สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 084 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 42 129 60
2 085 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1 1 1
3 086 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 32 88 53
4 087 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 1 14 5
5 090 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 11 27 18
6 091 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 42 135 71
7 092 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1 1 1
8 094 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 12 32 20
9 095 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 3 8 5
10 096 โรงเรียนแม่แตง 17 32 24
11 093 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 4 5 5
12 088 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 2 6 4
13 089 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 9 29 17
รวม 177 507 284
791

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]