สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 098 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 7 60 17
2 110 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 4 12 8
3 099 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 29 120 52
4 106 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 7 22 13
5 108 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 16 43 28
6 109 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 20 55 37
7 112 โรงเรียนไชยปราการ 22 61 38
8 097 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 5 9 8
9 100 โรงเรียนรังษีวิทยา 18 56 21
10 101 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 3 11 3
11 103 โรงเรียนศีลรวี 3 10 7
12 105 โรงเรียนสายอักษร 5 8 5
13 107 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 23 9
14 111 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 16 57 23
15 102 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 15 37 25
16 104 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 2 6 4
รวม 175 590 298
888

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]