางสาวณิชนันทน์ ราษฏร์สุดใจ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
716 นางสาวพรชนก จันทร์เดช ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
717 ว่าที่ ร.ต.หญิง โกลัญญา ถาวร ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
718 นางเบญจรงค์ สนธิทิม ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
719 นางทัศนีย์ วงเวียน ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
720 นางพิมพรรณ อัมพุประภา ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
721 นางวชิราภรณ์ เรือนคำ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
722 นางรัตนพล เรืองอนันต์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
723 นางชุติกาญจ์ หงสาภินันท์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
724 นายทศพล สุดดี ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
725 นางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพชร ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
726 นางสาวเสาวลักษณ์ กาบแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
727 นางสาวจารุวรรณ ประมูล ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
728 นายพงษ์เทพ นาคอ้น ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
729 นายสนันท์ กุรินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
730 นายสุพัฒน์ อินหาญ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
731 นางนันทิยา แสนสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
732 นางสุรางค์ พลบำรุง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
733 นางสาวปรีดงภรณ์ สารบุญมา ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
734 นางสาวจินดาลักษณ์ โตตระการ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
735 นางนันท์นภัส เหมภูมิ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
736 นายนิวา จิระประภูศักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
737 นางพิสมัย จิระประภูศักดิ์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
738 นางสาวรติมา บุษย์ศรีเจริญ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
739 นายอภิเชษฐ จันทนา ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
740 นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
741 นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
742 นางสาวโสภิตา เสนาะจิต ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
743 นางสาวสุพรรษา พลขันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
744 นางจันทร์ทรา หลีสกุล ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
745 นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
746 นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
747 นางสาวกนกอร ใหม่ศรี ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
748 นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
749 นางสาวนิลาพร วงศ์เอี๊ยด ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
750 นางสาวอาจาริยา ใจสบาย ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
751 นางมลิวัลย์ ขาวทอง ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
752 นางสาวเนตรชกร ครุฑนวม ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
753 นางสาวเกษศิรินทร์ คงกล้า ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
754 นางสาวสุทธาสินี มากสุข ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
755 นายขวัญชัย พรมเจียม ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
756 นายชัยสวรรค์ วรอินทร์ ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
757 นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์ ครูโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
758 นางจันทนา สนิทพจน์ ครูโรงเรียน ขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
759 นางเพลินใจ ประสารศรี ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
760 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
761 นางชนิดา วนสินธุ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
762 นางอำพัน รอบุญ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
763 นางสาวอาทิตยา หลับภา ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
764 นางภานุรัตน์ เดชะผล ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
765 นางวิรัต ผักใหม ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
766 นางดลยา เฉื่อยฉ่ำ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
767 นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว พนักงานราชาการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
768 นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
769 นายฉัตรชัย ทองจรัส ครูโรงเรียนชากังราววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
770 นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
771 นางสาวภัคธีมา อ่องละออ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
772 นางภณิดา นาคมูล ครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
773 นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม ครูโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
774 นางสาวกนกอร กันไชย ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
775 นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ ครูโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
776 นางสาววิลาวรรณ คงสิบ ครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
777 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
778 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่ ครูโรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
779 นางสาวพิมพ์ลดา ศรีโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
780 นางสาววิภากานต์ แซ่จ้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
781 นางสาวธนัชพร อินทะรังสี นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ กำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
782 นางสาวปรียาภรณ์ การะเวก นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
783 นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
784 นางสาวลดาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
785 นางสาวจันทิรา หลวงกิจจา เจ้าหน้าทีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
786 นางสุนันทา กองแก้ว เจ้าหน้าทีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
787 นายธนาคาร เพ็ญฉาย เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
788 นายศุภกร ปัญญามูล ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
789 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
790 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
791 นางสาวภัคธีมา อ่องละออ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
792 นางอรวิภา ยิ้มเสงี่ยม โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
793 นางสาวกนกอร กันไชย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
794 นางสาวสุรภี กุยสุวรรณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
795 นายรชานนท์ ฉัตรเงิน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
796 นางสาวจันทิรา หลวงกิจจา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
797 นางสุนันทา กองแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
798 นายธนาคาร เพ็ญฉาย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
799 นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
800 นางสาวโสภิตา เสนาะจิต โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
801 นางสาวสุพรรษา พลขันธ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
802 นางจันทร์ทรา หลีสกุล โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
803 นางสาวสุรีรัตน์ มาน้อย โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
804 นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
805 นางสาวกนกอร ใหม่ศรี โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
806 นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
807 นางสาวนิลาพร วงศ์เอี๊ยด โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
808 นางสาวพิมพ์ลดา ศรีโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
809 นางสาววิภากานต์ แซ่จ้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
810 นางสาวอาจาริยา ใจสบาย โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
811 นางสาวเนตรชกร ครุฑนวม โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
812 นางมลิวัลย์ ขาวทอง ครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
813 นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ไข่ ครู โรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
814 วิลาวรรณ คงสิบ ครู โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
815 นางนาตยา ไทพาณิชย์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการแข่งขัน “ยุวบรรณารักษ์”
816 นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
817 นายภาษกร แจ่มหม้อ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
818 นายเรืองศักดิ์ ตกสิยานันท์ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
819 นายกฤษณะ สบายเมือง ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
820 นายภิญโญ สุขแก้ว ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
821 นางอรุณศรี ช้างจั่น ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
822 นางสาวรวิสรา สุวรรณเกษการ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
823 นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
824 นางเรณู กิตติวัฒนากูล ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
825 นางสาววิรัตดา วิชาพร ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
826 นางปวีร์รักษ์ สบายเมือง ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
827 นายไกรลาศ แก้วเก่า ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
828 นางเกษกนก สุขแก้ว ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
829 นางสาวนิตศรา โงนรี ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
830 นางสาวประภาพร เพียลาด ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
831 นายวินัย ชลการ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
832 นางสายฝน ดีเลิศ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
833 นางอุบลรัตน์ กมขุนทด ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
834 นายปรีชา แหชู ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
835 นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
836 นายพงศกร สุดใจ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
837 นางสาวนงลักษณ์ สมศรี ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
838 นางสาวรจนา แก้วตา ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
839 นายวิษณุ เตียวสุวรรณ ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
840 นายเสวก จินดาวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
841 นางศิรินภา บุญรักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
842 นายรพีภัทร อินทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
843 นายอนลัส คาลเคล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม.41 คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
844 นางสาวิตรี แสงจันทร์ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
845 นายนาวิน เงินอยู่ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
846 นางสาวนฤมล แสงทอง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
847 นางสาวสมิตา เหลี่ยมทองหลาง ครูธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
848 นางสาวรัชนก ธิมะพงษ์ ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
849 นายสมบูรณ์ บุญทันจันที ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
850 นางบัวขาว แก้วจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
851 นายนิติพงษ์ กอบขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
852 นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
853 นางสาวสุวนันท์ จ่ายยัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
854 นางสาวปริณี กลิ่นหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
855 นายฐาปกรณ์ ขุนศรีรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
856 นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
857 นายพาสุ งามวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
858 นางสาวสุทธิดา จันทร์ผ่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
859 นางสาวจุฑามาศ คำคลองแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
860 นายตรีเทพ ศรีบุญเพ็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
861 นางสาวเบญจวรรณ เล็กมอญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
862 นางสาววราภรณ์ คำปินตา ครูผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
863 นายปวรวุฒิ แก้วมา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
864 นางสาวณัฐธยาน์ รอดสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
865 นางสาวรุ่งทิวา เผ่าฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
866 นางสาวพัชรีภรณ์ สุริยันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
867 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสมกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
868 นางสาวยุพาพร ศรีระบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
869 นางสาวรัชดา ทาบ้านฆ้อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
870 นางปณิดา พนมวัน ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
871 นางสาวปิยนุช โอสาร ครู โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
872 นายศุภชัย กรอยสระน้อย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
873 นางสาวพรรณฑิภา โภควัต ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
874 นางสาวเกศินี บึงมุม ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
875 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานคณะอำนวยการฝ่ายสถานที่
876 นายฐานวัฒน์ เศรษฐีธีรยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยา ประธานคณะอำนวยการฝ่ายสถานที่
877 นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ประธานคณะอำนวยการฝ่ายสถานที่
878 นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
879 นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
880 นายปราโมทย์ เครื่องต้น ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
881 นางสาวศรัณพร ฟุ้งธานีรัตน์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
882 นายสมานชัย สุทา พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
883 นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
884 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
885 นางสาวอรวรรณ จงวัฒนา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
886 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
887 นางมลฤดี โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
888 นางสาวภัชชานันท์ ศรีนวล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
889 นายกชเษม งามจัตุรัส ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
890 นายสถาพร คำบุญมี ครูโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
891 นางสาวรัชนีกร พานชัย ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
892 นายสราวุฒิ ทองที ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
893 นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
894 นายอนุชา พรมรักษา พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
895 นางสาวพรรณพรรษ กิจจา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
896 นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
897 นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
898 นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
899 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
900 นางละเอียด โชติน้อย ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
901 นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง พนักงานราชการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
902 นางสาวสายรุ้ง อินทสิทธิ์ ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
903 นางสาวสรวีย์ ฟักทอง ครูโรงเรียนสักงามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
904 นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]