สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 374 โรงเรียนตากพิทยาคม 51 122 83
2 375 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 7 11 7
3 376 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 10 56 19
4 377 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 11 37 15
5 378 โรงเรียนผดุงปัญญา 36 103 53
6 380 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 7 11 9
7 382 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 5 20 10
8 383 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 5 14 8
9 384 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 5 8 7
10 385 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 5 18 9
11 379 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) 2 2 2
12 386 โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร 1 1 1
13 381 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 27 81 45
รวม 172 484 268
752

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]