สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 388 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1 1 1
2 390 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 2 6 4
3 391 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 9 34 18
4 392 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 11 25 18
5 393 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 8 20 11
6 394 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 16 124 38
7 387 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 3 3 3
8 389 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 13 33 18
9 395 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 11 35 19
10 398 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 66 188 112
11 400 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 16 95 39
12 402 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 2 4 2
13 403 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 2 11 5
14 404 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 5 16 9
15 405 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 9 27 15
16 396 โรงเรียนภัทรวิทยา 1 25 2
17 397 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 12 25 17
18 399 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 5 4
19 401 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 3 12 7
รวม 192 689 342
1031

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]