สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 193 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 33 72 53
2 194 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 6 6 6
3 195 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 2 4 3
4 196 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 52 274 116
5 197 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 2 16 6
6 198 โรงเรียนสันติวิทยา 4 27 7
7 199 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 49 183 86
8 200 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 7 10 8
9 201 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 10 29 16
10 202 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 2 2 2
11 203 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 4 26 8
12 204 โรงเรียนเทศบาล 6 8 18 11
13 205 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 24 48 37
14 206 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 4 8 6
15 207 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 5 15 8
รวม 212 738 373
1111

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]